Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1221

1786 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 111

2) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa śródlądowe wody powierzchniowe uznane za żeglowne, zwane dalej „śródlądowymi drogami wodnymi”.

2. Wykaz śródlądowych dróg wodnych jest określo ny w załączniku do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1786) WYKAZ ÂRÓDLÑDOWYCH DRÓG WODNYCH

1) rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi;

2) rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły;

3) rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi;

4) jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami we wnętrznymi;

5) Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa, wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału;

6) Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek, wraz z jeziorem Bartężek;

7) Kanał Bydgoski;

8) Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Jezio rak i jeziora Szeląg Wielki, wraz z tymi jeziorami Dziennik Ustaw Nr 210 — 13319 — Poz. 1786 i jeziorami na trasie kanału, oraz szlak boczny w kierunku miejscowości Zalewo od jeziora Jezio rak do jeziora Ewingi włącznie;

9) Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;

10) Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Elbląg do rzeki Nogat; 1

1) Kanał ¸ączański; 1

2) Kanał Âlesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło; 1

3) Kanał ˚erański; 1

4) rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami we wnętrznymi; 1

5) rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły, wraz z Jeziorem Zegrzyńskim; 1

6) rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wi ślanego; 1

7) rzeka Noteć (górna) od jeziora Gopło do połącze nia z Kanałem Górnonoteckim i Kanał Górnono tecki oraz rzeka Noteć (dolna) od połączenia z Ka nałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty; 1

8) rzeka Nysa ¸użycka od miejscowości Gubin do uj ścia do rzeki Odry; 1

9) rzeka Odra od miejscowości Racibórz do połącze nia z rzeką Odrą Wschodnią, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław;

20) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z bocz nymi odgałęzieniami i przekop Klucz-Ustowo łą czący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachod nią; 2

1) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Za chodniej do granicy z morskimi wodami we wnętrznymi; 2

2) rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi; 2

3) rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zale wu Wiślanego; 2

4) rzeka Warta od Kanału Âlesińskiego do ujścia do rzeki Odry; 2

5) system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący jeziora połączone kanałami, tworzącymi szlak od jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy (włącznie) w miejscowości Wę gorzewo, wraz z jeziorami: Seksty, Âniardwy, Mi kołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szy moneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Ki sajno, Dargin, ¸abap, Kirsajty, Mamry i Âwięcaj ty, wraz z Kanałem Giżyckim oraz Kanałem Nie gocińskim i Kanałem Piękna Góra oraz szlak od Jeziora Ryńskiego (włącznie) w miejscowości Ryn do Jeziora Nidzkiego (do 3 km, stanowiące go granicę z Rezerwatem „Jezioro Nidzkie”), wraz z jeziorami: Bełdany, Guzianka Mała i Gu zianka Wielka; 2

6) rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem ¸ączańskim i od ujścia tego Kanału w miejscowości Skawina do ujścia Wisły do Zato ki Gdańskiej.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-10
Data wydania: 2002-08-05
Data wejścia w życie: 2002-09-25
Data obowiązywania: 2002-09-25
Data uchylenia: 2004-09-11
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1221