Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1249

1249 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ¸obzie. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382—1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 98

4) zarządza się, co następuje:

§1. Tworzy się Powiatową Stację Sanitarno-Epide miologiczną w ¸obzie, zwaną dalej „powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną”.

§2. Siedzibą powiatowej stacji sanitarno-epide miologicznej jest miasto ¸obez w województwie za chodniopomorskim.

§3. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowa dzonym w formie jednostki budżetowej finansowanej z części budżetu państwa, której dysponentem jest mi nister właściwy do spraw zdrowia.

§4. Obszar działania powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej obejmuje powiat łobeski.

§5. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna powołana jest do realizacji zadań z zakresu zdrowia pu blicznego określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 114

5) oraz w innych przepisach.

§6. Nadzór nad powiatową stacją sanitarno-epide miologiczną sprawuje Państwowy Wojewódzki Inspek tor Sanitarny w Szczecinie.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. ¸apiński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-16
Data wydania: 2002-08-30
Data wejścia w życie: 2002-10-17
Data obowiązywania: 2002-10-17
Uwagi: uchylona podstawa z dniem 1 lipca 2011 r. Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1249