Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa — Prawo o ustroju sądów admini stracyjnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Art.

2. Ustawa — Prawo o postępowaniu przed są dami administracyjnymi wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Art.

3. Traci moc ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Na czelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1177). Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących Art.

4. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i z 2002 r. Nr 113, poz. 98

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „ , a także mię dzy tymi organami a sądami”;

2) w art. 5 w § 2 skreśla się pkt 2;

3) w art. 22 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Spory kompetencyjne między organami jed nostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd admi nistracyjny.”;

4) w art. 65 § 1 otrzymuje brzmienie: 1271 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dziennik Ustaw Nr 153 — 9898 — Poz. 1271 „

§1. Jeżeli organ administracji publicznej, do któ rego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do or ganu właściwego. Przekazanie sprawy do or ganu właściwego następuje w drodze posta nowienia, na które służy zażalenie.”;

5) art. 66 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

6.

§1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez róż ne organy, organ administracji pu blicznej, do którego podanie wniesio no, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwo ści. Równocześnie zawiadomi wno szącego podanie, że w sprawach in nych powinien wnieść odrębne poda nie do właściwego organu, i poinfor muje go o treści

§2. Zawiadomienie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

§2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od da ty doręczenia postanowienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

§3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie da nych podania, albo gdy z podania wy nika, ż e właściwym w sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego poda nie wniesiono, zwraca je wnoszące mu. Zwrot podania następuje w dro dze postanowienia, na które służy za żalenie.

§4. Organ nie może jednak zwrócić poda nia z tej przyczyny, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za nie właściwy.”;

6) w art. 138 skreśla się § 3;

7) skreśla się dział V „Rozstrzyganie sporów o właści wość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi”. Art.

5. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070 i Nr 129, poz. 1102) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 1991 w brzmieniu: „Art. 199

1. Sąd nie może odrzucić pozwu z tego po wodu, że do rozpoznania sprawy wła ściwy jest organ administracji publicz nej lub sąd administracyjny, jeżeli or gan administracji publicznej lub sąd ad ministracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe.”;

2) w art. 781 w § 2 w zdaniu pierwszym wyraz „In nym” zastępuje się wyrazami „Tytułom egzekucyj nym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym”. Art.

6. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postę powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090 i Nr 141, poz. 117

8) w art. 40 w § 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”. Art.

7. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa żeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 69

3) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach określonych w ust. 1 żołnierz może wnieść, w terminie siedmiu dni od daty doręcze nia mu decyzji, odwołanie do organu wojskowego wyższego stopnia na zasadach określonych w Ko deksie postępowania administracyjnego, a także skargę do sądu administracyjnego.”. Art.

8. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 i Nr 126, poz. 106

9) wprowadza się następujące zmia ny:

1) w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Ra dy Radców Prawnych, określi, w drodze rozpo rządzenia, wysokość opłat za czynności adwo kackie przed organami wymiaru sprawiedliwo ści, stanowiących podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego Dziennik Ustaw Nr 153 — 9899 — Poz. 1271 i kosztów adwokackich, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, może być uzasad nione rodzajem i zawiłością sprawy oraz nie zbędnym nakładem pracy adwokata.

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Ra dy Radców Prawnych, określi, w drodze rozpo rządzenia, stawki minimalne za czynności ad wokackie, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wyma gany nakład pracy adwokata.”;

2) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe zasady pono szenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosz tów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.”;

3) w art. 69 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art.

9. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizycz ne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 66

8) skreśla się art. 16. Art.

10. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 i Nr 126, poz. 106

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w pkt 2 po wyrazach „sądem apelacyj nym” dodaje się wyrazy „ , przed wojewódzkim są dem administracyjnym”;

2) w art. 223 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosz tów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.”;

3) w art. 225 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Na czelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiących podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczającej sześcio krotności tej stawki, może być uzasadnione ro dzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy radcy prawnego.

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Na czelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze rozporządzenia, stawki minimalne za czynności radców prawnych, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy radcy prawne go.”;

4) w art. 31 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

5) w art. 311 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pra cownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 1

8) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 367 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej II instancji stronom służy odwołanie do Sądu Apelacyjne go w Warszawie. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cy wilnego o apelacji.”;

2) w art. 38 skreśla się ust. 2;

3) w art. 39 skreśla się wyrazy „w sprawach niewy mienionych w art. 38 ust. 1”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Pra wo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Odmowę, o której mowa w ust. 3, lub niezacho wanie wymogów określonych w tym przepisie, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 30 dni; w postępowaniu przed są dem stosuje się odpowiednio przepisy o za skarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.”;

2) w art. 58 skreśla się ust. 3. Art. 1

3. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Są dzie Najwyższym (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924) wprowadza się następujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 153 — 9900 — Poz. 1271

1) w art. 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Sąd Najwyższy dzieli się na: Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz nych, Izbę Cywilną, Izbę Karną oraz Izbę Woj skową.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych sprawuje, w granicach i trybie określonym przez właściwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej, ubezpieczeń spo łecznych, a także w sprawach przekazanych na podstawie przepisów szczególnych.”;

2) w art. 16 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , w sprawach z zakresu prawa administracyjnego — Prezesa Na czelnego Sądu Administracyjnego”;

3) w art. 36 w ust. 1: a) w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „sędzie go Naczelnego Sądu Administracyjnego,”, b) skreśla się zdanie drugie. Art. 1

4. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w art. 28 w ust. 4 skreśla się wyrazy „na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwaran cjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 31

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmie nie „Na decyzje te może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego.”;

2) w art. 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Od decyzji, o których mowa w ust. 2—5, przy sługuje skarga do sądu administracyjnego.”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 126, poz. 138

3) w art. 14:

1) w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyj nego” zastępuje się wyrazami „sądu administra cyjnego”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może za skarżyć do sądu administracyjnego prawomoc ną uchwałę organu samorządu lekarzy w spra wach, o których mowa w ust. 1.”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 98

4) art. 102a otrzymuje brzmienie: „Art. 102a. W sprawach, o których mowa w niniej szym rozdziale, nie stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed są dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).”. Art. 1

8. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984 i Nr 115, poz. 99

6) w art. 139 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 1

9. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial nym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 4

3) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy Ko deksu postępowania administracyjnego.”. Art.

20. W ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. — Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) w art. 13 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 2

1. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działal ności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 36

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

2) w art. 82b w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

3) art. 85 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

5. Od decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanych w spra wach określonych w niniejszej ustawie, zakładom ubezpieczeń przysługuje skar ga do sądu administracyjnego.”. Dziennik Ustaw Nr 153 — 9901 — Poz. 1271 Art. 2

2. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34 i Nr 150, poz. 123

9) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 161 w zdaniu pierwszym wyrazy „Naczelne go Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyraza mi „sądu administracyjnego.”;

2) w art. 171 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Od prawomocnego orzeczenia dyscyplinar nego odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów służy skarga do sądu admini stracyjnego.”. Art. 2

3. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wy borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 76 w ust. 1 wyrazy „Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” zastępuje się wyrazami „Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz nych”. Art. 2

4. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 80

4) w art. 136b w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”. Art. 2

5. W ustawie z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodo we i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1113) w art. 7:

1) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „Naczelnego Są du Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

3) skreśla się ust. 5;

4) w ust. 6 wyrazy „Naczelny Sąd Administracyjny” zastępuje się wyrazami „sąd administracyjny”. Art. 2

6. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawo dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj nych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27, z 1995 r. Nr 120, poz. 576, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 114, poz. 1189 oraz z 2001 r. Nr 101, poz. 1089 i Nr 129, poz. 143

8) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może za skarżyć prawomocną uchwałę samorządu, podję tą w sprawach, o których mowa w ust. 1, do sądu administracyjnego.”. Art. 2

7. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 55

9) w art. 24 ust. 3 otrzymu je brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskar żyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu pielęgniarek i położnych w sprawach, o których mowa w ust. 2.”. Art. 2

8. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 118

1) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskar żyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu aptekarskiego w sprawach, o których mowa w ust. 1.”. Art. 2

9. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związ kach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 114

6) w art. 22:

1) skreśla się ust. 1;

2) w ust. 2 wyrazy „Organizacjom wymienionym w ust. 1” zastępuje się wyrazami „Organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu usta wy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Go spodarczych”. Art. 30. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 i Nr 113, poz. 98

4) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 16 w ust. 3 wyrazy „Naczelnym Sądem Ad ministracyjnym” zastępuje się wyrazami „sądem administracyjnym”;

2) w art. 19 wyrazy „Naczelnym Sądem Administra cyjnym” zastępuje się wyrazami „sądem admini stracyjnym”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, Dziennik Ustaw Nr 153 — 9902 — Poz. 1271 poz. 1230) w art. 124j wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”. Art. 3

2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kon troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 117

8) w art. 34a w ust. 1:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich — w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym,”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) Prokuratorowi Generalnemu — na wniosek właściwego prokuratora: a) w przypadkach określonych w dziale IV Ko deksu postępowania administracyjnego, b) w związku z udziałem prokuratora w postę powaniu przed sądem administracyjnym,”;

3) skreśla się pkt 6. Art. 3

3. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 117, poz. 1007) w art. 150 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie nie: „Do rozpoznania skargi wniesionej do sądu admini stracyjnego na ostateczne orzeczenie komisji do spraw szkód górniczych stosuje się przepisy o postę powaniu przed sądami administracyjnymi.”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 i Nr 154, poz. 179

9) wprowa dza się następujące zmiany:

1) art. 2a otrzymuje brzmienie: „Art. 2a.

1. Obszar właściwości miejscowej kole gium określa, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorządo wych Kolegiów Odwoławczych.

2. Organem wyższego stopnia w stosun ku do organów samorządu wojewódz twa jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz sa morządu województwa.”;

2) w art. 6: a) w ust. 4 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie: „Sąd administracyjny wyznacza rozprawę w tej sprawie w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia przekazania odpowiedzi na skar gę.”, b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Przepisów art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”;

3) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny.”;

4) skreśla się art. 22. Art. 3

5. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj wyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800) w art. 96 skreśla się wyrazy „na za sadach przewidzianych w Kodeksie postępowania ad ministracyjnego”. Art. 3

6. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o funda cji — Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 12

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

2) w art. 15 w ust. 4 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 3

7. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa miesz kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) w art. 24 w ust. 4 wyra zy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”. Art. 3

8. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 i Nr 113, poz. 98

4) w art. 48 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 3

9. W ustawie z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Pre zydenta Rzeczypospolitej — Prawo upadłościowe i Pra wo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowa nia administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189 i z 1997 r. Nr 133, poz. 88

2) skre śla się art. 10. Art. 40. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służ bie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) w art. 132a w ust. 1 wyrazy „Naczelne go Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”. Dziennik Ustaw Nr 153 — 9903 — Poz. 1271 Art. 4

1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradz twie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 8

6) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 41a w ust. 2 po wyrazach „zastępstwa praw nego” dodaje się wyrazy „ , mając na względzie ro dzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pra cy doradcy podatkowego”;

2) dodaje się art. 41b w brzmieniu: „Art. 41b.

1. Koszty pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu ponosi Skarb Państwa.

2. Minister Sprawiedliwości, po zasię gnięciu opinii Krajowej Rady Dorad ców Podatkowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków sta nowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnego wynagrodzenia doradcy podatkowego za udzieloną pomoc.”. Art. 4

2. W ustawie z dnia 12 września 1996 r. o pań stwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno -spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584 i z 2001 r. Nr 5, poz. 4

4) w art. 18 w ust. 6 wy razy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”. Art. 4

3. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo dzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 i Nr 76, poz. 69

1) w art. 57 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 4

4. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 83, poz. 74

9) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 151e w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 151f w ust. 4 wyrazy „Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”. Art. 4

5. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o funda cji — Centrum Badania Opinii Społecznej (Dz. U. Nr 30, poz. 16

3) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 4

6. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpie czeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676 i Nr 84, poz. 76

5) w art. 7 w ust. 1 pkt 8b otrzymuje brzmienie: „8b) osoba niebędąca sędzią, ubiegająca się o stano wisko sędziego sądu administracyjnego — Pre zesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego,”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu dzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1180) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 49 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „Na czelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 65 w ust. 1 wyrazy „Naczelnemu Sądowi Ad ministracyjnemu” zastępuje się wyrazami „sądowi administracyjnemu”;

3) w art. 68d w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmie nie: „Do wydania zezwolenia i formy samego zezwole nia nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowa nia administracyjnego.”;

4) w art. 73 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „Naczelnym Są dem Administracyjnym” zastępuje się wyrazami „sądem administracyjnym”;

5) w art. 74 w ust. 5 wyrazy „Naczelnym Sądem Ad ministracyjnym” zastępuje się wyrazami „sądem administracyjnym”;

6) w art. 79 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 17 lipca 1997 r. o szczegól nych zasadach postępowania administracyjnego i są dowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 49

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”, b) w ust. 3: — w zdaniu pierwszym wyrazy „Naczelny Sąd Administracyjny” zastępuje się wyrazami „sąd administracyjny”, — skreśla się zdanie trzecie; Dziennik Ustaw Nr 153 — 9904 — Poz. 1271

2) w art. 4 wyrazy „i sądy powszechne” zastępuje się wyrazami „ , sądy powszechne i wojewódzkie sądy administracyjne”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 111

2) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 1 po wyrazach „Naczelnego Sądu Administracyjnego” dodaje się wyrazy „ i innych sądów administracyjnych”;

2) w art. 169 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

3) w art. 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast orzeka, w drodze decyzji, o zastosowaniu kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2, na pod stawie wyników postępowania wyjaśniające go, a także podejmuje decyzje w sprawach określonych w art. 178 ust. 3 i 4, art. 183 ust. 3 i 4 oraz w art. 188 ust. 3 i

4. Na decyzje przysłu guje skarga do sądu administracyjnego.”. Art. 50. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra wo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 26 w § 1 wyrazy „Naczelnym Sądzie Administracyjnym” zastępuje się wyrazami „sądzie administracyjnym”. Art. 5

1. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 65 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyj nego” zastępuje się wyrazami „sądu administra cyjnego”;

2) w art. 202 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 92

6) w art. 21 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 5

3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 98

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 171: a) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Zwrot podania następuje w formie postano wienia, na które służy zażalenie.”, b) dodaje się § 4 w brzmieniu: „

§4. Organ podatkowy nie może zwrócić poda nia z tej przyczyny, ż e właściwy jest sąd po wszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się za niewłaściwy.”;

2) w art. 233 skreśla się § 3;

3) w art. 297 w § 1: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich — w związ ku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym,”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) Prokuratorowi Generalnemu — na wniosek właściwego prokuratora: a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjne go, b) w związku z udziałem prokuratora w po stępowaniu przed sądem administracyj nym,”, c) skreśla się pkt 6. Art. 5

4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178 i Nr 144, poz. 120

8) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 141a w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 141b w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

3) w art. 144 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „Naczel nego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wy razami „sądu administracyjnego”;

4) w art. 145 w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „Na czelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

5) w art. 147 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „Na czelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”. Art. 5

5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o li stach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 153 — 9905 — Poz. 1271 Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070) w art. 28 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admini stracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”. Art. 5

6. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 98

4) art. 90a otrzymuje brzmienie: „Art. 90a. W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami admi nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).”. Art. 5

7. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) art. 88a otrzymuje brzmienie: „Art. 88a. W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami admi nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).”. Art. 5

8. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 98

4) w art. 173:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Na rozstrzygnięcia Głównej Komisji Orzekają cej w przedmiocie stwierdzenia nieważności, uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia oraz na prawomocne rozstrzygnięcia kończące po stępowanie w toku instancji służy skarga do są du administracyjnego.”,

2) w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyj nego” zastępuje się wyrazami „sądu administra cyjnego”. Art. 5

9. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służ bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 123

7) w art. 56 skreśla się ust. 3. Art. 60. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty tucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553 i z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) w art. 43 w zdaniu drugim wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjne go” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjne go”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmia nie ustawy o samorządowych kolegiach odwoław czych (Dz. U. Nr 162, poz. 112

4) skreśla się art. 2. Art. 6

2. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 80

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „Naczelnego Są du Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 42: a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu” zastępuje się wyrazami „sądowi administracyjnemu”, b) w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu” zastępuje się wy razami „sądowi administracyjnemu”;

3) w art. 48c w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

4) w art. 48f w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

5) w art. 48j w zdaniu końcowym wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

6) w art. 48k: a) w ust. 1 wyrazy „Naczelny Sąd Administracyjny” zastępuje się wyrazami „Sąd administracyjny”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepisów art. 55 § 2 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”;

7) w art. 48l wyrazy „Naczelny Sąd Administracyjny” zastępuje się wyrazami „sąd administracyjny”;

8) w art. 48ł wyrazy „rewizji nadzwyczajnej” zastępu je się wyrazami „skargi kasacyjnej”. Art. 6

3. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 i z 2002 r. Nr 113, poz. 98

4) w art. 18 w ust. 2 wyrazy „Naczelnym Sądem Administracyj nym” zastępuje się wyrazami „sądem administracyj nym”. Art. 6

4. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 89, poz. 80

4) wprowadza się następujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 153 — 9906 — Poz. 1271

1) w art. 74 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyj nego” zastępuje się wyrazami „sądu administra cyjnego”;

2) w art. 81 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 6

5. W ustawie z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogól nym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 17

9) w art. 17 w ust. 4 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 6

6. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o wa runkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy pu blicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 11 wyrazy „Naczelny Sąd Administra cyjny” zastępuje się wyrazami „sąd administracyj ny”;

2) w art. 31 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „Naczel nego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wy razami „sądu administracyjnego”. Art. 6

7. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra wo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 98

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 69 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

2) w art. 248 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”;

3) w art. 249: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Skargę, w celu wypowiedzenia się co do jej zasadności, Prezes Urzędu Patentowego przekazuje do rozpatrzenia Izbie Odwoław czej.”, b) w ust. 2 wyrazy „Naczelnemu Sądowi Admini stracyjnemu” zastępuje się wyrazami „sądowi administracyjnemu”;

4) w art. 250 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”;

5) w art. 254 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”;

6) w art. 257 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”;

7) w art. 264 w ust. 2 wyrazy „Naczelnym Sądem Ad ministracyjnym” zastępuje się wyrazami „sądem administracyjnym”. Art. 6

8. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o re ferendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 98

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzor cze stwierdzające nieważność uchwały w spra wie przeprowadzenia referendum, w przypad ku uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi złożonej na to rozstrzygnięcie, referen dum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego.”;

2) w art. 20: a) w ust. 1 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w ter minie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skar gę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.”;

3) w art. 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) od dnia uprawomocnienia się wyroku, o któ rym mowa w art. 20 ust. 3.”;

4) w art. 24a: a) w ust. 2 wyrazy „Naczelny Sąd Administracyjny” zastępuje się wyrazami „sąd administracyjny”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę rady gminy o prze prowadzeniu referendum w sprawie odwoła nia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ra dzie gminy służy skarga do sądu administra cyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzyma nia rozstrzygnięcia nadzorczego. Sąd admi nistracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Skargę kasacyj ną wnosi się w terminie 14 dni.”;

5) w art. 26: a) w ust. 1 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w ter minie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skar gę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.”, c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w ust. 2,”;

6) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

7. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komi sarza wyborczego w tej sprawie albo od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu Dziennik Ustaw Nr 153 — 9907 — Poz. 1271 administracyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 3.”. Art. 6

9. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa morządach zawodowych architektów, inżynierów bu downictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 22

1) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

2) w art. 19 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

3) w art. 20 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

4) w art. 26 w pkt 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

5) w art. 36 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

6) w art. 38 w pkt 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

7) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 70. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) w art. 123 w ust. 7 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjne go” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjne go”. Art. 7

1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 106

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Kontrola sądu administracyjnego”;

2) w art. 36: a) w ust. 1 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do wniesienia skargi przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”, c) skreśla się ust. 3. Art. 7

2. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecz nikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 50

9) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 4 wyrazy „Naczelnym Sądzie Admi nistracyjnym” zastępuje się wyrazami „sądzie ad ministracyjnym”;

2) w art. 8 w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub w Naczelnym Sądzie Administracyjnym”;

3) w art. 9 w ust. 1 skreśla się wyrazy „Naczelnym Są dem Administracyjnym oraz przed innymi”;

4) w art. 13: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym działają cym w trybie postępowania spornego, sta nowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy, mając na względzie, ż e ustalenie opłaty wyż szej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczającej sześciokrot ności tej stawki, może być uzasadnione ro dzajem i zawiłością sprawy oraz niezbęd nym nakładem pracy rzecznika patentowe go.”, b) w ust. 3 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wy razy „ , mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy rzecznika patentowego”;

5) dodaje się art. 13a w brzmieniu: „Art. 13a.

1. Koszty pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z urzędu ponosi Skarb Państwa.

2. Minister Sprawiedliwości, po zasię gnięciu opinii Prezesa Urzędu Paten towego oraz Krajowej Rady Rzeczni ków Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków sta nowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.”;

6) w art. 21 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

7) w art. 25 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”; Dziennik Ustaw Nr 153 — 9908 — Poz. 1271

8) w art. 38 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyj nego” zastępuje się wyrazami „sądu administra cyjnego”. Art. 7

3. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128 i Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 108

9) w art. 82 w ust. 1 wyrazy „Izby Administra cyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” zastępuje się wyrazami „Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych”. Art. 7

4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 98

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 212 w ust. 4 wyrazy „Naczelnym Sądem Ad ministracyjnym” zastępuje się wyrazami „sądem administracyjnym”;

2) w art. 419 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W sprawach stwierdzenia nieważności uchwa ły stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”. Art. 7

5. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżo wych (Dz. U. Nr 110, poz. 1188 i z 2002 r. Nr 125, poz. 106

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Kontrola sądu administracyjnego”;

2) w art. 26: a) w ust. 1 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do wniesienia skargi przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”, c) skreśla się ust. 3. Art. 7

6. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 178

7) w art. 77 w § 1 wyrazy „w tym Są dzie” zastępuje się wyrazami „w sądzie administracyj nym”. Art. 7

7. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kurato rach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 178

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30: a) skreśla się ust. 2, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „niewymienionych w ust. 1”;

2) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej in stancji służy stronom odwołanie do Sądu Ape lacyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji.”. Art. 7

8. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 108

2) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1: a) w pkt 2 po wyrazach „sądach powszechnych” dodaje się wyrazy „ , wojewódzkich sądach ad ministracyjnych”, b) w pkt 3 po wyrazach „sądach powszechnych” dodaje się wyrazy „ , wojewódzkich sądach ad ministracyjnych”;

2) w art. 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przed stawicielami zgromadzeń ogólnych woje wódzkich sądów administracyjnych wybie ra spośród sędziów sądów administracyj nych dwóch członków Rady na okres kaden cji.”, b) w ust. 4 wyraz „dziewięciu” zastępuje się wyra zem „ośmiu”. Art. 7

9. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagno styce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 108

3) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Admini stracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admi nistracyjnego”;

2) w art. 10 w ust. 3 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”;

3) w art. 15 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu ad ministracyjnego”. Art. 80. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szcze gólnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwa niem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907 i z 2002 r. Nr 10, poz. 90) w art. 15 wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w ust. 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyj nego” zastępuje się wyrazami „sądu administra cyjnego”;

2) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Grzywnę wymierza się do wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce naro dowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Pre Dziennik Ustaw Nr 153 — 9909 — Poz. 1271 zesa Głównego Urzędu Statystycznego na podsta wie odrębnych przepisów.”;

3) w ust. 4 wyrazy „i sądy powszechne” zastępuje się wyrazami „ , sądy powszechne i wojewódzkie sądy administracyjne”. Art. 8

1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny to warów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 125, poz. 106

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł działu VI otrzymuje brzmienie: „Kontrola sądu administracyjnego”;

2) w art. 80: a) w ust. 1 wyrazy „Naczelnego Sądu Administra cyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini stracyjnego”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do wniesienia skargi przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”, c) skreśla się ust. 3. Art. 8

2. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o do stępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 119

8) w art. 21 wyrazy „o Naczelnym Sądzie Ad ministracyjnym” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)”. Art. 8

3. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o pod pisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”. Art. 8

4. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o sta nie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 98

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Na obszarze, na którym został wprowadzony stan wyjątkowy, ograniczeniom wolności i praw człowieka i obywatela podlegają wszyst kie osoby fizyczne zamieszkałe lub przebywają ce tam chociażby czasowo. Ograniczenia te sto suje się odpowiednio wobec osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze objętym stanem wyjątkowym.”;

2) w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Decyzje w sprawach odosobnienia są ostatecz ne i mogą być zaskarżone bezpośrednio do są du administracyjnego w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym że sąd wyznacza rozprawę w terminie 7 dni od da ty otrzymania skargi. Nie stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami admi nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).”. Rozdział 3 Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe Art. 8

5. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tworzy się w War szawie i w miejscowościach, w których miały siedziby ośrodki zamiejscowe Naczelnego Sądu Administracyj nego, utworzone na podstawie dotychczasowych prze pisów, wojewódzkie sądy administracyjne na podsta wie ustawy, o której mowa w art. 1, oraz znosi się ośrodki zamiejscowe Naczelnego Sądu Administracyj nego. Art. 8

6.

§1. Prezes Naczelnego Sądu Administra cyjnego powoła spośród sędziów tego Sądu pełno mocników do organizacji wojewódzkich sądów admi nistracyjnych, zwanych dalej „pełnomocnikami”.

§2. Do czasu powołania prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych na podstawie ustawy, o któ rej mowa w art. 1, pełnomocnikom powierza się także wykonywanie zadań należących do prezesów tych są dów. Art. 8

7.

§1. Wojewódzkie sądy administracyjne utworzone w miejscowościach, w których miały siedzi by ośrodki zamiejscowe Naczelnego Sądu Administra cyjnego, utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów, wstępują w stosunki prawne związane z nieruchomościami i lokalami zajmowanymi przez te ośrodki oraz przejmują pozostające w ich dyspozycji mienie i środki finansowe.

§2. Minister właściwy do spraw administracji pu blicznej, nie później niż na sześć miesięcy przed rozpo częciem działalności przez wojewódzkie sądy admini stracyjne, odda w trwały zarząd nieruchomość na po trzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Art. 8

8. Krajowa Rada Sądownictwa, nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem działalności przez wojewódzkie sądy administracyjne, przedstawi Prezy dentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powołanie sędziów tych sądów, w liczbie ustalonej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, spośród kandy datów mających kwalifikacje do zajmowania tych sta nowisk, zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sę dziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pre zesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Art. 8

9. Do dnia 1 stycznia 2005 r. funkcje zgroma dzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów admini Dziennik Ustaw Nr 153 — 9910 — Poz. 1271 stracyjnych oraz kolegiów tych sądów pełni odpowied nio Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Kolegium Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego. Art. 90.

§1. Pełnomocnicy, nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem działalności przez woje wódzkie sądy administracyjne, zawiadomią w formie pisemnej pracowników administracyjnych, pomocni czych i obsługi, zatrudnionych w odpowiednich jed nostkach organizacyjnych Naczelnego Sądu Admini stracyjnego, z zastrzeżeniem art. 92, o propozycji dal szego zatrudnienia na określonych stanowiskach w od powiednich miejscowo wojewódzkich sądach admini stracyjnych oraz o wysokości wynagrodzenia.

§2. Pracownicy, którzy przyjmą propozycję dalsze go zatrudnienia, o której mowa w § 1, stają się z dniem 1 stycznia 2004 r. pracownikami odpowiednich miej scowo wojewódzkich sądów administracyjnych.

§3. Jeżeli na nowym stanowisku wynagrodzenie pracownika jest niższe od pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, pracownikowi wypłaca się do dnia 30 czerwca 2004 r. wynagrodzenie w dotych czasowej wysokości. Art. 9

1.

§1. Pracownik, o którym mowa w art. 90, w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia przez pełnomocnika o nowym stanowisku oraz wyna grodzeniu, może złożyć pisemne oświadczenie o od mowie dalszego zatrudnienia.

§2. Stosunek pracy z pracownikiem, który złożył oświadczenie o odmowie dalszego zatrudnienia, wy gasa z upływem trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.

§3. Pracownikowi, o którym mowa w § 2, przysłu guje odprawa pieniężna wypłacana na podstawie prze pisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosun ków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Art. 9

2.

§1. Prezes Naczelnego Sądu Administra cyjnego, nie później niż na trzy miesiące przed rozpo częciem działalności przez wojewódzkie sądy admini stracyjne, zawiadomi w formie pisemnej pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi zatrudnio nych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym o propo zycji dalszego zatrudnienia w Naczelnym Sądzie Admi nistracyjnym. W zawiadomieniu należy określić nowe stanowisko oraz wysokość wynagrodzenia.

§2. Do pracowników, o których mowa w § 1, którzy w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia za wiadomienia przyjęli propozycję dalszego zatrudnienia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, nie stosuje się przepisów art. 90 § 1 i 2 i art. 91. Art. 9

3. Osoby powołane na stanowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają sędziami Na czelnego Sądu Administracyjnego. Art. 9

4.

§1. W okresie trzech miesięcy od dnia wej ścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sędzia Na czelnego Sądu Administracyjnego może być przenie siony przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyj nego, po zasięgnięciu opinii Kolegium Naczelnego Są du Administracyjnego, na stanowisko sędziego woje wódzkiego sądu administracyjnego do wojewódzkiego sądu administracyjnego w miejscowości, w której do tychczas pełnił służbę, z pozostawieniem mu prawa do wynagrodzenia i tytułu przysługującego sędziemu Na czelnego Sądu Administracyjnego. Za zgodą sędziego takie przeniesienie jest możliwe również na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do wojewódzkiego sądu administracyjnego w miejscowo ści innej niż ta, w której sędzia dotychczas pełnił służ bę.

§2. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego przeniesiony na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do wojewódzkiego sądu ad ministracyjnego, może być przeniesiony ponownie przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za jego zgodą, po zasięgnięciu opinii Kolegium Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego. Art. 9

5.

§1. Do czasu powołania odpowiedniej licz by sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, nie dłużej jednak niż w okresie dwóch lat od dnia wej ścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Prezes Na czelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, może delegować sędziego Naczelnego Sądu Admini stracyjnego do pełnienia obowiązków w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

§2. Jeżeli sędzia Naczelnego Sądu Administracyj nego nie wyrazi zgody na delegowanie do wojewódz kiego sądu administracyjnego na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku, może być przeniesiony przez Krajową Radę Sądownictwa, na wniosek Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, w stan spoczynku z uposaże niem w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Art. 9

6. Pierwszego wyboru drugiego członka Kra jowej Rady Sądownictwa spośród sędziów sądów ad ministracyjnych dokona Zgromadzenie Ogólne Sę dziów Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyga śnięciu mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa wybranego przez zebranie przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgu. Art. 9

7.

§1. Sprawy, w których skargi zostały wnie sione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało za kończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wo jewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepi Dziennik Ustaw Nr 153 — 9911 — Poz. 1271 sów ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

§2. W sprawach, o których mowa w § 1, stosuje się dotychczasowe przepisy o wpisie i innych kosztach są dowych. Art. 9

8. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w ży cie ustawy, o której mowa w art. 2, skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli wnie siona została w terminie określonym w art. 53 § 1 usta wy, o której mowa w art. 2, sąd administracyjny prze kazuje organowi, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, ze skutkiem określonym w art. 54 § 1 ustawy, o której mowa w art. 2. Art. 9

9. Ocena prawna wyrażona w orzeczeniu Na czelnego Sądu Administracyjnego, wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r., z zastrzeżeniem art. 100, wią że w sprawie wojewódzki sąd administracyjny oraz or gan, którego działanie lub bezczynność były przedmio tem zaskarżenia. Art. 100. Ocena prawna wyrażona w wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wiąże wojewódzkiego są du administracyjnego rozpoznającego sprawę, o któ rej mowa w art. 97 § 1. Art. 10

1. W sprawach zakończonych prawomoc nym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjne go przed dniem 1 stycznia 2004 r., w których nie upły nął termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Są du Najwyższego, strona może, w terminie do dnia 31 marca 2004 r., wnieść skargę kasacyjną do Naczel nego Sądu Administracyjnego na podstawie przepi sów ustawy, o której mowa w art. 2. Art. 10

2.

§1. Sąd Najwyższy umorzy postępowanie w sprawach, w których wniesiono rewizje nadzwyczaj ne od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, nierozpoznane do dnia 1 stycznia 2004 r.

§2. W sprawach, o których mowa w § 1, strona mo że, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowie nia Sądu Najwyższego o umorzeniu postępowania, wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Admini stracyjnego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2. Art. 10

3. W sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Naczelne go Sądu Administracyjnego wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r. orzeka właściwy wojewódzki sąd ad ministracyjny na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2. Art. 10

4. Naczelny Sąd Administracyjny umorzy nierozpoznane do dnia 1 stycznia 2004 r. postępowania prowadzone na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 49 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3. Art. 10

5. Akta spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. przechowuje się, zgod nie z właściwymi przepisami, w odpowiednich woje wódzkich sądach administracyjnych. Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-20
Data wydania: 2002-08-30
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Uwagi: przepisy art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 par. 1, art. 87 par. 2 art. 88, art. 90 par. 1, art. 91 i art. 92 wchodza w życie z dniem 5 października 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271