Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1294

1294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy. Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i czas przechowywania dokumentacji po stępowania dyscyplinarnego;

2) sposób rejestrowania postępowania dyscyplinar nego w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostce organizacyjnej pod porządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej oraz przedsiębiorstwie państwowym, dla którego jest on organem założy cielskim, zwanych dalej „jednostkami organizacyj nymi”;

3) sposób prowadzenia ewidencji ukarań żołnierza.

§2.

1. W toku postępowania dyscyplinarnego do kumentację dyscyplinarną przechowuje przełożony dyscyplinarny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rzecznik dyscyplinarny przechowuje dokumenty sporządzane:

1) w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli jest prowa dzone, do czasu jego zakończenia;

2) w postępowaniu odwoławczym, jeżeli wyższy prze łożony dyscyplinarny polecił uzupełnienie materia łu dowodowego i przekazanie mu w wyznaczonym terminie.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowu ją dokumentację w kancelarii tajnej jednostki organiza cyjnej lub w swoim pomieszczeniu służbowym, z uwzględnieniem wymogów ochrony danych zebra nych w postępowaniu dyscyplinarnym przed ich nie uprawnionym ujawnieniem.

§3.

1. Po zakończeniu postępowania dyscyplinar nego, w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej, w której wydane zostało orzeczenie w pierwszej instan cji, a jeżeli organem orzekającym był sąd wojskowy, to w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej, w której postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte:

1) rejestruje się postępowanie dyscyplinarne w reje strze postępowań dyscyplinarnych, zwanym dalej „rejestrem”;

2) przechowuje się dokumentację przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

2. Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

3. Dokumentacji nadaje się numer odpowiadający pozycji, pod którą postępowanie dyscyplinarne zosta ło zarejestrowane w rejestrze, wpisując po numerze liczbę oznaczającą bieżący rok kalendarzowy, poprze dzoną ukośną kreską.

§4.

1. Po okresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, do archiwum wojskowego przekazuje się dokumenta cję postępowania dyscyplinarnego:

1) prowadzonego w stosunku do żołnierza zasadni czej służby wojskowej, absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe lub żołnie rza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe — na przechowanie przez okres pięciu lat;

2) prowadzonego w stosunku do innego żołnierza niż wymieniony w pkt 1 — na przechowanie przez okres dziesięciu lat.

2. Rejestr przechowuje się w kancelarii tajnej jed nostki organizacyjnej, w której ukarany żołnierz pełnił czynną służbę wojskową, przez okres piętnastu lat od dnia ostatniego wpisu w tym rejestrze.

§5.

1. Przełożony dyscyplinarny prowadzi ewiden cję ukarań żołnierza w kartach ukarań żołnierza, zwa nych dalej „kartami”.

2. Wzór karty określa załącznik nr 2 do rozporządze nia.

3. Jeżeli żołnierz ze względów służbowych lub wskutek ukarania karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe został przeniesiony do in nej jednostki organizacyjnej lub innego pododdziału albo został przeniesiony do rezerwy kadrowej lub dys pozycji organu wojskowego — ewidencję ukarań żoł nierza przekazuje się właściwemu przełożonemu dys cyplinarnemu.

§6. Kartę:

1) przechowuje się do czasu zatarcia ukarania;

2) niszczy się w dniu zatarcia ukarania.

§7. W jednostkach organizacyjnych, w których żoł nierze pełnią czynną służbę wojskową, prowadzi się statystykę ukarań żołnierzy w danym roku kalendarzo wym.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2002 r.1) Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ——————————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarne go (Dz. U. Nr 35, poz. 333), które traci moc z dniem 30 wrze śnia 2002 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925). Dziennik Ustaw Nr 155 — 10045 — Poz. 1294 Dziennik Ustaw Nr 155 — 10046 — Poz. 1294 Z ał ąc zn ik i d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a O b ro n y N ar o d o w ej z d n ia 1 3 w rz eś n ia 2 00 2 r. (p o z. 1 29 4) Z ał ąc zn ik n r 1 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 155 — 10047 — Poz. 1294 Dziennik Ustaw Nr 155 — 10048 — Poz. 1294 Z ał ąc zn ik n r 2 W Z Ó R

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-09-23
Data wydania: 2002-09-13
Data wejścia w życie: 2002-10-01
Data obowiązywania: 2002-10-01
Data uchylenia: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1294