Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz.127

1) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej „opłata mi”;

2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;

3) szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Pań stwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzę du. Rozdział 2 Opłaty za czynności adwokackie przed organami wy miaru sprawiedliwości

§2.

1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, o których mowa w rozdziałach 3—5, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie między adwokatem a klientem.

2. Sąd może przyznać opłaty wyższe od wskaza nych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawi łości sprawy oraz niezbędny nakład pracy adwokata; nie mogą być one wyższe niż sześciokrotne stawki mi nimalne.

§3.

1. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wy magany nakład pracy adwokata.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić staw kę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygno wać z opłaty w całości.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wy sokości ustalonej przez adwokata albo nie przyznać opłaty w ogóle.

§4.

1. Wysokość stawki minimalnej zależy od war tości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępo waniu egzekucyjnym — od wartości egzekwowanego roszczenia.

2. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

§5. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmu jąc za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbli żonym rodzaju. Rozdział 3 Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosun ku pracy i ubezpieczeń społecznych

§6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł — 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł — 180 zł;

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł — 600 zł;

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł — 1 200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł — 2 400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł — 3 600 zł;

7) powyżej 200 000 zł — 7 200 zł.

§7.

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z za kresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód i unieważnienie małżeństwa — 360 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa — 240 zł;

3) przysposobienie — 180 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przy wrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka — 120 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unie ważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przy sposobienia — 240 zł;

6) ubezwłasnowolnienie — 240 zł; Dziennik Ustaw Nr 163 — 10424 — Poz. 1348 1348 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

7) uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego — 180 zł;

8) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym — 240 zł;

9) zniesienie wspólności majątkowej między małżon kami — 360 zł;

10) podział majątku wspólnego między małżonkami — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżon ków — 50% tej stawki; 1

1) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka — 60 zł, z zastrze żeniem ust. 4.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych do chodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzia nych w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze go, od których pobiera się także wynagrodzenie okre ślone w ust. 1.

3. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w spra wach o ustalenie ojcostwa również roszczenia mająt kowe strony powodowej.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwro tu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

§8. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomo ści — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;

2) o rozgraniczenie — 360 zł;

3) dotyczących służebności — 240 zł;

4) o naruszenie posiadania — 156 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumen tu do zbioru dokumentów — 120 zł;

6) o zniesienie współwłasności — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału współwłaści ciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników — 50% tej stawki;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną — 240 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem praw nym — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§9. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:

1) o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwenta rza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobję tego i wyjawienie przedmiotów spadkowych — 60 zł;

2) o stwierdzenie nabycia spadku — 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu — 360 zł;

3) o dział spadku — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału spadkowego uczestnika za stępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania — 50% tej stawki.

§10. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) opróżnienie lokalu mieszkalnego — 120 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej — 360 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości sześciomiesięcznego czynszu. § 1

1.

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni — 180 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autor skich — 360 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w spra wie niewymienionej odrębnie — 120 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego — 1 200 zł;

5) z zakresu postępowania układowego lub upadło ściowego — 1 800 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego — 240 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy eg zekucji innego rodzaju — 25% tej stawki;

8) ze skargi na czynności komornika — 60 zł;

9) rejestracji spółki — 1 200 zł;

10) rejestracji spółdzielni — 1 800 zł; 1

1) innych rejestracji — 600 zł; 1

2) zmiany w rejestrze — 360 zł; 1

3) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności — 60 zł; 1

4) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpie czonych w postępowaniu karnym u osoby podej rzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mie niu — 60 zł; 1

5) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Pań stwa — 60 zł; Dziennik Ustaw Nr 163 — 10425 — Poz. 1348 1

6) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego — 480 zł; 1

7) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji — 600 zł; 1

8) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub pra wa z rejestracji — 840 zł; 1

9) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznacze nia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego — 720 zł;

20) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji — 840 zł; 2

1) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariu szy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólni ków bądź akcjonariuszy — 360 zł; 2

2) o wyłączenie wspólnika — 360 zł; 2

3) o rozwiązanie spółki kapitałowej — 360 zł.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 18, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzo nych łącznie. § 1

2.

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedze nia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy — 60 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 — 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe — 60 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połą czone z dochodzeniem odszkodowania lub renty — 120 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wy padku przy pracy lub choroby zawodowej — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości od szkodowania będącego przedmiotem sprawy.

2. Stawki minimalne wynoszą 60 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. § 1

3.

1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

1) przed sądem okręgowym — 50% stawki minimal nej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat — 75% stawki minimal nej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

2) przed sądem apelacyjnym — 75% stawki minimal nej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat — 100% stawki minimal nej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

1) przed sądem okręgowym — 25% stawki minimal nej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat — 50% stawki minimal nej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Naj wyższym — 50% stawki minimalnej, a jeżeli w po przedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat — 75% stawki minimalnej, w obu wypad kach nie mniej niż 120 zł.

3. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym 100% odpowiednich stawek, o których mowa w § 12.

4. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu ka sacyjnym:

1) za sporządzenie i wniesienie kasacji oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym — 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat — 100% staw ki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie kasacji oraz za sporzą dzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasa cji — 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat — 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym — 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził spra wy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie spo rządzał i nie wniósł kasacji — 75% stawki minimal nej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

5. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie — 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi — 120 zł. Rozdział 4 Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia § 1

4.

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

1) dochodzeniem — 180 zł;

2) śledztwem — 300 zł. Dziennik Ustaw Nr 163 — 10426 — Poz. 1348

2. Stawki minimalne za obronę wynoszą:

1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szcze gólnym — 360 zł;

2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w spra wach o wykroczenia — 180 zł;

3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczaj nym lub przed wojskowym sądem garnizonowym — 420 zł;

4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją — 420 zł;

5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym — 600 zł;

6) przed Sądem Najwyższym — 600 zł.

3. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:

1) w sprawie, w której w pierwszej instancji orzecze nie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizo nowy — 360 zł;

2) w sprawie, w której w pierwszej instancji orzecze nie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgo wy — 600 zł.

4. Stawki minimalne wynoszą:

1) za czynności w sprawie o wznowienie postępowa nia oraz w sprawie o podjęcie postępowania wa runkowo umorzonego — 360 zł;

2) za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opi nii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz bra ku podstaw do stwierdzenia nieważności orzecze nia w postępowaniu karnym — 360 zł;

3) za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem — 360 zł.

5. Stawki minimalne wynoszą za obronę w spra wach o wydanie wyroku łącznego — 120 zł.

6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orze czeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol skiego — 120 zł. Przepisu § 6 nie stosuje się.

7. Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpo wiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika po krzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowe go lub oskarżyciela prywatnego. § 1

5. Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywa niu kary — 180 zł;

2) w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary — 180 zł;

3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnie nie lub odwołanie takiego zwolnienia — 120 zł;

4) za czynności związane z wykonywaniem kary ogra niczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających — 120 zł;

5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub uka rania — 120 zł;

6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie — 240 zł;

7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonaw czym — 240 zł. § 1

6. W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższe niu za każdy następny dzień o 20%. § 1

7. Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kil ku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób. Rozdział 5 Stawki minimalne w innych sprawach § 1

8.

1. Stawki minimalne wynoszą w postępowa niu przed sądami administracyjnymi:

1) w sprawie dotyczącej należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została określo na przez organ administracji publicznej lub jest oczywista — stawkę obliczoną na podstawie § 6;

2) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w spra wie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego — 600 zł;

3) w innej sprawie — 240 zł.

2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie — sądem an tymonopolowym w sprawach:

1) z zakresu ochrony konkurencji — 360 zł;

2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedo zwolone — 360 zł;

3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego — 360 zł. Rozdział 6 Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa § 1

9. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej pono szone przez Skarb Państwa obejmują: Dziennik Ustaw Nr 163 — 10427 — Poz. 1348

1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3—5 oraz

2) niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

§20. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. § 2

1. W sprawie cywilnej, w której kosztami proce su został obciążony przeciwnik procesowy strony ko rzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata usta nowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 19, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egze kucji. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe § 2

2.

1. W sprawach będących w toku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się aż do zakoń czenia sprawy w danej instancji przepisy dotychczaso we.

2. W sprawach, w których wniosek o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności wpły nął przed wejściem w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 2

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawie dliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1013, z 1998 r. Nr 159, poz. 1049 i z 2002 r. Nr 73, poz. 672), w zakre sie, w jakim dotyczy opłat za czynności adwokatów. § 2

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2002 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk Dziennik Ustaw Nr 163 — 10428 — Poz. 1348

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-10-03
Data wydania: 2002-09-28
Data wejścia w życie: 2002-10-05
Data obowiązywania: 2002-10-05
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348