Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349

1349 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Na podstawie art. 223 ust. 2 i art. 225 ust. 2 i 3 usta wy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 127

1) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) opłaty za czynności radców prawnych przed orga nami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej „opłatami”;

2) stawki minimalne opłat za czynności radców praw nych, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;

3) szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Pań stwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Rozdział 2 Opłaty za czynności radców prawnych przed organa mi wymiaru sprawiedliwości

§2.

1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, o których mowa w rozdziałach 3 i 4, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie między radcą prawnym a klien tem.

2. Sąd może przyznać opłaty wyższe od wskaza nych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawi łości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy praw nego; nie mogą być one wyższe niż sześciokrotne staw ki minimalne.

§3.

1. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wy magany nakład pracy radcy prawnego.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezy gnować z opłaty w całości.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wy sokości ustalonej przez radcę prawnego albo nie przy znać opłaty w ogóle.

§4.

1. Wysokość stawki minimalnej zależy od war tości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępo waniu egzekucyjnym — od wartości egzekwowanego roszczenia.

2. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

§5. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmu jąc za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbli żonym rodzaju. Rozdział 3 Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosun ku pracy i ubezpieczeń społecznych

§6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł — 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł — 180 zł;

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł — 600 zł;

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł — 1 200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł — 2 400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł — 3 600 zł;

7) powyżej 200 000 zł — 7 200 zł.

§7. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomo ści — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;

2) o rozgraniczenie — 360 zł;

3) dotyczących służebności — 240 zł;

4) o naruszenie posiadania — 156 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumen tu do zbioru dokumentów — 120 zł;

6) o zniesienie współwłasności — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału współwłaści ciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników — 50% tej stawki;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną — 240 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem praw nym — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§8. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwenta rza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobję tego i wyjawienie przedmiotów spadkowych — 60 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku — 60 zł, a jeżeli przed miotem postępowania jest również ważność testa mentu — 360 zł;

3) dział spadku — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastę powanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania — 50% tej stawki.

§9. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) opróżnienie lokalu mieszkalnego — 120 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej — 360 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§10.

1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni — 180 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autor skich — 360 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w spra wie niewymienionej odrębnie — 120 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego — 1 200 zł;

5) z zakresu postępowania układowego lub upadło ściowego — 1 800 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego — 240 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy eg zekucji innego rodzaju — 25% tej stawki;

8) ze skargi na czynności komornika — 60 zł;

9) rejestracji spółki — 1 200 zł;

10) rejestracji spółdzielni — 1 800 zł; 1

1) innych rejestracji — 600 zł; 1

2) zmian w rejestrze — 360 zł; 1

3) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności — 60 zł; 1

4) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpie czonych w postępowaniu karnym u osoby podej rzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mie niu — 60 zł; 1

5) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Pań stwa — 60 zł; Dziennik Ustaw Nr 163 — 10429 — Poz. 1349 1

6) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego — 480 zł; 1

7) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji — 600 zł; 1

8) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub pra wa z rejestracji — 840 zł; 1

9) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznacze nia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego — 720 zł;

20) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji — 840 zł; 2

1) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariu szy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólni ków bądź akcjonariuszy — 360 zł; 2

2) o wyłączenie wspólnika — 360 zł; 2

3) o rozwiązanie spółki kapitałowej — 360 zł.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 18, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzo nych łącznie. § 1

1.

1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy o:

1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedze nia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy — 60 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 — 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe — 60 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połą czone z dochodzeniem odszkodowania lub renty — 120 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wy padku przy pracy lub choroby zawodowej — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości od szkodowania będącego przedmiotem sprawy.

2. Stawki minimalne wynoszą 60 zł, w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. § 1

2.

1. Stawki minimalne za prowadzenie spraw w postępowaniu apelacyjnym wynoszą:

1) przed sądem okręgowym — 50% stawki minimal nej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny — 75% stawki mini malnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

2) przed sądem apelacyjnym — 75% stawki minimal nej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny — 100% stawki mi nimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

2. Stawki minimalne za prowadzenie spraw w po stępowaniu zażaleniowym wynoszą:

1) przed sądem okręgowym — 25% stawki minimal nej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny — 50% stawki mini malnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Naj wyższym — 50% stawki minimalnej, a jeżeli w po przedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny — 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

3. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym 100% odpowiednich stawek, o których mowa w § 11.

4. Stawki minimalne w postępowaniu kasacyjnym wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie kasacji oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym — 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny — 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie kasacji oraz za sporzą dzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasa cji — 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny — 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym — 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził spra wy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł kasacji — 75% stawki mini malnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

5. Stawki minimalne w postępowaniu przed Trybu nałem Konstytucyjnym wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie — 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi — 120 zł. Rozdział 4 Stawki minimalne w innych sprawach § 1

3.

1. Stawka minimalna wynosi za prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie — 120 zł. Prze pisu § 6 nie stosuje się.

2. W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

3. Za reprezentowanie kilku osób pobiera się opła tę od każdej z tych osób. Dziennik Ustaw Nr 163 — 10430 — Poz. 1349 § 14.

1. Stawki minimalne za czynności pełnomoc nika powoda cywilnego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym oraz obrońcy w innych sprawach — określają przepisy o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzie lonej z urzędu.

2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) w sprawie dotyczącej należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została okre ślona przez organ administracji publicznej lub jest oczywista — stawkę obliczoną na podstawie § 6;

2) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w spra wie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego — 600 zł;

3) w innej sprawie — 240 zł.

3. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie — sądem an tymonopolowym w sprawach:

1) z zakresu ochrony konkurencji — 360 zł;

2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedo zwolone — 360 zł;

3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego — 360 zł. Rozdział 5 Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa § 1

5. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej pono szone przez Skarb Państwa obejmują:

1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 i 4, oraz

2) niezbędne, udokumentowane wydatki radcy praw nego. § 1

6. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. § 1

7. W sprawie cywilnej, w której kosztami proce su został obciążony przeciwnik procesowy strony ko rzystającej z pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 15, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 1

8.

1. W sprawach będących w toku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się aż do zakoń czenia sprawy w danej instancji przepisy dotychczaso we.

2. W sprawach, w których wniosek o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności wpły nął przed wejściem w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 1

9. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawie dliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1013, z 1998 r. Nr 159, poz. 1049 oraz z 2002 r. Nr 73, poz. 672).

§20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2002 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk Dziennik Ustaw Nr 163 — 10431 — Poz. 1349

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-10-03
Data wydania: 2002-09-28
Data wejścia w życie: 2002-10-05
Data obowiązywania: 2002-10-05
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349