Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1387

1387 U S TAWA z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art.

1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy nacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz.1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 127

1) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 2: a) w § 1: — w pkt 1 skreśla się wyraz „innych”, — w pkt 4 skreśla się wyrazy „i 2”, b) w § 2 skreśla się wyraz „innych”;

2) w art. 3: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) ustawach podatkowych — rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatko wania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatko we oraz regulujące prawa i obowiązki orga nów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców praw nych oraz osób trzecich,

2) przepisach prawa podatkowego — rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,”, b) w pkt 3 w lit. c) skreśla się wyraz „inne”, c) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda je się wyrazy „z wyjątkiem obniżenia kwoty po datku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących ele ment konstrukcji tego podatku,”, d) dodaje pkt 7—9 w brzmieniu: „

7) zwrocie podatku — rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku na liczonego w rozumieniu przepisów o podat ku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego,

8) niepodatkowych należnościach budżeto wych — rozumie się przez to niebędące po datkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jed nostki samorządu terytorialnego, wynikają ce ze stosunków publicznoprawnych,

9) działalności gospodarczej — rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w ro zumieniu przepisów prawa działalności go spodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na wła sny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do dzia łalności gospodarczej lub osoby wykonują cej taką działalność — do przedsiębiorców.”;

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a.

§1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składa ne w formie elektronicznej.

§2. Deklaracja składana w formie elektro nicznej powinna zawierać dane w ustalonym formacie elektronicz nym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach, oraz powinna być opatrzona bez piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz z oznakowaniem przez wystawcę cer tyfikatu czasu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o pod pisie elektronicznym.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art.

4. Obowiązkiem podatkowym jest wynikają ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzo wana powinność przymusowego świad czenia pieniężnego w związku z zaistnie niem zdarzenia określonego w tych usta wach.”;

5) art. 12—14 otrzymują brzmienie: „Art. 1

2.

§1. Jeżeli początkiem terminu określone go w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zda rzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

§2. Terminy określone w tygodniach koń czą się z upływem tego dnia w ostat nim tygodniu, który odpowiada po czątkowemu dniowi terminu.

§3. Terminy określone w miesiącach koń czą się z upływem tego dnia w ostat nim miesiącu, który odpowiada po czątkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było — w ostatnim dniu tego miesią ca.

§4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowe mu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było — w dniu, który poprzedzałby bezpo średnio ten dzień.

§5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

§6. Termin uważa się za zachowany, jeże li przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane w formie elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej,

2) nadane w polskiej placówce pocz towej albo złożone w polskim urzę dzie konsularnym,

3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w do wództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. Art. 1

3.

§1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:

1) urząd skarbowy, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa — jako organ pierwszej instancji,

2) izba skarbowa — jako: a) organ odwoławczy od decyzji urzędu skarbowego, b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepi sów, c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez tę izbę w pierw szej instancji,

3) samorządowe kolegium odwoław cze — jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezy denta miasta), starosty albo mar szałka województwa.

§2. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych jest organem podat kowym — jako:

1) organ pierwszej instancji w spra wach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowa nia, zmiany lub uchylenia decyzji, lub stwierdzenia jej wygaśnięcia — z urzędu,

2) organ odwoławczy od decyzji wy danych w sprawach, o których mo wa w pkt 1.

§3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. Art. 1

4.

§1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) sprawuje ogólny nadzór w spra wach podatkowych, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10824 — Poz. 1387

2) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz orga ny kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytu cyjnego.

§2. Interpretacjami, o których mowa w § 1 pkt 2, są interpretacje kierowa ne do organów podatkowych i orga nów kontroli skarbowej dotyczące problemów prawa podatkowego, z zastrzeżeniem

§4. Interpretacje są zamieszczane w Dzienniku Urzędo wym Ministra Finansów oraz wiążą organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

§3. Zastosowanie się przez podatnika, płatnika lub inkasenta do interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w § 2, nie może im szkodzić, jednakże nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty podatku. W takim przypadku nie wszczyna się postępowania w spra wach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowa nie wszczęte w tych sprawach uma rza się, nie nalicza się odsetek za zwłokę i nie ustala dodatkowego zo bowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług — w zakresie wynikającym z zastosowa nia się do interpretacji. Zastosowanie się podatnika, płatnika lub inkasenta do interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w § 2, może stanowić przesłankę do umorzenia zaległości podatkowych, zgodnie z art. 67, jeżeli zaległości te powstały na skutek za stosowania się do takiej interpretacji.

§4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie dokonuje interpreta cji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatni ków, płatników lub inkasentów.”;

6) po art. 14 dodaje się art. 14a—14c w brzmieniu: „Art. 14a.

§1. Stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisem ne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie sto sowania przepisów prawa podatko wego w ich indywidualnych spra wach, w których nie toczy się postę powanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

§2. Zapytanie, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego urzędu skarbowego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub in kasent jest obowiązany do wyczer pującego przedstawienia stanu fak tycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

§3. Informacja, o której mowa w § 1, za wiera ocenę prawną stanowiska py tającego z przytoczeniem przepisów prawa.

§4. Przepis art. 14 § 3 stosuje się odpo wiednio.

§5. Organy podatkowe, o których mowa w § 1, pisemne informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podat kowego w indywidualnych spra wach zamieszczają na stronie inter netowej właściwej izby skarbowej bez podania danych identyfikują cych podatnika. Art. 14b.

§1. Urząd skarbowy przekazuje właści wej izbie skarbowej informację, o której mowa w art. 14a § 1, nie zwłocznie po jej udzieleniu — do wiadomości oraz w celu sprawdze nia jej prawidłowości. Do informacji dołącza się zapytanie, o którym mo wa w art. 14a § 1.

§2. Izba skarbowa obowiązana jest do dokonania zmiany udzielonej infor macji, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa.

§3. Przepisy art. 14 § 3 i art. 14a § 3 sto suje się odpowiednio. Art. 14c.

§1. Do załatwienia zapytania, o którym mowa w art. 14a § 1, stosuje się od powiednio przepisy art. 139 § 1 i 4, art. 140, art. 141, art. 169 § 1 i 2 oraz art. 170 § 1.

§2. Jeżeli zapytanie nie zostało uzupeł nione w wyznaczonym terminie, or gan podatkowy pozostawia je bez rozpatrzenia.”;

7) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

7.

§1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stano wią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się we dług miejsca zamieszkania albo adre su siedziby podatnika, płatnika, inka senta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

§2. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych ka Dziennik Ustaw Nr 169 — 10825 — Poz. 1387 tegorii podatników, płatników lub in kasentów w sposób odmienny niż określony w § 1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opo datkowania.”;

8) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: „Art. 17a. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o od powiedzialności podatkowej osoby trze ciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.”;

9) w art. 18 w § 1 wyrazy „do końca okresu rozlicze niowego” zastępuje się wyrazami „za ten okres rozliczeniowy”;

10) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu: „Art. 18a. Jeżeli po zakończeniu roku podatkowe go lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podat kowego, organem podatkowym właści wym miejscowo w sprawach dotyczą cych poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest or gan właściwy po zaistnieniu tych zda rzeń, z zastrzeżeniem art. 18b. Art. 18b. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają wła ściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właści wości.”; 1

1) w art. 19: a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem woje wództwa a urzędem skarbowym — sąd ad ministracyjny,”, b) po § 1 dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu: „

§2. Spór o właściwość rozstrzyga się, w dro dze postanowienia, na wniosek organu bę dącego stroną sporu.

§3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, wniosek o rozstrzygnięcie sporu urząd skarbowy wnosi za pośrednictwem właści wej izby skarbowej.”; 1

2) w art. 21: a) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w de klaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.”, b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym or gan podatkowy stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji wykazał zwrot po datku w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję, w któ rej określa wysokość zwrotu podatku.”, c) w § 4 wyrazy „Przepis § 3” zastępuje się wyraza mi „Przepisy § 3 i art. 53a”; 1

3) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: „Art. 21a. Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, której warunkiem, określonym w odrębnych przepisach, jest brak zaległości podatkowych, może złożyć wniosek do właściwego organu podatkowego o przeprowadzenie postę powania podatkowego. Do wydania de cyzji określającej wysokość zobowiąza nia podatkowego przepis art. 21 § 3 sto suje się odpowiednio.”; 1

4) w art. 22: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobra nia podatku, jeżeli:

1) pobranie podatku zagraża ważnym inte resom podatnika, a w szczególności je go egzystencji, lub

2) podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczenio wy.”, b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może ograniczyć pobór zaliczek na poda tek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określo nych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewi dywanego na dany rok podatkowy.”, c) w § 6 po wyrazach „§ 2” dodaje się wyrazy „i 2a”; 1

5) art. 23 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

3.

§1. Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowa nia, jeżeli:

1) brak jest ksiąg podatkowych lub in nych danych niezbędnych do jej określenia lub Dziennik Ustaw Nr 169 — 10826 — Poz. 1387

2) dane wynikające z ksiąg podatko wych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania, lub

3) podatnik naruszył warunki upraw niające do korzystania ze zryczałto wanej formy opodatkowania.

§2. Organ podatkowy odstąpi od określe nia podstawy opodatkowania w dro dze oszacowania, jeżeli dane wynika jące z ksiąg podatkowych, uzupełnio ne dowodami uzyskanymi w toku po stępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

§3. Podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania, stosując na stępujące metody:

1) porównawczą wewnętrzną — pole gającą na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsię biorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość ob rotu,

2) porównawczą zewnętrzną — pole gającą na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębior stwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podob nych warunkach,

3) remanentową — polegającą na po równaniu wartości majątku przed siębiorstwa na początku i na końcu okresu, z uwzględnieniem wskaź nika szybkości obrotu,

4) produkcyjną — polegającą na us taleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa,

5) kosztową — polegającą na ustale niu wysokości obrotu na podsta wie wysokości kosztów poniesio nych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem wskaźnika udziałów tych kosztów w obrocie,

6) udziału dochodu w obrocie — po legającą na ustaleniu wysokości dochodów ze sprzedaży określo nych towarów i wykonywania określonych usług, z uwzględnie niem wysokości udziału tej sprze daży (wykonanych usług) w całym obrocie.

§4. W szczególnie uzasadnionych przy padkach, gdy nie można zastosować metod, o których mowa w § 3, organ podatkowy może w inny sposób osza cować podstawę opodatkowania.

§5. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmie rzać do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Organ podatkowy, określając podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, uzasadnia wy bór metody oszacowania.”; 1

6) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a.

§1. Jeżeli podstawa opodatkowania zo stała określona w drodze oszacowa nia, a podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość zali czek, za okres, za który podstawa opodatkowania została oszacowa na, proporcjonalnie do wysokości zobowiązania podatkowego za cały rok podatkowy lub inny okres rozli czeniowy. Przepis art. 53a stosuje się odpowiednio.

§2. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych, po zasięgnięciu opinii właściwych organizacji samo rządu społeczno-zawodowego i go spodarczego, może określić, w dro dze rozporządzenia, dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej uproszczone normy służące oszaco waniu podstawy opodatkowania uwzględniające wskaźnik zyskowno ści, liczbę zatrudnionych pracowni ków, koszty ich zatrudnienia oraz koszty zakupu materiałów.”; 1

7) w art. 24 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przy padku naruszenia przez podatnika warunków uprawniających do korzystania ze zryczałto wanej formy opodatkowania.”; 1

8) po art. 24 dodaje się art. 24a i 24b w brzmieniu: „Art. 24a.

§1. Organy podatkowe i organy kontro li skarbowej, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględ niają zgodny zamiar stron i cel czyn ności, a nie tylko dosłowne brzmie nie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności.

§2. Jeżeli strony, dokonując danej czyn ności prawnej, ukryły inną czynność prawną, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej wywodzą skutki podatkowe z ukrytej czynności prawnej. Art. 24b.

§1. Organy podatkowe i organy kontro li skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki podatko we czynności prawnych, jeżeli udo wodnią, ż e z dokonania tych czynno ści nie można było oczekiwać in nych istotnych korzyści niż wynika jące z obniżenia wysokości zobowią zania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10827 — Poz. 1387

§2. Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, osią gnęły zamierzony rezultat gospo darczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czyn ności prawne, skutki podatkowe wy wodzi się z tej innej czynności praw nej lub czynności prawnych.”; 1

9) skreśla się art. 27;

20) w art. 28 w § 4 wyrazy „dochody gminy” zastępuje się wyrazami „dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa”; 2

1) w art. 29 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłą czenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych po wstałych przed dniem:

1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłą czeniu ustawowej wspólności majątkowej,

2) zniesienia wspólności majątkowej prawo mocnym orzeczeniem sądu,

3) ustania wspólności majątkowej w przy padku ubezwłasnowolnienia małżonka,

4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.”; 2

2) art. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30.

§1. Płatnik, który nie wykonał obowiąz ków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

§2. Inkasent, który nie wykonał obowiąz ków określonych w art. 9, odpowiada za podatek pobrany a niewpłacony.

§3. Płatnik lub inkasent odpowiada za na leżności wymienione w § 1 lub 2 ca łym swoim majątkiem.

§4. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okolicz ność, o której mowa w § 1 lub 2, or gan ten wydaje decyzję o odpowie dzialności podatkowej płatnika lub in kasenta, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podat ku.

§5. Przepisów § 1—4 nie stosuje się, jeże li odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

§6. Decyzję, o której mowa w § 4 i 5, or gan podatkowy może wydać również po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego.”; 2

3) w art. 32: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Płatnicy i inkasenci obowiązani są przecho wywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płat nika lub inkasenta.”, b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej podmiot dokonujący likwidacji lub rozwiązania za wiadamia pisemnie właściwy organ po datkowy, nie później niż w ostatnim dniu istnienia osoby prawnej lub jednostki or ganizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o miejscu przechowywania do kumentów związanych z poborem lub in kasem podatku.”; 2

4) art. 33 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

3.

§1. Zobowiązanie podatkowe przed ter minem płatności może być zabezpie czone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na ma jątku wspólnym, jeżeli zachodzi uza sadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy po datnik nie uiszcza wymagalnych zo bowiązań o charakterze publiczno prawnym i dokonuje czynności, któ rych skutkiem jest utrata prawa wła sności do majątku. W przypadku za bezpieczenia na majątku wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się odpowiednio.

§2. Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych w § 1 można dokonać również w toku postępowania podat kowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji:

1) ustalającej wysokość zobowiąza nia podatkowego,

2) określającej wysokość zobowiąza nia podatkowego,

3) określającej wysokość zwrotu po datku.

§3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpieczeniu, z zastrzeżeniem art. 54 § 1 pkt 1, podlega również kwo ta odsetek za zwłokę należnych od zo bowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu.

§4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy na podstawie po siadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabezpieczeniu:

1) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpiecze Dziennik Ustaw Nr 169 — 10828 — Poz. 1387 nie następuje przed wydaniem de cyzji, o której mowa w § 2 pkt 1,

2) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobo wiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpie czenie następuje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.

§5. Zabezpieczenie następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzeku cyjnym w administracji.”; 2

5) po art. 33 dodaje się art. 33a—33c w brzmieniu: „Art. 33a.

§1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa:

1) po upływie 14 dni od dnia dorę czenia decyzji ustalającej wyso kość zobowiązania podatkowego,

2) z dniem doręczenia decyzji okre ślającej wysokość zobowiązania podatkowego,

3) z dniem doręczenia decyzji okre ślającej wysokość zwrotu podat ku.

§2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpiecze niu nie narusza zarządzenia zabez pieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzeku cyjnym w administracji. Art. 33b. Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku:

1) płatnika lub inkasenta; decyzja o za bezpieczeniu wygasa z dniem dorę czenia decyzji o odpowiedzialności podatkowej,

2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, odpowiadających za zaległości podatkowe spółki lub innej osoby prawnej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez spółkę lub inną osobę prawną wykonane, a w szczególności gdy spółka lub inna osoba prawna nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym i do konuje czynności, których skutkiem jest utrata prawa własności do mająt ku; decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bez skuteczna. Art. 33c. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz art. 33a § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do decyzji określającej wysokość odse tek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.”; 2

6) art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

4.

§1. Skarbowi Państwa i jednostce samo rządu terytorialnego przysługuje hi poteka na wszystkich nieruchomo ściach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych po wstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu za ległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odse tek za zwłokę od tych zaległości, zwa na dalej „hipoteką przymusową”.

§2. W zakresie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostki sa morządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe wniosek o wpis hipoteki przymusowej do sądu składa właściwy urząd skarbowy.

§3. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:

1) część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika,

2) nieruchomość stanowiąca przed miot współwłasności łącznej po datnika i jego małżonka,

3) nieruchomość stanowiąca wła sność wspólnika spółki cywilnej, z tytułu zaległości podatkowych spółki.

§4. Przedmiotem hipoteki przymusowej jest również:

1) użytkowanie wieczyste,

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

3) spółdzielcze prawo do lokalu użyt kowego,

4) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

5) wierzytelność zabezpieczona hipo teką.

§5. Do hipotek określonych w § 3 i 4 sto suje się odpowiednio przepisy doty czące hipoteki na nieruchomości.

§6. Przepisy § 2—5 stosuje się odpowied nio do należności przypadających od płatnika, inkasenta, następcy praw nego lub osób trzecich.”; 2

7) w art. 35 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest:

1) doręczona decyzja: a) ustalająca wysokość zobowiązania po datkowego, b) określająca wysokość zobowiązania po datkowego, c) określająca wysokość odsetek za zwło kę, d) o odpowiedzialności podatkowej płat nika lub inkasenta, e) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10829 — Poz. 1387 f) o odpowiedzialności spadkobiercy, g) określająca wysokość zwrotu podatku,

2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabez pieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu eg zekucyjnym w administracji bez wydawa nia decyzji, o której mowa w pkt 1.”; 2

8) w art. 36 w § 2 po wyrazie „bankowego” kropkę za stępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy „w tym przypadku o pierwszeństwie zaspokojenia decydu je kolejność wniosków o dokonanie wpisu.”; 2

9) w art. 38 w § 1 wyrazy „płatnika lub inkasenta” za stępuje się wyrazami „płatnika, inkasenta, następ ców prawnych oraz osób trzecich odpowiadają cych za zaległości podatkowe”; 30) w art. 39 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W toku postępowania podatkowego lub kon troli podatkowej podatnik, płatnik, inkasent, wspólnicy spółki cywilnej lub inne osoby trze cie odpowiadające za zaległości podatkowe na żądanie organu podatkowego obowiązani są do wyjawienia nieruchomości oraz przy sługujących im praw majątkowych, które mo gą być przedmiotem hipoteki, jeżeli zachodzą przesłanki dokonania zabezpieczenia.”; 3

1) art. 41 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

1.

§1. Skarbowi Państwa i jednostkom sa morządu terytorialnego z tytułu zobo wiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podat kowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zale głości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współ własność łączną podatnika i jego mał żonka rzeczach ruchomych oraz zby walnych prawach majątkowych, jeże li wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia za stawu co najmniej 10 000 zł, z zastrze żeniem § 2.

§2. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątko we niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

§3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpo wiadających za zaległości podatko we.”; 3

2) w art. 42 po § 4 dodaje się § 5—7 w brzmieniu: „

§5. Zastaw skarbowy wygasa:

1) z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobo wiązania podatkowego albo

2) z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zasta wów skarbowych, albo

3) z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmio tu zastawu.

§6. O dokonaniu wpisu oraz wykreśleniu zastawu skarbowego urząd skarbowy zawiadamia po datnika, płatnika lub inkasenta, następcę prawnego lub osobę trzecią odpowiadającą za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 42a § 2.

§7. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbo wego następuje w trybie przepisów o postę powaniu egzekucyjnym w administracji.”; 3

3) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: „Art. 42a.

§1. Wykreślenie wpisu z rejestru zasta wów skarbowych następuje, jeżeli rzecz lub prawo obciążone zastawem skarbowym w dniu jego ustanowie nia nie stanowiły własności podatni ka, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej odpo wiadającej za zaległości podatkowe. Wniosek o wykreślenie wpisu składa się w terminie 7 dni od dnia, w któ rym osoba powołująca się na swoje prawo własności powzięła wiado mość o ustanowieniu zastawu.

§2. W sprawie wykreślenia wpisu z reje stru zastawów skarbowych w przy padku określonym w § 1 wydaje się decyzję.”; 3

4) w art. 44: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Wpis zastawu skarbowego do rejestru do konywany jest na podstawie doręczonej decyzji:

1) ustalającej wysokość zobowiązania po datkowego,

2) określającej wysokość zobowiązania podatkowego,

3) określającej wysokość odsetek za zwło kę,

4) o odpowiedzialności podatkowej płatni ka lub inkasenta,

5) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,

6) o odpowiedzialności spadkobiercy,

7) określającej wysokość zwrotu podat ku.”, b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do na leżności przypadających od płatników lub inkasentów.”; 3

5) w art. 46 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.”; Dziennik Ustaw Nr 169 — 10830 — Poz. 1387 3

6) w art. 47 w § 4a wyrazy „właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył” zastępuje się wyrazami „organ stanowiący właściwej jed nostki samorządu terytorialnego wyznaczył”; 3

7) art. 48 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

8.

§1. Organ podatkowy, na wniosek podat nika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub in teresem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na ra ty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapła tę zaległości podatkowej wraz z od setkami za zwłokę,

3) odraczać inne terminy przewidzia ne w przepisach prawa podatkowe go, z wyjątkiem terminów określo nych w art. 68—71, art. 77 § 1—3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118.

§2. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 stosuje się rów nież do należności przypadających od płatników lub inkasentów. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do ter minów dotyczących płatników lub in kasentów.

§3. Odraczanie terminu płatności podat ku lub rozkładanie na raty zapłaty po datku oraz odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatko wej, na wniosek będącego przedsię biorcą podatnika, płatnika lub inka senta, następuje zgodnie z przepisa mi o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia, właściwość rzeczową or ganów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1 i 2, uwzględnia jąc wysokość kwoty, która może być przedmiotem odroczenia lub rozłoże nia na raty, oraz terminy wpłat.”; 3

8) art. 49 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

9.

§1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym ter minem płatności jest dzień, w któ rym, zgodnie z decyzją, powinna na stąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z od setkami za zwłokę albo poszczegól nych rat, na jakie został rozłożony po datek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.

§2. Jeżeli w terminie określonym w decy zji podatnik nie dokonał zapłaty odro czonego podatku lub zaległości po datkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub za ległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podat ku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpo wiednio termin określony w art. 47 § 1—3.

§3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowied nio do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub in kasentów.”; 3

9) w art. 50 wyrazy „art. 76 § 1, art. 78 § 1” zastępuje się wyrazami „art. 77 § 1, art. 79 § 2”; 40) w art. 51 w § 2 wyrazy „art. 23 § 4” zastępuje się wyrazami „art. 23a § 1”; 4

1) w art. 52 w § 1: a) w pkt 1 wyrazy „art. 74 § 2” zastępuje się wyra zami „art. 73 § 2”, b) w pkt 2 po wyrazie „należnej” dodaje się wyra zy „lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobo wiązań podatkowych”; 4

2) art. 53 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

3.

§1. Od zaległości podatkowych, z zastrze żeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

§2. Przepis § 1 stosuje się również do na leżności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w ter minie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

§3. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeże niem art. 48 § 1 pkt 2 i 3, art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5 i art. 76a § 1.

§4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub termi nu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

§5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za zwłokę nali czane są odpowiednio od dnia:

1) zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zali czenia na poczet zaległości podat kowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podat kowych,

2) pobrania wynagrodzenia.”; Dziennik Ustaw Nr 169 — 10831 — Poz. 1387 4

3) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: „Art. 53a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub in nego okresu rozliczeniowego organ po datkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w czę ści, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w dekla racji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wyso kość zaliczek na podatek, jeżeli ich wyso kość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.”; 4

4) art. 54 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

4.

§1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się:

1) za okres zabezpieczenia, od zabez pieczonej kwoty zobowiązania, je żeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpiecze niem rzeczy lub praw, zostały zali czone na poczet zaległości podat kowych,

2) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1, do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoław czy,

3) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, je żeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3,

4) w przypadku zawieszenia postępo wania z urzędu — od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu po stępowania do dnia doręczenia po stanowienia o podjęciu zawieszo nego postępowania,

5) od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobie ranej przez „Pocztę Polską” za po lecenie przesyłki listowej,

6) za okres od dnia wszczęcia kontro li podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli,

7) za okres od dnia wszczęcia postę powania podatkowego do dnia do ręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

8) w zakresie przewidzianym w od rębnych ustawach.

§2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decy zji przyczyniła się strona lub jej przed stawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.

§3. Przepisy § 1 pkt 2, 3, 6 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nie ważności decyzji.

§4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpo wiednio w razie przeniesienia na po czet zobowiązań podatkowych zaję tych uprzednio rzeczy lub praw ma jątkowych.”; 4

5) w art. 56 w § 1 wyrazy „przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego” zastępuje się wyrazami „zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim”; 4

6) w art. 57: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W decyzji wydanej na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 lub pkt 2, dotyczącej podatków stano wiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatko wej.”, b) w § 4 wyrazy „art. 49 § 2” zastępuje się wyraza mi „art. 49 § 2 i 3 oraz art. 55 § 2”, c) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Organ podatkowy może odstąpić od usta lenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w § 1, następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw.”, d) w § 7 po wyrazie „podatków” dodaje się wyrazy „oraz zaległości podatkowych”, e) § 8 otrzymuje brzmienie: „

§8. Przepisy § 1—4 i 7 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty na leżności płatników lub inkasentów, następ ców prawnych oraz osób trzecich.”; 4

7) art. 59 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

9.

§1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek:

1) zapłaty,

2) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

3) potrącenia, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10832 — Poz. 1387

4) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku,

5) zaniechania poboru,

6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych,

7) przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postę powaniu egzekucyjnym,

8) umorzenia zaległości,

9) przedawnienia.

§2. Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wsku tek:

1) wpłaty,

2) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku,

3) umorzenia, w przypadkach przewi dzianych w art. 67 § 6,

4) przejęcia własności nieruchomości lub przejęcia prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym,

5) przedawnienia.”; 4

8) w art. 60: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Za termin dokonania zapłaty podatku uwa ża się:

1) przy zapłacie gotówką — dzień wpłace nia kwoty podatku w kasie organu po datkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spół dzielczej kasie oszczędnościowo-kredy towej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

2) w obrocie bezgotówkowym — dzień ob ciążenia rachunku bankowego podatni ka lub rachunku podatnika w spółdziel czej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.”, b) po § 3 dodaje się § 4—6 w brzmieniu: „

§4. Zlecenia płatnicze na rzecz organów podat kowych mogą być składane również w for mie elektronicznej przy użyciu programu informatycznego udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową upraw nioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie.

§5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz powinno wskazywać ty tuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błęd ne podanie tych informacji stanowi pod stawę do odmowy realizacji wpłaty gotów kowej lub polecenia przelewu.

§6. Rozliczanie płatności na rzecz organów po datkowych następuje poprzez międzyban kowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozra chunków międzyoddziałowych Narodowe go Banku Polskiego.”; 4

9) w art. 61: a) w § 1 wyrazy „bankowych rozliczeń bezgotów kowych” zastępuje się wyrazami „polecenia przelewu”, b) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.”; 50) art. 62 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

2.

§1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiąza nia z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o naj wcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

§2. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiąza nia z tytułu zaliczek na podatek, doko naną wpłatę zalicza się na poczet za liczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatno ści.

§3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie rozłożono podatek lub za ległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku.

§4. Do wpłat zaliczanych na poczet zale głości podatkowej stosuje się art. 55

§2. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wy daje się postanowienie, na które słu ży zażalenie.

§5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpo wiednio do wpłat dokonywanych przez płatników, inkasentów, następ ców prawnych oraz osoby trzecie.”; 5

1) w art. 63 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) szczegółowe sposoby zaokrąglania podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę, nadpłat, oprocentowania nadpłat, opłaty prolongacyjnej oraz wynagrodzeń przy sługujących płatnikom lub inkasentom,”; 5

2) w art. 64: a) w § 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w po datkach stanowiących dochód budżetu pań stwa podlegają, na wniosek podatnika, potrą ceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Pań stwa z tytułu:”, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10833 — Poz. 1387 — w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i do daje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji rządowej.”, b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Do potrącenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę przepis art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio.”, c) § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5. Potrącenie następuje z dniem:

1) złożenia wniosku, który został uwzględ niony,

2) wydania z urzędu postanowienia o po trąceniu.”, d) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a. Potrącenie następuje w drodze postano wienia, na które służy zażalenie.”; 5

3) w art. 65 w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecin kiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wyda nej przez wójta, burmistrza (prezydenta mia sta), starostę lub marszałka województwa.”; 5

4) w art. 66: a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

§2. Przeniesienie następuje na wniosek podat nika:

1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą właściwego urzędu skarbowego, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a po datnikiem,

2) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między wójtem, burmistrzem (prezy dentem miasta), zarządem powiatu albo zarządem województwa a podatnikiem.

§3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga for my pisemnej.”, b) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu: „§ 3b. Wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w § 2 pkt 1, następuje w drodze postanowienia.”; 5

5) w art. 67: a) w § 1 wyrazy „lub odsetki za zwłokę” zastępuje się wyrazami „ , odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”, b) w § 1a wyrazy „lub odsetek za zwłokę” zastępu je się wyrazami „ , odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej”, c) w § 3 wyrazy „oraz odsetek za zwłokę” zastępu je się wyrazami „ , odsetek za zwłokę oraz opła ty prolongacyjnej”, d) w § 4 w pkt 4 wyrazy „następców prawnych oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialno ści podatkowej osoby trzeciej; w takim przypad ku decyzję umarzającą zaległość podatkową po zostawia się w aktach sprawy” zastępuje się wy razami „spadkobierców innych niż Skarb Pań stwa oraz nie ma możliwości orzeczenia odpo wiedzialności podatkowej osoby trzeciej”, e) po § 4 dodaje się § 5—7 w brzmieniu: „

§5. W przypadkach, o których mowa w § 4, de cyzję umarzającą zaległość podatkową po zostawia się w aktach sprawy.

§6. Przepisy § 4 pkt 3 i 4 stosuje się odpowied nio do umarzania zaległości płatnika lub in kasenta.

§7. Przepisy § 4—6 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu opłaty prolongacyj nej.”; 5

6) w art. 68: a) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

§3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług nie powsta je, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiąza nie została doręczona po upływie 5 lat, li cząc od końca roku kalendarzowego, w któ rym powstał obowiązek podatkowy.

§4. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania do chodu nieznajdującego pokrycia w ujaw nionych źródłach przychodów lub pocho dzącego ze źródeł nieujawnionych nie po wstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobo wiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upły nął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, które go dotyczy decyzja.”, b) w § 5 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyra zami „2 lata”; 5

7) w art. 69 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Termin do wydania decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 3 lata od końca roku podatko wego, w którym nastąpiło zdarzenie powodu jące utratę prawa do ulgi podatkowej, a jeże li podatnik nie zgłosił organowi podatkowe mu utraty prawa do ulgi co najmniej na 2 mie siące przed upływem tego terminu — termin do wydania decyzji, o której mowa w § 1, wy nosi 5 lat.”; 5

8) art. 70 otrzymuje brzmienie: „Art. 70.

§1. Zobowiązanie podatkowe przedaw nia się z upływem 5 lat, licząc od koń ca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

§2. Bieg terminu przedawnienia nie roz poczyna się, a rozpoczęty ulega za wieszeniu: Dziennik Ustaw Nr 169 — 10834 — Poz. 1387

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 48 § 1, do dnia termi nu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostat niej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej,

2) od dnia wejścia w życie rozporzą dzenia w sprawie przedłużenia ter minu płatności podatku, wydane go przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego termi nu.

§3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postano wienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

§4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym po datnik został zawiadomiony. Po prze rwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następu jącego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne.

§5. Kolejne wszczęcie postępowania eg zekucyjnego nie przerywa biegu ter minu przedawnienia.

§6. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem:

1) wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wy kroczenie skarbowe,

2) wniesienia skargi do sądu admini stracyjnego.

§7. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu:

1) prawomocnego zakończenia po stępowania karnego lub postępo wania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbo we,

2) doręczenia organowi podatkowe mu orzeczenia sądu administracyj nego wraz z jego uzasadnieniem.

§8. Nie ulegają przedawnieniu zobowią zania podatkowe zabezpieczone hipo teką lub zastawem skarbowym, jed nakże po upływie terminu przedaw nienia zobowiązania te mogą być eg zekwowane tylko z przedmiotu hipote ki lub zastawu.”; 5

9) po art. 70 dodaje się art. 70a i 70b w brzmieniu: „Art. 70a.

§1. Bieg terminu przedawnienia, o któ rym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, je żeli możliwość ustalenia lub określe nia zobowiązania podatkowego wy nika z umów o unikaniu podwójne go opodatkowania lub innych ratyfi kowanych umów międzynarodo wych, których stroną jest Rzeczpo spolita Polska, a ustalenie lub okre ślenie przez organ podatkowy wyso kości tego zobowiązania uzależnio ne jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego pań stwa.

§2. Zawieszenie terminu przedawnie nia, o którym mowa w § 1, następu je od dnia wystąpienia przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego państwa do dnia uzyskania przez organ podatkowy żądanej in formacji — jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

§3. Zawieszenie terminu przedawnie nia, o którym mowa w § 1, może na stępować wielokrotnie; w takich przypadkach okres łącznego zawie szenia terminu przedawnienia nie może przekraczać 3 lat. Art. 70b. Jeżeli w trakcie toczącego się postępo wania podatkowego zobowiązanie po datkowe uległo przedawnieniu, postę powanie to umarza się w drodze posta nowienia.”; 60) w art. 71 po wyrazach „art. 70” dodaje się wyrazy „oraz art. 70b”; 6

1) rozdział 9 i 10 działu III otrzymują brzmienie: „Rozdział 9 Nadpłata Art. 7

2.

§1. Za nadpłatę uważa się kwotę:

1) nadpłaconego lub nienależnie za płaconego podatku,

2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w de cyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należ nej,

4) zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowie dzialności określono je nienależ nie lub w wysokości większej od należnej.

§2. Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10835 — Poz. 1387 Art. 7

3.

§1. Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem:

1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

3) zapłaty przez płatnika lub inka senta należności wynikającej z de cyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należ nej,

4) wpłacenia przez płatnika lub inka senta podatku w wysokości więk szej od wysokości pobranego po datku,

5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynika jącej z decyzji o odpowiedzialno ści podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od na leżnej,

6) złożenia korekty deklaracji w po datku od towarów i usług obniża jącej wysokość zobowiązania po datkowego, w związku ze zwięk szeniem kwoty podatku naliczo nego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

§2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia:

1) zeznania rocznego — dla podatni ków podatku dochodowego,

2) deklaracji podatku akcyzowego — dla podatników podatku akcyzo wego,

3) deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy — dla jednoosobo wych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych. Art. 7

4. Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orze czenia Trybunału Konstytucyjnego, a podatnik, którego zobowiązanie podat kowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:

1) złożył jedną z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub inną deklara cję, z której wynika wysokość zobo wiązania podatkowego — wysokość nadpłaty określa podatnik we wnio sku o jej zwrot, składając równocze śnie skorygowaną deklarację,

2) został rozliczony przez płatnika — wy sokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równo cześnie zeznanie (deklarację), o któ rym mowa w art. 73 § 2 pkt 1,

3) nie był obowiązany do składania de klaracji — wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot. Art. 74a. W przypadkach niewymienionych w art. 73 § 2 i art. 74 wysokość nadpła ty określa organ podatkowy. Art. 7

5.

§1. Jeżeli podatnik kwestionuje zasad ność pobrania przez płatnika podat ku albo wysokość pobranego podat ku, może złożyć wniosek o stwier dzenie nadpłaty podatku.

§2. Uprawnienie określone w § 1 przy sługuje również:

1) podatnikom, których zobowiąza nie podatkowe powstaje w spo sób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli: a) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podat kowe nienależne lub w wysoko ści większej od należnej i wpła cili zadeklarowany podatek al bo wykazali nadpłatę w wyso kości mniejszej od należnej, b) w deklaracjach innych niż wy mienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczą cej podatku dochodowego, wy kazali zobowiązanie podatko we nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek, c) nie będąc obowiązanymi do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty podatku niena leżnego lub w wysokości więk szej od należnej,

2) płatnikom lub inkasentom, jeżeli: a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wyso kości większej od wysokości pobranego podatku, b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wyso kości większej od należnej, c) nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.

§3. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 lit. a) i b), podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwier dzenie nadpłaty są obowiązani zło żyć skorygowane zeznanie (deklara cję).

§4. Jeżeli prawidłowość skorygowane go zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy Dziennik Ustaw Nr 169 — 10836 — Poz. 1387 zwraca nadpłatę bez wydania decy zji stwierdzającej nadpłatę.

§5. Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależnie lub w wysokości wyż szej od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek za zwłokę. W tym zakre sie nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbo we lub wykroczenia skarbowe.

§6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podat ku.

§7. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miej scową organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1, uwzględniając w szczególności ro dzaj podatku i przypadki poboru po datku przez płatnika. Art. 7

6.

§1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowa niem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bie żących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwro towi z urzędu, chyba ż e podatnik zło ży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatko wych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upo mnienia w postępowaniu egzeku cyjnym, podlegają z urzędu zalicze niu na poczet zaległości podatko wych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podat kowych, a w razie ich braku — na po czet przyszłych zobowiązań podat kowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. Art. 76a.

§1. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zo bowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy za żalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości po datkowych przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowied nio.

§2. Zaliczenie nadpłaty na poczet zale głości podatkowych następuje z dniem:

1) powstania nadpłaty — w przy padkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1, 2 i 5 oraz § 2,

2) złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Art. 76b. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje z dniem złożenia deklaracji wykazują cej zwrot podatku. Art. 76c. Nadpłatę wynikającą z zaliczek na po datek zwraca się po zakończeniu okre su, za który rozlicza się podatek. Jeżeli jednak nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, wydanej w związku z art. 75 § 1, zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji. Art. 7

7.

§1. Nadpłata podlega zwrotowi w ter minie:

1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwier dzeniu nieważności decyzji: a) ustalającej wysokość zobo wiązania podatkowego, b) określającej wysokość zobo wiązania podatkowego, c) o odpowiedzialności podatko wej płatnika lub inkasenta, d) o odpowiedzialności podatko wej osoby trzeciej lub spadko biercy, z zastrzeżeniem § 3,

2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę,

3) 30 dni od dnia doręczenia orga nowi podatkowemu orzeczenia sądu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, uchylają cego decyzję organu podatkowe go pierwszej instancji lub stwier dzającego jej nieważność, z za strzeżeniem § 3,

4) 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74,

5) 3 miesięcy od dnia złożenia ze znania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, z zastrzeże niem § 2,

6) 2 miesięcy od dnia złożenia wnio sku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 3, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ze znania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2.

§2. W przypadku skorygowania deklara cji lub zeznania w trybie określonym w art. 274 lub art. 274a nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 mie sięcy od dnia skorygowania przez podatnika deklaracji lub zeznania. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10837 — Poz. 1387

§3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a)—d), lub stwierdzenia jej nieważności, je żeli następnie, w terminie 3 miesię cy od dnia uchylenia lub stwierdze nia nieważności przez organ podat kowy lub od dnia doręczenia orga nowi podatkowemu orzeczenia są du administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, uchylającego decy zję lub stwierdzającego jej nieważ ność, zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie, nadpłata, którą sta nowi różnica między podatkiem wpłaconym a podatkiem wynikają cym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji.

§4. W przypadku niewydania nowej de cyzji w terminie, o którym mowa w § 3, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, której nieważ ność stwierdzono, podlega zwroto wi bez zbędnej zwłoki. Art. 77a. Organ podatkowy może, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnio nych jego ważnym interesem, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot za liczek na podatek dochodowy. Art. 77b.

§1. Zwrot nadpłaty następuje:

1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasen ta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,

2) w gotówce, jeżeli podatnik, płat nik lub inkasent nie są obowiąza ni do posiadania rachunku ban kowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

§2. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

1) obciążenia rachunku bankowe go organu podatkowego na pod stawie polecenia przelewu,

2) złożenia przekazu pocztowego,

3) wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub po stawienia nadpłaty do dyspozy cji podatnika w kasie.

§3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w ka sie.

§4. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. Art. 7

8.

§1. Nadpłaty podlegają oprocentowa niu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, z zastrzeże niem § 2.

§2. Nadpłaty, o których mowa w art. 76 § 2, nie podlegają oprocentowaniu.

§3. Oprocentowanie przysługuje:

1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a)—d), z za strzeżeniem pkt 2, oraz w przy padku, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 — od dnia powstania nadpłaty,

2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a)—d) — od dnia wydania decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji, jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona w terminie,

3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 — od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją): a) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwier dzającej nadpłatę, b) jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdze nie nadpłaty, chyba ż e do opóź nienia w wydaniu decyzji przy czynił się podatnik, płatnik lub inkasent, c) jeżeli nadpłata nie została zwró cona w terminie, o którym mo wa w art. 77 § 1 pkt 6, chyba że do opóźnienia w zwrocie nad płaty przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent,

4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 — od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nad płata nie została zwrócona w ter minie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub od dnia złożenia korekty zeznania lub de klaracji w trybie art. 274 lub art. 274a.

§4. Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do dnia zwrotu nadpła ty, zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatko wych lub dnia złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przy Dziennik Ustaw Nr 169 — 10838 — Poz. 1387 szłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2.

§5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie przysługu je za okres:

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu — pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytu cyjnego o utracie mocy obowią zującej w całości lub w części ak tu normatywnego, lub dnia, w którym uchylono lub zmienio no w całości lub w części ten akt,

2) od dnia powstania nadpłaty do trzydziestego dnia od dnia wej ścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej w całości lub w części aktu normatywnego lub dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt — jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upły wie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytu cyjnego o utracie mocy obowią zującej w całości lub w części ak tu normatywnego, lub dnia, w którym uchylono lub zmienio no w całości lub w części ten akt. Art. 78a. Jeżeli kwota dokonanego zwrotu po datku nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem, zwróconą kwotę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty nadpłaty oraz kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwo ta nadpłaty do kwoty oprocentowania. Art. 7

9.

§1. Postępowanie w sprawie stwierdze nia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępo wania podatkowego lub kontroli po datkowej oraz w okresie między za kończeniem kontroli a wszczęciem postępowania — w zakresie zobo wiązań podatkowych, których doty czy postępowanie lub kontrola.

§2. Prawo do złożenia wniosku o stwier dzenie nadpłaty wygasa:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 1, po upływie 5 lat od dnia: a) pobrania przez płatnika podat ku nienależnie lub w wysokości większej od należnej, b) uprawomocnienia się decyzji o uchyleniu lub zmianie decy zji, na podstawie której płatnik dokonał obliczenia podatku, c) uprawomocnienia się decyzji o uchyleniu lub zmianie decyzji o odpowiedzialności podatko wej osoby trzeciej lub o odpo wiedzialności podatkowej spadkobiercy,

2) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 lit. a) i b) — po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji),

3) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. c) oraz w pkt 2 lit. c) — po upływie 5 lat od dnia, w którym dokonano wpłaty podatku.

§3. Przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje się, je żeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku. Art. 80.

§1. Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w któ rym upłynął termin jej zwrotu.

§2. Po upływie terminu określonego w § 1 wygasa również prawo do zło żenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zali czenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podat kowych.

§3. Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zalicze nie jej na poczet przyszłych zobo wiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty. Rozdział 10 Korekta deklaracji Art. 8

1. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasad nieniem przyczyn korekty. Art. 81a.

§1. Jeżeli odrębne przepisy nie stano wią inaczej, podatnicy, których zo bowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, mogą skorygować uprzednio złożone zeznanie (dekla rację), jeżeli:

1) w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatko we nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali kwotę nadpłaty w wy sokości mniejszej od należnej,

2) w deklaracjach innych niż wy mienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3 Dziennik Ustaw Nr 169 — 10839 — Poz. 1387 wykazali zobowiązanie podatko we nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,

3) w złożonej deklaracji wykazali zobowiązanie podatkowe w wy sokości niższej od należnej albo kwotę nadpłaty lub zwrotu po datku w wysokości większej od należnej.

§2. Uprawnienie do skorygowania de klaracji przysługuje:

1) płatnikom, jeżeli w złożonej de klaracji wykazali: a) podatek pobrany w wysokości mniejszej lub większej od na leżnej, b) podatek należny w wysokości mniejszej lub większej od po branej,

2) inkasentom, jeżeli w złożonej de klaracji wykazali: a) podatek należny w wysokości mniejszej od pobranej, b) podatek w wysokości mniej szej lub większej od pobranej. Art. 81b.

§1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 81a:

1) ulega zawieszeniu na czas trwa nia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępo wania — w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola,

2) przysługuje nadal — w zakresie, w jakim w toku postępowania podatkowego lub kontroli po datkowej nie stwierdzono naru szenia prawa lub nie wydano de cyzji określającej wysokość zo bowiązania podatkowego.

§2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wy wołuje skutków prawnych. Art. 81c. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą składać korekty deklaracji, rów nież jeżeli nie wpływa to na wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.”; 6

2) w art. 82: a) w § 1: — skreśla się wyrazy „lub wykonujące wolny za wód”, — w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i do daje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Banki obowiązane są do sporządzania i przekazywania comiesięcznych informa cji o założonych i zlikwidowanych rachun kach bankowych osób prowadzących dzia łalność gospodarczą urzędowi skarbowe mu właściwemu według siedziby banku, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Informacje zawierają numer rachunku, da ne identyfikujące jego posiadacza oraz da tę założenia albo likwidacji rachunku.”, c) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubez pieczeń Społecznych na pisemne żądanie urzędów skarbowych obowiązane są do sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego.”, d) w § 3 po wyrazie „opodatkowania” dodaje się wyrazy „oraz innych ratyfikowanych umów mię dzynarodowych, których stroną jest Rzeczpo spolita Polska”, e) w § 5 wyrazy „w § 1 pkt 1 i w § 2” zastępuje się wyrazami „w § 1 pkt 1, § 2 i § 2a”; 6

3) po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu: „Art. 82a.

§1. Osoby prawne, jednostki organiza cyjne niemające osobowości praw nej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiąza ne są do gromadzenia, sporządzania i przekazywania, bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za świadczone na ich rzecz usługi (wykonywaną pracę), wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fi zycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa de wizowego, świadczącym te usługi (wykonującym pracę), jeżeli:

1) w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowa mi międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, może to mieć wpływ na powsta nie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatko wego osób otrzymujących wyna grodzenie,

2) podmiot będący nierezydentem bezpośrednio lub pośrednio bie rze udział w zarządzaniu lub kon troli podmiotu, którego dotyczy obowiązek informacyjny, albo po siada udział w kapitale tego pod Dziennik Ustaw Nr 169 — 10840 — Poz. 1387 miotu uprawniający do co naj mniej 5% wszystkich praw głosu.

§2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w § 1, a także szczegółowe zasady, ter min oraz tryb ich sporządzania, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pobytu nierezydenta w kra ju, danych identyfikujących niere zydenta i podmiot wypłacający nierezydentowi wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia, formy i termin jego wypłaty.”; 6

4) w art. 84 w § 2 po wyrazie „ich” dodaje się wyrazy „formę, z uwzględnieniem formy wypisu aktu,”; 6

5) art. 86 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

6.

§1. Podatnicy obowiązani do prowadze nia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podat kowego.

§2. W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organi zacyjnej niemającej osobowości prawnej podmiot dokonujący jej li kwidacji lub rozwiązania zawiadamia pisemnie właściwy organ podatko wy, nie później niż w ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej lub jed nostki organizacyjnej, o miejscu prze chowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich pro wadzeniem.”; 6

6) w art. 87 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

§1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodar czą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdza jący dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

§2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedają cych produkty roślinne i zwierzęce pochodzą ce z własnej uprawy lub hodowli, nieprzero bione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.”; 6

7) w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Podatnicy wystawiający rachunki są obowią zani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wy stawienia, do czasu upływu okresu przedaw nienia zobowiązania podatkowego.”; 6

8) w art. 89 w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub wykony wania wolnego zawodu”; 6

9) w art. 92 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: „

§3. Małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów ponoszą so lidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytel ność o zwrot nadpłaty podatku.

§4. Do wierzytelności o zwrot nadpłaty, o której mowa w § 3, stosuje się przepisy Kodeksu cy wilnego o wierzytelnościach cywilnopraw nych.”; 70) tytuł rozdziału 14 w dziale III otrzymuje brzmienie: „Prawa i obowiązki następców prawnych oraz pod miotów przekształconych”; 7

1) art. 93 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

3.

§1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych — wstępuje we wszelkie przewidzia ne w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1) innej osoby prawnej (osób praw nych),

2) osobowej spółki handlowej (oso bowych spółek handlowych).

§3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej przejmującej za kład (oddział) samodzielnie sporzą dzający bilans.”; 7

2) po art. 93 dodaje się art. 93a—93e w brzmieniu: „Art. 93a.

§1. Osoba prawna zawiązana (powsta ła) w wyniku:

1) przekształcenia innej osoby praw nej,

2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej — wstępuje we wszelkie przewidzia ne w przepisach prawa podatkowe go prawa i obowiązki przekształca nej osoby lub spółki.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1) osobowej spółki handlowej za wiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia: a) innej spółki niemającej osobo wości prawnej, b) spółki kapitałowej, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10841 — Poz. 1387

2) spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przed siębiorstwa. Art. 93b. Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się od powiednio do łączenia się i przekształ ceń komunalnych zakładów budżeto wych. Art. 93c.

§1. W przewidziane przepisami prawa podatkowego uprawnienia osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek jej podziału:

1) wstępują — w zakresie uprawnień majątkowych — osoby prawne powstałe w wyniku podziału (zgodnie z planem podziału), z tym że w zakresie rozliczeń z ty tułu podatku od towarów i usług, w przypadku gdy części majątku dzielonej osoby prawnej przejmo wane w wyniku podziału: a) stanowią zakłady (oddziały) bę dące odrębnymi podatnikami tego podatku — osoby prawne lub jej zakłady (oddziały) przej mujące te zakłady, w zakresie przejmowanego zakładu, b) nie stanowią zakładów (oddzia łów) będących odrębnymi po datnikami tego podatku — jed na z nowo utworzonych osób lub jej zakład (oddział), będący odrębnym podatnikiem tego podatku, przejmująca najwięk szą część majątku trwałego słu żącego czynnościom opodat kowanym podatkiem od towa rów i usług (wskazana w planie podziału),

2) wstępuje — w zakresie uprawnień niemajątkowych — jedna z nowo utworzonych osób (wskazana w planie podziału).

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej przejmującej ma jątek osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek jej podziału.

§3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się, jeżeli ma jątek dzielonej osoby prawnej przej mowany w wyniku podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębior stwa. Art. 93d. Przepisy art. 93—93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynika jących z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Art. 93e. Przepisy art. 93—93d stosuje się w zakre sie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy między narodowe, których stroną jest Rzeczpo spolita Polska, nie stanowią inaczej.”; 7

3) w art. 94 wyrazy „i 7” zastępuje się wyrazami „ , art. 93d i art. 93e”; 7

4) w art. 96 w pkt 1 wyrazy „zaległości podatkowej” zastępuje się wyrazami „zobowiązania podatkowe go”; 7

5) w art. 97 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: „

§3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika.

§4. Przepisy § 1—3 stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wyda nych na podstawie przepisów prawa podat kowego.”; 7

6) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu: „Art. 97a. Do spadkobiercy w zakresie przejętych przez niego zobowiązań spadkodawcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 48 § 1—3 oraz art. 67 § 1—2.”; 7

7) w art. 98: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przepis § 1 stosuje się również do odpo wiedzialności spadkobierców za:

1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1,

2) odsetki za zwłokę od zaległości podatko wych spadkodawcy,

3) pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funk cji płatnika lub inkasenta,

4) niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie,

5) opłatę prolongacyjną,

6) koszty postępowania podatkowego,

7) koszty upomnienia i koszty postępowa nia egzekucyjnego prowadzonego wo bec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.”, b) skreśla się § 3; 7

8) w art. 99 wyrazy „art. 70, 71, 76 § 1 oraz art. 78 § 1” zastępuje się wyrazami „art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz art. 80 § 1”; 7

9) art. 100 otrzymuje brzmienie: „Art. 100.

§1. Organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce za mieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10842 — Poz. 1387

§2. W decyzji organ podatkowy określa wysokość zobowiązań spadkodaw cy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2.

§3. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań, o których mowa w § 2, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.”; 80) w art. 101 skreśla się § 3; 8

1) w art. 102 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu: „

§2. W razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiąz ków wymienionych w art. 97 w miejsce do tychczasowej strony wstępują jej spadkobier cy.

§3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do następ ców prawnych, o których mowa w art. 93— 93c i art. 94.”; 8

2) art. 103 otrzymuje brzmienie: „Art. 10

3.

§1. Organy podatkowe zawiadamiają spadkobierców o:

1) złożonych przez spadkodawcę od wołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach do sądu administracyjnego,

2) decyzjach wydanych na podsta wie art. 48 § 1,

3) decyzjach i postanowieniach, któ re zostały doręczone spadkodaw cy, a w dniu jego śmierci nie upły nął jeszcze termin do złożenia od wołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego,

4) wszczętej kontroli podatkowej,

5) złożonych przez spadkodawcę wnioskach o wszczęcie postępo wania,

6) postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy.

§2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, terminy do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego biegną po nownie od dnia doręczenia zawiado mienia.”; 8

3) w art. 104: a) w § 1 po wyrazie „spadkobierców” dodaje się wyrazy „ , na podstawie posiadanych danych,”, b) w § 2 wyrazy „lub odliczeń” zastępuje się wyra zem „podatkowych”, c) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpła tę.”, d) skreśla się § 4; 8

4) w art. 105 § 2—4 otrzymują brzmienie: „

§2. Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także oprocentowa nie z tych tytułów zwracane są poszczegól nym spadkobiercom w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli, pod wa runkiem złożenia w organie podatkowym:

1) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

2) zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności.

§3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku kwoty należ nych nadpłat i zwrotów podatku, a także kwo ty oprocentowania z tych tytułów składane są do depozytu organu podatkowego. Nadpłata lub zwrot podatku są pomniejszane o koszty przechowywania w depozycie.

§4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku nie został dokonany w terminie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2.”; 8

5) w art. 107 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe.”; 8

6) art. 108 otrzymuje brzmienie: „Art. 10

8.

§1. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji.

§2. Postępowanie w sprawie odpowie dzialności podatkowej osoby trze ciej nie może zostać wszczęte przed:

1) upływem terminu płatności usta lonego zobowiązania,

2) dniem doręczenia decyzji: a) określającej wysokość zobo wiązania podatkowego, b) o odpowiedzialności podatko wej płatnika lub inkasenta, c) w sprawie zwrotu zaliczki nali czonego podatku od towarów i usług, d) określającej wysokość należ nych odsetek za zwłokę,

3) dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego — w przypadku, o którym mowa w § 3. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10843 — Poz. 1387

§3. W razie wystawienia tytułu wyko nawczego na podstawie deklaracji, na zasadach przewidzianych w prze pisach o postępowaniu egzekucyj nym w administracji, przed orzecze niem o odpowiedzialności osoby trzeciej nie wymaga się uprzedniego wydania decyzji określającej wyso kość zobowiązania podatkowego i decyzji, o której mowa w art. 53a.

§4. Egzekucja zobowiązania wynikają cego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy eg zekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezsku teczna.”; 8

7) art. 109 otrzymuje brzmienie: „Art. 10

9.

§1. W sprawie odpowiedzialności po datkowej osoby trzeciej przepisy art. 29, art. 33, art. 33a, art. 34 § 1, art. 41 § 1, art. 47 § 1, art. 48 § 1 pkt 2 i 3, art. 49, art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 55, art. 57, art. 59, art. 60, art. 64—66 oraz art. 67 § 1—3 stosu je się odpowiednio.

§2. W razie niedotrzymania terminu płatności osoba trzecia odpowiada również za naliczone po dniu wyda nia decyzji o jej odpowiedzialności podatkowej odsetki za zwłokę od:

1) zaległości podatkowych,

2) należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1,

3) niezwróconych w terminie zali czek na naliczony podatek od to warów i usług.”; 8

8) w art. 110 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w ra zie unieważnienia małżeństwa oraz separa cji.”; 8

9) w art. 111: a) w § 1 skreśla się wyrazy „lub wykonującym wol ny zawód”, b) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Przepis § 1 stosuje się również do małżon ków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd, oraz małżonków pozo stających w separacji.”, c) w § 5 w pkt 2 wyrazy „w § 3” zastępuje się wyra zami „w § 3 i 4”; 90) art. 112 otrzymuje brzmienie: „Art. 11

2.

§1. Nabywca:

1) przedsiębiorstwa,

2) zorganizowanej części przedsię biorstwa,

3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością go spodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 zł — odpowiada całym swoim mająt kiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległo ści podatkowe związane z prowa dzoną działalnością gospodarczą.

§2. Składniki majątku związane z pro wadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumie niu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoter minowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń mię dzyokresowych.

§3. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości naby tego przedsiębiorstwa, jego zorga nizowanej części lub składników majątku.

§4. Zakres odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje:

1) należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1,

2) odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowa nia, o którym mowa w art. 107 § 2 pkt 3, powstałych po dniu naby cia.

§5. Przepisu § 4 nie stosuje się do na bywców będących małżonkami lub członkami rodziny podatnika, o któ rych mowa w art. 111 § 3.

§6. Nabywca nie odpowiada za zaległo ści podatkowe, które nie zostały wy kazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g.

§7. Nabywca odpowiada również za za ległości podatkowe zbywcy powsta łe po dniu wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa, je go części lub składników majątku, jeżeli od dnia wydania zaświadcze nia do dnia zbycia:

1) upłynęło 30 dni — w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego części,

2) upłynęły 3 dni — w przypadku zbycia składników majątku.”; 9

1) art. 114 otrzymuje brzmienie: „Art. 11

4.

§1. Właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub pra Dziennik Ustaw Nr 169 — 10844 — Poz. 1387 wa majątkowego pozostający z użyt kownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego w związku, o którym mowa w § 2, odpowiada za zaległo ści podatkowe użytkownika powsta łe w związku z działalnością gospo darczą prowadzoną przez użytkow nika, jeżeli dana rzecz lub prawo są związane z działalnością gospodar czą lub służą do jej prowadzenia.

§2. Związek, o którym mowa w § 1, ma miejsce, gdy podczas trwania użyt kowania między:

1) właścicielem, samoistnym posia daczem lub użytkownikiem wie czystym rzeczy lub prawa mająt kowego i jej użytkownikiem lub

2) osobami pełniącymi funkcje za rządzające, nadzorcze albo kon trolne w podmiocie będącym właścicielem, samoistnym posia daczem lub użytkownikiem wie czystym rzeczy lub prawa mająt kowego i w podmiocie będącym jego użytkownikiem — istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątko wym, w rozumieniu przepisów o po datku dochodowym, lub wynikające ze stosunku pracy.

§3. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, ograniczona jest do równo wartości rzeczy lub praw majątko wych będących przedmiotem użyt kowania.

§4. Przepisy § 1—3 stosuje się odpo wiednio do najmu, dzierżawy, lea singu lub innych umów o podob nym charakterze.”; 9

2) po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu: „Art. 114a.

§1. Dzierżawca lub użytkownik nieru chomości odpowiada całym swo im majątkiem solidarnie z podatni kiem będącym właścicielem, użyt kownikiem wieczystym lub posia daczem samoistnym nieruchomo ści za zaległości podatkowe z tytu łu zobowiązań podatkowych wyni kających z opodatkowania nieru chomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowa nia.

§2. Zakres odpowiedzialności dzier żawcy lub użytkownika nierucho mości nie obejmuje należności wy mienionych w art. 107 § 2.”; 9

3) w art. 115: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przepis § 1 stosuje się również do odpo wiedzialności byłego wspólnika za zaległo ści podatkowe z tytułu zobowiązań po wstałych w okresie, gdy był on wspólni kiem. Za zobowiązania podatkowe powsta łe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby bę dące wspólnikami w momencie rozwiąza nia spółki.”, b) skreśla się § 3, c) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, za zaległości podatkowe spół ki z tytułu zobowiązań podatkowych po wstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, o których mowa w art. 108 § 2 pkt

2. W tym przypadku określenie wyso kości zobowiązań podatkowych spółki, orzeczenie o odpowiedzialności płatnika (inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług lub określenie wysokości należnych odsetek za zwłokę następuje w decyzji, o której mowa w art. 108 § 1.”, d) po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: „

§5. Przepis § 4 stosuje się również w przypad ku rozwiązania spółki.”; 9

4) art. 116 otrzymuje brzmienie: „Art. 11

6.

§1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzial nością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji od powiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że: a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie za pobiegające ogłoszeniu upadło ści (postępowanie układowe) albo b) niezgłoszenie wniosku o ogło szenie upadłości lub niewszczę cie postępowania zapobiegają cego ogłoszeniu upadłości (po stępowania układowego) na stąpiło bez jego winy,

2) nie wskazuje mienia spółki, z któ rego egzekucja umożliwi zaspoko jenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

§2. Odpowiedzialność członków zarzą du, określona w § 1, obejmuje zale głości podatkowe z tytułu zobowią Dziennik Ustaw Nr 169 — 10845 — Poz. 1387 zań, które powstały w czasie pełnie nia przez nich obowiązków członka zarządu.

§3. W przypadku gdy spółka z ograniczo ną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podat kowe spółki odpowiada jej pełno mocnik albo odpowiadają wspólni cy, jeżeli pełnomocnik nie został po wołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§4. Przepisy § 1—3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłe go pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.”; 9

5) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu: „Art. 116a. Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarzą dzających tymi osobami. Przepisy art. 116 stosuje się odpowiednio.”; 9

6) w art. 117 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: „

§3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności osoby prawnej przejmują cej majątek innej osoby prawnej w wyniku jej podziału.

§4. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio do orzekania o odpowiedzialności podatko wej za zaległości podatkowe osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek jej podziału.”; 9

7) w art. 118 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpo wiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1 i § 3—5 stosuje się odpowiednio, z tym ż e termin biegu przedaw nienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.”; 9

8) art. 119 otrzymuje brzmienie: „Art. 11

9.

§1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3, podlega w każ dym roku podwyższeniu w stop niu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług kon sumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzed niego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie.

§2. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Staty stycznego, ogłasza, w drodze ob wieszczenia, w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo nitor Polski”, do dnia 15 sierpnia da nego roku, kwoty, o których mowa w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3, z za okrągleniem do pełnych setek zło tych (z pominięciem dziesiątek zło tych).”; 9

9) w art. 121 w § 2 wyrazy „na wniosek strony udzie lać niezbędnych informacji” zastępuje się wyraza mi „udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień”; 100) w art. 122 po wyrazach „załatwienia sprawy” do daje się wyrazy „w postępowaniu podatkowym”; 10

1) w art. 123 w § 2 wyrazy „zostanie wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony” zastę puje się wyrazami „ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2”; 10

2) w art. 130: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Pracownik urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu mar szałkowskiego, izby skarbowej, Minister stwa Finansów oraz członek samorządo wego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań po datkowych oraz innych spraw normowa nych przepisami prawa podatkowego, w których:

1) są stroną,

2) pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki,

3) stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego stopnia,

4) stronami są osoby związane z nimi z ty tułu przysposobienia, opieki lub kura teli,

5) byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika albo przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4,

6) brali udział w wydaniu zaskarżonej de cyzji,

7) zaistniały okoliczności, w związku z któ rymi wszczęto przeciw nim postępowa nie służbowe, dyscyplinarne lub karne,

8) stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbo wej.”, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10846 — Poz. 1387 b) § 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

§4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika, od powiednio, naczelnik urzędu skarbowe go, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej lub minister wła ściwy do spraw finansów publicznych wyznaczają innego pracownika do prowa dzenia sprawy.

§5. W przypadku wyłączenia członka samo rządowego kolegium odwoławczego jego prezes wyznacza osobę uprawnioną do zastąpienia osoby wyłączonej. Jeżeli sa morządowe kolegium odwoławcze na skutek wyłączenia jego członków nie mo że załatwić sprawy z braku pełnego skła du orzekającego, Prezes Rady Ministrów, w drodze postanowienia, wyznacza do za łatwienia sprawy inne samorządowe ko legium odwoławcze.”; 10

3) w art. 131: a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstęp nych albo powinowatych pierwszego stop nia osób wymienionych w pkt 1 albo pkt 2,”, b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, minister właściwy do spraw finansów pu blicznych nie może wyznaczyć urzędu skarbowego podlegającego izbie skarbo wej, której dyrektora lub jego zastępcy dotyczą przesłanki wyłączenia.”; 10

4) art. 132 otrzymuje brzmienie: „Art. 13

2.

§1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, ich zastępcy oraz skarbnik jednost ki samorządu terytorialnego podle gają wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących ich zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.

§2. Przepis § 1 stosuje się również do spraw dotyczących:

1) małżonka, rodzeństwa, wstęp nych, zstępnych albo powino watych pierwszego stopnia osób wymienionych w § 1,

2) osób związanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub ku rateli z osobami wymienionymi w § 1.

§3. W przypadku wyłączenia organu, o którym mowa w § 1, samorządo we kolegium odwoławcze wyzna cza, w drodze postanowienia, or gan właściwy do załatwienia spra wy.”; 10

5) art. 133 otrzymuje brzmienie: „Art. 13

3.

§1. Stroną w postępowaniu podatko wym jest podatnik, płatnik, inka sent lub ich następca prawny, a tak że osoby trzecie, o których mowa w art. 110—117, które z uwagi na swój interes prawny żądają czyn ności organu podatkowego, do której czynność organu podatko wego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podat kowego dotyczy.

§2. Stroną w postępowaniu podatko wym może być również osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednost ka organizacyjna niemająca osobo wości prawnej inna niż wymienio na w § 1, jeżeli zgodnie z przepisa mi prawa podatkowego przed po wstaniem obowiązku podatkowe go ciążą na niej szczególne obo wiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa.

§3. W przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, jedną stroną postępo wania są małżonkowie i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga.”; 10

6) skreśla się art. 134; 10

7) art. 135 otrzymuje brzmienie: „Art. 13

5. Zdolność prawną i zdolność do czynno ści prawnych w sprawach podatko wych ocenia się według przepisów pra wa cywilnego, jeżeli przepisy prawa po datkowego nie stanowią inaczej.”; 10

8) w art. 137: a) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy może nie ż ądać pełno mocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnie nia do występowania w imieniu stro ny.”, b) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. W zakresie nieuregulowanym w § 1—3a stosuje się przepisy prawa cywilnego.”; 10

9) art. 138 otrzymuje brzmienie: „Art. 13

8.

§1. Organ podatkowy występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nie Dziennik Ustaw Nr 169 — 10847 — Poz. 1387 obecnej, jeżeli kurator nie został już wyznaczony.

§2. W przypadku konieczności podję cia czynności niecierpiących zwłoki organ podatkowy wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela, za jego zgodą, uprawnionego do działania do czasu wyznaczenia ku ratora dla osoby nieobecnej przez sąd.

§3. Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobo wości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku po wołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wnio sek o ustanowienie kuratora.”; 1

10) w art. 139: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Załatwienie sprawy wymagającej prze prowadzenia postępowania dowodowe go powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej — nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba ż e przepi sy niniejszej ustawy stanowią inaczej.”, b) w § 2 po wyrazie „postępowania” dodaje się wyrazy „lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organo wi prowadzącemu postępowanie”; 11

1) w art. 141: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na pod stawie art. 140 stronie służy ponaglenie do:

1) organu podatkowego wyższego stop nia,

2) ministra właściwego do spraw finan sów publicznych, jeżeli sprawa nie zo stała załatwiona przez izbę skarbową.”, b) w § 2 wyrazy „skargę za uzasadnioną, wyzna cza” zastępuje się wyrazami „ponaglenie za uzasadnione, wyznacza”; 11

2) w art. 147 w § 1 wyrazy „6 miesięcy” zastępuje się wyrazami „2 miesięcy”; 11

3) w art. 149 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.”; 11

4) w art. 150 w § 1 wyrazy „art. 148” zastępuje się wyrazami „art. 148 § 1”; 11

5) po art. 151 dodaje się art. 151a w brzmieniu: „Art. 151a. Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedzi by nie istnieje lub jest niezgodny z od powiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działal ności, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.”; 11

6) w art. 155 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobi ście, przez pełnomocnika lub na piśmie, je żeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.”; 11

7) tytuł rozdziału 7 w dziale IV otrzymuje brzmienie „Przywrócenie terminu”; 11

8) skreśla się art. 161; 11

9) w art. 163 w § 2 po wyrazie „postanawia” dodaje się wyraz „ostatecznie”; 1

20) w art. 165: a) w § 3 po wyrazie „podatkowemu” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 165a”; b) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu: „§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawia damia wszystkie pozostałe osoby będą ce stroną w sprawie. § 3b. Datą wszczęcia postępowania na żąda nie strony wniesione w formie elektro nicznej jest dzień otrzymania żądania w formie elektronicznej przez organ po datkowy.”; 12

1) po art. 165 dodaje się art. 165a w brzmieniu: „Art. 165a.

§1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wy daje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

§2. Na postanowienie, o którym mo wa w § 1, służy zażalenie.”; 12

2) art. 167 otrzymuje brzmienie: „Art. 16

7.

§1. Do czasu wydania decyzji przez or gan pierwszej instancji strona mo że wystąpić o rozszerzenie zakresu żądania lub zgłosić nowe żądanie, niezależnie od tego, czy żądanie to wynika z tej samej podstawy praw nej co dotychczasowe, pod warun kiem ż e dotyczy tego samego stanu Dziennik Ustaw Nr 169 — 10848 — Poz. 1387 faktycznego. Termin określony w art. 139 § 1 biegnie na nowo od dnia rozszerzenia zakresu lub zgło szenia nowego żądania.

§2. Odmowa uwzględnienia żądania w sprawie zmiany zakresu postę powania następuje w drodze po stanowienia. Nieuwzględnione żą danie wszczyna odrębne postępo wanie podatkowe; przepisy art. 165 § 1—3b stosuje się odpowiednio.”; 12

3) w art. 168: a) w § 1 po wyrazie „zażalenia” dodaje się przeci nek i wyraz „wnioski”, b) w § 2 po wyrazie „adresu” dodaje się wyrazy „(miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby al bo miejsca prowadzenia działalności)”, c) dodaje się § 5 w brzmieniu: „

§5. Do podań wnoszonych w formie elektro nicznej stosuje się odpowiednio przepis art. 3a.”; 12

4) w art. 169: a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa w § 1, oraz nie wydaje postanowienia, o którym mowa w § 4.”, b) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) za niezwłocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub ważny in teres strony,”, c) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrze nia, na które przysługuje zażalenie.”; 12

5) w art. 171: a) w § 1 w pierwszym zdaniu po wyrazie „właści wości” skreśla się wyraz „rzeczowej”, b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw, w tym spraw niepodlegających załatwie niu przez organy podatkowe, organ po datkowy, do którego wniesiono podanie, zawiadamia wnoszącego, że w tych sprawach powinien wnieść odrębne po danie do właściwego organu, informu jąc go o treści art. 66 § 2 Kodeksu postę powania administracyjnego.”; 12

6) w art. 178 w § 3 skreśla się wyrazy „ , jeżeli jest to uzasadnione jej ważnym interesem”; 12

7) w art. 180 w § 1 skreśla się zdanie drugie; 12

8) art. 181 otrzymuje brzmienie: „Art. 18

1. Dowodami w postępowaniu podatko wym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie bie głych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podat kowe oraz inne dokumenty zgromadzo ne w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeże niem art. 284a § 3, art. 284b § 2 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w to ku postępowania karnego albo postę powania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.”; 12

9) w art. 182: a) w § 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku po stępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porówna nia z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest zobowiązany, na pisemne ż ądanie na czelnika urzędu skarbowego, do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony po stępowania w zakresie:”, b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: „

§4. ˚ądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postano wienia.”; 130) w art. 183 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecin kiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) udzieliła informacji, które wymagają uzupeł nienia lub porównania z informacjami pocho dzącymi z instytucji finansowej.”; 13

1) skreśla się art. 186; 13

2) w art. 191 po wyrazach „na podstawie” dodaje się wyraz „całego”; 13

3) w art. 194: a) w § 1 wyraz „administracji” zastępuje się wyra zem „władzy”, b) w § 3 wyrazy „treści dokumentów wymienio nych” zastępuje się wyrazami „dokumentom wymienionym”; 13

4) w art. 196 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Przed odebraniem zeznania organ podatko wy poucza świadka o prawie odmowy ze znań i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialności karnej za fałszywe ze znania.”; 13

5) art. 197 otrzymuje brzmienie: „Art. 19

7.

§1. W przypadku gdy w sprawie wy magane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą ta kimi wiadomościami, w celu wyda nia opinii. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10849 — Poz. 1387

§2. Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wy magają przepisy prawa podatko wego.

§3. Do wyłączenia biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i

2. W pozostałym zakresie do biegłych stosuje się przepisy doty czące przesłuchania świadków.”; 13

6) art. 199 otrzymuje brzmienie: „Art. 19

9. Organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Do przesłuchania strony stosuje się przepisy dotyczące świadka, z wyłącze niem przepisów o środkach przymu su.”; 13

7) w art. 200: a) w § 1 wyraz „trzydniowy” zastępuje się wyra zem „siedmiodniowy”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przepisu § 1 nie stosuje się:

1) w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 oraz w art. 165 § 5,

2) w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego.”; 13

8) w art. 201 w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się prze cinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4.”; 13

9) art. 202 otrzymuje brzmienie: „Art. 20

2. Organ podatkowy, który zawiesił postę powanie z przyczyn określonych w art. 201 § 1 pkt 1, 3 i 4, nie podejmuje żadnych czynności, z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowa nia albo zabezpieczenie dowodu.”; 140) w art. 205 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Organ podatkowy podejmuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, zawieszone postępowanie, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawiesze nie.”; 14

1) po art. 205 dodaje się art. 205a w brzmieniu: „Art. 205a.

§1. Organ podatkowy podejmuje po stępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szcze gólności:

1) w razie śmierci strony — po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobierców zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie okre ślonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku,

2) w razie utraty zdolności do czynności prawnych — po usta nowieniu kuratora,

3) w razie braku przedstawiciela ustawowego — po jego usta nowieniu,

4) gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd — w dniu powzięcia przez organ podat kowy wiadomości o uprawo mocnieniu się orzeczenia koń czącego to postępowanie.

§2. Jeżeli w ciągu roku od dnia wyda nia postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną ustaleni spadkobiercy zmarłej strony, organ podatkowy może zwrócić się do sądu o usta nowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.”; 14

2) w art. 208 w § 2 po wyrazie „wszczęte” dodaje się wyrazy „ , a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi publicznemu”; 14

3) w art. 209: a) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić po stępowanie wyjaśniające.”, b) dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu: „

§5. Zajęcie stanowiska przez ten organ nastę puje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

§6. W przypadku braku stanowiska w termi nie określonym w § 3 stosuje się odpo wiednio przepisy art. 139—142.”; 14

4) w art. 210 w § 4 wyrazy „podstawę prawną” zastę puje się wyrazami „wyjaśnienie podstawy praw nej”; 14

5) w art. 212 po wyrazie „doręczenia” dodaje się wy razy „ , z zastrzeżeniem art. 67 § 5”; 14

6) art. 213 otrzymuje brzmienie: „Art. 21

3.

§1. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wnie sienia w stosunku do decyzji po wództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu admini stracyjnego albo sprostowania za mieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

§2. Organ podatkowy może z urzędu, w każdym czasie, uzupełnić albo sprostować decyzję w zakresie, o którym mowa w § 1. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10850 — Poz. 1387

§3. Uzupełnienie lub sprostowanie de cyzji następuje w drodze decyzji.

§4. W przypadku wydania decyzji o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji termin do wniesienia od wołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.

§5. Odmowa uzupełnienia lub sprosto wania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zaża lenie. Przepis § 4 stosuje się odpo wiednio.”; 14

7) art. 219 otrzymuje brzmienie: „Art. 21

9. Do postanowień stosuje się odpowied nio przepisy art. 208, 210 § 3—5 oraz art. 211—215, a do postanowień, na które przysługuje zażalenie oraz posta nowień, o których mowa w art. 228 § 1, stosuje się również art. 240—249 oraz art. 252, z tym że zamiast decyzji, o któ rych mowa w art. 243 § 3, art. 245 § 1 i art. 248 § 3, wydaje się postanowie nie.”; 14

8) w art. 220 po wyrazie „służy” dodaje się wyraz „stronie”; 14

9) w art. 221 po wyrazach „ministra właściwego do spraw finansów publicznych” dodaje się wyrazy „ , izbę skarbową”; 150) po art. 223 dodaje się art. 223a w brzmieniu: „Art. 223a. Wykonanie decyzji, której podstawą jest przepis art. 24b, podlega wstrzy maniu do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.”; 15

1) art. 224 otrzymuje brzmienie: „Art. 22

4.

§1. Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzy muje jej wykonania, z zastrzeże niem art. 224a.

§2. Organ podatkowy, ze względu na szczególnie ważny interes strony, może na jej wniosek lub z urzędu, w drodze postanowienia, wstrzy mać wykonanie decyzji w całości lub w części.

§3. W sprawie wstrzymania wykona nia decyzji postanawia:

1) organ, który wydał decyzję — do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy właściwe mu organowi odwoławczemu,

2) organ odwoławczy — po otrzy maniu odwołania wraz z aktami sprawy.

§4. Postanowienie w sprawie wstrzy mania wykonania decyzji może być w każdym czasie uchylone lub zmienione. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. 15

2) po art. 224 dodaje się art. 224a i art. 224b w brzmieniu: „Art. 224a. Wniesienie odwołania od decyzji, któ rej podstawą jest przepis art. 24b, wstrzymuje wykonanie decyzji w gra nicach określonych w odwołaniu — do dnia upływu terminu do wniesie nia skargi do sądu administracyjnego. Art. 224b. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika prawa do wyko nania takiej decyzji.”; 15

3) art. 225 otrzymuje brzmienie: „Art. 22

5. Jeżeli odwołanie nie zostało rozpatrzo ne w terminie określonym w art. 139 § 3, a decyzja do tego czasu nie została wykonana, jej wykonanie ulega wstrzy maniu z mocy prawa w granicach okre ślonych w odwołaniu — do dnia dorę czenia decyzji organu odwoławczego.”; 15

4) w art. 227 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Organ podatkowy, do którego wpłynęło od wołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwło ki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie wyda decyzję na podstawie art. 226.”; 15

5) w art. 228 w § 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się prze cinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia, jeżeli nie spełnia warunków wynikających z art. 222.”; 15

6) w art. 230: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W przypadku gdy w toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący odwo łanie stwierdzi, że zobowiązanie podatko we zostało ustalone lub określone w wy sokości niższej albo kwota zwrotu podat ku została określona w wysokości wyż szej, niż to wynika z przepisów prawa po datkowego, lub że określono stratę w wy sokości wyższej od poniesionej, zwraca sprawę organowi pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniają cego poprzez zmianę wydanej decyzji. Po stanowienie o przekazaniu sprawy organ odwoławczy doręcza stronie.”, b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy różnica między podat kiem naliczonym a należnym w rozumie niu przepisów o podatku od towarów i usług, obniżająca podatek należny za Dziennik Ustaw Nr 169 — 10851 — Poz. 1387 następne okresy rozliczeniowe, została określona w wysokości wyższej, niż to wynika z przepisów o podatku od towa rów i usług.”; 15

7) skreśla się art. 231; 15

8) art. 232 otrzymuje brzmienie: „Art. 23

2.

§1. Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez or gan odwoławczy, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Organ odwoławczy odmawia uwzględnienia cofnięcia odwoła nia, jeżeli zachodzi prawdopodo bieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę.”; 15

9) art. 233 otrzymuje brzmienie: „Art. 23

3.

§1. Organ odwoławczy wydaje decy zję, w której:

1) utrzymuje w mocy decyzję orga nu pierwszej instancji albo

2) uchyla decyzję organu pierwszej instancji: a) w całości lub w części — i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję — umarza postępo wanie w sprawie, b) w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wyda na z naruszeniem przepisów o właściwości, albo

3) umarza postępowanie odwo ławcze.

§2. Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do po nownego rozpatrzenia przez ten or gan, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowa dzenia postępowania dowodowe go w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwo ławczy wskazuje okoliczności fak tyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

§3. W sprawach należących do właści wości organów jednostek samo rządu terytorialnego organ odwo ławczy uprawniony jest do wyda nia decyzji uchylającej i rozstrzyga jącej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej roz strzygnięcia uznaniu organu jed nostki samorządu terytorialnego. W pozostałych przypadkach organ odwoławczy, uwzględniając odwo łanie, uchyla zaskarżoną decyzję, stosując odpowiednio § 2.”; 160) art. 238 otrzymuje brzmienie: „Art. 23

8. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ podatkowy, który wydał posta nowienie, może w uzasadnionych przy padkach, na wniosek strony, wstrzy mać jego wykonanie.”; 16

1) w art. 240 w § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się prze cinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) została wydana na podstawie przepisu, o któ rego niezgodności z Konstytucją Rzeczypo spolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.”; 16

2) w art. 241 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Wznowienie postępowania z przyczyny wy mienionej w art. 240 § 1:

1) pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji,

2) pkt 8 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.”; 16

3) skreśla się art. 242; 16

4) w art. 243: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W razie dopuszczalności wznowienia po stępowania organ podatkowy wydaje po stanowienie o wznowieniu postępowa nia.”, b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Wznowienie postępowania jest niedo puszczalne po upływie terminów prze widzianych w art. 68 lub w art. 70.”; 16

5) w art. 244 w § 3 wyrazy „decyzję w ostatniej in stancji wydał minister właściwy do spraw finan sów publicznych” zastępuje się wyrazami „decy zja w ostatniej instancji została wydana przez mi nistra właściwego do spraw finansów publicz nych, izbę skarbową”; 16

6) art. 245 otrzymuje brzmienie: „Art. 24

5.

§1. Organ podatkowy po przeprowa dzeniu postępowania określonego w art. 243 § 2 wydaje decyzję, w której:

1) uchyla w całości lub w części de cyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek Dziennik Ustaw Nr 169 — 10852 — Poz. 1387 określonych w art. 240 § 1, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postę powanie w sprawie,

2) odmawia uchylenia decyzji do tychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi ist nienia przesłanek określonych w art. 240 § 1,

3) odmawia uchylenia decyzji do tychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnie nie przesłanek określonych w art. 240 § 1, lecz: a) w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie de cyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotych czasowa, albo b) wydanie nowej decyzji orze kającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewi dzianych w art. 68 lub art. 70.

§2. Odmawiając uchylenia decyzji w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza istnie nie przesłanek określonych w art. 240 § 1 oraz wskazuje oko liczności uniemożliwiające uchyle nie decyzji.”; 16

7) w art. 246 w § 2 wyrazy „postanowienie wydał mi nister właściwy do spraw finansów publicznych” zastępuje się wyrazami „postanowienie zostało wydane przez ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych, izbę skarbową”; 16

8) w art. 247: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.”, b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady okre ślone w § 1, oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważno ści decyzji.”; 16

9) art. 248 otrzymuje brzmienie: „Art. 24

8.

§1. Postępowanie w sprawie stwier dzenia nieważności decyzji wszczy na się z urzędu lub na żądanie stro ny.

§2. Właściwym w sprawie stwierdze nia nieważności decyzji jest:

1) organ wyższego stopnia,

2) minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, izba skar bowa lub samorządowe kole gium odwoławcze, jeżeli decyzja została wydana przez ten organ,

3) minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, jeżeli decy zja została wydana przez izbę skarbową, z tym że w tym przy padku postępowanie może być wszczęte wyłącznie z urzędu.

§3. Rozstrzygnięcie w sprawie stwier dzenia nieważności decyzji nastę puje w drodze decyzji.”; 170) art. 249 otrzymuje brzmienie: „Art. 24

9.

§1. Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowa nia w sprawie stwierdzenia nieważ ności decyzji ostatecznej, jeżeli w szczególności:

1) żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji lub

2) sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że żądanie oparte jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4.

§2. Okoliczności, o których mowa w § 1, uwzględnia się również w zakresie wszczęcia postępowa nia z urzędu.”; 17

1) skreśla się art. 250 i 251; 17

2) w art. 253: a) w § 1 skreśla się wyrazy „lub przez organ wyż szego stopnia,”, b) skreśla się § 2; 17

3) po art. 253 dodaje się art. 253a i art. 253b w brzmieniu: „Art. 253a.

§1. Decyzja ostateczna, na mocy któ rej strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatko wy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decy zji i przemawia za tym interes pu bliczny lub ważny interes strony.

§2. Przepisy art. 253 § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§3. Organ nie może wydać decyzji na niekorzyść strony. Art. 253b. Przepisów art. 253 i art. 253a nie sto suje się do decyzji: Dziennik Ustaw Nr 169 — 10853 — Poz. 1387

1) ustalającej albo określającej wyso kość zobowiązania podatkowego,

2) o odpowiedzialności podatkowej płatników lub inkasentów,

3) o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,

4) określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę,

5) o odpowiedzialności spadkobiercy,

6) określającej wysokość zwrotu po datku.”; 17

4) w art. 254: a) w § 1 po wyrazie „ustalająca” dodaje się wyra zy „lub określająca” oraz po wyrazie „ustale nie” dodaje się wyrazy „lub określenie”, b) w § 2 po wyrazie „ustalono” dodaje się wyrazy „lub określono”; 17

5) w art. 256: a) w § 1 wyraz „roku” zastępuje się wyrazami „5 lat”, b) w § 3 wyrazy „rozpatrzenia żądania” zastępuje się wyrazami „wszczęcia postępowania”; 17

6) skreśla się art. 257; 17

7) w art. 259: a) w § 1: — w zdaniu wstępnym po wyrazach „odroczo nego podatku” dodaje się wyrazy „lub zale głości podatkowej”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odset kami za zwłokę — w całości,”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty na leżności płatników lub inkasentów.”; 17

8) w art. 260 w § 2 w pkt 2 wyrazy „art. 245 § 2” za stępuje się wyrazami „art. 245 § 1 pkt 3 lit. b)”; 17

9) w art. 261: a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

§2. Odszkodowanie przysługuje od organu, który wydał decyzję z naruszeniem pra wa. Wniosek o odszkodowanie wnosi się do tego organu.

§3. O odszkodowaniu orzeka organ podatko wy, który uchylił decyzję lub stwierdził jej nieważność albo który wydał decyzję na podstawie art. 245 § 1 pkt 3 lub art. 247 § 2.”, b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. W przypadku gdy sąd administracyjny stwierdził nieważność decyzji, o odszko dowaniu orzeka organ, który rozstrzygał sprawę w ostatniej instancji.”, c) w § 4 i 5 wyraz „wypłaty” zastępuje się wyra zem „orzeczenia”, d) w § 6 wyrazy „stwierdzającej na podstawie art. 245 § 1 pkt 2 lub 3, art. 245 § 2, art. 247 § 2 lub art. 250 § 2, wydanie decyzji z naruszeniem prawa” zastępuje się wyrazami „wydanej na podstawie art. 245 § 1 pkt 3 lub art. 247 § 2”; 180) w art. 262: a) w § 1 w pkt 2 po wyrazie „wyjaśnień” dodaje się przecinek i wyraz „zeznań”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która:

1) wyraziła zgodę na powołanie jej na bie głego,

2) odmówiła wyjawienia rzeczy lub praw majątkowych, mogących być przed miotem hipoteki przymusowej lub za stawu skarbowego.”, c) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. Termin płatności kary porządkowej wy nosi 7 dni od dnia doręczenia postano wienia, o którym mowa w § 5.”, d) w § 6 wyrazy „uchylić karę” zastępuje się wy razami „uchylić postanowienie nakładające ka rę”; 18

1) po art. 262 dodaje się art. 262a w brzmieniu: „Art. 262a.

§1. Kwota, o której mowa w art. 262 § 1, podlega w każdym roku pod wyższeniu w stopniu odpowiada jącym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do ana logicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie.

§2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, w porozu mieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospoli tej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa w § 1, za okrąglając ją do pełnych setek zło tych (z pominięciem dziesiątek złotych).”; Dziennik Ustaw Nr 169 — 10854 — Poz. 1387 18

2) w art. 263 dodaje się § 4 w brzmieniu: „

§4. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje się odpo wiednio do kar porządkowych.”; 18

3) art. 269 otrzymuje brzmienie: „Art. 26

9. Organ podatkowy ustala, w drodze po stanowienia, wysokość kosztów postę powania, które obowiązana jest po nieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.”; 18

4) po art. 270 dodaje się art. 270a w brzmieniu: „Art. 270a. W sprawie kosztów postępowania wy daje się postanowienie, na które służy zażalenie.”; 18

5) w art. 271 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „

§2. Przepisy art. 68 § 1 i art. 70 stosuje się odpo wiednio do kosztów postępowania.”; 18

6) skreśla się art. 273; 18

7) w art. 274 skreśla się § 4; 18

8) po art. 274 dodaje się art. 274a i 274b w brzmie niu: „Art. 274a.

§1. Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mi mo takiego obowiązku.

§2. W razie wątpliwości co do po prawności złożonej deklaracji or gan podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym ter minie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazu jąc przyczyny podania w wątpli wość rzetelności danych w niej zawartych. Art. 274b.

§1. Jeżeli przeprowadzenie czynności sprawdzających zasadność zwro tu podatku wymaga przedłużenia terminu zwrotu podatku wynika jącego z odrębnych przepisów, organ podatkowy może postano wić o przedłużeniu tego terminu do czasu zakończenia czynności sprawdzających.

§2. Na postanowienie, o którym mo wa w § 1, służy zażalenie.”; 18

9) w art. 275 w § 1 wyrazy „które, zgodnie z przepi sami, potwierdzają prawo do skorzystania z ulgi” zastępuje się wyrazami „których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa”; 190) w art. 276 § 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

§3. W razie nieudostępnienia lokalu mieszkalne go w uzgodnionym terminie organ podatko wy może wyznaczyć nowy termin przepro wadzenia oględzin.

§4. Pracownik organu podatkowego sporządza protokół przeprowadzonych oględzin, który dołącza do akt sprawy.”; 19

1) w art. 278 w § 1 w pkt 3 po wyrazie „zstępnych” dodaje się wyrazy „lub powinowatych pierwsze go stopnia”; 19

2) art. 280 otrzymuje brzmienie: „Art. 280. W sprawach nieuregulowanych w art. 272—279 stosuje się odpowied nio przepisy rozdziałów 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16 oraz 23 działu IV.”; 19

3) dział VI otrzymuje brzmienie: „Dział VI Kontrola podatkowa Art. 28

1.

§1. Organy podatkowe pierwszej in stancji przeprowadzają kontrolę po datkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców praw nych, zwanych dalej „kontrolowany mi”.

§2. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wy wiązują się z obowiązków wynikają cych z przepisów prawa podatkowe go. Art. 28

2. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Art. 282a.

§1. W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podat kowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, z za strzeżeniem § 2.

§2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) kontrola podatkowa jest nie zbędna dla: a) przeprowadzenia postępowa nia w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decy zją ostateczną, b) przeprowadzenia postępowa nia w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważno ści decyzji przez sąd admini stracyjny,

2) celem kontroli podatkowej jest dokonanie ustaleń, o których mowa w art. 288a § 1. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10855 — Poz. 1387 Art. 28

3.

§1. Kontrola podatkowa jest przeprowa dzana na podstawie imiennego upo ważnienia udzielonego przez:

1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego — pracowni kom tego urzędu,

2) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa — pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.

§2. Upoważnienie do przeprowadze nia kontroli podatkowej zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miej sce wystawienia,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących) lub numer dowodu osobistego, jeżeli kontrolujący nie ma obo wiązku posiadania legitymacji,

4) oznaczenie kontrolowanego,

5) określenie zakresu kontroli,

6) przewidywany termin zakończe nia kontroli,

7) podpis osoby udzielającej upo ważnienia,

8) pouczenie o prawach i obowiąz kach kontrolowanego wynikają cych z przepisów niniejszego działu.

§3. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględnia jąc elementy upoważnienia okre ślone w § 2. Art. 28

4.

§1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z za strzeżeniem art. 284a § 1, następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadze nia oraz okazanie legitymacji służbo wej lub dowodu osobistego, jeżeli kontrolujący nie ma obowiązku po siadania legitymacji. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kon troli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

§2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, do ręcza się upoważnienie oraz okazuje legitymację służbową lub dowód osobisty członkowi zarządu, wspól nikowi lub innej osobie upoważnio nej do reprezentowania kontrolowa nego lub prowadzenia jego spraw.

§3. W razie nieobecności osób wymie nionych w § 1 i 2 doręcza się upo ważnienie oraz okazuje legitymację służbową lub dowód osobisty pra cownikowi lub innej osobie wykonu jącej czynności na rzecz kontrolowa nego w miejscu wszczęcia kontroli. Zawiadamia się o tym kontrolowa nego, gdy stawi się w miejscu pro wadzenia kontroli, oraz wskazuje osobę, której doręczono upoważnie nie. Art. 284a.

§1. W przypadku gdy okoliczności fak tyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, kontrola podat kowa może być wszczęta po okaza niu legitymacji służbowej kontrolo wanemu lub osobom wymienio nym w art. 284 § 2 lub 3.

§2. W przypadku, o którym mowa w § 1, kontrolowanemu lub oso bom wymienionym w art. 284 § 2 należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

§3. Dokumenty z czynności kontrol nych dokonanych z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 2, nie stanowią dowodu w postępo waniu podatkowym, z zastrzeże niem § 4.

§4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli nie można ustalić danych identyfi kujących kontrolowanego. Upo ważnienie doręczane jest po usta leniu tych danych.

§5. Organ podatkowy może umorzyć kontrolę podatkową, jeżeli w okre sie 30 dni od jej wszczęcia nie zo staną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. Kontrola może być wznowiona w każdym czasie, gdy ustalony zostanie podmiot, w stosunku do którego może być prowadzona.

§6. W sprawach, o których mowa w § 5, organ podatkowy wydaje postanowienie. Art. 284b.

§1. Kontrola powinna zostać zakończo na bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283.

§2. O każdym przypadku niezakończe nia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa Dziennik Ustaw Nr 169 — 10856 — Poz. 1387 w art. 283, kontrolujący obowiąza ny jest zawiadomić kontrolowane go, podając przyczyny przedłuże nia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakoń czenia.

§3. Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upły wie tego terminu nie stanowią do wodu w postępowaniu podatko wym, chyba ż e został wskazany no wy termin zakończenia kontroli. Art. 28

5.

§1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kon trolnych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba lub jednostka wymieniona w art. 284 § 2, czynności kontrolnych dokonuje się w obecności osób upo ważnionych.

§2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kon trolnych składane jest na piśmie. W razie odmowy złożenia oświad czenia kontrolujący dokonuje odpo wiedniej adnotacji, dołączając ją do protokołu.

§3. W przypadku nieobecności kontro lowanego lub osób wymienionych w art. 284 § 2 czynności kontrolne dokonywane są w obecności przy wołanego świadka. Czynności kon trolne dotyczące przeprowadzenia dowodu z ksiąg, ewidencji, zapi sków lub innych dokumentów nie wymagają obecności świadka. Art. 285a.

§1. Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia. W przypadku gdy księgi rachunkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego obowiąza ny jest zapewnić dostępność do ksiąg rachunkowych w swojej sie dzibie albo w miejscu ich prowa dzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie mo że w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowane go bieżącej działalności.

§2. Przepis § 1 stosuje się również w przypadku, gdy kontrolowany prowadzi działalność w lokalu mieszkalnym.

§3. Na żądanie kontrolującego kontro lowany będący osobą fizyczną jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym na określony dzień, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że nie ujawnił wszystkich obrotów lub przycho dów mających znaczenie dla okre ślenia lub ustalenia wysokości zo bowiązania podatkowego; oświad czenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszy we zeznania. Kontrolujący, żądając złożenia oświadczenia, uprzedza kontrolowanego o odpowiedzial ności karnej za fałszywe zeznania. Art. 28

6.

§1. Kontrolujący, w zakresie wynikają cym z upoważnienia, są w szczegól ności uprawnieni do:

1) wstępu na grunt oraz do budyn ków, lokali lub innych pomiesz czeń kontrolowanego,

2) wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1,

3) żądania okazania majątku podle gającego kontroli oraz do doko nania jego oględzin,

4) żądania udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumen tów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów i notatek,

5) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,

6) zabezpieczania zebranych do wodów,

7) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,

8) żądania przeprowadzenia spisu z natury,

9) przesłuchiwania świadków, kon trolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4,

10) zasięgania opinii biegłych.

§2. Kontrolujący może zażądać wyda nia, na czas trwania kontroli, za po kwitowaniem:

1) próbek towarów,

2) akt, ksiąg i dokumentów, o któ rych mowa w § 1 pkt 4: a) w razie powzięcia uzasadnione go podejrzenia, że są one nie rzetelne, lub Dziennik Ustaw Nr 169 — 10857 — Poz. 1387 b) gdy podatnik, mimo istnienia takiej możliwości, nie zapew nia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związa nych z badaniem tej dokumen tacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym sa modzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

§3. Przeglądanie akt postępowania przygotowawczego i sądowego, akt spraw sądowych, a także dokumen tów zawierających informacje sta nowiące tajemnicę państwową, służbową lub zawodową oraz spo rządzanie z nich odpisów i notatek następuje z zachowaniem właści wych przepisów. Art. 286a.

§1. Kontrolujący może w razie uzasad nionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego, Straży Gra nicznej lub Straży Miejskiej, jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwró cić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Jeżeli opór stawia żołnierz czynnej służby wojskowej, kontrolujący wzywa do pomocy właściwy organ wojskowy, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem czynności kontrolnych, a na miej scu nie ma organu wojskowego.

§2. Organy wymienione w § 1 nie mo gą odmówić udzielenia pomocy lub asysty.

§3. Minister właściwy do spraw we wnętrznych w porozumieniu z Mi nistrem Obrony Narodowej okre śli, w drodze rozporządzenia, szcze gółowy zakres obowiązków orga nów udzielających pomocy lub asystujących przy wykonywaniu czynności kontrolnych, tryb udzie lania pomocy lub asysty, sposób dokumentowania przebiegu po mocy lub asysty oraz właściwość miejscową organów do udzielenia pomocy lub asysty.

§4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 3, uwzględnia się w szczególności zróżnicowanie za kresu obowiązków organów udzie lających pomocy w zależności od sposobu stawiania oporu. Art. 28

7.

§1. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowane go lub prowadzenia jego spraw, pra cownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, a w szczególności:

1) umożliwić, nieodpłatnie, filmo wanie, fotografowanie, dokony wanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników infor macji, jeżeli film, fotografia, na granie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie bę dącej przedmiotem kontroli,

2) przedstawić, na żądanie kontrolu jącego, tłumaczenie na język pol ski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

§2. Czynności określone w § 1 pkt 2 kon trolowany jest obowiązany wykonać nieodpłatnie.

§3. Kontrolowany ma obowiązek w wy znaczonym terminie udzielać wszel kich wyjaśnień dotyczących przed miotu kontroli, dostarczać kontrolu jącemu żądane dokumenty oraz za pewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomiesz czenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

§4. Osoby upoważnione do reprezento wania kontrolowanego lub prowa dzenia jego spraw, pracownicy oraz osoby współdziałające z kontrolo wanym są obowiązani udzielić wyja śnień dotyczących przedmiotu kon troli, w zakresie wynikającym z wy konywanych czynności lub zadań.

§5. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren jednostki kontrolo wanej oraz poruszania się po tym te renie na podstawie legitymacji służ bowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulami nie wewnętrznym tej jednostki; pod legają natomiast przepisom o bez pieczeństwie i higienie pracy obo wiązującym w kontrolowanej jedno stce. Art. 28

8.

§1. Kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu miesz kalnego kontrolowanego w celu:

1) dokonania oględzin, jeżeli: a) zostały one wskazane jako miej sce wykonywania działalności Dziennik Ustaw Nr 169 — 10858 — Poz. 1387 gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego, b) jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobo wiązania podatkowego lub pod stawy opodatkowania, c) jest to niezbędne do zweryfiko wania faktu poniesienia wydat ków na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych,

2) dokonania oględzin oraz przeszu kania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli po wzięto informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej albo w przypadku gdy są tam przecho wywane przedmioty, księgi po datkowe, akta lub inne dokumen ty mogące mieć wpływ na ustale nie istnienia obowiązku podatko wego lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego.

§2. Czynności wymienione w § 1 pkt 2 przeprowadzają upoważnieni pra cownicy organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu po datkowego, zgody prokuratora rejo nowego. Przed przystąpieniem do tych czynności kontrolowanemu okazuje się postanowienie prokura tora o wyrażeniu na nie zgody. Prze pisy Kodeksu postępowania karne go o przeszukaniu odnoszące się do Policji mają także zastosowanie do kontrolujących. Sporządza się pro tokół tych czynności, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia pro tokołu materiały i informacje zebra ne w toku czynności nie stanowią dowodu w postępowaniu podatko wym.

§3. Czynności wymienione w § 1 pkt 1 dokonywane są za zgodą kontrolo wanego. W razie braku takiej zgody przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

§4. W przypadku gdy nieruchomości lub ich części albo rzeczy znajdują się w posiadaniu osób trzecich, oso by te są obowiązane je udostępnić, w celu przeszukania lub oględzin, na żądanie organu podatkowego. Art. 288a.

§1. Kontrolujący w związku z prowa dzoną kontrolą może po okazaniu legitymacji służbowej dokonać sprawdzenia prawidłowości i rze telności badanych dokumentów u kontrahentów kontrolowanego prowadzących działalność gospo darczą bez względu na miejsce ich zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności; sporzą dza się protokół tych czynności, który podpisują osoby obecne przy dokonywaniu tych czynności.

§2. Jeżeli miejsce zamieszkania, sie dziba lub miejsce prowadzenia działalności kontrahenta kontrolo wanego znajdują się poza obsza rem działania organu przeprowa dzającego kontrolę, czynności, o których mowa w § 1, na zlecenie tego organu dokonuje organ wła ściwy miejscowo. Art. 28

9.

§1. Kontrolowanego lub osobę wymie nioną w art. 284 § 2 zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadze nia dowodu z zeznań świadków, opi nii biegłych lub z oględzin nie póź niej niż bezpośrednio przed podję ciem tych czynności.

§2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrolowany lub osoba wymienio na w art. 284 § 2 są nieobecni, a oko liczności sprawy uzasadniają na tychmiastowe przeprowadzenie do wodu. Art. 290.

§1. Przebieg kontroli kontrolujący doku mentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za po mocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych, optycznych lub elektronicznych no śników informacji.

§2. Protokół kontroli zawiera w szcze gólności:

1) wskazanie kontrolowanego,

2) wskazanie osób kontrolujących,

3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

4) określenie miejsca i czasu prze prowadzenia kontroli,

5) opis dokonanych ustaleń faktycz nych,

6) dokumentację dotyczącą przepro wadzonych dowodów,

7) pouczenie o prawie złożenia za strzeżeń lub wyjaśnień.

§3. Protokół nie zawiera oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem kon troli.

§4. Załącznik do protokołu kontroli sta nowią protokoły czynności, o któ rych mowa w art. 289 § 1.

§5. W protokole kontroli mogą być za warte również ustalenia dotyczące badania ksiąg w zakresie przewi dzianym w art. 19

3. W tym przypad Dziennik Ustaw Nr 169 — 10859 — Poz. 1387 ku nie sporządza się odrębnego pro tokołu badania ksiąg, o którym mo wa w art. 193 § 6.

§6. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokółu kontro lujący doręcza kontrolowanemu. Art. 290a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Mini strem Sprawiedliwości, w drodze roz porządzenia, określi sposób zabezpie czania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych za pomocą apa ratury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych, optycznych lub elek tronicznych nośników informacji, uwzględniając w szczególności rodzaje czynników zewnętrznych, których dzia łanie może spowodować zniszczenie lub uszkodzenie dowodu, obecność przedstawiciela organu kontrolującego podczas ich odtwarzania, formę ozna kowania dowodu oraz ewidencjonowa nia czynności odtworzenia i wykorzy stania dowodu. Art. 29

1.

§1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w ter minie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyja śnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

§2. Kontrolujący jest obowiązany rozpa trzyć zastrzeżenia, o których mowa w § 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolo wanego o sposobie ich załatwienia.

§3. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określo nym w § 1, przyjmuje się, że kontro lowany nie kwestionuje ustaleń kon troli.

§4. Kontrola zostaje zakończona:

1) w przypadku, o którym mowa w § 2, w dniu doręczenia kontro lowanemu zawiadomienia,

2) w przypadku, o którym mowa w § 3, w dniu upływu terminu do przedstawienia zastrzeżeń lub wyjaśnień. Art. 29

2. W sprawach nieuregulowanych w art. 281—291 stosuje się odpowied nio przepisy art. 102 § 2 i 3, art. 135—138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz przepisy rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9—12, 14, 16, 22 oraz 23 działu IV.”; 19

4) art. 293 otrzymuje brzmienie: „Art. 29

3.

§1. Indywidualne dane zawarte w de klaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płat ników lub inkasentów objęte są ta jemnicą skarbową.

§2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom po datkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1,

2) aktach dokumentujących czyn ności sprawdzające,

3) aktach postępowania podatko wego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w spra wach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,

4) dokumentacji rachunkowej orga nu podatkowego,

5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymie nione w § 1 lub w pkt 1.”; 19

5) w art. 294 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy sa morządowych służb finansowych,”; 19

6) w art. 297 w § 1: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Akta, w tym akta zawierające informacje wy mienione w art. 182, urzędy skarbowe udostęp niają wyłącznie:”, b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ministrowi właściwemu do spraw finan sów publicznych lub izbie skarbowej — w toku postępowania podatkowego, postę powania w sprawach o przestępstwa skar bowe lub wykroczenia skarbowe lub postę powania kontrolnego prowadzonego w urzędzie skarbowym,”, c) w pkt 2 wyrazy „karnym skarbowym” zastępu je się wyrazami „postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skar bowe,”; 19

7) w art. 298 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnio nym pisemnie przez prokuratora funkcjona riuszom Policji, służbom ochrony państwa i ich funkcjonariuszom — w związku z toczą cym się postępowaniem,”; 19

8) w art. 299: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Organy podatkowe udostępniają infor macje zawarte w aktach spraw podatko wych, z wyłączeniem informacji określo nych w art. 182, organom i osobom wy mienionym w art. 298.”, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10860 — Poz. 1387 b) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) ministrowi właściwemu do spraw we wnętrznych — w celu realizacji zadań okre ślonych w przepisach o nabywaniu nieru chomości przez cudzoziemców,”, c) skreśla się § 5; 19

9) po art. 299 dodaje się art. 299a w brzmieniu: „Art. 299a. Akta, o których mowa w art. 298, i do kumenty zawierające informacje, o których mowa w art. 299, przekazy wane organom i osobom wymienio nym w art. 298 pkt 4—7 oraz art. 299 § 2—4 oznacza się klauzulą „Tajemni ca skarbowa”.”; 200) skreśla się art. 302 i 303; 20

1) dodaje się dział VIIIa w brzmieniu: „Dział VIIIa Zaświadczenia Art. 306a.

§1. Organ podatkowy wydaje zaświad czenia na żądanie osoby ubiegają cej się o zaświadczenie.

§2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis pra wa,

2) osoba ubiega się o zaświadcze nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwier dzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

§4. Zaświadczenie wydaje się w grani cach żądania wnioskodawcy.

§5. Zaświadczenie powinno być wyda ne bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Art. 306b.

§1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświad czenie, jeżeli chodzi o potwierdze nie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§2. Organ podatkowy, przed wyda niem zaświadczenia, może prze prowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. Art. 306c. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Art. 306d.

§1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia w celu potwierdze nia faktów lub stanu prawnego, znanych organowi z urzędu lub możliwych do ustalenia przez or gan na podstawie posiadanej ewi dencji, rejestrów lub innych da nych albo na podstawie przedsta wionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędo wych.

§2. Organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia w celu po twierdzenia faktów lub stanu praw nego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzę dowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze za świadczenia. Art. 306e.

§1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na pod stawie dokumentacji danego orga nu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

§2. Przed wydaniem zaświadczeń, o których mowa w § 1, ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub okre ślenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępo wanie jest prowadzone i zgroma dzony materiał dowodowy pozwa la na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wyso kość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświad czeniu.

§3. Nie można odmówić wydania za świadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie postępowania, o któ rym mowa w § 2, przed upływem terminu określonego w art. 306a § 5. Wydając zaświadczenie, organ po daje informacje o prowadzonym postępowaniu.

§4. Na żądanie wnioskodawcy w za świadczeniu podaje się także infor macje:

1) czy w stosunku do wnioskodaw cy prowadzone jest: a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości po datkowych i określenie ich wysokości, Dziennik Ustaw Nr 169 — 10861 — Poz. 1387 b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w za kresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy, c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,

2) dotyczące: a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów, b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

§5. Jeżeli zapłata zaległości podatko wej wraz z odsetkami za zwłokę zo stała odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, ż e podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu termi nów, o których mowa w art. 49 § 1, nie posiada zaległości podatko wych. Art. 306f.

§1. Organ podatkowy na wniosek oso by, która uprawdopodobni, ż e może być spadkobiercą, wydaje zaświad czenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodaw cy wymienionych w art. 98 § 1 i 2.

§2. Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia lub ustalenia wysokości zobowiązań podatko wych spadkodawcy nie zostało za kończone, w zaświadczeniu podaje się przybliżoną wysokość zobowią zania na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatko wania. Art. 306g.

§1. Organy podatkowe, za zgodą zby wającego, wydają na wniosek na bywcy, o którym mowa w art. 112 § 1, zaświadczenie o wysokości za ległości podatkowych zbywające go.

§2. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 1, organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych zbywającego na dzień wydania za świadczenia.

§3. Przepisy § 1—2 stosuje się odpo wiednio do należności wymienio nych w art. 107 § 2 pkt 2—4, obję tych zakresem odpowiedzialności nabywcy. Art. 306h.

§1. Organy podatkowe, za zgodą po datnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatko wych podatnika na żądanie:

1) jednostek organizacyjnych, któ re na podstawie ustaw regulują cych zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek),

2) kontrahentów podatników pro wadzących działalność gospo darczą oraz dzierżawców i użyt kowników nieruchomości — w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości,

3) małżonka podatnika, z zastrze żeniem § 2, a także rozwiedzio nego małżonka w zakresie zale głości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienio nych w art. 111,

4) wspólnika spółek wymienio nych w art. 115 § 1.

§2. Zgoda podatnika nie jest wymaga na, jeżeli z żądaniem wydania za świadczenia, o którym mowa w § 1, występuje małżonek podatnika po zostający z nim we wspólności ma jątkowej. Art. 306i.

§1. Organ podatkowy na wniosek po datnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub ob rotu.

§2. W zaświadczeniach dotyczących wysokości dochodu lub obrotu stwierdza się wyłącznie, czy wnio skodawca jest lub nie jest podatni kiem:

1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określe niem wysokości obrotu,

2) podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatko wania); w przypadku opodatko wania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych — z określeniem wyso kości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, a w przypadku osób prawnych — z określeniem wysokości docho du przyjętego do podstawy opo datkowania, jak również docho du pozostającego po odliczeniu podatku. Art. 306j. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) tryb wydawania zaświadczeń, uwzględniając w szczególności odpo wiednią organizację czynności zwią zanych z wydawaniem zaświadczeń,

2) właściwość miejscową i rzeczową or ganów podatkowych do wydawania Dziennik Ustaw Nr 169 — 10862 — Poz. 1387 zaświadczeń, uwzględniając rodzaj zobowiązania podatkowego,

3) wzór rejestru zaświadczeń oraz szcze gółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając w szczególności treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz dane identyfikujące wnioskodawcę,

4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy spo sób jej prowadzenia, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące osobę, której dotyczy zaświadczenie, treść przekazanych lub otrzymanych informacji, dane identyfikujące oso bę lub organ przekazujący informa cje,

5) wzory zaświadczeń, uwzględniając w szczególności zakres danych wyka zywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie. Art. 306k. W sprawach nieuregulowanych w art. 306a—306i stosuje się odpo wiednio przepisy rozdziałów 1—6, 8—12, 14, 16 oraz 23 działu IV.”. Art.

2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 98

4) w art. 3 w § 1 w pkt 2 skreśla się wy raz „ ,VII”. Art.

3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postę powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 127

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 154 w § 4 wyrazy „art. 33 § 4” zastępuje się wyrazami „art. 33a i 33b”;

2) w art. 159 w § 1 wyrazy „art. 33 § 4” zastępuje się wyrazami „art. 33a i 33b”. Art.

4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 136

8) w art. 65 po ust. 2 doda je się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nieruchomość stanowiąca przedmiot współwła sności łącznej może być obciążona hipoteką, je żeli odrębne przepisy tak stanowią.”. Art.

5. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Są dzie Najwyższym (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924 i Nr 153, poz. 127

1) w art. 16 w ust. 2 po wyrazie „Pol skiej” dodaje się wyrazy „ , w sprawach z zakresu pra wa podatkowego — ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych”. Art.

6. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kon troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 127

1) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1a wyrazy „art. 130 § 1 pkt 1—4, 6 i 7” zastępuje się wyrazami „art. 130 § 1 pkt 1—4, 6—8”;

2) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „art. 14” zastępuje się wy razami „art. 284a ustawy — Ordynacja podatko wa”;

3) w art. 13: a) w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 14 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 284a ustawy — Ordynacja podat kowa”, b) skreśla się ust. 5 i 6;

4) skreśla się art. 14;

5) w art. 14a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, nie stosuje się art. 284 § 2, art. 284a, art. 288a ustawy — Ordynacja podatkowa oraz art. 27 ust. 1 pkt 7.”, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, stosuje się odpowiednio art. 285a, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz art. 288 ustawy — Ordynacja podatkowa, również w zakresie kontroli oświadczeń osób niepro wadzących działalności gospodarczej.

4. Kontrolę oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadza się przede wszystkim w sie dzibie jednostki organizacyjnej kontroli skar bowej.”;

6) skreśla się art. 15—23;

7) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

4. Organ kontroli skarbowej wydaje:

1) decyzje w rozumieniu ustawy — Ordy nacja podatkowa, gdy ustalenia doty czą podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do wła ściwości urzędów skarbowych,

2) wynik kontroli — gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości innych niż wymie nione w pkt 1, w szczególności w zakre sie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności celnych.”; Dziennik Ustaw Nr 169 — 10863 — Poz. 1387

8) w art. 26 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 1” za stępuje się wyrazami „art. 24 pkt 1”;

9) w art. 27 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 24 pkt 2”;

10) w art. 28 wyrazy „art. 24 ust. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 24 pkt 1”; 1

1) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

1.

1. W zakresie nieuregulowanym w usta wie do postępowania kontrolnego sto suje się odpowiednio przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa.

2. Użyte w ustawie określenia:

1) organ kontroli skarbowej,

2) inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonująca czynności kontro lnych, o której mowa w art. 38 ust. 3,

3) postępowanie kontrolne prowadzo ne przez organ kontroli skarbowej oznaczają odpowiednio: organ podat kowy, kontrolującego, postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową w rozumieniu ustawy — Ordynacja po datkowa.

3. Jeżeli przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa zobowiązują kontrolują cych do okazania legitymacji służbo wej, kontrolujący, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zobowiązany jest do oka zania legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego In spektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804).”; 1

2) w art. 35c w ust. 5 skreśla się wyrazy „art. 16—22,”; 1

3) w art. 38 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) czynności, o których mowa w art. 288 § 2 usta wy — Ordynacja podatkowa.”. Art.

7. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794 i Nr 153, poz. 127

2) w art. 21 wprowadza się następujące zmia ny:

1) w ust. 6 wyrazy „odsetkom stosowanym” zastępu je się wyrazami „opłacie prolongacyjnej stosowa nej”;

2) skreśla się ust. 8b. Art.

8. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel nym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 2, poz. 5, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 117

7) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Sąd udziela odpowiedzi na pytania prawne przedstawiane do rozstrzygnięcia przez samo rządowe kolegia odwoławcze, izbę skarbową lub przez ministra właściwego do spraw finan sów publicznych w sprawach podatkowych.”;

2) w art. 40 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Wykonanie zaskarżonej decyzji wydanej na podstawie art. 24b ustawy — Ordynacja podat kowa lub decyzji utrzymującej w mocy decyzję wydaną na tej podstawie podlega wstrzymaniu z mocy prawa — do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd.

4. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika prawa wykonania takiej decyzji.”;

3) w art. 57 w ust. 2 po wyrazie „Obywatelskich” do daje się wyrazy „ , w sprawach z zakresu prawa po datkowego — minister właściwy do spraw finan sów publicznych”;

4) art. 59 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

9. W sprawach nieunormowanych w niniej szej ustawie do postępowania przed Są dem stosuje się odpowiednio art. 7—9, art. 11—14 § 1, art. 29—32, art. 39—49, art. 57—60, art. 73, art. 74 § 1, art. 75—85, art. 97, art. 98, art. 101 § 1 i 2, art. 103 i art. 146 Kodeksu postępowania admini stracyjnego, w sprawach z zakresu prawa podatkowego art. 102 § 2 i 3, art. 121, art. 122, art. 124, art. 126, art. 133, art. 136, art. 144—154, art. 162—164, art. 178, art. 179 § 1, art. 180—200, art. 201, art. 203, art. 206 i art. 245 ustawy — Ordynacja podatkowa, a w pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepi sy Kodeksu postępowania cywilnego.”;

5) art. 60 otrzymuje brzmienie: „Art. 60.

1. W przypadku gdy Sąd w orzeczeniu:

1) uchyli zaskarżoną decyzję, a organ, rozpatrując sprawę, ponownie umo rzy postępowanie,

2) stwierdzi nieważność aktu albo ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu, stronie, która poniosła szkodę, służy od szkodowanie od organu, który wydał decyzję. Art. 160 Kodeksu postępowa Dziennik Ustaw Nr 169 — 10864 — Poz. 1387 nia administracyjnego stosuje się odpo wiednio.

2. W przypadku gdy orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy aktu organu po datkowego, przepisy art. 260 i art. 261 ustawy — Ordynacja podatkowa stosu je się odpowiednio.”. Art.

9. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spół dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 108

1) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a.

1. Kasy są obowiązane realizować pole cenia przelewu dotyczące należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387), w terminie 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachun ku członka kasy.

2. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, kasa obowią zana jest do zapłacenia na rzecz Skar bu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

3. Do odpowiedzialności kas z tytułu nie dopełnienia obowiązku określonego w ust. 1 stosuje się odpowiednio prze pisy ustawy — Ordynacja podatkowa o odpowiedzialności podatkowej in kasenta.”. Art.

10. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzę dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 80

4) w art. 5 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ustalanie lub określanie i pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz in nych należności — w zakresie i na zasadach okre ślonych w odrębnych przepisach,”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 98

4) w art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wierzytelności wobec budżetu państwa, z wyłą czeniem wierzytelności, które nie podlegają umo rzeniu na podstawie przepisów szczególnych,”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko deks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974 i Nr 141, poz. 117

8) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 41 skreśla się § 2—4 i dodaje się § 5 w brzmie niu: „

§5. Przepisy art. 14 § 2—4 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 138

7) stosuje się odpowiednio.”;

2) art. 262 otrzymuje brzmienie: „Art. 26

2. Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepis art. 12 oraz przepisy działu IV ustawy — Ordy nacja podatkowa.”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej.”, b) skreśla się ust. 5;

2) w art. 49 w ust. 1 po wyrazach „stosuje się” doda je się wyraz „odpowiednio”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141,poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 138

7) wprowadza się następu jące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 169 — 10865 — Poz. 1387

1) w art. 110 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz na czelnika urzędu skarbowego w zakresie uregu lowanym w odrębnych ustawach.”;

2) po art. 112 dodaje się art. 112a w brzmieniu: „Art. 112a.

1. Banki są obowiązane realizować po lecenia przelewu dotyczące należno ści, do których stosuje się przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa, w terminie 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku bankowego po siadacza tego rachunku.

2. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, banki obo wiązane są do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samo rządu terytorialnego odsetek w wy sokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

3. Do odpowiedzialności banku z tytułu niedopełnienia obowiązku określo nego w ust. 1 stosuje się odpowied nio przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa dotyczące odpowiedzial ności podatkowej inkasenta.”;

3) w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „pożyczek pieniężnych lub akredytyw” dodaje się wyrazy „oraz realizacją poleceń przelewu na rachunki or ganów podatkowych z tytułu należności, o których mowa w art. 112a ust. 1”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 127

8) wprowadza się następują ce zmiany:

1) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

1. Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33 § 1, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3—5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77 § 1 pkt 1 lit. a), b) i d), art. 77b, art. 78 § 1, 3 pkt 1 i 3, art. 91, art. 93, art. 93a—93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, 2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1—4 i § 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy — Ordynacja podatko wa.”;

2) w art. 50 w ust. 3 po wyrazie „skarbowej” dodaje się wyrazy „ , organom podatkowym”. Art. 1

6. Do zapytań, o których mowa w art. 14a § 1 ustawy zmienianej w art. 1, niezałatwionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą. Art. 1

7. Do zabezpieczeń zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 33 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

8. Przepis art. 57 § 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy ma zastosowanie w za kresie bankowych postępowań ugodowych do czasu ich zakończenia. Art. 1

9. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo -kredytowe i państwowe przedsiębiorstwo użyteczno ści publicznej „Poczta Polska” są obowiązane zapew nić dostęp do formularzy dokumentów, o których mo wa w art. 60 § 3 ustawy zmienianej w art. 1, najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy. Art.

20.

§1. Do przedawnienia zobowiązań podat kowych powstałych przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z za strzeżeniem § 2.

§2. Jeżeli dotychczasowe przepisy określają ko rzystniejsze dla podatnika, płatnika lub inkasenta zasa dy i terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych, stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2

1. Do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich z tytułu zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2

2.

§1. Do spraw wszczętych a niezakończo nych przez organy podatkowe pierwszej instancji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Wnioski o wszczęcie postępowania wniesione do ministra właściwego do spraw finansów publicz nych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów usta wy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 169 — 10866 — Poz. 1387 Art. 2

3. Odwołania od decyzji wydanych na podsta wie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podle gają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2

4.

§1. ˚ądania uchylenia, zmiany lub stwier dzenia nieważności decyzji, która stała się decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy, podlegają rozpatrzeniu w trybie, na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy zmie nianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wszczę cia z urzędu postępowania w sprawie uchylenia, zmia ny lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej. Art. 2

5.

§1. Kontrole podatkowe wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzo ne na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

§2. Jeżeli wszczęcie postępowania podatkowego, na podstawie ustaleń kontroli podatkowej zakończonej na podstawie dotychczasowych przepisów, następuje po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, postępowa nie podatkowe wszczyna się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą.

§3. Postępowania kontrolne wszczęte przez organy kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy są prowadzone na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 2

6. Wnioski o wydanie zaświadczenia złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są zała twiane na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 2

7.

§1. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2003 r., zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeże li nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

§2. Obwieszczenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydane na podstawie art. 119 § 2 ustawy zmienianej w art. 1 traci moc z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy. W roku 2003 obowiązu ją kwoty określone w art. 41 § 1, art. 112 § 1 pkt 3 oraz art. 262 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 2

8. Przepisy art. 3a oraz art. 168 § 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. Art. 2

9. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienia nej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol ską członkostwa w Unii Europejskiej. Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 169 — 10867 — Poz. 1387

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-10-11
Data wydania: 2002-09-12
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Uwagi: Art. 3a oraz art. 168 par. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r., art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1387