Dz.U. 2002 nr 17 poz. 155

Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun duszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 118

9) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej czę ści aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowa dzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emery talne (Dz. U. Nr 63, poz. 407 i z 2001 r. Nr 67, poz. 682) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a.

1. Aktywa otwartego funduszu emerytalnego nie mogą być lokowane w banku, który jest:

1) akcjonariuszem towarzystwa zarządzają cego funduszem,

2) podmiotem związanym w stosunku do to warzystwa,

3) podmiotem związanym w stosunku do ak cjonariuszy towarzystwa.

2. Otwarty fundusz emerytalny nie może za wierać z podmiotami, o których mowa w ust. 1, umów lub dokonywać innych czyn ności prawnych związanych z lokowaniem aktywów funduszu.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy świadczenia usług w ramach działal ności maklerskiej w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościo wymi.”

§2. Otwarte fundusze emerytalne są obowiązane dostosować swoją działalność lokacyjną do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 17 — 1028 — Poz. 155 155 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu eme rytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-03-01
Data wydania: 2002-02-01
Data wejścia w życie: 2002-03-16
Data obowiązywania: 2002-03-16
Data uchylenia: 2004-03-16
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 17 poz. 155