Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1401

1401 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony. Na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 136

3) zarządza się, co następuje: Dziennik Ustaw Nr 172 — 11038 — Poz. 1401

§1. W celu wykonania świadczeń rzeczowych, nie zbędnych do przygotowania obrony państwa, może być w 2003 r. przeznaczone:

1) do 400 nieruchomości (gruntów, budynków lub ich części) — na potrzeby związane z przeprowadze niem poboru;

2) do 1 210 pojazdów samochodowych, 300 przyczep i 50 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem, na czas do 48 godzin — na potrzeby związane z prze prowadzeniem ćwiczeń wojskowych, w tym orga nizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i sprawdzeniem gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych, oraz do zwalczania klęsk ż ywiołowych, nadzwyczajnych za grożeń środowiska i likwidacji ich skutków.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-10-15
Data wydania: 2002-10-11
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2003-12-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1401