Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1417

1417 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustala się do dnia 31 grudnia 2002 r. liczbę promes na wydanie licencji na wykonywanie między narodowego transportu drogowego rzeczy w ilości 150 sztuk dla 150 pojazdów, spełniających w zakresie emi sji zanieczyszczeń i hałasu wymagania 05 serii popra wek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub 03 serii popra wek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ (Euro

3) i 02 serii poprawek do Regulaminu nr 51 EKG ONZ, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów, dla Dziennik Ustaw Nr 173 — 11123 — Poz. 1417 przedsiębiorców zamierzających podjąć działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transpor tu drogowego rzeczy.

2. Wnioski o udzielenie promesy przyjmuje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie.

§2.

1. Ustala się do dnia 31 grudnia 2002 r. liczbę li cencji na wykonywanie międzynarodowego transpor tu drogowego rzeczy w ilości 441 sztuk (obejmujących ogółem 572 pojazdy) dla przedsiębiorców, którzy do dnia 31 sierpnia 1997 r. złożyli wnioski o udzielenie uprawnień na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i zostali wpisani do reje stru firm oczekujących na uzyskanie takich uprawnień w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie.

2. Realizacja wniosków, o których mowa w ust. 1, dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów spełniających warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, na obszar zgod ny z wnioskiem, z wyłączeniem Austrii.

§3.

1. Ustala się do dnia 31 grudnia 2002 r. dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodar czą w zakresie międzynarodowego transportu drogo wego rzeczy liczbę dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogo wego rzeczy w ilości 500 sztuk dla 500 pojazdów.

2. Realizacja wniosków, o których mowa w ust. 1, dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów spełniających warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, na obszar zgod ny z wnioskiem, z wyłączeniem Austrii, Węgier i Włoch.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktu ry (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302)

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-10-17
Data wydania: 2002-09-24
Data wejścia w życie: 2002-11-01
Data obowiązywania: 2002-11-01
Data uchylenia: 2002-12-31
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1417