Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1429

1429 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 października 2002 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro czenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 114

8) zarządza się, co następuje:

§1. Pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze manda tu karnego za wykroczenia popełnione na obszarze morskiego pasa technicznego określone w art. 81 ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302). i art. 161 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wy kroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.2)).

§2.

1. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydają pracownikom, o których mowa w § 1, dyrektorzy urzędów morskich.

2. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać: datę wydania i termin ważności, oznaczenie organu wydającego upoważnienie, powołanie podstawy prawnej, imię i nazwisko, stanowisko służbowe upoważnionego pra cownika, numer legitymacji służbowej, określenie wy kroczeń, za które pracownik jest upoważniony do na kładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.

3. Upoważnienie powinno być podpisane przez or gan, który je wydał, oraz opatrzone pieczęcią.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2002 r.3) Minister Infrastruktury: M. Pol Dziennik Ustaw Nr 174 — 11159 — Poz. 1429 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz.124, z 1982 r. Nr 16, poz.125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz.180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145. ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji morskiej są upoważ nieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 290), które traci moc z dniem 17 października 2002 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w spra wach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-10-18
Data wydania: 2002-10-15
Data wejścia w życie: 2002-10-18
Data obowiązywania: 2002-10-18
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1429