Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1487

1487 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski — przewodniczący, Wiesław Johann, Marek Mazurkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki — sprawozdawca, protokolant: Dorota Raczkowska, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 22 października 2002 r., skargi konstytucyjnej Tadeusza Włostowskie go o zbadanie zgodności art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) z art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o r z e k a: Art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu pier wotnym, obowiązującym do dnia wejścia w życie usta wy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podat ku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104), w zakresie, w jakim nie uprawnia do skorzy stania z przewidzianego w nim odliczenia wydatków poniesionych w roku podatkowym przez nabywców prawa użytkowania wieczystego działki z przeznacze niem jej w umowie o oddaniu w użytkowanie wieczy ste na cele budownictwa wielorodzinnego, jest nie zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-10-25
Data wydania: 2002-10-22
Data wejścia w życie: 2002-10-25
Data obowiązywania: 2002-10-25
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1487