Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1504

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 136

3) za rządza się, co następuje:

§1.

1. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadni czej służby wojskowej:

1) od dnia 29 stycznia do dnia 31 stycznia 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 21—22 stycznia 2003 r.; 1504 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

2) w dniu 6 lutego 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 28 stycznia 2003 r.;

3) od dnia 5 marca do dnia 6 marca 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—26 lutego 2003 r.;

4) od dnia 3 kwietnia do dnia 4 kwietnia 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—26 marca 2003 r.;

5) w dniu 11 kwietnia 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 1 kwietnia 2003 r.;

6) w dniu 7 maja 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 29 kwietnia 2003 r.;

7) od dnia 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2002 r. — zwal nia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—28 ma ja 2003 r.;

8) w dniu 25 czerwca 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 17 czerwca 2003 r.;

9) od dnia 3 lipca do dnia 4 lipca 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—25 czerwca 2003 r.;

10) od dnia 3 września do dnia 4 września 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26—27 sierpnia 2003 r.; 1

1) od dnia 1 października do dnia 3 października 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23—25 września 2003 r.; 1

2) w dniu 6 listopada 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 28 października 2003 r.; 1

3) w dniu 13 listopada 2002 r. — zwalnia się i przeno si do rezerwy w dniu 30 października 2003 r.; 1

4) od dnia 3 grudnia do dnia 4 grudnia 2002 r. — zwal nia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—26 listo pada 2003 r.; 1

5) w dniu 12 grudnia 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 4 grudnia 2003 r.; 1

6) od dnia 2 stycznia do dnia 3 stycznia 2003 r. — zwal nia się i przenosi do rezerwy w dniach 22—23 grud nia 2003 r.

2. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminach innych niż określone w ust. 1, a także powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jak również zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej i skierowanych do odbycia pozostałego okresu zasad niczej służby wojskowej zwalnia się i przenosi do rezer wy na 3 dni przed dniem, w którym upływa łącznie 12 miesięcy służby wojskowej.

§2. ˚ołnierzy — absolwentów szkół wyższych, po wołanych do odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego:

1) w dniu 2 października 2002 r. — zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 27 mar ca 2003 r.;

2) w dniu 7 stycznia 2003 r. — zwalnia się z tego prze szkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 27 czerwca 2003 r.;

3) w dniu 8 kwietnia 2003 r. — zwalnia się z tego prze szkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 26 września 2003 r.;

4) w dniu 8 lipca 2003 r. — zwalnia się z tego przeszko lenia i przenosi do rezerwy w dniu 22 grudnia 2003 r.

§3. W wojskowych dokumentach ewidencyjnych zwolnionych żołnierzy wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dowódcy jednostki wojskowej.

§4. Do zasadniczej służby wojskowej w 2003 r. po wołuje się poborowych:

1) w dniach 2—3 stycznia do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o trzymiesięcz nym okresie szkolenia, podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma rynarki Wojennej, b) wojskowego ośrodka szkolenia o trzymiesięcz nym okresie szkolenia — przy Centrum Szkole nia Wojsk Lądowych w Poznaniu — na potrzeby ˚andarmerii Wojskowej, c) jednostek wojskowych podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa, d) Centrum Szkolenia ¸ ączności i Informatyki w Ze grzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej;

2) w dniach 28—30 stycznia do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o czteromie sięcznym i trzymiesięcznym okresie szkolenia, podległych Dowódcy Wojsk Lądowych, b) jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Lądowych, c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotni czej w Koszalinie — na potrzeby Wojsk Lądo wych;

3) w dniu 5 marca do jednostek wojskowych podle głych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

4) w dniach 2—3 kwietnia do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o trzymiesięcz nym okresie szkolenia, podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma rynarki Wojennej, Dziennik Ustaw Nr 180 — 11477 — Poz. 1504 b) wojskowego ośrodka szkolenia o trzymiesięcz nym okresie szkolenia — przy Centrum Szkole nia Wojsk Lądowych w Poznaniu — na potrzeby ˚andarmerii Wojskowej, c) jednostek wojskowych podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa, d) Centrum Szkolenia ¸ ączności i Informatyki w Ze grzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej;

5) w dniu 7 maja do jednostek wojskowych podle głych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

6) w dniach 3—5 czerwca do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o czteromie sięcznym i trzymiesięcznym okresie szkolenia, podległych Dowódcy Wojsk Lądowych, b) jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Lądowych, c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotni czej w Koszalinie — na potrzeby Wojsk Lądo wych;

7) w dniach 2—3 lipca do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o trzymiesięcz nym okresie szkolenia, podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma rynarki Wojennej, b) wojskowego ośrodka szkolenia o trzymiesięcz nym okresie szkolenia — przy Centrum Szkole nia Wojsk Lądowych w Poznaniu — na potrzeby ˚andarmerii Wojskowej, c) jednostek wojskowych podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa, d) Centrum Szkolenia ¸ ączności i Informatyki w Ze grzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej;

8) w dniu 3 września do jednostek wojskowych pod ległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

9) w dniach 30 września — 2 października do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o czteromie sięcznym i trzymiesięcznym okresie szkolenia, b) jednostek wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych, c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego;

10) w dniu 5 listopada do jednostek wojskowych pod ległych Dowódcy Garnizonu Warszawa; 1

1) w dniach: 4—5 marca, 3—4 czerwca, 2—3 września, 2—3 grudnia — do wojskowych ośrodków szkole nia kierowców — kandydatów na kierowców woj skowych.

§5. Poborowych — absolwentów szkół wyższych przeznaczonych do odbycia długotrwałego przeszkole nia wojskowego w szkołach podchorążych rezerwy po wołuje się w dniach: 7 stycznia, 8 kwietnia, 8 lipca i 7 października 2003 r.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński Dziennik Ustaw Nr 180 — 11478 — Poz. 1504

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2002-10-31
Data wydania: 2002-10-15
Data wejścia w życie: 2002-11-15
Data obowiązywania: 2002-11-15
Data wygaśnięcia: 2004-01-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1504