Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1514

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa zasady organizacji rynku rybnego.

2. Organizacja rynku rybnego obejmuje:

1) zasady wprowadzania na rynek produktów rybo łówstwa i produktów rybactwa;

2) zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji pro ducentów rybnych;

3) zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji mię dzybranżowych;

4) zasady i warunki udzielania, ze środków publicz nych, pomocy finansowej organizacjom, o których mowa w pkt 2.

3. Do organizacji rynku rybnego, w zakresie, o któ rym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i kon sumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360), w części doty czącej ochrony konkurencji. Art.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) „organizmy wodne” — żywe organizmy pochodzą ce z wód morskich lub wód śródlądowych, będące przedmiotem połowów w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji;

2) „produkty rybołówstwa” — organizmy wodne po chodzące z połowów morskich, chowu lub hodow li prowadzonej w wodach morskich, niezależnie od stopnia ich przetworzenia;

3) „produkty rybactwa” — organizmy wodne pocho dzące z połowów śródlądowych, chowu lub ho dowli prowadzonej w wodach śródlądowych, nie zależnie od stopnia ich przetworzenia;

4) „wprowadzanie na rynek produktów” — przenie sienie po raz pierwszy, w drodze umowy, prawa własności produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa przez podmiot zajmujący się pozyskiwa niem organizmów wodnych na rzecz przedsiębior cy wykonującego działalność w zakresie skupu tych produktów; za wprowadzanie na rynek uważa 1514 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. się także moment przeznaczenia produktów rybo łówstwa lub produktów rybactwa na rzecz wykony wanej przez tego samego przedsiębiorcę działalno ści gospodarczej;

5) „utrwalanie produktów rybołówstwa lub produk tów rybactwa” — przedłużenie przydatności do spożycia produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa przez poddanie ich procesom zamraża nia, marynowania, solenia, suszenia, gotowania lub pasteryzacji. Rozdział 2 Wprowadzanie produktów rybołówstwa i produktów rybactwa na rynek Art.

3.

1. Na rynek wprowadza się produkty rybo łówstwa i produkty rybactwa określone w załączniku.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów rybołów stwa lub produktów rybactwa, których wprowadzanie na rynek w postaci świeżej lub schłodzonej jest dozwo lone przy zachowaniu standardów rynkowych, oraz określi te standardy, mając na względzie zapewnienie wprowadzania na rynek produktów określonej jakości.

3. Standardy rynkowe, o których mowa w ust. 2, ustala się dla poszczególnych produktów według ich jakości, wielkości lub masy, z uwzględnieniem wyma gań dotyczących zasad pakowania, etykietowania oraz informacji przeznaczonych dla konsumentów umiesz czonych na opakowaniach. Art.

4.

1. Przedsiębiorcą uprawnionym do skupu produktów rybołówstwa jest przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących te produkty prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców sku pujących produkty rybołówstwa zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności go spodarczej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświad czenie z ewidencji działalności gospodarczej.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i za wiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) datę i numer wydania decyzji o wpisie do rejestru;

3) numer, pod którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru.

5. Po wpisaniu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wyda je przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do rejestru.

6. W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, minister wła ściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców skupują cych produkty rybołówstwa.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wy dać decyzję o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnia obowiązków, o któ rych mowa w art. 5 ust. 1—3 i 5.

8. Przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnio skiem o wpis do rejestru po upływie roku od dnia skre ślenia go z rejestru. Art.

5.

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, przy wprowadzaniu produktów rybołówstwa na rynek jest obowiązany wystawić dokument sprzedaży.

2. Dokument sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres sprzedającego i kupujące go;

2) nazwę i kategorię produktów rybołówstwa oraz miejsce ich połowu;

3) masę lub ilość sztuk produktów rybołówstwa, z uwzględnieniem ich standardów rynkowych, je żeli są określone;

4) cenę uzyskaną przy wprowadzaniu produktów ry bołówstwa na rynek, z uwzględnieniem poszcze gólnych kategorii tych produktów i ich standardów rynkowych, jeżeli są określone;

5) masę, rodzaj oraz miejsce przeznaczenia produk tów rybołówstwa niewprowadzanych bezpośred nio na rynek;

6) datę i miejsce sprzedaży;

7) oznakę rybacką lub nazwę statku rybackiego w przypadku sprzedaży ze statku rybackiego;

8) numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców skupują cych produkty rybołówstwa;

9) kolejny numer wystawionego dokumentu sprzeda ży;

10) czytelny podpis sprzedającego i kupującego.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, przesy ła kopię dokumentu sprzedaży w formie pisemnej lub elektronicznej, w ciągu 48 godzin od jego wystawienia, okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku pro duktów rybołówstwa.

4. Oryginał dokumentu sprzedaży otrzymany od przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, sprzedający przechowuje przez okres 1 roku od dnia jego otrzyma nia. Dziennik Ustaw Nr 181 — 11510 — Poz. 1514

5. Kopie dokumentu sprzedaży są przechowywane przez:

1) przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, przez okres 1 roku od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży;

2) okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego, przez okres 1 roku, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wpłynęła kopia danego dokumentu sprzedaży.

6. Przy wprowadzaniu na rynek produktów rybo łówstwa za pośrednictwem aukcji dokument sprzeda ży wystawia przedsiębiorca prowadzący aukcję.

7. Formularze dokumentu sprzedaży, o którym mo wa w ust. 1, są wydawane w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego. Za wydanie formularzy po biera się opłatę stanowiącą równowartość kosztów wykonania tych formularzy.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu sprzedaży, mając na względzie usprawnienie kontroli wprowadza nych na rynek produktów rybołówstwa. Art.

6. W przypadku przyjęcia na przechowanie pro duktów rybołówstwa, przed ich wprowadzeniem na ry nek, przedsiębiorca, który przyjmuje te produkty na przechowanie, wystawia deklarację przejęcia. Art.

7.

1. Deklaracja przejęcia, o której mowa w art. 6, zawiera następujące informacje:

1) nazwę gatunku produktu rybołówstwa oraz geo graficzny obszar jego pochodzenia;

2) masę gatunku produktu rybołówstwa, z uwzględ nieniem jego standardów rynkowych, jeżeli są określone;

3) oznakę rybacką lub nazwę statku rybackiego, z któ rego wyładowano produkty rybołówstwa;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku i kapitana statku rybackiego;

5) datę wyładunku i nazwę portu wyładunku;

6) miejsce przechowywania produktów rybołówstwa;

7) czytelny podpis przedsiębiorcy przyjmującego pro dukty rybołówstwa na przechowanie i dostawcy tych produktów.

2. Do deklaracji przejęcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 3—5 i ust. 7.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji przejęcia, mając na względzie usprawnienie kontroli wprowadza nych na rynek produktów rybołówstwa. Art.

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie wystawia dokumentu sprzedaży w przypad ku, gdy:

1) zakup produktów rybołówstwa odbywa się ze stat ku rybackiego o długości całkowitej nieprzekracza jącej 10 m lub

2) masa zakupionych produktów rybołówstwa nie przekracza 50 kilogramów organizmów wodnych pochodzących z wód morskich, niepoddanych pro cesowi przetworzenia, w odniesieniu do poszcze gólnych gatunków tych produktów. Art.

9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1—4 i ust. 5 pkt 1, art. 6 i art. 7 ust. 1 i 2 sprawują okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego. Rozdział 3 Organizacje producentów rybnych i organizacje międzybranżowe Art.

10.

1. Organizację producentów rybnych, zwa ną dalej „organizacją producentów”, mogą tworzyć, z zastrzeżeniem ust. 2, osoby prawne lub osoby fizycz ne, które wykonują działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego i których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizację producentów mogą tworzyć również osoby prawne lub osoby fizyczne, które prowadzą dzia łalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego i których siedziba albo miejsce zamiesz kania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej.

3. Organizację producentów tworzy się w szczegól ności w celu zapewnienia racjonalnego prowadzenia połowów oraz poprawy warunków sprzedaży produk tów pozyskiwanych przez członków tej organizacji.

4. Cele, o których mowa w ust. 3, osiąga się przez:

1) planowanie produkcji, z uwzględnieniem popytu i podaży produktów rybołówstwa albo produktów rybactwa na rynku oraz stabilizacji cen;

2) stosowanie metod połowów zapewniających zrów noważoną eksploatację żywych zasobów morza al bo wód śródlądowych;

3) koncentrację podaży. Art. 1

1.

1. Organizacja producentów wykonuje działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną.

2. Organizacja producentów:

1) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej „aktem założycielskim”, spełniającym wyma gania, o których mowa w art. 12, oraz

2) wykonuje działalność, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub 2. Art. 1

2. Akt założycielski organizacji producentów, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepi sach, zawiera w szczególności: Dziennik Ustaw Nr 181 — 11511 — Poz. 1514

1) określenie obszaru lub zakresu działania organiza cji producentów;

2) warunki przyjmowania do organizacji producen tów nowych członków oraz występowania człon ków z tej organizacji, przy czym minimalny okres członkostwa nie może być krótszy niż trzy lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, a informacja o zamiarze wystąpienia z orga nizacji producentów powinna być złożona na pi śmie, co najmniej 12 miesięcy przed przewidywa ną datą wystąpienia z tej organizacji;

3) wymóg przynależności członka do jednej organiza cji producentów, której członkowie stosują określo ną metodę prowadzenia połowu lub dostarczają na rynek określony rodzaj produktów;

4) obowiązujące członków organizacji zasady poło wów, chowu i hodowli organizmów wodnych oraz handlu produktami rybołówstwa i produktami ry bactwa;

5) zasady sprzedaży, przechowywania i utrwalania produktów rybołówstwa i produktów rybactwa przez członków organizacji producentów, za po średnictwem tej organizacji, oraz odstępstwa od tych zasad;

6) zakres i zasady dostarczania wymaganych od członka organizacji informacji, z uwagi na rodzaj prowadzonej przez organizację producentów dzia łalności, w przypadku odstępstwa od zasad, o któ rych mowa w pkt 5;

7) sposób tworzenia i zasady wykorzystania środków z funduszu interwencyjnego, wysokość oraz zasa dy wpłat na ten fundusz i wypłat z niego;

8) wymóg prowadzenia odrębnego rachunku banko wego dla funduszu interwencyjnego;

9) sposób opłacania składek na rzecz organizacji pro ducentów;

10) sposób i tryb powoływania władz i organów orga nizacji producentów; 1

1) sankcje wobec członka organizacji producentów, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiąz ków; 1

2) zakaz dyskryminacji jej członków, w szczególności ze względu na narodowość, siedzibę albo miejsce zamieszkania. Art. 1

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa pro wadzi rejestr organizacji producentów objętych pomo cą finansową przewidzianą w ustawie, zwany dalej „re jestrem organizacji uznanych”. Art. 1

4.

1. Organizację producentów wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji uznanych, jeżeli działa zgodnie z aktem założycielskim, o którym mowa w art. 12, i spełnia jeden z następujących warunków:

1) zrzesza armatorów posiadających co najmniej 20% statków rybackich przeznaczonych do prowa dzenia połowów określoną metodą albo poławiają cych określone gatunki organizmów wodnych po chodzących z wód morskich albo

2) dostarcza na rynek co najmniej 25% ogólnej masy produktów pochodzących z chowu lub hodowli określonych gatunków organizmów wodnych.

2. Wniosek o wpisanie organizacji producentów do rejestru organizacji uznanych zawiera:

1) jej nazwę, siedzibę i adres;

2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezen towania organizacji producentów, zgodnie z jej ak tem założycielskim;

3) określenie rodzaju wykonywanej przez organizację producentów działalności.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) uwierzytelniony odpis aktu założycielskiego orga nizacji producentów;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z warunków, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, obszary, metody połowów oraz gatunki organizmów wodnych pocho dzących z wód morskich, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem tradycyjnego podziału wykonywa nia rybołówstwa morskiego w Rzeczypospolitej Pol skiej. Art. 1

5.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji, spełnienie przez organiza cję producentów warunków, o których mowa w art. 14, i dokonuje wpisu tej organizacji do rejestru organizacji uznanych.

2. Rejestr organizacji uznanych jest jawny i zawiera:

1) nazwę organizacji producentów, jej siedzibę i ad res;

2) datę i numer wydania decyzji, o której mowa w ust. 1;

3) zakres wykonywanej przez organizację producen tów działalności;

4) dane osobowe osób upoważnionych do reprezen towania organizacji producentów, zgodnie z jej ak tem założycielskim.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właści wy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez organizację producentów wnio sku o wpis do rejestru organizacji uznanych. Art. 1

6. Organizacja producentów jest obowiązana do informowania ministra właściwego do spraw rol Dziennik Ustaw Nr 181 — 11512 — Poz. 1514 nictwa o każdej zmianie danych, w zakresie, o którym mowa w art. 12 i 14 ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia po wstania tych zmian. Art. 1

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wy daje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru organizacji uznanych w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 14. Art. 1

8.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o skreśleniu organizacji producentów z rejestru organizacji uznanych, jeżeli organizacja ta:

1) podała we wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 2, nieprawdziwe dane lub dostarczyła podro bione lub przerobione dokumenty;

2) przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 11 ust. 2, lub jeden z warunków, o których mowa w art. 14 ust. 1;

3) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 16.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze decyzji, skreślić organizację producentów z rejestru organizacji uznanych, w przypadku gdy prze stała spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2.

3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw rolnictwa przeprowa dza postępowanie wyjaśniające. Art. 1

9.

1. Organizacji producentów wpisanej do re jestru organizacji uznanych, w okresie 3 lat od dnia wy dania decyzji o wpisaniu jej do tego rejestru, przysłu guje pomoc finansowa z tytułu poniesionych kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 3% wartości produktów rybołówstwa lub produk tów rybactwa wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższej niż 60% kosztów administra cyjnych poniesionych przez tę organizację w pierwszym roku jej działalności;

2) 2% wartości produktów rybołówstwa lub produk tów rybactwa wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższej niż 40% kosztów administra cyjnych poniesionych przez tę organizację w dru gim roku jej działalności;

3) 1% wartości produktów rybołówstwa lub produk tów rybactwa wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższej niż 20% kosztów administra cyjnych poniesionych przez tę organizację w trze cim roku jej działalności.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 30 dni decyzję w sprawie przyznania pomo cy finansowej, o której mowa w ust. 1, na wniosek uprawnionej organizacji producentów, złożony do dnia 1 marca roku następującego po roku, za który przysłu guje pomoc finansowa.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające:

1) wartość produktów rybołówstwa lub produktów ry bactwa wprowadzonych przez organizację produ centów na rynek;

2) wysokość poniesionych przez organizację produ centów kosztów administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

4. Pomoc finansowa z tytułu poniesionych kosztów związanych z prowadzoną działalnością jest wypłaca na przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa, w terminie 30 dni od dnia wydania, przez mini stra właściwego do spraw rolnictwa, decyzji o przyzna niu pomocy finansowej. Art.

20.

1. Organizacja producentów przygotowuje na każdy rok kalendarzowy program operacyjny i skła da wniosek o jego zatwierdzenie ministrowi właściwe mu do spraw rolnictwa.

2. Program operacyjny określa w szczególności cel i harmonogram działań niezbędnych do jego realizacji, w tym plany połowów, plany wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa, z za chowaniem równowagi popytu i podaży na rynku, oraz plany mające na celu podniesienie jakości tych produk tów.

3. Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjne go, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z jego przygotowaniem, składa się do dnia 15 lutego roku, w którym program będzie realizo wany.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia programu operacyj nego do dnia 15 marca roku, w którym program będzie realizowany. Art. 2

1. Obowiązek, o którym mowa w art. 20 ust. 1, nie dotyczy organizacji producentów w pierwszym ro ku jej działalności, licząc od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do rejestru organizacji uznanych. Art. 2

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa okre śli, w drodze rozporządzenia, informacje, jakie ma za wierać program operacyjny, oraz sposób jego sporzą dzania, mając na względzie strategię obrotu rynkowe go, racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza i efektywny chów lub hodowlę prowadzone w wodach morskich lub wodach śródlądowych. Art. 2

3. Program operacyjny, o którym mowa w art. 20 ust. 1, może być zmieniony w ciągu roku ka lendarzowego w przypadku wystąpienia nieprzewi dzianych okoliczności mających istotny wpływ na do stęp do żywych zasobów morza oraz funkcjonowanie rynku rybnego. Art. 2

4. Zmiana programu operacyjnego podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rol nictwa. Art. 2

5.

1. Organizacji producentów wpisanej do re jestru organizacji uznanych, po zatwierdzeniu progra mu operacyjnego, przysługuje rekompensata finanso wa z tytułu jego przygotowania. Dziennik Ustaw Nr 181 — 11513 — Poz. 1514

2. Rekompensatę finansową przyznaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organizacji producentów, złożony w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji w sprawie zatwierdze nia programu operacyjnego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające poniesione wydatki z tytu łu przygotowania programu.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty fi nansowej.

5. Rekompensata finansowa z tytułu przygotowa nia programu operacyjnego jest wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 30 dni od dnia wydania, przez ministra wła ściwego do spraw rolnictwa, decyzji o przyznaniu re kompensaty finansowej.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów pu blicznych, po zasięgnięciu opinii organizacji producen tów wpisanych do rejestru organizacji uznanych, okre śli, w drodze rozporządzenia, wysokość rekompensaty finansowej z tytułu przygotowania programu operacyj nego, mając na względzie liczbę statków rybackich w danej organizacji producentów albo jej udział w sprzedaży produktów. Art. 2

6.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może, na wniosek organizacji producentów złożony do dnia 1 marca roku następują cego po roku, za który przysługuje pomoc finansowa, zwiększyć wysokość rekompensaty finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego, jeżeli pro gram ten uwzględnia działania na rzecz poprawy jako ści produktów rybołówstwa i produktów rybactwa do starczanych przez tę organizację na rynek.

2. Organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych, w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do tego rejestru, przysługuje po moc finansowa z tytułu realizacji programu na rzecz poprawy jakości produktów, w wysokości nieprzekra czającej:

1) 60% kosztów realizacji programu — w pierwszym roku działalności tej organizacji;

2) 50% kosztów realizacji programu — w drugim roku działalności tej organizacji;

3) 40% kosztów realizacji programu — w trzecim roku działalności tej organizacji.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające:

1) wartość produktów rybołówstwa lub produktów ry bactwa wprowadzonych przez organizację produ centów na rynek;

2) wysokość kosztów poniesionych przez organizację producentów z tytułu realizacji programu na rzecz poprawy jakości produktów. Art. 2

7. Organizacja producentów, w ciągu pierw szych pięciu lat od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do rejestru organizacji uznanych, może ubiegać się co rocznie o przyznanie rekompensaty finansowej, o któ rej mowa w art. 25 ust. 1. Art. 2

8. Przedsiębiorcy wykonujący działalność go spodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego, rybac twa śródlądowego, przetwórstwa lub handlu produk tami rybołówstwa i produktami rybactwa mogą two rzyć organizacje międzybranżowe. Art. 2

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa pro wadzi rejestr organizacji międzybranżowych. Art. 30.

1. Organizację międzybranżową wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji międzybran żowych, jeżeli:

1) jej członkowie osiągają co najmniej 1/3 udziału w połowach, chowie, hodowli, przetwórstwie lub handlu produktami na obszarze swego działania;

2) nie wykonuje działalności gospodarczej w zakre sie, o którym mowa w art. 28, oraz

3) spełnia co najmniej dwa z następujących warun ków: a) promuje wiedzę z zakresu rybołówstwa morskie go, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa i ryn ku rybnego, b) prowadzi badania i opracowuje nowe technolo gie w zakresie operacji rynkowych i zbioru infor macji o rynku rybnym, c) działa w celu zwiększania efektywności funkcjo nowania rynku rybnego, z uwzględnieniem ra cjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, biorąc pod uwagę interesy konsumen tów, d) opracowuje nowe metody produkcji i organizu je szkolenia mające na celu poprawę jakości pro dukcji, e) działa w celu zwiększenia zakresu informacji o produkcie, mając na względzie ochronę intere sów przedsiębiorców i konsumentów, f) działa na rzecz wprowadzania nowych zasad i technik wykonywania rybołówstwa i rybactwa, a także wprowadzania na rynek produktów, bio rąc pod uwagę poprawę ochrony żywych zaso bów morza i wód śródlądowych, g) promuje produkty rybołówstwa i produkty ry bactwa;

4) jej członkowie: a) nie uzgadniają lub nie ustalają między sobą cen na poszczególne produkty rybołówstwa i pro dukty rybactwa w ramach tej samej organizacji międzybranżowej, Dziennik Ustaw Nr 181 — 11514 — Poz. 1514 b) nie prowadzą działań, które mogą spowodować rozdrobnienie rynku rybnego lub mających na celu jakąkolwiek dyskryminację przedsiębior ców działających na tym rynku.

2. Wniosek o wpisanie organizacji międzybranżo wej do rejestru organizacji międzybranżowych zawiera w szczególności:

1) jej nazwę, siedzibę i adres;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do repre zentowania organizacji międzybranżowej.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdza jące spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3. Art. 3

1.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji, spełnienie przez organiza cję międzybranżową warunków, o których mowa w art. 30, i dokonuje jej wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właści wy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 30.

3. Przepis art. 4 ust. 5 i 8 stosuje się odpowiednio. Art. 3

2. Organizacja międzybranżowa jest obowią zana do informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o każdej zmianie danych w zakresie, o którym mowa w art. 30, w ciągu 30 dni od dnia powstania tych zmian. Art. 3

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa wy daje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych w przypadku niespeł nienia przez organizację międzybranżową warunków określonych w art. 30. Art. 3

4.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o skreśleniu organizacji międzybranżo wej z rejestru organizacji międzybranżowych, jeżeli or ganizacja ta:

1) podała we wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 2, nieprawdziwe dane lub dostarczyła podro bione lub przerobione dokumenty;

2) przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1;

3) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 32.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Rozdział 4 Działania interwencyjne Art. 3

5.

1. Organizacja producentów może ustalić, na dany rok kalendarzowy, cenę na określone produk ty rybołówstwa, poniżej której nie będzie wprowadza ła na rynek produktów swoich członków, zwaną dalej „ceną wycofania”.

2. Cena wycofania określonych produktów rybo łówstwa nie może przekroczyć 90% ceny wskaźnikowej ustalanej na te produkty.

3. Cena wskaźnikowa jest ustalana na podstawie średnich cen sprzedaży, jakie osiągnęły poszczególne produkty rybołówstwa w ciągu ostatnich trzech lat. Art. 3

6.

1. Organizacji producentów, wpisanej do rejestru organizacji uznanych, przysługuje pomoc fi nansowa na utrwalenie i przechowywanie dostarczo nych przez jej członków określonych produktów rybo łówstwa, w celu niewprowadzania ich na rynek przez okres od 6 dni do 1 roku.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, obej muje produkty rybołówstwa, które spełniają określone dla nich standardy rynkowe. Art. 3

7.

1. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie może być wyższa niż ponie sione przez organizację koszty związane z utrwalaniem i przechowywaniem produktów rybołówstwa.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 36 ust. 1, za dany rok kalendarzowy przyznawana jest po jego za kończeniu, na określone produkty rybołówstwa, któ rych masa nie przekracza 18% masy produktów wpro wadzanych w danym roku na rynek. Art. 3

8.

1. Decyzję w sprawie przyznania pomocy fi nansowej, o której mowa w art. 36 ust. 1, wydaje mini ster właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organi zacji producentów, wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej za da ny rok kalendarzowy składa się do dnia 31 stycznia na stępnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na utrwalanie i przechowywanie poszczegól nych produktów rybołówstwa.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właści wy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finanso wej.

5. Przyznane w ramach pomocy finansowej środki wypłacane są przez Agencję Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa w terminie 30 dni od dnia wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. Art. 3

9.

1. Na określone produkty rybołówstwa ofe rowane do sprzedaży, inne niż te, o których mowa w art. 35 ust. 1, organizacja producentów może ustalić Dziennik Ustaw Nr 181 — 11515 — Poz. 1514 na dany rok kalendarzowy cenę, poniżej której nie bę dzie wprowadzała tych produktów na rynek, zwaną da lej „autonomiczną ceną wycofania”.

2. Autonomiczna cena wycofania nie może przekro czyć 80% średniej ceny danego produktu rybołówstwa z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, na który została ustalona. Art. 40.

1. Organizacji producentów przysługuje po moc finansowa na utrwalanie i przechowywanie do starczonych przez jej członków określonych produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 39 ust. 1, przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, obej muje produkty rybołówstwa, które spełniają określone dla nich standardy rynkowe. Art. 4

1.

1. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w art. 40 ust. 1, nie może być wyższa niż ponie sione przez organizację producentów koszty związane z utrwalaniem i przechowywaniem produktów rybo łówstwa.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 40 ust. 1, za dany rok kalendarzowy jest przyznawana po jego za kończeniu, na określone produkty rybołówstwa, któ rych masa nie przekracza 10% masy produktów utrwa lonych, przechowywanych i oferowanych w ciągu da nego roku do sprzedaży. Art. 4

2.

1. Organizacja producentów ubiegająca się o pomoc finansową, o której mowa w art. 40 ust. 1, pro wadzi ewidencję utrwalonych i przechowywanych pro duktów rybołówstwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewi dencji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając jej wzór, rodzaj produktów podlegających utrwaleniu i przecho wywaniu. Art. 4

3.

1. Decyzję w sprawie przyznania pomocy fi nansowej, o której mowa w art. 40 ust. 1, wydaje mini ster właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organi zacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej za da ny rok kalendarzowy składa się do dnia 31 stycznia na stępnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na utrwalanie i przechowywanie poszczegól nych produktów rybołówstwa.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właści wy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finanso wej.

5. Przyznane w ramach pomocy finansowej środki są wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przez ministra właściwego do spraw rolnictwa o przyznaniu pomocy finansowej. Art. 4

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa okre śli, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów rybo łówstwa, o których mowa w art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, mając na względzie zapew nienie wprowadzania na rynek produktów określonej jakości, a także zapewnienie równowagi na rynku ryb nym. Rozdział 5 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Art. 4

5.

1. Kto:

1) nie przestrzega przepisów art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1—4 i ust. 5 pkt 1, art. 6 i art. 7 ust. 1 i 2;

2) wprowadza na rynek produkty rybołówstwa i pro dukty rybactwa, które nie spełniają określonych dla nich standardów rynkowych — podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekra czającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcz nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymie rzają, w drodze decyzji administracyjnej, okręgowi in spektorzy rybołówstwa morskiego.

3. Do decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 77—79 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie mor skim (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1441). Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy Art. 4

6. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o rybo łówstwie morskim (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1441) art. 90 otrzymuje brzmienie: „Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 45—47 i art. 76 ust. 1 pkt 11, któ re wchodzą w życie z dniem 1 maja 2003 r.”. Art. 4

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 46, który wchodzi w życie z dniem 31 października 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 181 — 11516 — Poz. 1514 Dziennik Ustaw Nr 181 — 11517 — Poz. 1514 Załącznik do ustawy z dnia 10 października 2002 r. (poz. 1514)

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-10-31
Data wydania: 2002-10-10
Data wejścia w życie: 2003-02-01
Data obowiązywania: 2003-02-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Uwagi: art. 46 wchodzi w życie z dniem 31 października 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1514