Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1528

1528 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych. Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rozporządzenie określa regulamin wykony wania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych, a także wzory zarządzeń i orzeczeń wydawanych w sprawach wykonania kar i środków dyscyplinarnych oraz sposób przechowywania tych dokumentów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojsko wej;

2) „zarządzeniu” — należy przez to rozumieć zarządze nie wykonania kary dyscyplinarnej lub środka dys cyplinarnego, wydane przez przełożonego dyscy plinarnego lub organ wojskowy, który orzekał w po stępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji;

3) „ukaranym” — należy przez to rozumieć żołnierza, wobec którego wykonuje się karę dyscyplinarną lub środek dyscyplinarny;

4) „areszcie” — należy przez to rozumieć wojskowy areszt dyscyplinarny, w którym wykonuje się karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego, określony w odrębnych przepisach.

§2.

1. Zarządzenie posiada formę pisemną i zawie ra:

1) powołanie: a) podstawy prawnej, Dziennik Ustaw Nr 183 — 11687 — Poz. 1528 b) orzeczenia, w którego wykonaniu jest wydawa ne, i daty jego uprawomocnienia się;

2) termin rozpoczęcia i miejsce odbywania kary dys cyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania lub aresztu koszarowego;

3) sposób odbywania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania lub aresztu koszarowego, w tym określenie: a) przełożonego lub innego żołnierza, do którego ukarany ma obowiązek zgłaszania się, b) rodzaju i wymiaru dodatkowych zadań służbo wych na rzecz jednostki wojskowej, wykonywa nych przez ukaranego, c) przełożonego sprawującego kontrolę wykony wania zadań, o których mowa lit. b;

4) termin zwolnienia z zajmowanego stanowiska służ bowego ukaranego karą dyscyplinarną wyznacze nia na niższe stanowisko służbowe;

5) termin wykonania albo termin rozpoczęcia wykona nia środka dyscyplinarnego oraz określenie: a) przełożonego ukaranego i przełożonego po krzywdzonego żołnierza, kontrolujących wyko nanie przez ukaranego obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego, b) przełożonego kontrolującego wykonanie przez ukaranego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, c) rodzaju i wymiaru dodatkowych zadań służbo wych na rzecz jednostki wojskowej, wykonywa nych przez ukaranego, d) przełożonego sprawującego kontrolę wykony wania zadań, o których mowa w lit. c;

6) obowiązek poinformowania o wykonaniu kary dys cyplinarnej lub środka dyscyplinarnego.

2. Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej, któ rej wykonanie zostało warunkowo zawieszone, zawie ra elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 i 6, a tak że pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia od wołania.

3. Wzór zarządzenia:

1) wykonania kary dyscyplinarnej lub kary dyscypli narnej i środka dyscyplinarnego albo środka dys cyplinarnego stanowi załącznik nr 1 do rozporzą dzenia;

2) wykonania kary dyscyplinarnej, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3.

1. Orzeczenie o odroczeniu lub przerwaniu wy konania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wy znaczonego miejsca przebywania albo aresztu kosza rowego zawiera:

1) podstawę prawną;

2) powołanie prawomocnego orzeczenia, którym kara dyscyplinarna została wymierzona;

3) okres odroczenia lub przerwania wykonania kary dyscyplinarnej.

2. Orzeczenie o odroczeniu w całości lub w części albo o rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej za wiera elementy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, a także termin odroczenia jej wykonania w całości lub w części albo warunki rozłożenia na raty.

3. Wzór orzeczenia o:

1) odroczeniu lub przerwaniu wykonania kary dyscy plinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miej sca przebywania albo aresztu koszarowego stano wi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) odroczeniu w całości lub w części albo rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej stanowi załącz nik nr 4 do rozporządzenia.

§4. Zarządzenie lub orzeczenie, dotyczące wykona nia kary dyscyplinarnej albo środka dyscyplinarnego, dołącza się do dokumentacji postępowania dyscypli narnego. Przepisy § 5 ust. 1 i 3 oraz § 6 pkt 1 rozporzą dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania do kumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowa dzenia ewidencji ukarań żołnierzy (Dz. U. Nr 155, poz. 129

4) stosuje się odpowiednio.

§5. Kary i środki dyscyplinarne wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej ukaranego.

§6. Ukarany ma obowiązek stosować się do pole ceń zmierzających do wykonania orzeczenia o ukara niu. Rozdział 2 Wykonywanie i odbywanie kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego

§7. Dowódca jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową żołnierz, któremu została wy mierzona kara dyscyplinarna aresztu izolacyjnego, ustala, w porozumieniu z komendantem aresztu, ter min stawienia się żołnierza do odbycia kary oraz wy stawia mu skierowanie wskazujące areszt i termin sta wienia się do aresztu.

§8. ˚ołnierz skierowany do odbycia kary dyscypli narnej aresztu izolacyjnego jest obowiązany zabrać ze sobą:

1) książeczkę wojskową albo w razie jej utraty lub zniszczenia — inny dokument, na podstawie które go można ustalić jego tożsamość;

2) książeczkę zdrowia;

3) przybory higieny osobistej.

§9.

1. Podstawę przyjęcia ukaranego do aresztu stanowią:

1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu wojskowe go o ukaraniu i zarządzenia wykonania kary dyscy plinarnej aresztu izolacyjnego;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak prze ciwwskazań zdrowotnych do odbycia przez żołnie rza kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego, wy Dziennik Ustaw Nr 183 — 11688 — Poz. 1528 dane nie wcześniej niż czterdzieści osiem godzin przed terminem jego stawienia się do aresztu.

2. Przy przyjęciu do aresztu ukarany jest obowiąza ny podać swoje dane osobowe.

3. Przyjęcie ukaranego do aresztu następuje po:

1) sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1;

2) ustaleniu tożsamości ukaranego.

4. Komendant lub profos aresztu odmawia przyję cia do aresztu ukaranego, jeżeli:

1) został on skierowany bez dokumentów, o których mowa w ust. 1;

2) nie posiada ż adnego dokumentu, na podstawie któ rego ustala się tożsamość, albo jeżeli co do tożsa mości ukaranego istnieją uzasadnione wątpliwości wynikające z: a) uszkodzenia dokumentu posiadanego przez uka ranego, b) niezgodności między dokumentami a informa cjami uzyskanymi od ukaranego, c) braku możliwości uzyskania potwierdzenia toż samości ukaranego.

5. Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli do aresztu zostanie przekazane pismo dowódcy jednostki wojskowej, stwierdzające tożsamość ukaranego, a w przypadku gdy ukarany nie ma dokumentów, o któ rych mowa w § 8 pkt 1 — także aktualna fotografia uka ranego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, żołnierza kieruje się do jednostki wojskowej, w której pełni on czynną służbę wojskową, zawiadamiając natychmiast dowódcę tej jednostki wojskowej.

§10. W razie zawinionego niestawienia się żołnie rza do aresztu w wyznaczonym terminie, dowódca jed nostki wojskowej:

1) powiadamia o tym właściwy wojskowy sąd garni zonowy;

2) poleca doprowadzenie żołnierza do aresztu przez wojskowy organ porządkowy określony w odręb nych przepisach. § 1

1.

1. Dane osobowe ukaranego karą dyscyplinar ną aresztu izolacyjnego, datę i godzinę oraz podstawę jego przyjęcia do aresztu, datę i godzinę oraz podsta wę jego zwolnienia z aresztu, przyjęcie do depozytu i zwrot z depozytu jego rzeczy odnotowuje się w książ ce ewidencji ż ołnierzy odbywających karę dyscyplinar ną aresztu izolacyjnego.

2. Wzór książki ewidencji żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego stanowi za łącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Komendant lub profos aresztu zawiadamia na tychmiast dowódcę jednostki wojskowej, w której uka rany pełni czynną służbę wojskową, oraz właściwy wojskowy sąd garnizonowy o przyjęciu ukaranego do aresztu i zwolnieniu z niego, podając datę i godzinę przyjęcia lub zwolnienia. § 1

2.

1. Przy przyjęciu do aresztu ukarany jest obo wiązany przekazać do depozytu:

1) dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2;

2) urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia słu żące do rejestrowania lub odtwarzania informacji;

3) przedmioty, których posiadanie jest niedozwolone ze względu na bezpieczeństwo w areszcie, a w szczególności: brzytwy, ż yletki, metalowe noże, łyżki, widelce, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory oraz al kohol.

2. Przy przyjęciu do aresztu ukarany jest obowiąza ny przekazać do depozytu również dokumenty inne niż dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2, przedmio ty wartościowe i inne posiadane przedmioty, z wyjąt kiem wyrobów tytoniowych i przedmiotów osobiste go użytku, a w szczególności zegarka, notatek, listów, fotografii członków rodziny i innych osób bliskich, przedmiotów kultu religijnego, materiałów piśmien nych oraz prasy codziennej, czasopism i książek. Uka rany karą dyscyplinarną aresztu izolacyjnego może przekazać do depozytu pieniądze, o czym należy go pouczyć.

3. Dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz inne przedmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, wpi suje się do książki ewidencji żołnierzy odbywających karę dyscyplinarną aresztu izolacyjnego, określając cechy charakterystyczne tych dokumentów i przed miotów lub kwotę pieniędzy. Wykaz rzeczy przyjętych do depozytu podpisuje żołnierz przyjmujący oraz uka rany. § 1

3.

1. Przy przyjęciu do aresztu oraz w razie po trzeby uzasadnionej wyłącznie względami bezpieczeń stwa w areszcie, ukarany podlega w każdym czasie kontroli osobistej. Kontroli podlega w szczególności odzież, bielizna i obuwie ukaranego oraz pomieszcze nie, w którym stale lub czasowo przebywa, a także przedmioty dostarczone mu przez inną osobę lub prze kazywane przez niego innym osobom, z wyjątkiem ko respondencji.

2. Paczki otrzymane przez ukaranego podlegają kontroli w jego obecności. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest nie możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substan cji, oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kon trolę ich zawartości.

3. Kontrolę osobistą przeprowadza się z poszano waniem godności ludzkiej i praw człowieka, w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste ukara nego. W szczególności kontroli osobistej dokonuje się przez żołnierza tej samej płci i w pomieszczeniu niedo stępnym w czasie kontroli dla osób postronnych.

4. Przedmioty, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3, znalezione w czasie kontroli ukaranego, podlegają Dziennik Ustaw Nr 183 — 11689 — Poz. 1528 przekazaniu do depozytu i zewidencjonowaniu w spo sób określony w § 12 ust. 3. § 1

4. Ukarany ma prawo bezzwłocznie po przyjęciu go do aresztu zawiadomić o miejscu swojego pobytu rodzinę lub inną osobę bliską. § 1

5.

1. Ukaranego umieszcza się w celi mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W jednej celi umieszcza się ukaranych tych sa mych korpusów osobowych i tej samej płci.

3. W celi jednoosobowej można umieścić ukarane go, gdy wynika to z zaleceń lekarza lub psychologa. § 1

6.

1. Ukarani przebywają w areszcie pod nadzo rem profosa lub komendanta aresztu.

2. Komendant i profos aresztu mają obowiązek po dejmowania działań niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego ukaranym.

3. Areszt jest ochraniany przez wojskowe organy porządkowe, określone w odrębnych przepisach. § 1

7. Ukaranego przyjętego do aresztu niezwłocz nie informuje się o jego prawach i obowiązkach, w tym umożliwia się mu zapoznanie się z przepisami niniej szego rozporządzenia dotyczącymi wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego. § 1

8.

1. Ukarany ma prawo:

1) kontaktowania się z rodziną i innymi osobami bli skimi;

2) prowadzenia korespondencji;

3) składania skarg i wniosków;

4) do opieki lekarskiej;

5) wykonywania praktyk religijnych i korzystania z zorganizowanej posługi religijnej;

6) do wyżywienia, według norm określonych w od rębnych przepisach;

7) otrzymywania paczek i przekazów pocztowych;

8) dysponowania pieniędzmi;

9) dokonywania zakupów;

10) poruszania się po areszcie w czasie i miejscach ustalonych w porządku dnia; 1

1) do spaceru i wypoczynku; 1

2) korzystania z książek i prasy.

2. Korzystanie przez ukaranego z przysługujących mu praw następuje w sposób nienaruszający praw in nych osób oraz niezakłócający ustalonego w areszcie porządku dnia. § 1

9.

1. Ukarany ma prawo do odwiedzin rodziny, a innych osób bliskich — za zezwoleniem komendanta lub profosa aresztu. Odwiedziny trwają sześćdziesiąt minut, a za zezwoleniem komendanta lub profosa aresztu mogą być przedłużone.

2. Odwiedziny, o których mowa w ust. 1, mogą od bywać się:

1) jeden raz w ciągu doby;

2) nie więcej niż z dwiema osobami jednocześnie.

3. W uzasadnionych przypadkach komendant lub profos aresztu może zezwolić na zwiększenie liczby od wiedzin w ciągu doby lub na większą liczbę osób od wiedzających.

4. Na polecenie komendanta aresztu odwiedziny odbywają się w obecności profosa, w sposób umożli wiający bezpośredni kontakt ukaranego z osobą od wiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

5. Sposób odbywania odwiedzin profos aresztu po daje do wiadomości osobom odwiedzającym.

6. W razie naruszenia przez ukaranego lub osobę odwiedzającą ustalonego sposobu odbywania odwie dzin, mogą być one przerwane lub zakończone przez komendanta lub profosa aresztu przed czasem prze znaczonym na odwiedziny.

§20.

1. Korespondencja ukaranego nie podlega cenzurze.

2. Ukaranemu udostępnia się, jeżeli o to wnosi, przedmioty niezbędne do sporządzenia skargi lub wniosku albo pisma w sprawie, w której jest uczestni kiem postępowania.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wysła nia jednego listu osobistego w czasie odbywania kary. § 2

1.

1. Ukarany ma prawo bezpośredniego zwra cania się ze sprawami osobistymi do komendanta lub profosa aresztu oraz ze skargami i wnioskami związa nymi z wykonywaniem kary aresztu izolacyjnego — do osób uprawnionych do kontroli wykonywania tej kary.

2. Składanie skarg i wniosków zbiorowych, jak rów nież przez pojedynczych ukaranych w imieniu ogółu lub grupy ukaranych, jest niedozwolone. § 2

2.

1. Skargę lub wniosek ukaranego, związane z działalnością aresztu, jego komendant przedstawia bezzwłocznie dowódcy jednostki wojskowej, któremu areszt podlega, informując go o terminie zwolnienia ukaranego z aresztu, a inne przesyła organom wskaza nym przez ukaranego.

2. Organ właściwy do załatwienia skargi lub wnio sku, o których mowa w ust. 1, powiadamia ukaranego, za pośrednictwem komendanta aresztu, o sposobie ich załatwienia, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia ich otrzymania, a jeżeli został on już zwolniony z aresztu — za pośrednictwem przełożonego żołnierza, w terminie określonym w odrębnych przepisach.

3. Skargi i wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich załatwienia są ewidencjonowane w książce skarg i wniosków, znajdującej się w areszcie i prowa dzonej przez komendanta lub profosa aresztu. § 2

3.

1. Ukarany ma prawo, w sposób nienarusza jący zasad tolerancji i niezakłócający ustalonego Dziennik Ustaw Nr 183 — 11690 — Poz. 1528 w areszcie porządku dnia, wykonywać praktyki religij ne.

2. Ukarany może, za zgodą komendanta lub profo sa aresztu, korzystać z indywidualnej posługi religijnej w terminach innych, niż określa to ustalony w areszcie porządek dnia. § 2

4.

1. Ukarany odbywa karę dyscyplinarną aresz tu izolacyjnego w umundurowaniu polowym bez pasa głównego i w obuwiu bez sznurowadeł.

2. Ukaranemu wydaje się:

1) ubranie robocze — jeżeli prace przez niego wyko nywane lub względy higieny to uzasadniają;

2) na noc — piżamę, materac, koc, prześcieradło i po duszkę z poszewką, a gdy temperatura w celi wy nosi poniżej +18°C — dodatkowy koc;

3) bieliznę odpowiednią do pory roku;

4) środki do utrzymania higieny osobistej, jeżeli ich nie posiada. § 2

5.

1. Ukarany karą dyscyplinarną aresztu izola cyjnego ma prawo posiadania w celi trwałych artyku łów żywnościowych i przedmiotów osobistego użytku, z wyjątkiem tych, których posiadanie jest niedozwolo ne, a także wyrobów tytoniowych, notatek, listów, fo tografii, przedmiotów kultu religijnego, materiałów pi śmiennych, książek, prasy codziennej i czasopism.

2. Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza albo komendanta lub profosa aresztu za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności ukarane go. Zniszczenia dokonuje komendant lub profos aresz tu. § 2

6. Ukarany może dysponować pieniędzmi, przedmiotami wartościowymi i innymi, stanowiącymi jego własność, znajdującymi się w depozycie oraz otrzymanymi w przekazach pocztowych i paczkach, z wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie w aresz cie jest niedozwolone. § 2

7.

1. Ukarany korzysta z niezbędnego dla zdro wia wypoczynku, w szczególności z prawa do co naj mniej godzinnego spaceru w wyznaczonym miejscu, na wolnym powietrzu i ośmiogodzinnego czasu prze znaczonego na sen w ciągu doby.

2. W razie naruszenia przez ukaranego ustalonego sposobu odbywania spaceru, spacer może być zakoń czony przez komendanta lub profosa aresztu przed cza sem. § 2

8.

1. Dowódca jednostki wojskowej, któremu podlega areszt, ustala porządek dnia w areszcie.

2. Porządek dnia w areszcie określa w szczególno ści:

1) ośmiogodzinny czas w porze nocnej przeznaczony na sen;

2) czas wykonywania prac porządkowych w areszcie;

3) czas i miejsce spożywania posiłków;

4) zasady i czas poruszania się ukaranych po terenie aresztu;

5) czas, miejsce i sposób odbywania spacerów;

6) czas i miejsce palenia tytoniu;

7) czas i sposób korzystania z kąpieli;

8) terminy, miejsce, czas i sposób dokonywania zaku pów oraz odbywania odwiedzin;

9) czas i miejsce korzystania z posług religijnych;

10) terminy i miejsce przyjmowania ukaranych w spra wach skarg i wniosków, a także przyjmowania przez lekarza lub psychologa.

3. Ukaranego zaznajamia się z obowiązującym w areszcie porządkiem dnia przy przyjęciu do aresztu. § 2

9.

1. Dodatkowe zadania służbowe na rzecz jed nostki wojskowej, wykonywane przez ukaranego, miejsce i czas ich wykonywania oraz przełożonego sprawującego kontrolę nad ich wykonywaniem, do wódca jednostki wojskowej, na rzecz której mają być one wykonywane, zgłasza komendantowi lub profoso wi aresztu.

2. Rodzaj zadań, o których mowa w ust. 1, oraz miejsce i czas ich wykonywania przez ukaranego w da nym dniu stwierdza się w książce meldunków, znajdu jącej się w areszcie i prowadzonej przez komendanta lub profosa aresztu. § 30.

1. Ukarany jest obowiązany do:

1) przestrzegania przepisów niniejszego rozporządze nia dotyczących wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego oraz ustalonego w areszcie porządku dnia;

2) wykonywania rozkazów komendanta i profosa aresztu, a także poleceń przełożonych kontrolują cych wykonywanie dodatkowych zadań służbo wych na rzecz jednostki wojskowej;

3) wykonywania prac porządkowych w areszcie;

4) dbania o: a) higienę osobistą, jak również należyty stan i czy stość pomieszczeń, w których przebywa, b) mienie aresztu;

5) poddania się kontroli osobistej.

2. Wobec ukaranego, który stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby, niszczy mienie lub uszkadza przedmioty, mogą być zastosowa ne środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fi zycznej, kaftanów bezpieczeństwa lub pasów i siatek obezwładniających, na zasadach określonych w rozpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez ż ołnierzy wojskowych organów porządkowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1838).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komen dant lub profos aresztu, dla przywrócenia porządku w areszcie, mogą wezwać do pomocy ż ołnierzy ze skła du warty garnizonowej lub warty wewnętrznej jednost ki wojskowej. Dziennik Ustaw Nr 183 — 11691 — Poz. 1528 § 3

1. Spośród ukaranych umieszczonych w celi wieloosobowej komendant aresztu wyznacza starsze go celi. Do obowiązków starszego celi należy dbałość o przestrzeganie przez ukaranych ustalonego w aresz cie porządku dnia oraz obowiązków, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 4, a także informowanie komendanta lub profosa aresztu o potrzebach bytowych i zdrowot nych ukaranych. § 3

2.

1. Tryb kontrolowania przez sędziów i proku ratorów wojskowych wykonywania kary dyscyplinar nej aresztu izolacyjnego określają odrębne przepisy.

2. Prawo kontrolowania warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia aresztu, określonych w odrębnych przepisach, oraz kontrolowania doku mentacji znajdującej się w areszcie mają dowódca jed nostki wojskowej, któremu podlega areszt, przełożeni tego dowódcy i osoby przez nich upoważnione na pi śmie, a także oficer inspekcyjny garnizonu i jego po mocnik.

3. Dowódca jednostki wojskowej, któremu podlega areszt, jest obowiązany co najmniej raz w miesiącu kontrolować pomieszczenia aresztu.

4. Osobom upoważnionym do kontroli aresztu ko mendant lub profos aresztu niezwłocznie umożliwiają jej przeprowadzenie, w tym rozmowę z ukaranymi bez udziału innych osób, wgląd w dokumentację i lustrację wszystkich pomieszczeń aresztu.

5. Osoby przeprowadzające kontrolę aresztu odno towują ten fakt w książce meldunków znajdującej się w areszcie. § 3

3.

1. Komendant lub profos aresztu są obowią zani natychmiast zawiadomić komendanta właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej lub prokuratora wojskowego oraz właści wego przełożonego dyscyplinarnego ukaranego o każ dym przypadku popełnienia przez niego przestępstwa ściganego z urzędu lub wykroczenia, a dowódcę jed nostki wojskowej, w której pełni on czynną służbę woj skową, o każdym przypadku popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

2. W przypadku stwierdzenia zgonu ukaranego, ko mendant lub profos aresztu jest obowiązany nie zwłocznie zawiadomić:

1) komendanta właściwej terytorialnie jednostki orga nizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej lub prokuratora wojskowego;

2) lekarza;

3) przełożonego ukaranego. § 3

4. Ukaranego zwalnia się bezzwłocznie z aresz tu:

1) po odbyciu kary;

2) w razie uchylenia kary;

3) w razie przerwania wykonania kary. § 3

5.

1. Ukaranemu zwalnianemu z aresztu zwraca się, za pokwitowaniem odbioru, rzeczy przekazane do depozytu, z wyjątkiem przedmiotów, których posiada nie jest prawem zabronione.

2. Profos aresztu rozlicza ukaranego zwalnianego z aresztu z przedmiotów wydanych mu na czas pobytu w areszcie.

3. Komendant lub profos aresztu niezwłocznie za wiadamia dowódcę jednostki wojskowej, w której zwalniany żołnierz pełni czynną służbę wojskową, o dacie i godzinie zwolnienia ukaranego z aresztu. Rozdział 3 Wykonywanie i odbywanie kary dyscyplinarnej aresztu koszarowego oraz zakazu opuszczania wy znaczonego miejsca przebywania § 3

6. O treści zarządzenia wykonania kary dyscypli narnej aresztu koszarowego lub zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania organ, który wy dał orzeczenie o ukaraniu w pierwszej instancji, infor muje niezwłocznie ukaranego, za pośrednictwem jego przełożonego, a także żołnierza kierującego wykona niem kary lub kontrolującego wykonanie kary. § 3

7.

1. W przypadku zaistnienia ważnej przeszko dy, a w szczególności:

1) choroby ukaranego;

2) śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny ukara nego;

3) klęski żywiołowej;

4) ogłoszenia alarmu w jednostce wojskowej;

5) wyjazdu na ćwiczenia wojskowe — przełożony dyscyplinarny, który zarządził wykona nie kary dyscyplinarnej aresztu koszarowego lub za kazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywa nia, może, do czasu ustania przeszkody, zmienić okre ślony w zarządzeniu termin, sposób i miejsce ich wy konywania i odbywania.

2. Wydanie zarządzenia lub orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem terminu określonego w art. 91 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 36 stosuje się odpowiednio. § 3

8. Odpis zarządzenia wykonania warunkowego zawieszenia wykonania kary dyscyplinarnej aresztu ko szarowego lub zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania organ, który wydał to zarządze nie, doręcza, za pokwitowaniem odbioru, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia wydania zarządzenia — ukaranemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Rozdział 4 Wykonywanie innych kar dyscyplinarnych oraz środ ków dyscyplinarnych § 3

9. Po wydaniu zarządzenia wykonania kary dys cyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbo we organ wojskowy, określony w odrębnych przepi Dziennik Ustaw Nr 183 — 11692 — Poz. 1528 sach, zwalnia niezwłocznie ukaranego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i wyznacza na niższe stanowisko służbowe, w trybie określonym w tych przepisach. § 40.

1. W wykonaniu prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej przełożony dyscyplinar ny, który orzekał w pierwszej instancji, przesyła nie zwłocznie odpis orzeczenia oraz odpis zarządzenia wy konania tej kary organowi finansowemu uprawnione mu, na podstawie odrębnych przepisów, do dokony wania potrąceń z uposażenia żołnierza.

2. W przypadku zarządzenia wykonania kary pie niężnej, której wykonanie zostało warunkowo zawie szone, przełożony dyscyplinarny, który orzekał w pierw szej instancji, przesyła niezwłocznie organowi finanso wemu uprawnionemu, na podstawie odrębnych prze pisów, do dokonywania potrąceń z uposażenia żołnie rza, odpis prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej oraz odpis prawomocnego zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej.

3. Przełożony dyscyplinarny, orzekający w postępo waniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji, który wy dał orzeczenie o odroczeniu wykonania kary pieniężnej lub rozłożeniu jej na raty, przesyła niezwłocznie odpis tego orzeczenia i prawomocnego orzeczenia o wymie rzeniu kary pieniężnej organowi finansowemu upraw nionemu, na podstawie odrębnych przepisów, do do konywania potrąceń z uposażenia żołnierza. § 4

1.

1. Jeżeli obok kary dyscyplinarnej został zasto sowany środek dyscyplinarny, przełożony dyscyplinar ny lub organ wojskowy, który orzekał w pierwszej in stancji, może wydać jedno zarządzenie albo odrębnie zarządzić wykonanie kary dyscyplinarnej lub środka dyscyplinarnego, uwzględniając w szczególności:

1) organy uprawnione do wykonania kary dyscypli narnej i środka dyscyplinarnego;

2) termin, sposób i miejsce wykonania kary dyscypli narnej i środka dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ârodek dyscyplinarny powinien być wykonany w pierwszej kolejności, chyba że zaistniała przeszkoda uniemożliwiająca spełnienie, przed wykonaniem i od byciem kary dyscyplinarnej, obowiązku wynikającego z zastosowanego środka dyscyplinarnego zobowiąza nia do przeproszenia pokrzywdzonego, zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody lub zobowiązania do wykonywania dodatkowych zadań służbowych.

3. Przełożony dyscyplinarny, który prowadzi ewi dencję ukarań żołnierza, przechowuje, od dnia upra womocnienia się orzeczenia o ukaraniu do dnia zatar cia ukarania, odznakę i legitymację odznaki tytułu ho norowego żołnierza, w stosunku do którego został za stosowany środek dyscyplinarny pozbawienia prawa noszenia odznaki tytułu honorowego. § 4

2. Podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób wykonuje się przez jej zamieszczenie w rozkazie lub decyzji i odczytanie w czasie odprawy al bo zbiórki żołnierzy. Rozdział 5 Przepis końcowy § 4

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1) Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński —————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1011), które utraciło moc z dniem 30 września 2002 r. na podsta wie art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925). Dziennik Ustaw Nr 183 — 11693 — Poz. 1528 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 październi ka 2002 r. (poz. 1528) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 183 — 11694 — Poz. 1528 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 183 — 11695 — Poz. 1528 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 183 — 11696 — Poz. 1528 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 183 — 11697 — Poz. 1528 Z ał ąc zn ik n r 5 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 183 — 11698 — Poz. 1528

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-05
Data wydania: 2002-10-25
Data wejścia w życie: 2002-11-05
Data obowiązywania: 2002-11-05
Data uchylenia: 2008-09-12
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1528