Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1561

1561 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykony wania niektórych zadań organów celnych. Na podstawie art. 287 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych or ganów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 819 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 17

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 1a;

2) uchyla się § 2a;

3) w załączniku do rozporządzenia w części III. Przej ścia turystyczne oraz na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową ust. 1 otrzymu je brzmienie: „

1. Przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Repu bliką Czeską w miejscowościach:

1) Brzozowie

2) Duszniki-Zdrój

3) Głuszyca Górna

4) Jarnołtówek (Biskupia Kopa)

5) Jaworzynka

6) Jodłów

7) Kamieńczyk

8) Lutogniewice

9) Lutynia

10) ¸ączna 1

1) Niedamirów 1

2) Niemojów ———————————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178 i Nr 169, poz. 1387. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11930 — Poz. 1561 1

3) Nowa Morawa 1

4) Okrzeszyn 1

5) Ostra Góra 1

6) Polana Jakuszycka 1

7) Przesieka 1

8) Radków 1

9) Równia pod Ânieżką

20) Sowia Przełęcz 2

1) Stożek 2

2) Stóg Izerski 2

3) Szrenica 2

4) Âląski Dom 2

5) Ânieżnik 2

6) Wielka Czantoria 2

7) Zieleniec.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-11-12
Data wydania: 2002-10-30
Data wejścia w życie: 2002-11-27
Data obowiązywania: 2002-11-27
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1561