Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1567

Dziennik Ustaw Nr 187 — 11949 — Poz. 1567

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 98

4) ogłasza się w załącz niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta wy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wete rynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27), z uwzględnieniem zmian wpro wadzonych:

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -weterynaryjnych (Dz. U. Nr 120, poz. 576),

2) ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu cho rób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryj nej (Dz. U. Nr 60, poz. 369),

3) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

4) ustawą z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le karsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1189),

5) ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób za kaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mię sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospo darskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790),

6) ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -weterynaryjnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1089),

7) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo far maceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Lecz niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio bójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 152, poz. 1266),

8) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów admi nistracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 października 2002 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 66a, 67 i 70—72 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le karsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27), które stanowią: „Art. 66a.a) Uchwały okręgowych zjazdów lekarzy weterynarii odbywanych w 1995 r. po dejmowane są zwykłą większością gło sów członków obecnych na zjeździe. Art. 6

7. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie zacho wują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia wejścia ustawy w życie.” „Art. 70. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Mini stra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościo wej, Zrzeszenia Lekarzy i Techników Wete rynarii, Polskiego Towarzystwa Nauk We terynaryjnych oraz związków zawodo wych zrzeszających lekarzy weterynarii, powoła Komitet Organizacyjny Izb Lekar sko-Weterynaryjnych. Art. 7

1.

1. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w art. 70, jest:

1) opracowanie projektów regulami nów: pierwszego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, wyboru delega tów na ten zjazd i wyboru organów okręgowych izb lekarsko-weteryna ryjnych,

2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib tymczasowych okręgowych izb le karsko-weterynaryjnych,

3) zwołanie, zgodnie z przepisami usta wy, zjazdów okręgowych izb lekar sko-weterynaryjnych i Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii do dnia wejścia w życie ustawy.

2. Do czasu wyboru krajowych organów samorządu lekarzy weterynarii Komitet ma uprawnienia Krajowej Rady Lekar sko-Weterynaryjnej.

3. Organy wykonawcze samorządu tery torialnego, na których terenie ustalono siedziby Krajowej i okręgowych izb le karsko-weterynaryjnych, zapewnią wa 1567 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. ————— a) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmia nie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar sko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 120, poz. 576), która weszła w życie z dniem 8 listopada 1995 r. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11950 — Poz. 1567 runki lokalowe i techniczne niezbędne dla działalności izb. Art. 7

2. W ustawie z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1990 r. Nr 34, poz. 19

8) w art. 29 w ust. 2 po wy razach „zakłady lecznicze dla zwierząt” dodaje się wyrazy „i lekarze weteryna rii”.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le karsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 120, poz. 576), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalcza niu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji We terynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), który stano wi: „Art. 6

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 25, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

5) art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1189), które stanowią: „Art.

2.

1. Kadencja organów okręgowych izb le karsko-weterynaryjnych, w których nie odbyły się w 2000 r. okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze lekarzy wete rynarii, zostaje przedłużona do dnia 31 marca 2001 r.

2. Kadencja organów okręgowych izb le karsko-weterynaryjnych, w których od były się w 2000 r. okręgowe zjazdy spra wozdawczo-wyborcze lekarzy weteryna rii, zostaje przedłużona do dnia 31 mar ca 2005 r.

3. Kadencja organów Krajowej Izby Lekar sko-Weterynaryjnej wybranych w 1996 r. zostaje przedłużona do dnia 30 czerwca 2001 r. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 5 i 8 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le karsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu cho rób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz usta wy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt go spodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790), które stanowią: „Art.

5. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie, nie dłużej niż do 31 grudnia 2002 r., zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, je żeli nie są z nią sprzeczne.” „Art.

8.

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z zastrze żeniem ust. 2—6.

2. Przepisy art. 2 pkt 48 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy.

3. Przepisy:

1) art. 2: a) pkt 3, b) pkt 6 w odniesieniu do bydła, c) pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 14 ust. 14 pkt 3, d) pkt 18, 20, 21, 24 lit. a) i pkt 25, e) pkt 26 w zakresie dotyczącym art. 29 ust. 1, 2, 3 pkt 1, f) pkt 28 w zakresie dotyczącym art. 31 ust. 3 pkt 3, g) pkt 32 w zakresie dotyczącym art. 35 ust. 1 pkt 10 i 11, h) pkt 35 w zakresie dotyczącym art. 39a ust. 1 pkt 7, 9 i 11 oraz ust. 2, i) pkt 46, 47, 50, j) pkt 51 w zakresie dotyczącym art. 51 ust. 2 pkt 4a i 4b w odniesie niu do bydła oraz pkt 4c, k) pkt 53 i 54,

2) art. 3: a) pkt 10 w zakresie dotyczącym art. 14 ust. 3, b) pkt 11 w zakresie dotyczącym art. 20 ust. 3, c) pkt 23 w zakresie dotyczącym art. 40a,

3) art. 6 — wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

4. Przepisy art. 2:

1) pkt 4 w zakresie dotyczącym art. 5 ust. 1a, ust. 3 i 3c w odniesieniu do gospodarstw, w których utrzymywa ne są zwierzęta gospodarskie,

2) pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 6 ust. 1 i 3 w odniesieniu do gospo darstw, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, Dziennik Ustaw Nr 187 — 11951 — Poz. 1567

3) pkt 6 w odniesieniu do owiec, kóz, świń, koni, jeleni i danieli,

4) pkt 19,

5) pkt 24 w zakresie dotyczącym art. 25 ust. 3a i 9,

6) pkt 26 w zakresie dotyczącym art. 27 i art. 29 ust. 4 i 5,

7) pkt 30 w zakresie dotyczącym art. 32 pkt 5,

8) pkt 51 w zakresie dotyczącym art. 51 ust. 2 pkt 4a i 4b w odniesieniu do owiec, kóz, świń i koni oraz pkt 4d — wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

5. Przepisy:

1) art. 1 pkt 3,

2) art. 2: a) pkt 4 w zakresie dotyczącym art. 5 ust. 1 pkt 12, ust. 3e i 3f, b) pkt 10 w zakresie dotyczącym art. 11 ust. 7, 8 i 9 pkt 3, c) pkt 11 w zakresie dotyczącym art. 12 ust. 1, 3 i 5, d) pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 14 ust. 4 pkt 2 lit. f), ust. 10, 14 pkt 6 oraz ust. 18 i 19, e) pkt 14 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1, 3, 6, 7 i 8, f) pkt 17, g) pkt 26 w zakresie dotyczącym art. 29 ust. 3 pkt 2, h) pkt 33 lit. b) i c),

3) art. 3: a) pkt 16 w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 3, b) pkt 22, c) pkt 23 w zakresie dotyczącym art. 40f — wchodzą w życie z dniem przystą pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

6. Przepis art. 2 pkt 45 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

7) art. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le karsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1089), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Pra wo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycz nych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 152, poz. 1266), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2002 r., z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

9) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju są dów administracyjnych i ustawę — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi: „Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: M. Borowski Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. (poz. 1567) USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Rozdział 1 Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii Art.

1.

1. Wykonywanie zawodu lekarza weteryna rii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weteryna ryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a w szczególności:

1) badaniu stanu zdrowia zwierząt;

2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

3) leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chi rurgicznych;

4) wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryj nych;

5) badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produk tów pochodzenia zwierzęcego;

6) sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gro madzenia zwierząt i przetwarzania produktów po chodzenia zwierzęcego;

7) badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

8) wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11952 — Poz. 1567

2. Za wykonywanie zawodu lekarza weterynarii uważa się także pracę na stanowiskach wymagających kwalifikacji lekarza weterynarii, określonych w odręb nych przepisach. Art.

2.

1. Zawód lekarza weterynarii może wykony wać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu przez wpis na listę lekarzy weterynarii.

2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii stwierdza okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wła ściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następu jącym warunkom: 1)

1) posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię realizującą program nauczania określony, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub posiada dy plom lekarza weterynarii wydany przez uczelnię za graniczną uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów;

2) posiada obywatelstwo polskie;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych. 2a.

2) Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, minister właściwy do spraw rolnictwa będzie miał na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

3. Lekarz weterynarii, który zgłosił zamiar wykony wania zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia stu diów lekarsko-weterynaryjnych, może być zobowiąza ny przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną do uprzedniego odbycia przeszkolenia. Program i zasady przeszkolenia ustala okręgowa rada lekarsko-wetery naryjna.

4. Dokumentem stwierdzającym prawo wykonywa nia zawodu lekarza weterynarii jest zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, ważne na terenie ca łego kraju.

5. Cudzoziemcowi, który spełnia warunki określone w ust. 2 pkt 1 i 3, okręgowa rada lekarsko-weterynaryj na może zezwolić na wykonywanie zawodu lekarza we terynarii na warunkach określonych w zezwoleniu. 5a.

3) Cudzoziemiec, który posiada prawo wykony wania zawodu lekarza weterynarii na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej, uzyskuje wpis na listę lekarzy weterynarii po przedłożeniu okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dokumentów potwierdzają cych prawo do wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej i po złożeniu oświadczenia, że będzie wy konywał zawód, przestrzegając obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 6.

4) Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasię gnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawo du lekarza weterynarii oraz szczegółowe zasady pro wadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających pra wo wykonywania zawodu, mając na względzie obo wiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. Art.

3.

1. Lekarzowi weterynarii przysługuje prawo uzyskania tytułu specjalisty.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ ywnościowej5) w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej

6) i po uzgodnieniu z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną określa, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza wete rynarii. Art.

4. Lekarz weterynarii obowiązany jest wykony wać zawód ze szczególną starannością, w oparciu o za sady etyki i deontologii weterynaryjnej. Art.

5.

1. Lekarza weterynarii wykonującego zawód, u którego ujawniono niedostateczne przygotowanie za wodowe, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może zobowiązać do odbycia przeszkolenia uzupełniającego pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do lekarza weterynarii, który przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż pięć lat.

3. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala program i zasady przeszkolenia uzupełniającego. Art.

6.

1. Lekarz weterynarii wykazujący niezdol ność do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia, stwierdzoną na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, może być przez okręgową radę lekarsko-we terynaryjną pozbawiony prawa wykonywania zawodu ——————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza we terynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz usta wy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar skich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438), która weszła w życie z dniem 13 lutego 2002 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 1.

3) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi sie 1; wejdzie w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospo litej Polskiej do Unii Europejskiej. ——————

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

5) Obecnie: minister właściwy do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

6) Obecnie: ministrem właściwym do spraw nauki, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 13 ustawy, o której mowa w przypi sie 5. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11953 — Poz. 1567 na stałe bądź zawieszony w prawie wykonywania za wodu na okres trwania niezdolności.

2. W przypadku gdy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, odmawia poddania się badaniu przez komisję lekarską i gdy okręgowa rada lekarsko-wetery naryjna na podstawie wyników postępowania wyja śniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu gro zi niebezpieczeństwem dla zdrowia ludzi lub zwierząt, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może zawiesić lekarza weterynarii w prawie wykonywania zawodu.

3. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 jest poufne.

4. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ ywnościowej 5) w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecz nej

7) oraz po uzgodnieniu z Krajową Radą Lekarsko -Weterynaryjną określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu oraz orzekania o niezdolności do jego wykony wania. Art.

7.

1. Do uchwał organów samorządu w spra wach stwierdzania prawa wykonywania zawodu, po zbawienia lub zawieszenia tego prawa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych. 2.

8) Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościo wej

5) może zaskarżyć prawomocną uchwałę organów samorządu, podjętą w sprawach, o których mowa w ust. 1, do Naczelnego Sądu Administracyjnego z po wodu jej niezgodności z prawem, w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. 2.

9) Minister właściwy do spraw rolnictwa może za skarżyć prawomocną uchwałę samorządu, podjętą w spra wach, o których mowa w ust. 1, do sądu administracyjnego. Rozdział 2 Zadania i zasady działania samorządu lekarzy weterynarii Art.

8.

1. Tworzy się samorząd lekarzy weterynarii, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.

3. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posia dającymi osobowość prawną są: Krajowa Izba Lekar sko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weteryna ryjne. Art.

9.

1. Siedzibą Krajowej Izby Lekarsko-Wetery naryjnej jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna działa na obszarze jednego lub więcej województw. 3.

10) Obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych oraz ich siedziby ustala Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa. Art.

10.

1. Zadaniem samorządu jest w szczególno ści:

1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i su miennym wykonywaniem zawodu lekarza wetery narii;

2) ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dba łość o ich przestrzeganie;

3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza wetery narii;

4) integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjne go;

5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdro wotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdro wia publicznego i środowiska oraz polityki pań stwa w tym zakresie;

6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy weterynarii i ich rodzin;

8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarsko-weterynaryjnych;

9) wykonywanie innych zadań określonych odrębny mi przepisami.

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd wykonuje w szczególności przez:

1) stwierdzanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

2) prowadzenie rejestru członków izby i listy lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonywania zawo du;

3) negocjowanie warunków pracy i płac;

4) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzeka nia o niezdolności do wykonywania zawodu leka rza weterynarii;

5) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodo wej;

6) opiniowanie projektów ustaw i innych aktów praw nych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, wete rynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza wetery narii bądź występowanie o ich wydanie; ——————

7) Obecnie: ministrem właściwym do spraw zdrowia, zgod nie z art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 28 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

8) W brzmieniu tym obowiązuje do dnia wejścia w życie zmia ny, o której mowa w przypisie 9.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 26 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ——————

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11954 — Poz. 1567

7) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształce nia lekarzy weterynarii oraz personelu pomocni czego;

8) organizowanie badań dotyczących weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i wykonywania za wodu lekarza weterynarii;

9) sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryj nego w zakresie odpowiedzialności zawodowej le karzy weterynarii oraz sądownictwa polubowne go;

10) występowanie w obronie interesów indywidual nych i zbiorowych członków izb lekarsko-wetery naryjnych; 11)1

1) współdziałanie z organami administracji rządo wej i jednostek samorządu terytorialnego, samo rządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w sprawach profilak tyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warun ków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania za kaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych; 1

2) propagowanie zdobyczy nauk weterynaryjnych wśród lekarzy weterynarii oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; 1

3) uczestnictwo w komisjach konkursowych na stano wiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji leka rza weterynarii. Art. 1

1. Uprawnienia samorządu wymienione w art. 10 ust. 2 pkt 3 i 10 nie naruszają uprawnień związ ków zawodowych, wynikających z ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy. Art. 1

2.

1. Kadencja organów izb lekarsko-wetery naryjnych trwa 4 lata.

2. Tę samą funkcję w organach izb lekarsko-wetery naryjnych można pełnić nie dłużej niż przez dwie nastę pujące po sobie kadencje.

3. Wybory do organów izb lekarsko-weterynaryj nych odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieogra niczonej liczbie kandydatów.

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarsko-weterynaryjnych, z wyłącze niem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania za wodu.

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarsko-weterynaryjnych, z wyłącze niem lekarzy weterynarii ukaranych karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3.

6. Na członków sądów lekarsko-weterynaryjnych mogą kandydować lekarze weterynarii wykonujący za wód nieprzerwanie co najmniej przez siedem lat. Art. 1

3. Mandat członka organu izby lekarsko-wete rynaryjnej wygasa wskutek:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się mandatu;

3) skreślenia z rejestru członków izby lekarsko-wetery naryjnej;

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;

5) utraty obywatelstwa polskiego;

6) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekar sko-weterynaryjnego na kary określone w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3;

7) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodat kową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Art. 1

4. Uchwały organów samorządu podejmowa ne są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu. Art. 1

5.

1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywno ściowej

5) może zaskarżyć do Sądu Najwyższego uchwałę organu okręgowej izby lekarsko-weterynaryj nej lub Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod za rzutem niezgodności z prawem. Sąd Najwyższy utrzy muje w mocy zaskarżoną uchwałę bądź ją uchyla.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ ywnościowej5) może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Lekarzy Wete rynarii lub do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwo ści samorządu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być rozpatrzony przez najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, a przez Krajową Radę Lekarsko-Weteryna ryjną w terminie miesiąca od dnia jego wpływu. Art. 1

6. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne mają prawo używania pieczęci urzędowej. Rozdział 3 Prawa i obowiązki członków Art. 1

7.

1. Lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu, przed podjęciem wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weteryna ryjnej obowiązany jest uzyskać wpis do rejestru człon ków tej izby.

2. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się lekarzy weterynarii spełniających łącznie następujące warunki:

1) posiadających prawo wykonywania zawodu leka rza weterynarii;

2) zamierzających wykonywać zawód na obszarze działania izby.

3. Lekarz weterynarii, spełniający warunek określo ny w ust. 2 pkt 1, lecz niewykonujący zawodu, może być na swój wniosek wpisany do rejestru członków izby. —————— 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 66 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 10. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11955 — Poz. 1567

4. W razie wykonywania zawodu na obszarze dzia łania dwóch lub więcej okręgowych izb lekarsko-wete rynaryjnych, lekarz weterynarii podlega wpisowi do re jestru członków wybranej przez siebie izby. Art. 1

8. Skreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej następuje na skutek:

1) śmierci;

2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu lekarsko-weterynaryjnego lub wy roku sądowego;

3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;

4) przeniesienia na teren innej izby;

5) utraty obywatelstwa polskiego. Art. 1

9. Członkowie samorządu obowiązani są:

1) przestrzegać zasad etyki i deontologii weterynaryj nej oraz innych przepisów związanych z wykony waniem zawodu lekarza weterynarii, a także uchwał władz i organów samorządu lekarzy wete rynarii;

2) regularnie opłacać składkę członkowską. Art.

20. Członkowie samorządu mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do organów samorządu, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 4 i 5;

2) korzystać z pomocy izb lekarsko-weterynaryjnych w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykony wania zawodu;

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarsko-weterynaryjnych;

4) korzystać ze świadczeń instytucji izb lekarsko-wete rynaryjnych i działalności samopomocowej. Art. 2

1. 1.1

2) Na wniosek okręgowej lub Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej pracodawca obowiąza ny jest zwolnić od pracy pracownika pełniącego okre śloną funkcję z wyboru w organach izb lub wykonują cego czynności na rzecz izb.

2. Izby lekarsko-weterynaryjne określają zasady i tryb zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnio nych wydatków i strat poniesionych przez członków sa morządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izb. Art. 2

2. 1.1

3) Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi weterynarii pełniącemu funkcję z wyboru w organach izb lekarsko-weterynaryj nych, o których mowa w art. 24 pkt 2—5 oraz w art. 34 pkt 2—5, w czasie jej pełnienia, bez uzyskania zgody właściwej rady lekarsko-weterynaryjnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40 Kodeksu pracy. 3.1

3) Pracodawca nie może wypowiedzieć lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczy ny określone w art. 43 Kodeksu pracy. Rozdział 4 Okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne Art. 2

3. Okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną sta nowią lekarze wpisani do rejestru jej członków. Art. 2

4. Organami okręgowej izby lekarsko-wetery naryjnej są:

1) okręgowy zjazd lekarzy weterynarii;

2) okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna;

3) okręgowa komisja rewizyjna;

4) okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny;

5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Art. 25.1

4) Najwyższą władzą okręgowej izby lekar sko-weterynaryjnej jest okręgowy zjazd lekarzy wete rynarii. Art. 26.1

5)

1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii od bywa się co roku, a zjazd sprawozdawczo-wyborczy co cztery lata, w terminach ustalanych przez okręgową ra dę lekarsko-weterynaryjną.

2. W okręgowym zjeździe lekarzy weterynarii uczestniczą delegaci, a w zjeździe sprawozdawczo-wy borczym oprócz delegatów mogą uczestniczyć z gło sem doradczym także niebędący delegatami członko wie ustępujących organów izby, o których mowa w art. 24 pkt 2—5.

3. Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii są przeprowadzane w rejonach wybor czych pokrywających się z powiatami, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku powiatów, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150, rejony wyborcze ustala Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

5. Zasady przeprowadzania wyboru delegatów określa regulamin wyborów, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6.

6. W rejonowym zebraniu wyborczym bierze udział co najmniej 1/2 członków okręgowej izby lekarsko-we terynaryjnej wykonujących zawód na terenie rejonu wyborczego. Art. 26a.1

6)

1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd leka rzy weterynarii zwołuje okręgowa rada lekarsko-wete rynaryjna:

1) z własnej inicjatywy; —————— 1

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 66 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 10. 1

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 66 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 10. —————— 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie leka rza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1189), która weszła w życie z dniem 4 stycznia 2001 r. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 14. 1

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi sie 14. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11956 — Poz. 1567

2) na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj nej;

3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy weteryna rii zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wnio sku w sprawie jego zwołania.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy wetery narii obraduje nad sprawami, dla których został zwo łany. Art. 2

7. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w szczególności:

1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakre sem działania izby;

2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby;

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarsko-weteryna ryjnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

4) ustala organizację organów izby i tryb ich działania;

5) ustala liczbę członków organów izby i zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej ra dy lekarsko-weterynaryjnej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu le karsko-weterynaryjnego oraz okręgowego rzeczni ka odpowiedzialności zawodowej i jego zastęp ców;

7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Le karzy Weterynarii;

8) ustala wysokość składki członkowskiej. Art. 2

8.

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezy dium stanowią: prezes oraz wybrani przez radę wice prezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

2. Prezydium okręgowej rady lekarsko-weteryna ryjnej działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Art. 2

9. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgo wymi zjazdami lekarzy weterynarii, a w szczególności:

1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 10, z wyjątkiem ustanawiania zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz sprawowania sądownictwa le karsko-weterynaryjnego;

2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy we terynarii;

3) składa przed okręgowym zjazdem lekarzy wetery narii sprawozdanie z działalności oraz wykonania budżetu;

4) prowadzi bieżące sprawy izby;

5) wykonuje zadania zlecone przez Krajową Radę Le karsko-Weterynaryjną. Art. 30. Przewodniczącemu okręgowej komisji re wizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu lekar sko-weterynaryjnego oraz okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarsko-weteryna ryjnej i jej prezydium. Art. 3

1. Okręgowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;

2) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej. Art. 3

2. Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny roz patruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodo wej lekarzy weterynarii oraz sprawuje sądownictwo polubowne. Art. 3

3. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności za wodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpo wiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii. Rozdział 5 Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Art. 3

4. Organami Krajowej Izby Lekarsko-Wetery naryjnej są:

1) Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii;

2) Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna;

3) Krajowa Komisja Rewizyjna;

4) Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny;

5) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Art. 3

5. Najwyższą władzą samorządu jest Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Art. 3

6.

1. W Krajowym Zjeździe Lekarzy Weteryna rii biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjaz dy lekarzy weterynarii oraz z głosem doradczym — nie będący delegatami — członkowie ustępujących orga nów Izby.

2. Liczbę delegatów określa Krajowa Rada Lekar sko-Weterynaryjna zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6.

3. Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwołuje Kra jowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weteryna rii zwołuje Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna:

1) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;

2) z własnej inicjatywy;

3) na wniosek co najmniej 1/5 okręgowych rad lekar sko-weterynaryjnych.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weteryna rii powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Art. 3

7. Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w szcze gólności:

1) uchwala zasady etyki i deontologii weterynaryjnej; Dziennik Ustaw Nr 187 — 11957 — Poz. 1567

2) uchwala program działalności samorządu;

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Kra jowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;

4) uchwala regulaminy organów Izby;

5) ustala liczbę członków organów Izby i zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo wej;

6) wybiera Prezesa oraz członków Krajowej Rady Le karsko-Weterynaryjnej, Krajowej Komisji Rewizyj nej, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za wodowej i jego zastępców;

7) ustala zasady określania wysokości i podziału składki członkowskiej. Art. 3

8.

1. W skład Krajowej Rady Lekarsko-Wetery naryjnej wchodzą: Prezes Krajowej Rady Lekarsko-We terynaryjnej, członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii i prezesi okręgowych rad lekarsko -weterynaryjnych.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium sta nowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, se kretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj nej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą. Art. 3

9.

1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kieruje działalnością samorządu w okresie między Kra jowymi Zjazdami Lekarzy Weterynarii, a w szczególno ści:

1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy We terynarii;

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorzą du;

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad lekarsko-weterynarajnych;

4) reprezentuje zawód lekarza weterynarii;

5) uchwala ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb lekarsko-wete rynaryjnych;

6) uchwala regulamin wyborów do organów samo rządu oraz tryb odwoływania członków tych orga nów;

7) określa zasady podejmowania uchwał przez orga ny samorządu;

8) ustala tryb postępowania w sprawach o niedosta teczne przygotowanie zawodowe;

9) uchwala zasady gospodarki finansowej samorzą du;

10) wybiera Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Wetery naryjnej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzial ności Zawodowej, jeżeli ich mandat wygasł w cza sie kadencji; 1

1) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych; 1

2) analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdro wia zwierząt; 1

3) negocjuje warunki pracy i płac lekarzy weterynarii; 1

4) uchwala budżet Krajowej Rady Lekarsko-Wetery naryjnej oraz rozpatruje sprawozdania z jego wy konania; 1

5) ustala minimalną wysokość składki członkowskiej.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna uchyla uchwały okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna może zwrócić się do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

4. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna może prowadzić działalność wydawniczą. Art. 40. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o działalności samorządu. Art. 4

1. Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewi zyjnej, przewodniczącemu Krajowego Sądu Lekarsko -Weterynaryjnego oraz Krajowemu Rzecznikowi Odpo wiedzialności Zawodowej służy prawo udziału w po siedzeniach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i jej Prezydium. Art. 4

2. Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansową i gospodarczą działalność Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wyko nanie uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy Weteryna rii;

2) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych ko misji rewizyjnych;

3) zgłasza wniosek w sprawie absolutorium dla Krajo wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Art. 4

3. Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności za wodowej lekarzy weterynarii;

2) składa Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw. Art. 4

4. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Za wodowej:

1) prowadzi postępowania w sprawach odpowiedzial ności zawodowej lekarzy weterynarii;

2) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej;

3) składa Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw. Rozdział 6 Odpowiedzialność zawodowa Art. 4

5. Członkowie samorządu podlegają odpowie dzialności zawodowej przed sądami lekarsko-wetery Dziennik Ustaw Nr 187 — 11958 — Poz. 1567 naryjnymi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii weterynaryjnej oraz za naruszenie przepi sów o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. Art. 4

6.

1. Sąd lekarsko-weterynaryjny może orze kać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres od trzech miesięcy do trzech lat;

4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2. Lekarz weterynarii, wobec którego sąd lekarsko -weterynaryjny orzekł w drugiej instancji karę wymie nioną w ust. 1 pkt 3 i 4, ma prawo wniesienia odwoła nia do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od dorę czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3. Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie w składzie 3 sędziów, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu po stępowania karnego dotyczące rewizji17). Art. 4

7.

1. Lekarz weterynarii, wobec którego sąd le karsko-weterynaryjny orzekł w pierwszej instancji karę wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszony w wykonywaniu czyn ności zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wy daje sąd lekarsko-weterynarajny z urzędu lub na wnio sek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

2. Postanowienie sądu lekarsko-weterynaryjnego o tymczasowym zawieszeniu w wykonywaniu czynno ści zawodowych jest natychmiast wykonalne.

3. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Krajowy Sąd Lekarsko-Wetery naryjny bada z urzędu zasadność zawieszenia. Art. 4

8.

1. W razie uniewinnienia lub umorzenia po stępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej1

8) lub w wyniku wznowienia postępowania, lekarzowi wete rynarii przysługuje roszczenie o odszkodowanie w sto sunku do izby lekarsko-weterynaryjnej, której sąd wy dał uchylone orzeczenie.

2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny. Art. 4

9. Na wniosek lekarza weterynarii orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w spra wie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu. Art. 50.

1. Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii rozpatrują okręgowe sądy lekar sko-weterynaryjne i Krajowy Sąd Lekarsko-Weteryna ryjny.

2. Okręgowe sądy lekarsko-weterynaryjne orzekają we wszystkich sprawach jako pierwsza instancja, z za strzeżeniem ust. 3 pkt

2. W sprawach odpowiedzialno ści zawodowej członków okręgowej rady lekarsko-we terynaryjnej i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny wyznaczony przez Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny.

3. Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny:

1) rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych są dów lekarsko-weterynaryjnych;

2) orzeka jako pierwsza instancja w sprawach odpo wiedzialności zawodowej członków: Krajowej Ra dy Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Komisji Re wizyjnej, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryj nego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za wodowej i jego zastępców, a także okręgowych są dów lekarsko-weterynaryjnych oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich za stępców;

3) rozpatruje w innym składzie odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt 2. Art. 5

1.

1. Kary nagany i zawieszenia prawa wyko nywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa wy bieralności do organów izb lekarsko-weterynaryjnych do czasu usunięcia z rejestru ukaranych wzmianki o ukaraniu.

2. Lekarz weterynarii zawieszony w prawie wyko nywania zawodu nie może wykonywać zawodu w żad nej formie.

3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powoduje skreślenie z listy lekarzy weterynarii bez pra wa ubiegania się o ponowny wpis.

4. W razie prawomocnego ukarania karą wymienio ną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy lekarza we terynarii wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pocią ga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwią zaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pra cownika. Art. 5

2. Postępowanie w przedmiocie odpowie dzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się nieza leżnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyj nej, w której przepisy szczególne przewidują takie po stępowanie. Może być jednak ono zawieszone do cza su ukończenia postępowania karnego. Art. 5

3.

1. Postępowania w sprawach odpowie dzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodek su postępowania karnego wyłącza ściganie.

2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania w sprawach odpowiedzialności zawo dowej, toczy się ono dalej, jeżeli zażąda tego w termi nie dwumiesięcznym od daty zgonu obwinionego jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra. —————— 1

7) Obecnie: apelacji, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks po stępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r. 1

8) Obecnie: kasacji, stosownie do art. 4 ustawy, o której mo wa w przypisie 17. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11959 — Poz. 1567 Art. 5

4.

1. Jeżeli w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bez podstawnie odmawia zeznań, sąd lekarsko-weteryna ryjny może zwrócić się do sądu rejonowego właściwe go ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwa nej o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub bie głego na okoliczności wskazane przez sąd lekarsko-we terynaryjny. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia strony, a protokół przesłuchania przesyła sądowi lekar sko-weterynaryjnemu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli świa dek lub biegły nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim zeznań. Art. 5

5.

1. Od prawomocnego orzeczenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczaj ną1

8) do Sądu Najwyższego mogą wnieść: Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Mini ster Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej

5) oraz Pre zes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

2. Rewizja nadzwyczajna1

8) na niekorzyść ukarane go może być wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Art. 5

6.

1. Nie można wszczynać postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.

2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie odpowiedzialności zawodowej nastę puje nie wcześniej niż przedawnienie karne.

3. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

4. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu je go popełnienia upłynęło pięć lat. Art. 5

7. Oskarżycielem w postępowaniu dotyczą cym odpowiedzialności zawodowej jest właściwy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Art. 5

8. Obwiniony może przybrać w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obrońców spośród lekarzy weterynarii lub adwokatów. Art. 5

9. Członkowie sądów lekarsko-weterynaryj nych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tyl ko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki i de ontologii weterynaryjnej. Art. 60.

1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi rejestr ukaranych.

2. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu nastę puje z urzędu po upływie:

1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia lub nagany,

2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wyko nywania zawodu, jeżeli lekarz weterynarii nie zostanie w tym czasie uka rany lub nie zostanie wszczęte przeciw niemu postę powanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Art. 6

1. W skład Krajowego Sądu Lekarsko-Wetery naryjnego orzekającego w drugiej instancji wchodzą sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez Pierw szego Prezesa Sądu Najwyższego. Art. 6

2.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniej szej ustawie do postępowania w przedmiocie odpo wiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ ywnościowej 5) w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i w uzgodnieniu z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryj ną określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach odpo wiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii. Rozdział 7 Polubowne rozstrzyganie sporów Art. 6

3.

1. Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny, za pisemną zgodą stron, może rozpatrywać, jako sąd polu bowny, spory między lekarzami weterynarii oraz między lekarzami weterynarii a innymi pracownikami instytucji weterynaryjnych, a także między lekarzami weterynarii a innymi osobami lub instytucjami, jeżeli spory te doty czą wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy le karsko-weterynaryjne stosują odpowiednio przepisy Ko deksu postępowania cywilnego o sądach polubownych. Rozdział 8 Majątek i gospodarka finansowa Art. 6

4.

1. Majątek izb lekarsko-weterynarajnych stanowią fundusze oraz ruchomości i nieruchomości, a w szczególności:

1) składki członkowskie;

2) zapisy, darowizny, dotacje;

3) wpływy z działalności gospodarczej;

4) inne wpływy.

2. Majątkiem izb lekarsko-weterynaryjnych zarzą dzają właściwe rady lekarsko-weterynaryjne. Art. 6

5. Nieopłacone w terminie składki członkow skie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzial ności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie prze pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozdział 9 Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe Art. 6

6. Lekarze weterynarii, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali uprawnienie do wykonywa nia zawodu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów i zawód ten wykonywali, zostają z urzędu wpisani do rejestru członków okręgowej izby lekarsko -weterynaryjnej, na której obszarze wykonują zawód. Art. 66a. (pominięty).19) Art. 6

7. (pominięty).19) —————— 1

9) Zamieszczony w obwieszczeniu. Dziennik Ustaw Nr 187 — 11960 — Poz. 1567 Art. 68.

20) 1.2

1) Minister właściwy do spraw rolnic twa określi, w drodze rozporządzenia, jakie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii, o których mowa w art. 1 ust. 1, mogą być wykonywane przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii, oraz określi kwalifikacje tych osób, uwzględniając konieczność sprawowania nadzoru przez lekarza weterynarii przy wykonywaniu niektórych czynności.

2. Osoby wymienione w ust. 1, które na podstawie dotychczasowych przepisów nabyły uprawnienia do wykonywania czynności weterynaryjnych samodziel nie lub pod nadzorem lekarza weterynarii i do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwie rząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji We terynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 36

9) prowadziły zareje strowaną działalność gospodarczą w tej dziedzinie, za chowują dotychczasowe uprawnienia. Art. 69.2

2) Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rol nictwa oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Le karsko-Weterynaryjnej, w drodze rozporządzenia, określi oznakowanie, tryb i zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub le ki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą sto sowane u zwierząt w sytuacji gdy brak jest weteryna ryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obro tu, z uwzględnieniem w szczególności grup zwierząt, przypadków oraz warunków, z zachowaniem których mogą być wystawiane recepty, oraz ich wzór upraw niający do nabycia produktów leczniczych za opłatą, sposób zaopatrywania w druki recept, kontroli ich wy stawiania, realizacji i stosowania. Art. 70. (pominięty).19) Art. 7

1. (pominięty).19) Art. 7

2. (pominięty).19) Art. 7

3. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc:

1) dekret z dnia 7 grudnia 1945 r. o wykonywaniu prak tyki lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr 58, poz. 337);

2) dekret z dnia 24 września 1947 r. o rejestracji pra cowników służby weterynaryjnej (Dz. U. Nr 61, poz. 338);

3) ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o planowym roz mieszczeniu lekarzy weterynaryjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 178). Art. 7

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 21, 22, 70 i 71 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.23) ——————

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwie rząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwo wej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), któ ra weszła w życie z dniem 15 grudnia 1997 r. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1089), która weszła w życie z dniem 5 paź dziernika 2001 r. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowa dzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wy robach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk tów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 152, poz. 1266), która weszła w życie z dniem 1 paź dziernika 2002 r. —————— 2

3) Ustawa została ogłoszona dnia 29 stycznia 1991 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-12
Data wydania: 2002-10-25
Data wejścia w życie: 2002-11-27
Data obowiązywania: 2002-11-27
Uwagi: Tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 66a, 67 i 70-72 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1567