Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1583

1583 ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w pro gramach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. Na podstawie art. 16 ust. 4 oraz art. 16a ust. 4 usta wy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 51

7) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzeda ży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przery wania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży (Dz. U. Nr 65, poz. 78

4) w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zastę puje się wyrazami „z dniem uzyskania przez Rzecz pospolitą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”,

2) w ust. 3 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zastę puje się wyrazami „z dniem uzyskania przez Rzecz pospolitą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Braun

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-14
Data wydania: 2002-10-24
Data wejścia w życie: 2002-11-29
Data obowiązywania: 2002-11-29
Data uchylenia: 2004-06-29
Organ wydający: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1583