Dz.U. 2002 nr 19 poz. 189

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerw ca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 118

9) oraz art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skar bowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 132

3) w związ ku z art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini strację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 162

3) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skar bowych (Dz. U. Nr 153, poz. 996 i z 2001 r. Nr 128, poz. 14

20) w załączniku nr 1 w części dotyczącej woje wództwa lubelskiego lp. 57 i 60 otrzymują brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 19 — 1197 — Poz. 189 189 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. Lp. Nazwa i siedziba urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania urzędu skarbowego 1 2 3 „57 Urząd Skarbowy w Krasnymstawie powiat krasnostawski obejmujący: miasto Krasnystaw gminy: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, ¸ o piennik Górny, Rejowiec, Rudnik, Siennica Różana, ˚ół kiewka” „60 Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie części miasta na prawach powiatu — Lublin pod nazwami: Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek — część zachodnia do ul. Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkanio wa, ¸ ęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury Bry gidkowskie, Ruta, Skarpa, Sławin, Sławinek, Szerokie, Szopena, Tatry, Węglin Południowy, Węglin, Węglin Pół nocny, Węglinek, Wieniawa powiat świdnicki obejmujący: miasto Âwidnik gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: M. Belka

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-03-11
Data wydania: 2002-02-19
Data wejścia w życie: 2002-03-11
Data obowiązywania: 2002-03-11
Data uchylenia: 2003-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 19 poz. 189