Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1619

Dziennik Ustaw Nr 193 — 12160 — Poz. 1619 Na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 152

4) za rządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „pojeździe nienormatywnym” — rozumie się przez to pojazd lub zespół pojazdów (z ładunkiem lub bez ładunku), którego masa, naciski osi lub wymiary są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w art. 61 ust. 6 i 10 oraz w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo wym i w przepisach określających warunki tech niczne pojazdów dla danej drogi oraz kolumny po jazdów nienormatywnych;

2) „pilotowaniu” — rozumie się przez to zespół czyn ności wykonywanych na drodze przez pilotów ko rzystających z pojazdów pilotujących, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pod czas przejazdu pojazdu nienormatywnego, pojaz du przewożącego materiały niebezpieczne lub ko lumny pojazdów;

3) „Siłach Zbrojnych” — rozumie się przez to Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

1. Organizator przejazdu zgłasza ten przejazd właściwej do spraw transportu:

1) komórce organizacyjnej Sił Zbrojnych: a) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w przy padku przejazdów międzynarodowych, b) Dowództwa Wojsk Lądowych, w przypadku przejazdów między okręgami wojskowymi, c) dowództwa okręgu wojskowego, w przypadku przejazdów na obszarze okręgu wojskowego;

2) komórce organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mo wa w ust. 1, określa termin, trasę i warunki przejazdu, a także wstrzymuje wykonanie przejazdu w przypadku, kiedy spowodowałby on istotne utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa.

§3. W czasie stanu wyjątkowego i stanu klęski ży wiołowej, a także w razie przeprowadzania akcji ratow niczej oraz akcji związanej z przywracaniem porządku publicznego przepisów § 2 nie stosuje się. Rozdział 2 Pilotowanie pojazdów

§4.

1. Przejazd po drodze publicznej pojazdów:

1) nienormatywnych, z wyjątkiem pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych,

2) gąsienicowych, z wyjątkiem pojazdów na gąsieni cach gumowych,

3) wyposażonych tylko w jedno światło drogowe lub mijania, w światło obrysowe lub odblaskowe, nie będących pojazdami jednośladowymi, poruszają cych się w warunkach niedostatecznej widoczności — podlega pilotowaniu.

2. Pilotowaniu podlega także przejazd kolumny li czącej sześć i więcej pojazdów specjalnych lub zespo łów pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych lub pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych.

3. Pilotowaniu podlega również przejazd pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, których prze wóz podlega zgłoszeniu komendantowi wojewódzkie mu Państwowej Straży Pożarnej i komendantowi wo jewódzkiemu Policji, na podstawie odrębnych przepi sów.

§5. Przewóz niewybuchów lub niewypałów odby wa się pojazdem uprzywilejowanym.

§6.

1. Pilotowanie, o którym mowa w § 4, wykonu ją:

1) wojskowe organy porządkowe i pododdziały regu lacji ruchu jednostek wojskowych; 1619 ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ, SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów spe cjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowni czych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej. —————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mi nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533). Dziennik Ustaw Nr 193 — 12161 — Poz. 1619

2) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, do których należą pi lotowane pojazdy.

2. Pilotowanie przez ˚ andarmerię Wojskową pojaz dów Sił Zbrojnych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, od bywa się w przypadkach, gdy:

1) szerokość jezdni, wraz z poboczem posiadającym ten sam rodzaj konstrukcji nawierzchni co jezdnia, pozostawiona dla przeciwnego kierunku ruchu na jezdniach dwukierunkowych lub dla tego samego kierunku ruchu na jezdniach jednokierunkowych, jest mniejsza niż 3 m;

2) długość pojedynczego pojazdu lub zespołu pojaz dów przekracza 30 m lub

3) łączna długość pojazdów pilotowanych przekracza 120 m.

3. Pilotowania, o którym mowa w ust. 2, nie stosu je się w przypadkach określonych w § 3.

§7.

1. O potrzebie pilotowania przez ˚andarmerię Wojskową komórka organizacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiadamia:

1) komendanta oddziału ˚andarmerii Wojskowej, właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia pi lotowania, gdy trasa przejazdu przebiega tylko przez obszar jego właściwości,

2) Komendanta Głównego ˚andarmerii Wojskowej, gdy trasa przejazdu przebiega przez obszary wła ściwości co najmniej dwóch oddziałów ˚andarme rii Wojskowej — w terminie nie krótszym niż siedem dni przed pla nowanym rozpoczęciem przejazdu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powin no mieć formę pisemną i zawierać w szczególności:

1) nazwę, adres, numer telefonu i faksu jednostki or ganizacyjnej, do której należą pojazdy, które będą pilotowane;

2) liczbę pojazdów;

3) numery rejestracyjne pojazdów;

4) rodzaj przewożonych ładunków;

5) gabaryty pojazdów nienormatywnych;

6) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego;

7) harmonogram przejazdu, zawierający w szczegól ności: a) miejsca, adresy, daty i godziny rozpoczęcia i za kończenia pilotowania, b) numery dróg oraz nazwy ulic w miastach, po któ rych będzie odbywał się przejazd, c) godziny przejazdu przez miasta większe niż ma jące pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców i przez granice województw, d) miejsca i czas planowanych postojów.

§8.

1. Pojazdem pilotującym może być pojazd sa mochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

2. Pojazd pilotujący należący do Sił Zbrojnych po winien być wyposażony w:

1) tablicę z napisem „PILOT”;

2) dwa światła błyskowe barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepo wodujące oślepiania innych uczestników ruchu;

3) środki łączności radiowej z pojazdami pilotowany mi.

3. Âwiatła, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być umieszczone na dachu pojazdu pilotującego, sy metrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, w jednej linii z tablicą z napisem „PILOT”.

4. Wzór tablicy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, okre śla załącznik do rozporządzenia.

5. Pilotowanie przez ˚andarmerię Wojskową, Poli cję i Straż Graniczną odbywa się ich oznakowanymi po jazdami służbowymi.

§9. Do zadań pilota należy zapewnienie bezpie czeństwa oraz ograniczenie utrudnień w ruchu drogo wym w czasie pilotowania pojazdów. Zadanie to pilot realizuje w szczególności przez:

1) właściwą organizację przejazdu;

2) bezpośredni nadzór nad pojazdami w czasie ich przejazdu i postoju;

3) kierowanie ruchem drogowym według zasad okre ślonych w odrębnych przepisach.

§10. W sytuacji kiedy zaistnieje nieprzewidziane, istotne utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, pilotowanie pojazdów należy przerwać. Decyzję o przerwaniu i wznowieniu piloto wania pojazdów podejmuje pilot. § 1

1. Postój pojazdów nienormatywnych oraz po jazdów przewożących materiały niebezpieczne, niewy buchy lub niewypały odbywa się poza jezdnią i pobo czem drogi. Rozdział 3 Przewóz osób § 1

2. Przewóz osób pojazdami Sił Zbrojnych, Poli cji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej odbywa się przeznaczonymi lub przystoso wanymi do tego celu pojazdami. § 1

3. Liczba osób przewożonych w pojazdach, o których mowa w § 12, powinna odpowiadać liczbie miejsc lub stanowisk w tych pojazdach i nie może prze kraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu. § 1

4.

1. Przewóz osób może odbywać się także sa mochodami ciężarowymi zgodnie z warunkami okre ślonymi w ust. 2.

2. Samochodem ciężarowym można przewozić osoby siedzące na skrzyni ładunkowej, której burty są Dziennik Ustaw Nr 193 — 12162 — Poz. 1619 zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwar ciem, pod warunkiem, że:

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a ka biną kierowcy;

2) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

3. Przewóz do pięciu osób dopuszcza się tylko w pierwszej przyczepie, pod warunkiem że:

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy;

2) osoby siedzą na podłodze przyczepy, której burty są zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem;

3) zespół pojazdów nie przekracza prędkości 20 km/h. § 1

5. Zabrania się przewożenia osób łącznie z ma teriałami niebezpiecznymi lub innym ładunkiem, który z uwagi na właściwości lub budowę może zagrozić bez pieczeństwu tych osób. § 1

6.

1. W pojeździe specjalnym lub używanym do celów specjalnych na miejscach przewidzianych kon strukcją pojazdu może być przewożona załoga, obsłu ga lub inne osoby.

2. Przy przewozie osób pojazdem, o którym mowa w ust. 1, bez względu na jego przeznaczenie lub rodzaj wykonywanego zadania nie można przekraczać do puszczalnej ładowności pojazdu. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 1

7. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków porusza nia się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Gra nicznej oraz straży pożarnej biorących udział w ak cjach ratowniczych (Dz. U. Nr 56, poz. 593 i Nr 96, poz. 1133);

2) rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spra wiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie wa runków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicz nej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz. U. Nr 64, poz. 734). § 1

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk Dziennik Ustaw Nr 193 — 12163 — Poz. 1619 Z ał ąc zn ik d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr ó w O b ro n y N ar o d o w ej , S p ra w

W ew n ęt rz n yc h

i A d m in i st ra cj i o ra z S p ra w ie d liw o śc i z d n ia 2 5 p aź d zi er n ik a 20 02 r. ( p o z. 1 61 9) W Z Ó R T A B LI C Y U M IE S Z C Z O N E J N A P O JE è D Z IE P IL O T U JÑ C Y M

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-22
Data wydania: 2002-10-25
Data wejścia w życie: 2002-12-07
Data obowiązywania: 2002-12-07
Data uchylenia: 2007-10-30
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1619