Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1621

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 26 paździer nika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 54

2) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania media cyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591) w § 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) pracownik placówki opiekuńczo-wychowaw czej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowaw czego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk 1621 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-22
Data wydania: 2002-11-05
Data wejścia w życie: 2002-12-07
Data obowiązywania: 2002-12-07
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1621