Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1646

1646 POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE dotyczące warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r. Na podstawie artykułu 38 Konwencji w sprawie za bezpieczenia społecznego między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, podpisa nej dnia 1 lipca 1996 r., właściwe władze ustaliły, za obopólną zgodą, następujące postanowienia: Tytuł I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Paragraf

1. Dla celów stosowania niniejszego Poro zumienia Administracyjnego: a) termin „Konwencja” oznacza Konwencję w spra wie zabezpieczenia społecznego między Rzecząpo spolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, podpisaną w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.; b) termin „Porozumienie” oznacza niniejsze Porozu mienie Administracyjne. Paragraf

2. Inne terminy użyte w niniejszym Poro zumieniu mają takie znaczenie, jakie zostało im nada ne w artykule 1 Konwencji. Artykuł 2 Paragraf

1. Dla celów stosowania Konwencji insty tucje łącznikowe wyznaczone w artykule 39 Konwencji mogą kontaktować się bezpośrednio między sobą, jak również z osobami zainteresowanymi lub ich pełno mocnikami. Dziennik Ustaw Nr 195 — 12243 — Poz. 1646 Paragraf

2. Instytucje łącznikowe ustanawiają, za obopólną zgodą, wspólne procedury i formularze nie zbędne dla stosowania Konwencji i niniejszego Poro zumienia. Artykuł 3 W celu stosowania ustawodawstw wymienionych w paragrafie 1 artykułu 2 Konwencji wyznacza się jako instytucje właściwe:

1) w przypadku Luksemburga: a) w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa: L’union des caisses de maladie (Związek Kas Chorych), Les caisses de maladie (Kasy Chorych), b) w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawo dowych: L’association d’assurance contre les accidents (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wypadkowe), c) w zakresie świadczeń rodzinnych: La caisse nationale des prestations familiales (Krajowa Kasa Âwiadczeń Socjalnych), d) w zakresie emerytur, rent inwalidzkich i rodzin nych: Les caisses de pension (Kasy emerytalno-rento we), e) w zakresie ustalania inwalidztwa: Le contrôle médical de sécurité sociale (Kontro la Medyczna Zabezpieczenia Społecznego), f) w zakresie ubezpieczenia fakultatywnego konty nuowanego (artykuł 5 Konwencji): Le centre commun de la sécurité sociale (Cen trum Powszechne Zabezpieczenia Społeczne go), g) w zakresie określania ustawodawstwa właści wego (tytuł II Konwencji): instytucje wyznaczone pod literami a, b i c, L’administration de l’emploi (Administracja Za trudnienia),

2) w przypadku Polski: a) w zakresie świadczeń rzeczowych: Kasy Chorych, b) w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choro by i macierzyństwa, z tytułu wypadków przy pra cy i chorób zawodowych oraz świadczeń rodzin nych, emerytur i rent, a także w celu stosowania artykułu 5 Konwencji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — KRUS, c) w zakresie stosowania tytułu II Konwencji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS. Artykuł 4 Dla celów stosowania artykułu 5 Konwencji insty tucja właściwa Umawiającej się Strony, w której został złożony wniosek o przyjęcie do ubezpieczenia kontynu owanego, może zwrócić się, bezpośrednio lub za po średnictwem instytucji łącznikowych, do właściwej in stytucji drugiej Umawiającej się Strony, aby zażądać zaświadczenia o okresach ubezpieczenia przebytych pod działaniem ustawodawstwa tej Strony. Tytuł II Postanowienia określające ustawodawstwo właściwe Artykuł 5 Paragraf

1. W przypadkach wymienionych w arty kule 9 litera a Konwencji instytucja Umawiającej się Strony, której ustawodawstwo ma zastosowanie, wy daje pracownikowi, na wniosek pracodawcy, zaświad czenie potwierdzające, że pozostaje on nadal pod dzia łaniem tego ustawodawstwa. Zaświadczenie podaje okres oddelegowania i wy mienia również członków rodziny, którzy towarzyszą pracownikowi. Zaświadczenie jest sporządzane: jeśli ma zastosowanie ustawodawstwo polskie, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; jeśli ma zastosowanie ustawodawstwo luksembur skie, przez Le centre commun de la sécurité sociale (Cen trum Powszechne Zabezpieczenia Społecznego). Paragraf

2. Instytucja wyznaczona w poprzednim paragrafie wydaje potwierdzony egzemplarz zaświad czenia pracownikowi i jego pracodawcy. Pracownicy zobowiązani są zachować zaświadczenie podczas po bytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, aby okazać je, o ile to konieczne, instytucji właściwej tej Umawiającej się Strony. Instytucja Umawiającej się Strony, która wydaje za świadczenie wymienione w paragrafie 1, przesyła jego kopię instytucji drugiej Umawiającej się Strony. Paragraf

3. W przypadku wcześniejszego zakończe nia początkowo przewidzianego okresu oddelegowa nia pracodawca zobowiązany jest poinformować o tym instytucję Umawiającej się Strony, na terytorium której pracownik jest oddelegowany, za pośrednictwem in stytucji, która wydała zaświadczenie. Paragraf

4. W przypadku przedłużenia zatrudnienia ponad okres dwunastu miesięcy, o zgodę przewidzia ną w artykule 9 litera a Konwencji pracodawca zobo wiązany jest wystąpić do instytucji Umawiającej się Strony, na terytorium której pracownik jest oddelego wany, przed datą wygaśnięcia okresu, na który począt kowo udzielono zezwolenia. Zgoda ta udzielana jest na zaświadczeniu o prze dłużeniu oddelegowania, które jest przekazywane pra cownikowi, pracodawcy i instytucji drugiej Umawiają cej się Strony. Dziennik Ustaw Nr 195 — 12244 — Poz. 1646 Paragraf

5. Wnioski dotyczące wyjątków, o których mowa w artykule 10 Konwencji, należy składać do od powiednich instytucji łącznikowych. Tytuł III Postanowienia szczegółowe Rozdział pierwszy Choroba, macierzyństwo i śmierć (zasiłek pogrzebo wy) Artykuł 6 Paragraf

1. W celu stosowania artykułu 11 Konwen cji zainteresowana osoba zobowiązana jest do przed stawienia instytucji właściwej Umawiającej się Strony, na której terytorium się udała, zaświadczenia dotyczą cego okresów przebytych na mocy ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony przed datą swojego ostatniego przybycia na terytorium pierwszej Umawia jącej się Strony. Paragraf

2. Jeśli zainteresowana osoba nie przed stawi zaświadczenia, instytucja właściwa Umawiającej się Strony, na której terytorium się udała, zażąda od in stytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony wy stawienia i przesłania jej zaświadczenia. Artykuł 7 W celu skorzystania ze świadczeń rzeczowych na mocy paragrafu 1 artykułu 12 Konwencji zainteresowa na osoba zobowiązana jest do przedłożenia instytucji miejsca pobytu zaświadczenia potwierdzającego, że ma prawo do tych świadczeń. Zaświadczenie to, wy dane przez instytucję właściwą, o ile możliwe przed rozpoczęciem czasowego pobytu osoby zainteresowa nej, podaje zwłaszcza długość okresu, podczas którego świadczenia te mogą być udzielane. Jeśli osoba zainte resowana nie przedstawi wymienionego zaświadcze nia, instytucja miejsca pobytu zwraca się do instytucji właściwej w celu jego otrzymania. Artykuł 8 Paragraf

1. W celu skorzystania ze świadczeń pie niężnych podczas pobytu czasowego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony osoba zainteresowana zobowiązana jest do natychmiastowego zwrócenia się do instytucji miejsca pobytu, przedstawiając jej za świadczenie o niezdolności do pracy wydane przez le karza prowadzącego. W ciągu trzech dni od daty przedłożenia przez oso bę zainteresowaną instytucji miejsca pobytu zaświad czenia o niezdolności do pracy instytucja ta przystępu je do kontroli lekarskiej pracownika zgodnie z zasada mi stosowanymi wobec własnych ubezpieczonych. Orzeczenie lekarza podające przewidywany okres niezdolności do pracy jest przesyłane przez instytucję miejsca pobytu instytucji właściwej w ciągu pięciu dni od daty kontroli. W ciągu ośmiu dni od otrzymania tego orzeczenia przez instytucję właściwą wspomniana instytucja in formuje instytucję miejsca pobytu, czy osoba zaintere sowana może korzystać ze świadczeń pieniężnych. Paragraf

2. Jeżeli lekarz stwierdzi, że osoba zainte resowana jest zdolna wznowić zatrudnienie, instytucja miejsca pobytu zawiadamia tę osobę o zakończeniu okresu jej niezdolności do pracy i przesyła bezzwłocz nie kopię tego zawiadomienia instytucji właściwej. Je śli chodzi o pracowników innych niż wymienieni w ustępie a artykułu 9 Konwencji, o ile lekarz stwierdzi, że ich stan zdrowia nie przeszkadza, aby powrócili do kraju właściwego, instytucja miejsca pobytu zawiada mia ich natychmiast o opinii lekarza i przesyła kopię te go zawiadomienia instytucji właściwej. Paragraf

3. Instytucja miejsca pobytu przystępuje do kontroli administracyjnej osoby zainteresowanej, tak jakby chodziło o jej własnego ubezpieczonego. Paragraf

4. Instytucja właściwa wypłaca bezpo średnio osobie zainteresowanej świadczenia pieniężne i zawiadamia o tym instytucję miejsca pobytu. Artykuł 9 W celu skorzystania ze świadczeń rzeczowych zgodnie z paragrafem 1 artykułu 13 Konwencji członko wie rodziny zobowiązani są zgłosić się do instytucji ich miejsca zamieszkania, przedstawiając: — zaświadczenie wydane przez instytucję właściwą i potwierdzające istnienie prawa do świadczeń rze czowych. Zaświadczenie to ważne jest dopóty, do póki instytucja właściwa nie zawiadomi instytucji miejsca zamieszkania o jego anulowaniu; — dokumenty dowodowe zwyczajowo wymagane przez ustawodawstwo kraju zamieszkania przy przyznawaniu świadczeń rzeczowych członkom ro dziny. Instytucja miejsca zamieszkania informuje instytu cję właściwą, czy członkowie rodziny mają lub nie pra wo do świadczeń zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem. Artykuł 10 Paragraf

1. Jeśli, w przypadkach wymienionych w paragrafie 2 artykułu 13 i paragrafie 3 artykułu 15 Konwencji, ustawodawstwo stosowane przez instytu cję właściwą przewiduje maksymalny okres, za który przysługują świadczenia, to brany jest pod uwagę okres udzielania tych świadczeń bezpośrednio przed zmianą miejsca zamieszkania. Paragraf

2. W celu stosowania paragrafu 1 instytu cja właściwa zwraca się do instytucji ostatniego miej sca zamieszkania każdego członka rodziny i każdego emeryta lub rencisty, który przeniósł miejsce swego zamieszkania na terytorium kraju właściwego, o do starczenie jej informacji dotyczących okresu udziela nia świadczeń bezpośrednio przed tym przeniesie niem. Dziennik Ustaw Nr 195 — 12245 — Poz. 1646 Artykuł 11 Paragraf

1. W celu skorzystania ze świadczeń rzeczo wych w kraju miejsca swego zamieszkania emeryt lub rencista wymieniony w paragrafie 2 artykułu 15 Kon wencji zobowiązany jest do zgłoszenia się w instytucji miejsca zamieszkania, przedstawiając zaświadczenie, w którym instytucja właściwa poświadcza, że emeryt lub rencista ma prawo, dla siebie i dla członków swojej rodziny, zgodnie z ustawodawstwem Strony wypłacają cej emeryturę lub rentę, do świadczeń rzeczowych. In stytucja, która wydała zaświadczenie, przekazuje jego kopię instytucji drugiej Umawiającej się Strony. Paragraf

2. Instytucja miejsca zamieszkania zawia damia instytucję, która wydała zaświadczenie przewi dziane w paragrafie 1, o wszelkich dokonanych przez nią wpisach. Paragraf

3. Instytucja, która wydała zaświadczenie przewidziane w paragrafie 1, zawiadamia instytucję drugiej Umawiającej się Strony o ustaniu prawa do świadczeń rzeczowych emeryta lub rencisty i członków jego rodziny. Artykuł 12 W celu stosowania artykułu 16 Konwencji zaintere sowana osoba zobowiązana jest do udzielenia instytu cji właściwej Umawiającej się Strony, pod działaniem ustawodawstwa której wnioskuje o przyznanie świad czeń rzeczowych, niezbędnych informacji dotyczących świadczeń rzeczowych przyznanych uprzednio na mo cy ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony. Je śli instytucja właściwa uzna to za konieczne, może zwrócić się, bezpośrednio lub za pośrednictwem insty tucji łącznikowych, do instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, aby zażądać informacji doty czących świadczeń rzeczowych uprzednio przyznanych. Artykuł 13 Paragraf

1. W celu skorzystania z zasiłku pogrzebo wego zgodnie z ustawodawstwem Umawiającej się Strony wnioskodawca mieszkający na terytorium dru giej Umawiającej się Strony zobowiązany jest przesłać swój wniosek bądź do instytucji właściwej, bądź do in stytucji miejsca zamieszkania. Paragraf

2. Do wniosku należy dołączyć dokumen ty dowodowe wymagane przez ustawodawstwo stoso wane przez instytucję właściwą. Paragraf

3. Zgodność informacji podanych przez wnioskodawcę musi być ustalona na podstawie urzę dowych dokumentów dołączonych do wniosku lub po twierdzona przez właściwe organy Umawiającej się Strony, na której terytorium zamieszkuje wnioskodaw ca. Rozdział drugi Inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury i renty) Artykuł 14 Paragraf

1. W celu skorzystania ze świadczeń zgod nie z postanowieniami rozdziału drugiego tytułu III Konwencji wnioskodawca zobowiązany jest do złoże nia, na przewidzianym w tym celu formularzu, wniosku do instytucji właściwej miejsca zamieszkania na wa runkach określonych przez ustawodawstwo kraju za mieszkania. Paragraf

2. Jeśli, w chwili składania wniosku, ż aden z okresów ubezpieczenia nie był przebyty pod działa niem ustawodawstwa Umawiającej się Strony, na któ rej terytorium wnioskodawca zamieszkuje, wniosek należy złożyć do instytucji łącznikowej lub właściwej tej Strony, która prześle go bezzwłocznie do instytucji łącznikowej lub właściwej drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 15 Paragraf

1. Instytucje właściwe obu Umawiających się Stron przesyłają sobie bezzwłocznie, bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji łącznikowych, na prze widzianym w tym celu formularzu, wnioski oraz doku menty dowodowe i wszelkie dostępne dokumenty, któ re mogą być niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. Każ da instytucja właściwa przesyła również zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte pod działaniem swojego ustawodawstwa instytucji właści wej drugiej Umawiającej się Strony. Paragraf

2. Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, do której został zgłoszony wniosek o świadcze nia, sprawdza informacje dotyczące wnioskodawcy i członków jego rodziny. Paragraf

3. Formularz wymieniony w paragrafie 1, jak również stosowanie paragrafu 2 niniejszego artyku łu zastępuje przesłanie odpowiednich dokumentów dowodowych. Artykuł 16 Każda instytucja właściwa ustala uprawnienia wnioskodawcy zgodnie z artykułem 21 Konwencji i za wiadamia zainteresowaną osobę o podjętej decyzji, wskazując środki i terminy odwoławcze, oraz przesyła jednocześnie kopię instytucji właściwej drugiej Uma wiającej się Strony. Artykuł 17 Emerytury i renty obciążające instytucję jednej z Umawiających się Stron są wypłacane bezpośrednio świadczeniobiorcy mieszkającemu na terytorium dru giej Umawiającej się Strony w terminach płatności przewidzianych ustawodawstwem stosowanym przez tę instytucję. Wypłata dokonywana jest zgodnie z arty kułem 34 Konwencji bez potrąceń kosztów administra cyjnych, które mogłyby wyniknąć w związku z wypłatą tego świadczenia. Artykuł 18 Instytucje łącznikowe wymieniają co roku dane sta tystyczne dotyczące liczby wypłacanych świadczeń w drugiej Umawiającej się Stronie oraz wynikających stąd kwot. Dziennik Ustaw Nr 195 — 12246 — Poz. 1646 Rozdział trzeci Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Artykuł 19 Paragraf

1. Postanowienia niniejszego Porozumie nia dotyczące świadczeń rzeczowych z ubezpieczenia na wypadek choroby mają zastosowanie przez analo gię do udzielania świadczeń rzeczowych z ubezpiecze nia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodo wych. Paragraf

2. Postanowienia niniejszego Porozumie nia dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia na wypadek choroby mają zastosowanie przez analo gię do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z wyjątkiem rent. Paragraf

3. Postanowienia artykułu 17 niniejszego Porozumienia dotyczące wypłaty emerytur i rent mają zastosowanie przez analogię do wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Artykuł 20 Dla celów ustalania stopnia niezdolności do pracy w przypadkach, o których mowa w artykule 23 Kon wencji, zainteresowana osoba jest zobowiązana do udzielenia instytucji właściwej Umawiającej się Stro ny, pod działaniem ustawodawstwa której nastąpił wy padek przy pracy lub choroba zawodowa, niezbędnych informacji dotyczących wypadków przy pracy lub cho rób zawodowych, które nastąpiły uprzednio pod dzia łaniem ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Stro ny, niezależnie od stopnia niezdolności spowodowanej tymi przypadkami. Jeśli wspomniana instytucja uzna to za konieczne, może zwrócić się o udostępnienie do kumentów dotyczących tych przypadków do instytucji właściwej lub właściwych dla zapewnienia odszkodo wania z ich tytułu. Artykuł 21 W przypadku stosowania paragrafu 3 artykułu 22 Konwencji rzeczywiste wydatki na świadczenia rzeczo we udzielane zgodnie z postanowieniami paragrafu 1 artykułu 22 są zwracane instytucji, która ich udzieliła, zgodnie z jej rachunkami. Rozdział czwarty Âwiadczenia rodzinne Artykuł 22 Dla celów stosowania postanowień artykułu 26 Konwencji instytucja właściwa Umawiającej się Stro ny, w której został złożony wniosek o świadczenia ro dzinne, może zwrócić się, bezpośrednio lub za pośred nictwem instytucji łącznikowych, do instytucji właści wej drugiej Umawiającej się Strony z prośbą o po świadczenie okresów zatrudnienia lub działalności za wodowej przebytych pod działaniem ustawodawstwa tej Strony. Tytuł IV Postanowienia różne Artykuł 23 Paragraf

1. Kontrola administracyjna i medyczna świadczeniobiorców jednej z Umawiających się Stron zamieszkujących na terytorium drugiej Umawiającej się Strony dokonywana jest na wniosek instytucji wła ściwej przez instytucję miejsca zamieszkania zgodnie z zasadami przewidzianymi przez ustawodawstwo sto sowane przez tę ostatnią instytucję. Paragraf

2. Na wniosek instytucji właściwej jednej z Umawiających się Stron instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony przekazuje bezpłatnie wszelkie informacje natury medycznej i wszelką znajdującą się w jej posiadaniu dokumentację dotyczącą inwalidztwa wnioskodawcy lub świadczeniobiorcy. Paragraf

3. Instytucje właściwe zachowują jednak prawo do zlecania przeprowadzenia badania zaintere sowanej osoby przez wybranego przez nie lekarza. Artykuł 24 Przy przekazywaniu danych osobowych między in stytucjami właściwymi Umawiających się Stron w za kresie ochrony danych obowiązuje prawo Umawiają cej się Strony przekazującej dane drugiej Stronie. W przypadku dalszego wykorzystywania, gromadzenia cyfrowego, przetwarzania lub usuwania danych przez Stronę przyjmującą, obowiązują przepisy o ochronie danych Strony przyjmującej. Artykuł 25 Paragraf

1. Beneficjenci świadczeń przyznanych z tytułu ustawodawstwa jednej z Umawiających się Stron, którzy zamieszkują na terytorium drugiej Uma wiającej się Strony, zawiadamiają instytucję właściwą, bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem instytucji łącznikowych, o każdej zmianie dotyczącej ich sytuacji osobistej lub rodzinnej, ich stanu zdrowa, ich zdolno ści do pracy, ich dochodów, jak również o wszelkich in nych okolicznościach mających wpływ na ich upraw nienia lub obowiązki w świetle ustawodawstw wymie nionych w artykule 2 Konwencji i w świetle postano wień Konwencji. Paragraf

2. Instytucje przekazują sobie, bądź bezpo średnio, bądź za pośrednictwem instytucji łączniko wych wszelkie, będące w ich posiadaniu, analogiczne informacje. Artykuł 26 Z chwilą kiedy, po zawieszeniu świadczenia, zainte resowana osoba odzyska prawo do świadczenia, wów czas gdy mieszka na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, instytucje właściwe wymieniają wszelkie in formacje niezbędne dla wznowienia wypłaty świadcze nia. Dziennik Ustaw Nr 195 — 12247 — Poz. 1646 Artykuł 27 Paragraf

1. Koszty wynikające z badań lekarskich, przeprowadzania obserwacji, przejazdów lekarzy i pro cedur administracyjnych lub medycznych niezbędnych dla dokonania kontroli administracyjnej lub medycznej obciążają instytucję, która przeprowadza kontrolę, na podstawie stosowanego przez nią cennika i są zwraca ne przez instytucję, która wystąpiła o przeprowadzenie kontroli. Paragraf

2. Instytucje łącznikowe obydwu Umawia jących się Stron mogą, za zgodą odpowiednich właści wych władz zwierzchnich, uzgodnić rezygnację ze zwrotu kosztów wymienionych w poprzednim para grafie. Artykuł 28 Niniejsze Porozumienie Administracyjne obowią zuje od tej samej daty i przez taki sam okres co Kon wencja. Sporządzono w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i francuskim, przy czym obydwa teksty mają jednako wą moc. Za właściwe władze Za właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej Wielkiego Księstwa Luksemburga K. Tokarska-Biernacik C. Wagner Dziennik Ustaw Nr 195 — 12248 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12249 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12250 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12251 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12252 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12253 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12254 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12255 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12256 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12257 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12258 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12259 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12260 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12261 — Poz. 1646 Dziennik Ustaw Nr 195 — 12262 — Poz. 1646

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-25
Data wydania: 2002-07-05
Data wejścia w życie: 2002-07-05
Data obowiązywania: 2001-02-01
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1646