Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1664

1664 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw ca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 108

9) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wzór wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezy denta miasta, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 197 — 12368 — Poz. 1664 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. (poz. 1664) WZÓR

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-27
Data wydania: 2002-11-20
Data wejścia w życie: 2002-12-12
Data obowiązywania: 2002-12-12
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1664