Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1666

Dziennik Ustaw Nr 197 — 12374 — Poz. 1666 Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopa da 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 115

6) zarządza się, co następuje:

§1. Inspekcje w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich przeprowadza dyrektor właściwego urzędu morskiego, zwany dalej „organem inspekcyj nym”.

§2. Organ inspekcyjny wyznacza inspektorów do przeprowadzenia inspekcji.

§3. Przy przeprowadzaniu inspekcji na statkach morskich, zwanych dalej „statkami”, powinien być obecny kapitan statku lub wyznaczona przez niego osoba.

§4.

1. W trakcie przeprowadzania inspekcji, o któ rej mowa w § 1, organ inspekcyjny sprawdza, czy:

1) na statku znajduje się certyfikat bezpiecznej obsłu gi lub inny dokument, określający wymagany skład załogi;

2) wymagany skład załogi jest zgodny z rzeczywistym stanem na pokładzie;

3) członkowie załogi zatrudnieni na statku posiadają wymagane odrębnymi przepisami dyplomy, świa dectwa, zaświadczenia albo zezwolenia lub ich po twierdzenia, w myśl Prawidła I/10 Międzynarodo wej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszko lenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), lub dokumenty potwierdzające złożenie aplikacji;

4) dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 3, są dostęp ne na statku w oryginale;

5) dokumenty, o których mowa w pkt 3, są autentycz ne i ważne;

6) rozkłady wacht uwzględniają przewidziane przepi sami ustawy o pracy na morskich statkach handlo wych okresy odpoczynku, czy są one przestrzega ne i czy są we właściwy sposób podane do wiado mości załogi.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności dokumentów, o których mowa w ust. 1, wystawionych przez:

1) administrację morską Rzeczypospolitej Polskiej, or gan inspekcyjny zatrzymuje dokument za pokwito waniem oraz przesyła go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu;

2) inne administracje, organ inspekcyjny dokonuje sprawdzenia ich autentyczności korespondencyj nie z administracją morską państwa bandery, bez zatrzymywania statku, z przekazaniem informacji do następnego portu, gdzie udaje się statek.

§5.

1. Organ inspekcyjny po przeprowadzeniu in spekcji, o której mowa w § 1, sporządza protokół w 3 egzemplarzach, które podpisuje inspektor i kapi tan bądź osoba przez niego wyznaczona. Po jednym egzemplarzu protokołu otrzymują kapitan kontrolowa nego statku bądź osoba przez niego wyznaczona oraz armator statku. Trzeci egzemplarz dołącza się do akt sprawy.

2. Organ inspekcyjny wpisuje w protokole polece nia i zalecenia pokontrolne dla armatora i kapitana stat ku, wydane na podstawie wyników inspekcji, o której mowa w § 1.

3. Kapitan bądź osoba przez niego wyznaczona, przed podpisaniem protokołu, może zgłosić do jego ustaleń pisemne zastrzeżenia, które wnosi do dyrekto ra właściwego urzędu morskiego.

4. W terminie 7 dni dyrektor właściwego urzędu morskiego:

1) uwzględniając zastrzeżenia, dokonuje zmian w pro tokole albo

2) w drodze decyzji odmawia uwzględnienia zmian w protokole.

5. Kapitan zgłasza na piśmie wykonanie poleceń pokontrolnych organowi inspekcyjnemu, który je wy dał, w ustalonym przez niego terminie.

§6.

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie inspek cji, że naruszone zostały obowiązujące przepisy w za kresie kwalifikacji i składu załóg statków, organ inspek cyjny podejmuje działania określone w art. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

2. Organ inspekcyjny zezwala na opuszczenie por tu po uzyskaniu pozytywnego wyniku ponownie prze prowadzonej inspekcji.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302). 1666 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-27
Data wydania: 2002-11-18
Data wejścia w życie: 2002-12-12
Data obowiązywania: 2002-12-12
Data uchylenia: 2012-01-25
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1666