Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa zasady przewozu drogowe go towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Art.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) „umowa ADR” — Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towa 1671 U S TAWA z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. rów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Gene wie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypo spolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiado mości we właściwy sposób;

2) „towar niebezpieczny” — materiał lub przedmiot (rzecz), który zgodnie z umową ADR jest niedo puszczony do międzynarodowego przewozu dro gowego lub jest dopuszczony do takiego przewo zu na warunkach określonych w tej umowie;

3) „przewóz drogowy” — każde przemieszczenie to waru niebezpiecznego przy użyciu pojazdu po dro dze publicznej i po innych drogach ogólnodostęp nych;

4) „zaświadczenie ADR” — zaświadczenie o ukończe niu przez kierowcę, z wynikiem pozytywnym, kur su dokształcającego początkowego lub kursu do kształcającego doskonalącego dla kierowców prze wożących towary niebezpieczne, zwanych dalej „kursami dokształcającymi”. Art.

3.

1. W sprawach nieuregulowanych ustawą do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych stosuje się umowę ADR.

2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do nadawcy, odbiorcy oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Art.

4.

1. Zabrania się przewozu drogowego towa rów niebezpiecznych określonych w przepisach umo wy ADR jako towary niedopuszczone do międzynaro dowego przewozu drogowego.

2. Zezwala się na przewóz drogowy towarów nie bezpiecznych określonych w umowie ADR jako towary dopuszczone do międzynarodowego przewozu drogo wego, wyłącznie na warunkach określonych w tej umo wie. Art.

5.

1. Dopuszcza się odstępstwa od przepisów ustawy w przypadku przewozu towarów niebezpiecz nych:

1) w ruchu międzynarodowym — zgodnie z art. 4 ust. 3 umowy ADR;

2) pojazdami będącymi w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — na warunkach i w try bie określonych odrębnymi przepisami, w przy padkach uzasadnionych względami obronności państwa lub koniecznością zapewnienia bezpie czeństwa i porządku publicznego;

3) wykonywanego lub nadzorowanego przez służby ratownicze, w celu: a) ratowania życia lub zdrowia, b) usuwania skutków katastrof lub klęsk żywioło wych;

4) w innych przypadkach wskazanych w umowie ADR.

2. Przy krajowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych nie obowiązują wymagania umowy ADR dotyczące używania języków innych niż język pol ski. Art.

6. Jeżeli przepisy umowy ADR zobowiązują właściwą władzę krajową lub upoważnioną przez nią organizację do wykonania odpowiednich czynności administracyjnych, w przypadku gdy nie zostało to określone inaczej w innych przepisach ustawy, czynno ści tych dokonują:

1) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki lub jednost ka upoważniona przez niego w drodze zarządzenia — w sprawach warunków przewozu drogowego materiałów promieniotwórczych;

2) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego — w sprawach: a) warunków technicznych cystern przeznaczo nych do przewozu drogowego towarów niebez piecznych, b) wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecz nych, c) warunków technicznych opakowań przeznaczo nych do przewozu drogowego gazów, d) badań okresowych dużych pojemników do przewozu luzem;

3) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego — w spra wach nadzoru nad wytwarzaniem i wykonywa niem badań okresowych butli;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — w sprawach: a) sprawozdawczości wypadkowej, b) nadzoru nad czynnościami ładunkowymi i po stojem pojazdów z towarami niebezpiecznymi;

5) jednostka upoważniona, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki — w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków do puszczania do przewozu towarów niebezpiecz nych, niezastrzeżonych do kompetencji innych jed nostek lub organów;

6) jednostka upoważniona, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki — w sprawach warunków technicznych opakowań towarów niebezpiecznych, niezastrzeżonych do kompetencji innych jednostek lub organów;

7) jednostka upoważniona, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia — w sprawach warunków przewozu materiałów za kaźnych; Dziennik Ustaw Nr 199 — 12498 — Poz. 1671

8) minister właściwy do spraw transportu lub jed nostka upoważniona przez niego, w drodze zarzą dzenia — w pozostałych sprawach. Rozdział 2 Pojazdy i opakowania Art.

7.

1. Przewóz drogowy towarów niebezpiecz nych może odbywać się, z zastrzeżeniem ust. 2, pojaz dem samochodowym lub zespołem pojazdów, z wyłą czeniem motocykla oraz zespołu pojazdów składające go się z motocykla i przyczepy.

2. Dopuszcza się przewóz paliwa do silników Die sla, materiałów utleniających stosowanych jako nawo zy sztuczne lub materiałów trujących stosowanych ja ko środki ochrony roślin zespołem pojazdów składają cych się z ciągnika rolniczego i przyczepy, jeżeli towa ry te są przewożone w opakowaniach i w ilościach, dla których umowa ADR nie przewiduje obowiązku ozna kowania pojazdu. Art.

8.

1. Pojazd przewożący towary niebezpieczne powinien być odpowiednio przystosowany, wyposażo ny i oznakowany zgodnie z umową ADR.

2. Opakowania, kontenery i cysterny służące do przewozu towarów niebezpiecznych powinny odpo wiadać postanowieniom umowy ADR. Art.

9.

1. Pojazdy, dla których umowa ADR wyma ga wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „świadectwem dopuszczenia pojazdu”, podlegają sprawdzeniu w zakresie spełniania dodatko wych wymagań technicznych, określonych w umowie ADR, dotyczących wyposażenia lub przystosowania tych pojazdów.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonu je, w drodze badania technicznego pojazdu, określona przepisami ruchu drogowego okręgowa stacja kontro li pojazdów, która następnie wystawia zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego badania.

3. Transportowy Dozór Techniczny dokonuje na za sadach określonych w ustawie sprawdzenia, czy cy sterny spełniają postanowienia umowy ADR, oraz wy stawia zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego ba dania.

4. Na podstawie pozytywnych wyników badań, stwierdzonych w zaświadczeniach, o których mowa w ust. 2 i 3, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicz nego odpowiednio wystawia świadectwo dopuszcze nia pojazdu lub przedłuża jego ważność.

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność określenia czynności wykony wanych w ramach badań technicznych pojazdów, okre śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wystawiania i przedłużania świadectwa dopusz czenia pojazdów, a także jego wzór i sposób wypełnia nia. Rozdział 3 Wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych Art.

10.

1. Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne, w stosunku do którego umowa ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu lub kursów dokształcających, jest uprawniona osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) spełnia wymogi określone w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne;

3) posiada zaświadczenie ADR.

2. Zaświadczenie ADR otrzymuje po raz pierwszy osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1—2 i która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dokształcający początkowy.

3. Zaświadczenie ADR, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane przez jednostkę prowadzącą kurs, na okres 5 lat.

4. W roku poprzedzającym datę upływu ważności zaświadczenia ADR, o którym mowa w ust. 2, kierują cy pojazdem jest obowiązany ukończyć kurs dokształ cający doskonalący. Po ukończeniu tego kursu, z wyni kiem pozytywnym, jednostka prowadząca kurs prze dłuża ważność zaświadczenia ADR albo wydaje nowe zaświadczenie ADR, na okres kolejnych 5 lat.

5. Kursy dokształcające uznaje się za ukończone z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nich uczestni cząca zda egzamin przed trzyosobową komisją egzami nacyjną, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez jed nostkę prowadzącą kurs.

6. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie w szcze gólności:

1) znajomości przepisów krajowych oraz umów mię dzynarodowych dotyczących przewozu drogowe go towarów niebezpiecznych;

2) wiedzy na temat przyczyn wypadków z towarami niebezpiecznymi, działań zapobiegawczych oraz czynności podejmowanych bezpośrednio po wy padku.

7. Przewodniczącym komisji jest osoba wyznaczo na przez marszałka województwa. Art. 1

1.

1. Koszt kursu dokształcającego, w tym koszt egzaminu, o którym mowa w art. 10 ust. 5, ponosi:

1) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodar czą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych lub inny podmiot wykonujący takie przewozy — w przypadku uczestnika kursu przez niego zatrud nionego lub, gdy osobiście wykonuje tę działal ność; Dziennik Ustaw Nr 199 — 12499 — Poz. 1671

2) jednostka wojskowa — w przypadku szkolenia żoł nierzy na potrzeby wojska;

3) uczestnik kursu — w innych przypadkach.

2. Za przeprowadzenie egzaminu członkom komi sji, o której mowa w art. 10 ust. 5, przysługuje wyna grodzenie, którego koszt ponosi podmiot prowadzący kurs dokształcający.

3. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze czas trwania egzaminu, o którym mowa w art. 10 ust. 5, oraz liczbę egzaminowanych osób, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagro dzenia członków komisji. Art. 1

2.

1. Kurs dokształcający prowadzi, z zastrze żeniem art. 14, podmiot posiadający zezwolenie wyda ne przez marszałka województwa, zwany dalej „pro wadzącym kurs”.

2. Marszałek województwa wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie wniosku złożo nego przez podmiot, który zamierza prowadzić kurs.

3. Podmiot zamierzający prowadzić kurs może uzy skać zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli speł nia następujące wymagania:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydak tyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu do kształcającego zgodnie z jego programem;

3) zatrudnia wykładowców, którzy: a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, kon strukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojaz dów przeznaczonych do ich przewozu, ratow nictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4;

4) posiada zbiór przepisów w zakresie przewozu towa rów niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, wła ściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształca jącego, w szczególności: plansze, przeźrocza, foto grafie, filmy, oprogramowanie komputerowe, mo dele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;

5) posiada możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształca jącego;

6) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczę to postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

7) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatko wych, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne;

8) nie był, jako osoba fizyczna lub członek władz oso by prawnej, prawomocnie skazany za przestęp stwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ma jątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumen tom.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia załącza się:

1) dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub jednostką organizacyjną niepo siadającą osobowości prawnej albo uwierzytelnio ną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

2) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo po pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom: a) przedsiębiorcy — jeżeli jest on osobą fizyczną, b) osób — członków władz osoby prawnej lub jed nostki organizacyjnej nieposiadającej osobowo ści prawnej;

3) odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu w re gulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i skła dek na ubezpieczenie społeczne;

4) kopię zaświadczenia o nadaniu statystycznego nu meru identyfikacyjnego (REGON);

5) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfika cji podatkowej (NIP);

6) szczegółowy program kursów dokształcających za wierający tematy zajęć ze wskazaniem czasu ich trwania oraz metod nauczania;

7) informację na temat kwalifikacji oraz przedmiotu działalności zawodowej wykładowców;

8) informację na temat warunków lokalowych i wy posażenia dydaktycznego;

9) informację na temat warunków uczestnictwa w kursach dokształcających, w tym maksymalnej liczby uczestników kursu. Art. 1

3.

1. Marszałek województwa:

1) może dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie kursów dokształcających i dołączonej do niego do kumentacji w celu stwierdzenia, czy wnioskodaw ca spełnia wymagania, o których mowa w art. 12 ust. 3;

2) wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyzna czonym terminie, brakującej dokumentacji, o której mowa w art. 12 ust. 4.

2. Marszałek województwa odmawia wydania ze zwolenia, jeżeli:

1) wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 3;

2) przedstawiony szczegółowy program nie umożli wia prawidłowego przeprowadzenia kursu do kształcającego. Dziennik Ustaw Nr 199 — 12500 — Poz. 1671 Art. 1

4. Jednostka wojskowa może prowadzić kur sy dokształcające dla żołnierzy wyznaczonych do prze wozu towarów niebezpiecznych, po spełnieniu wyma gań, o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2—5. Art. 1

5.

1. Marszałek województwa sprawuje, z za strzeżeniem ust. 5, nadzór nad prowadzeniem kursów dokształcających.

2. Marszałek województwa ma prawo prowadzić kontrolę w zakresie:

1) spełniania przez prowadzącego kurs wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 3;

2) zgodności prowadzonego kursu z: a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2, b) dokumentacją dołączoną do wniosku, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 5—8, c) informacją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

3. Kontrolę wykonuje upoważniona przez marszał ka osoba, która ma prawo:

1) żądania od prowadzącego kurs i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania doku mentów i innych nośników informacji oraz udo stępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;

2) wstępu na teren prowadzącego kurs, w tym do po mieszczeń, gdzie prowadzi on kursy dokształcają ce, w dniach i godzinach, w których jest lub powin na być wykonywana przez niego działalność go spodarcza.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obec ności prowadzącego kurs lub osoby przez niego wy znaczonej.

5. Nadzór nad jednostką wojskową, o której mowa w art. 14, prowadzą odpowiednie organy Sił Zbrojnych określone w odrębnych przepisach. Przepisy ust. 2—4 stosuje się odpowiednio. Art. 1

6.

1. Prowadzący kursy dokształcające jest obowiązany:

1) na 7 dni przed rozpoczęciem kursu dokształcające go przedstawić marszałkowi województwa, z za strzeżeniem ust. 2, informację o terminie, czasie i miejscu kursu dokształcającego wraz z listą jego uczestników;

2) umożliwić udział w składzie komisji przeprowadza jącej egzamin kończący kurs dokształcający osobie wyznaczonej przez marszałka województwa;

3) umożliwić upoważnionej przez marszałka woje wództwa osobie przeprowadzenie kontroli;

4) do dnia 31 stycznia każdego roku składać marszał kowi województwa sprawozdanie zawierające in formację o osobach, które ukończyły kurs dokształ cający w roku poprzedzającym, oraz o numerach zaświadczeń ADR wydanych tym osobom;

5) w terminie 14 dni od zakończenia kursu dokształca jącego, przekazać do centralnej ewidencji kierow ców, o której mowa w przepisach ruchu drogowe go, następujące dane osób, które ukończyły kurs dokształcający: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicz nego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), d) adres zamieszkania, e) zakres i numer wydanego zaświadczenia ADR, f) okres ważności zaświadczenia ADR.

2. W uzasadnionym przypadku prowadzący kurs może, do dnia poprzedzającego dzień jego rozpoczę cia, dokonać aktualizacji listy uczestników tego kursu.

3. Do jednostki wojskowej, o której mowa w art. 14, stosuje się przepisy ust. 1 pkt 2, 4 i 5. Art. 1

7.

1. Marszałek województwa cofa wydane ze zwolenie na prowadzenie kursów dokształcających, je żeli prowadzący kursy:

1) przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 12 ust. 3;

2) prowadzi kurs dokształcający w sposób niezgod ny z: a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2, b) dokumentacją dołączoną do wniosku, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 5—8, c) informacją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2;

3) wydał niezgodnie ze stanem faktycznym zaświad czenie o ukończeniu kursu dokształcającego;

4) nie złożył informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, lub nie dokonał aktualizacji listy uczestników, o której mowa w art. 16 ust. 2;

5) nie zapewnił udziału przedstawiciela marszałka województwa w składzie komisji przeprowadzają cej egzamin kończący kurs dokształcający;

6) uniemożliwił przeprowadzenie kontroli kursu do kształcającego.

2. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadze nie kursu dokształcającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2—6, ponowne zezwolenie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w któ rym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. Art. 1

8.

1. Zadania marszałka województwa, o któ rych mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 15 ust. 1—4 i art. 17, są wykonywane jako zadania zlecone z zakre su administracji rządowej. Dziennik Ustaw Nr 199 — 12501 — Poz. 1671

2. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze wymagania określone w umowie ADR oraz konieczność prawidłowego przygotowania kierowców do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z prze wozem towarów niebezpiecznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do podmio tów prowadzących kursy dokształcające oraz wzo ry zezwoleń na ich prowadzenie;

2) rodzaje i zakres kursów dokształcających i ich ra mowy program;

3) warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich trwania;

4) zakres i formę egzaminu;

5) wzór zaświadczenia ADR.

3. Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów zaświadczeń ADR w trybie określonym przepisami o zamówieniach pu blicznych. Art. 1

9.

1. Osoby, inne niż kierowcy zobowiązani do posiadania zaświadczenia ADR, zatrudnione przy prze wozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem, w tym przy załadunku lub rozładunku, powinny zostać przeszkolone przez przedsiębiorcę lub na jego koszt w zakresie odpowied nim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych niż przedsiębiorcy podmiotów, których działalność związana jest z przewozem towarów niebezpiecznych. Rozdział 4 Nadzór i kontrola Art.

20. Nadzór nad przewozem drogowym towa rów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 2

1.

1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wyko nujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związa ny z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towa rów niebezpiecznych, zwanego dalej „doradcą”.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorcy oraz in nego podmiotu wykonującego przewóz drogowy to warów niebezpiecznych lub związane z tym przewo zem załadunek lub rozładunek tych towarów każdora zowo w ilościach, dla których umowa ADR nie wyma ga odpowiedniego oznakowania pojazdu. Art. 2

2.

1. Do zadań doradcy należy w szczegól ności:

1) doradztwo w zakresie przewozu towarów niebez piecznych;

2) ocena zgodności realizacji przewozu z wymagania mi określonymi w ustawie i umowie ADR;

3) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu, o których mowa w art. 21 ust. 1, w zakresie przewozu towa rów niebezpiecznych oraz czynności z tym związa nych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”;

4) sporządzanie raportów powypadkowych dla przed siębiorcy lub innego podmiotu, o których mowa w art. 21 ust. 1, wojewódzkiego komendanta Pań stwowej Straży Pożarnej oraz innych organów pro wadzących odpowiednie postępowanie związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towa rów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wy stąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

2. Szczegółowe zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR. Art. 2

3.

1. Doradca przygotowuje roczne sprawoz danie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imie niem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4.

2. Przedsiębiorca lub inny podmiot, o których mo wa w art. 21 ust. 1, jest obowiązany:

1) przesłać wojewodzie jeden egzemplarz rocznego sprawozdania, w terminie do dnia 31 stycznia każ dego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego spra wozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat.

3. Minister właściwy do spraw transportu oraz mi nister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na uwadze zakres zadań doradcy oraz potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, określą, w drodze rozporządzenia, wzór formularza rocznego sprawozda nia oraz sposób jego wypełniania. Art. 2

4.

1. Doradcą może być osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada wykształcenie wyższe;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne;

4) posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towa rów niebezpiecznych, zwane dalej „świadectwem doradcy”.

2. Âwiadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:

1) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1—3;

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początko wy dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów nie bezpiecznych oraz przepisów obowiązujących Dziennik Ustaw Nr 199 — 12502 — Poz. 1671 w tym zakresie, zwany dalej „kursem początko wym”;

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ko misją egzaminacyjną powołaną przez wojewódz kiego inspektora transportu drogowego.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest prze prowadzany za opłatą, której koszt ponosi zaintereso wana osoba.

4. Zakres egzaminu obejmuje w szczególności sprawdzenie:

1) wiedzy na temat różnych następstw wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz głównych przy czyn takich wypadków;

2) znajomości przepisów krajowych oraz umów mię dzynarodowych dotyczących przewozu drogowe go towarów niebezpiecznych.

5. Âwiadectwo doradcy jest wydawane przez woje wódzkiego inspektora transportu drogowego na okres 5 lat.

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność świadectwa doradcy na okres kolej nych 5 lat, jeżeli doradca:

1) nie przestał spełniać wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2—3;

2) nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej ustawy;

3) ukończył w roku poprzedzającym określony datą termin upływu ważności świadectwa kurs dosko nalący dla doradców, obejmujący szkolenie w za kresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie, zwany dalej „kursem doskonalą cym”;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

7. Wojewódzki inspektor transportu drogowego co fa świadectwo doradcy, jeżeli doradca:

1) przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2—3;

2) naruszył przepisy niniejszej ustawy.

8. Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy, mo że ubiegać się o ponowne jego wydanie po upływie trzech lat od uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu świadectwa.

9. Wojewódzki inspektor transportu drogowego prowadzi ewidencję doradców, w której umieszcza się:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) datę wydania i numer świadectwa doradcy. Art. 2

5. Kurs początkowy oraz kurs doskonalący prowadzą podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 14. Art. 2

6. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze wymagania określone w umowie ADR oraz zakres zadań doradców, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i zakres kursów początko wych i kursów doskonalących;

2) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców oraz dla doradców;

3) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandy datów na doradców i doradców oraz wysokość wy nagrodzenia członków komisji sprawdzających ich kwalifikacje;

4) wzór świadectwa doradcy. Art. 2

7.

1. Przewóz niektórych towarów niebez piecznych podlega obowiązkowi zgłoszenia do komen danta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wo jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zgłoszenia towarów, o których mowa w ust. 1, są obowiązani dokonać:

1) nadawca towaru niebezpiecznego — jeżeli prze wóz rozpoczyna się w Rzeczypospolitej Polskiej i jest wykonywany przez przewoźnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112);

2) przewoźnik — jeżeli przewóz rozpoczyna się w Rze czypospolitej Polskiej i jest wykonywany przez przewoźnika innego niż określony w pkt 1;

3) właściwa graniczna placówka kontrolna Straży Gra nicznej — jeżeli przewóz rozpoczyna się za granicą.

3. Zgłoszenia należy dokonać:

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczę ciem przewozu — w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

2) przed udzieleniem zezwolenia na wjazd pojazdu z towarem niebezpiecznym na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Minister właściwy do spraw transportu, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz nych, uwzględniając szczególne zagrożenie związane z przewozem niektórych towarów niebezpiecznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi zgłoszenia; Dziennik Ustaw Nr 199 — 12503 — Poz. 1671

2) zakres informacji podlegającej zgłoszeniu;

3) formę zgłoszenia. Art. 2

8.

1. Kierujący pojazdem przewożącym towa ry niebezpieczne, oprócz dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami i wiążącymi umowami między narodowymi, jest obowiązany mieć przy sobie i okazy wać na żądanie organów lub osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli:

1) dokument przewozowy, zawierający opis każdego z przewożonych towarów niebezpiecznych, w szczególności jego numer rozpoznawczy, nazwę i ilość;

2) instrukcje pisemne na wypadek awarii dotyczące wszystkich przewożonych towarów niebezpiecz nych, zgodne z zakresem, formą i językiem określo nymi przez umowę ADR, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2;

3) zaświadczenie ADR.

2. Dokumenty określone w ust. 1 pkt 2 i 3 nie są wy magane w przypadku, gdy towary niebezpieczne są przewożone w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu. Art. 2

9.

1. Kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem, zwaną dalej „kontrolą”, wykonują:

1) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego — na drogach, parkingach oraz na terenie przedsiębior cy posiadającego towary niebezpieczne;

2) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej — na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary nie bezpieczne;

3) policjanci — na drogach i parkingach;

4) funkcjonariusze Straży Granicznej — na obszarze objętym zasięgiem terytorialnym przejścia granicz nego oraz w strefie nadgranicznej;

5) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy — na tere nie przedsiębiorcy posiadającego towary niebez pieczne;

6) funkcjonariusze służby celnej;

7) żołnierze ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or ganów porządkowych — w stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych;

8) uprawnieni pracownicy Państwowej Agencji Ato mistyki — na parkingach oraz na terenie przedsię biorcy posiadającego towary niebezpieczne;

9) uprawnieni pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego — na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebez pieczne;

10) uprawnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Ârodo wiska — na parkingach oraz na terenie przedsię biorcy posiadającego towary niebezpieczne; 1

1) uprawnieni pracownicy zarządów dróg — w miej scach określonych w ich uprawnieniach.

2. Osoby przeprowadzające kontrolę, o których mo wa w ust. 1 pkt 1—5, współdziałają w niezbędnym za kresie z przedstawicielami:

1) Państwowej Agencji Atomistyki — w sprawach wa runków przewozu drogowego towarów promie niotwórczych;

2) Transportowego Dozoru Technicznego — w spra wach warunków technicznych opakowań przezna czonych do przewozu drogowego towarów niebez piecznych, w sprawach warunków technicznych cystern, opakowań do gazów i dużych pojemników do przewozu luzem przeznaczonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz w spra wach wydawania świadectw dopuszczenia pojaz dów do przewozu niektórych towarów niebezpiecz nych.

3. Osoby przeprowadzające kontrolę, o których mo wa w ust. 1 pkt 1—5, są obowiązane do sprawdzenia:

1) klasyfikacji towaru niebezpiecznego;

2) stosowania opakowania, cysterny lub pojazdu;

3) oznakowania opakowań i ich zawartości;

4) przestrzegania zakazów pakowania razem określo nych towarów;

5) przestrzegania zakazów ładowania razem określo nych towarów;

6) sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia towarów na pojeździe;

7) stanu technicznego opakowań i cystern użytych do przewozu;

8) stanu technicznego pojazdu użytego do przewozu, jego oznakowania i wyposażenia;

9) sposobu przewozu;

10) kwalifikacji kierowcy; 1

1) kwalifikacji innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym towarów nie bezpiecznych; 1

2) dokumentów wymaganych przy tym przewozie.

4. Osoby przeprowadzające kontrolę, o których mo wa w ust. 1 pkt 1—5, są obowiązane podczas każdej kontroli wypełnić listę kontrolną. Wypełnioną listę kon trolną przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego, a jej kopię kontrolowanemu.

5. Szczegółowe uprawnienia osób przeprowadzają cych kontrolę, o których mowa w ust. 1 pkt 6—11, re gulują odrębne przepisy. Art. 30.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidło wości związanych z przewozem towaru niebezpieczne Dziennik Ustaw Nr 199 — 12504 — Poz. 1671 go, mających wpływ na bezpieczeństwo tego przewo zu, osoba przeprowadzająca kontrolę ma prawo:

1) uniemożliwić przekroczenie granicy pojazdem, je żeli pojazd znajduje się w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego;

2) spowodować, aby na koszt właściciela lub posia dacza pojazdu pojazd ten wraz z ładunkiem został usunięty i zdeponowany w miejscu postojowym umożliwiającym bezpieczne jego pozostawienie.

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zwrócony uprawnionej osobie po usunięciu nieprawi dłowości i wniesieniu opłaty pokrywającej koszty zwią zane z jego usunięciem, parkowaniem i czynnościami zabezpieczającymi.

3. Do usuwania pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio zasady i warunki usuwania pojazdów określone w przepisach ruchu drogowego. Art. 3

1.

1. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność ujednolicenia zakresu kon troli oraz uprawnienia osób jej dokonujących, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza listy kontro lnej, o której mowa w art. 29 ust. 4, oraz sposób i za kres jej wypełniania.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeń stwa publicznego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) dodatkowe warunki techniczne parkingów, na któ re są usuwane pojazdy przewożące towary niebez pieczne;

2) tryb wniesienia opłaty, o której mowa w art. 30 ust. 2. Rozdział 5 Przepisy karne Art. 3

2.

1. Podmiot prowadzący kursy dokształcają ce, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 4, a w szczególno ści: osoba zarządzająca tym podmiotem, przedsiębior ca, członek władz osoby prawnej, a także dowódca jed nostki wojskowej, który nie wypełnia obowiązków określonych w art. 16 ust. 1 i 2 lub w art. 19, podlega karze grzywny.

2. Przedsiębiorca, członek władz osoby prawnej bę dącej przedsiębiorcą oraz osoba zarządzająca innym podmiotem wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem zała dunek lub rozładunek, która nie wypełnia obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 lub w art. 23 ust. 2, podle ga karze grzywny.

3. Doradca, który nie wypełnia obowiązków okre ślonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 lub w art. 23 ust. 1, pod lega karze grzywny.

4. Przewoźnik, nadawca towaru niebezpiecznego oraz członek władz osoby prawnej będącej przewoźni kiem lub nadawcą towaru niebezpiecznego, który nie wypełnia obowiązków określonych w art. 27 ust. 1—3, podlega karze grzywny. Art. 3

3. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 32, następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 3

4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 152

4) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 20 skreśla się ust. 5;

2) skreśla się art. 56;

3) w art. 81: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowa dzane przed pierwszą rejestracją. Badaniu temu nie podlega nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologa cji lub decyzja zwalniająca z obowiązku ho mologacji, z wyjątkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu od powiednio przystosowanego lub wyposażo nego zgodnie z przepisami o przewozie dro gowym towarów niebezpiecznych.”, b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Nie dotyczy to taksówki osobowej, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojaz du uprzywilejowanego lub pojazdu odpowied nio przystosowanego lub wyposażonego zgod nie z przepisami o przewozie drogowym towa rów niebezpiecznych, które podlegają corocz nym badaniom technicznym.”, c) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) który ma być używany jako taksówka osobo wa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowa dzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażo ny zgodnie z przepisami o przewozie drogo wym towarów niebezpiecznych.”;

4) w art. 83 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) okręgowe stacje kontroli pojazdów — prze prowadzające badania co do zgodności z wa runkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie Dziennik Ustaw Nr 199 — 12505 — Poz. 1671 i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, po jazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o prze wozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania ga zem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kra ju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM” oraz pojazdu skierowanego na bada nia techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę.”;

5) w art. 100b: a) w ust. 1 w pkt 10 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „1

1) zakres i numer zaświadczenia ADR, o któ rym mowa w przepisach o przewozie dro gowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane.”, b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się prze cinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) wymienione w pkt 11 — podmiot prowa dzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o któ rych mowa w przepisach o przewozie dro gowym towarów niebezpiecznych.”;

6) art. 115d otrzymuje brzmienie: „Art. 115d.

1. Kierujący pojazdem przewożącym towary niebezpieczne, w stosunku do którego jest wymagane ukończe nie kursu dokształcającego na pod stawie przepisów o przewozie dro gowym towarów niebezpiecznych, kierujący pojazdem uprzywilejowa nym oraz kierujący tramwajem pod legają badaniom, o których mowa w art. 115a ust. 2.

2. Kierujący, o których mowa w ust. 1, są obowiązani posiadać świadectwo kwalifikacji wydawane na podstawie przedstawionych orzeczeń, o których mowa w art. 115b ust. 1 pkt 3 i 4. Przepisy art. 115b ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się wobec kierującego, o którym mowa w ust. 1, spełniającego jednocześnie warunki określone w art. 115a ust. 1. W stosunku do tej osoby stosuje się przepisy art. 115a i 115b.”;

7) skreśla się art. 115e;

8) w art. 129 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) kontroli przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem,”;

9) art. 129a otrzymuje brzmienie: „Art. 129a. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wyko nują transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, należy również do in spektorów Inspekcji Transportu Drogo wego. W tym zakresie inspektorom przysługują uprawnienia określone w art. 129 ust. 2.”;

10) art. 134a otrzymuje brzmienie: „Art. 134a. W stosunku do pojazdów wykonują cych transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, uprawnienia i obo wiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 1—3, 5 i 6 oraz w art. 133 wykonują również odpo wiednio inspektorzy Inspekcji Trans portu Drogowego oraz organy tej in spekcji.”; 1

1) w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, uprawnienia i obowiązki poli cjantów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.”. Art. 3

5. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 98

4) w art. 11 ust. 4 i 5 otrzymu ją brzmienie: „

4. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodli wiania odpadów odbywa się z zachowaniem prze pisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

5. Minister właściwy do spraw transportu, w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw gospo darki, kierując się koniecznością ograniczania ne gatywnego oddziaływania na środowisko wynika jącego z transportowania odpadów niebezpiecz nych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogo wym towarów niebezpiecznych do transportu od padów niebezpiecznych.”. Art. 3

6. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o trans porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 80

4) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 50: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych,”, b) w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda je się pkt 6 w brzmieniu: „

6) przestrzegania zasad i warunków dotyczą cych przewozu drogowego towarów niebez piecznych.”; Dziennik Ustaw Nr 199 — 12506 — Poz. 1671

2) w art. 55: a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: „

5) żądania od przedsiębiorcy i jego pracowni ków pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli,

6) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w któ rych jest lub powinna być wykonywana ta działalność.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Inspektor przeprowadza czynności kontrol ne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.”;

3) w art. 81 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) uprawnieni do kontroli, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”;

4) w art. 87 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wymagane przy przewozie drogowym towa rów niebezpiecznych,”;

5) w art. 92 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) naruszając przepisy dotyczące przewozu towa rów niebezpiecznych lub odpadów,”. Art. 3

7.

1. Âwiadectwa dopuszczenia pojazdu wy dane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność w zakresie i na okres, na jaki zostały wydane.

2. Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców w za kresie przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują waż ność w zakresie i na okres, na jaki zostały wydane. Za świadczenia te uznaje się za równoważne z zaświad czeniami ADR, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

3. Podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebez pieczne w dniu wejścia w życie ustawy uznaje się za po siadający zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2003 r.

4. Osoby, które przed dniem wejścia w życie usta wy ukończyły szkolenie dla doradców oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin w ramach programu pilotażowego ministra właściwego do spraw transpor tu, uznaje się za spełniające wymagania określone w art. 24 ust. 2.

5. Blankiety zaświadczeń ADR wyprodukowane przez producenta wybranego w trybie art. 18 ust. 3 uży wa się od dnia 1 stycznia 2004 r. Art. 3

8. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, przedsiębior ców zagranicznych z państw członkowskich Unii Euro pejskiej uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1. Art. 3

9. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zawartych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych upoważnień ustawy, o której mowa w art. 34. Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 199 — 12507 — Poz. 1671

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-28
Data wydania: 2002-10-28
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2012-01-01
Uwagi: Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671