Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1677

1677 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 126

4) zarządza się, co następuje:

§1. Podmiotami uprawnionymi do wydawania:

1) świadectwa rejestracji wyrobów medycznych,

2) świadectwa dopuszczenia do obrotu wyrobów me dycznych,

3) świadectwa jakości wyrobu medycznego,

4) świadectwa dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych,

5) opinii o wyrobie medycznym — są akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie badań lub certyfikacji wyrobów medycznych oraz Na rodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Naukowo-Badawczy, a w przypadku wyrobów me dycznych stosowanych u zwierząt — akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie badań lub certyfika cji wyrobów medycznych oraz Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach.

§2. Wzór oznakowania znakiem zgodności CE okre śla załącznik do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. ¸apiński ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833). Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. (poz. 1677) WZÓR OZNAKOWANIA ZNAKIEM ZGODNOÂCI CE

1. Oznakowanie znakiem zgodności CE może być zmniejszone lub zwiększone, pod warunkiem zachowania proporcji poszczególnych elementów wzoru znaku zgodności CE.

2. Poszczególne elementy wzoru zgodności CE muszą posiadać te same wymiary pionowe, które nie mogą wynosić mniej niż 5 mm.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-28
Data wydania: 2002-11-15
Data wejścia w życie: 2002-12-13
Data obowiązywania: 2002-12-13
Data uchylenia: 2003-12-19
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1677