Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1712

1712 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro czenia (Dz. U. Nr 106, poz. 114

8) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia inspektorów Inspekcji Weterynaryj nej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Na siennictwa do nakładania grzywien w drodze man datu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są upraw nieni do nakładania grzywien;

3) zasady i sposób wydawania inspektorom upoważ nień do nakładania grzywien. Dziennik Ustaw Nr 203 — 12662 — Poz. 1712

§2. Inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej są upraw nieni do nakładania grzywien w drodze mandatu kar nego za wykroczenia określone w:

1) art. 110—112 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Ko deks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.1)) w zakresie środków spożywczych pochodze nia zwierzęcego;

2) art. 51 ust. 2 pkt 1—7, 9 i 10 ustawy z dnia 24 kwiet nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwie rząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o In spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976);

3) art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 136

2) w zakresie określo nym w art. 40 ust. 5 i 6 tej ustawy;

4) art. 46 ust. 1 pkt 1—5, 9, 10, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350);

5) art. 128 i art. 129 ust. 1 i ust. 2 pkt 1—4, 6 i 7 oraz art. 130 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 126

5) w zakresie produktów leczniczych prze znaczonych dla zwierząt, pasz leczniczych i premik sów leczniczych;

6) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

§3. Inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Arty kułów Rolno-Spożywczych są uprawnieni do nakłada nia grzywien w drodze mandatu karnego za wykrocze nia określone w:

1) art. 110 i art. 111 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 20 ma ja 1971 r. — Kodeks wykroczeń;

2) art. 24 ust. 1 pkt 1—5, 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991);

3) art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o or ganizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmie lu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19);

4) art. 40 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360);

5) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o rol nictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452);

6) art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360);

7) art. 65 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organi zmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365);

8) art. 37 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i roz lewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wy robami (Dz. U. Nr 128, poz. 1401);

9) art. 46 ust. 1 pkt 1—14 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt;

10) art. 31 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409); 1

1) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

§4. Inspektorzy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien nictwa są uprawnieni do nakładania grzywien w dro dze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochro nie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398);

2) art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253);

3) art. 65 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o or ganizmach genetycznie zmodyfikowanych.

§5. Upoważnienia do nakładania grzywien w dro dze mandatu karnego wydaje:

1) inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej: a) wojewódzki lekarz weterynarii — dla inspekto rów wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, b) powiatowy lekarz weterynarii — dla inspekto rów powiatowego inspektoratu weterynarii, c) graniczny lekarz weterynarii — dla inspektorów granicznego inspektoratu weterynarii;

2) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych — woje wódzki inspektor jakości handlowej artykułów rol no-spożywczych; ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145. Dziennik Ustaw Nr 203 — 12663 — Poz. 1712

3) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa — wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

§6. Upoważnienie do nakładania grzywien w dro dze mandatu karnego powinno zawierać: oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i ter min ważności upoważnienia, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upo ważnionego inspektora, numer legitymacji służbowej, określenie wykroczeń, za które inspektor jest upraw niony do nakładania grzywien w drodze mandatu kar nego, oraz określenie obszaru, na którym upoważnie nie jest ważne, podpis organu, który je wydał, i pieczęć urzędową.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.2) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze nie których organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wyda wania upoważnień (Dz. U. Nr 56, poz. 587), które utraciło moc z dniem 17 października 2002 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadza jące Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-05
Data wydania: 2002-11-28
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2005-02-10
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1712