Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1721

Dziennik Ustaw Nr 203 — 12683 — Poz. 1721 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jadwiga Skórzewska-¸osiak — przewodnicząca, Jerzy Ciemniewski, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Bohdan Zdziennicki — sprawozdawca, protokolant: Dorota Raczkowska, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 li stopada 2002 r., wniosku Sejmiku Województwa Mało polskiego o zbadanie zgodności: a) art. 36 pkt 4 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia nie niektórych ustaw związanych z funkcjono waniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, ze zm.) z art. 2, art. 15 ust. 1 oraz art. 166 Konstytucji, b) art. 54 pkt 4 ustawy powołanej w lit. a z art. 2, art. 15 ust. 1 oraz art. 166 Konstytucji, o r z e k a: Art. 36 pkt 4 oraz art. 54 pkt 4 ustawy z dnia 21 stycz nia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 180

2) są zgodne z art. 2, art. 15 ust. 1 i art. 166 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej. Jadwiga Skórzewska-¸osiak Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz- Bohdan Zdziennicki -Petrykowska 1721 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-05
Data wydania: 2002-11-25
Data wejścia w życie: 2002-12-05
Data obowiązywania: 2002-12-05
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1721