Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1739

1739 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 111

2) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru,

2) tryb dokonywania wpisów i wykreśleń w rejestrze,

3) wzór rejestru i świadectwa rejestracji — statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

§2.

1. Do rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, zwanego dalej ,,reje strem”, wpisuje się statki powietrzne, używane w ce lach niekomercyjnych, przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej oraz sprzęt lotniczy stanowiący wyposa żenie statków powietrznych wpisanych do rejestru. ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mi nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533). Dziennik Ustaw Nr 205 — 12775 — Poz. 1739

2. Rejestr składa się z:

1) ksiąg ewidencji znaków rejestracyjnych statków po wietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, zwanych dalej „statkami powietrznymi”;

2) księgi ewidencji sprzętu lotniczego;

3) teczek dokumentacji rejestrowej statków powietrz nych.

3. Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

§3.

1. Wpisowi do rejestru podlegają:

1) statki powietrzne: a) samoloty, b) śmigłowce, c) balony załogowe i sterowce, d) spadochrony osobowe, e) inne niż wymienione w lit. a—d statki powietrz ne przeznaczone do przewożenia osób i ładun ku;

2) sprzęt lotniczy stanowiący wyposażenie statku po wietrznego wpisanego do rejestru: a) silniki lotnicze zabudowane na statkach po wietrznych, b) pokładowe stacje lotnicze zabudowane na stat kach powietrznych, c) inny niż wymieniony w lit. a i b sprzęt lotniczy przeznaczony do wykorzystywania na pokładzie statku powietrznego.

2. Statki powietrzne wpisuje się do rejestru wyłącz nie po uzyskaniu świadectwa zdatności do lotu, a sprzęt lotniczy po uzyskaniu świadectwa sprawności technicznej.

3. W rejestrze wpisuje się w szczególności:

1) dane dotyczące: a) rodzaju i charakterystyki statku powietrznego, b) właściciela i innego niż właściciel użytkownika statku powietrznego;

2) znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny stat ku powietrznego.

4. Tryb dokonywania w rejestrze wpisów i wykre śleń statków powietrznych i sprzętu lotniczego lotnic twa służb porządku publicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§4.

1. Wpisu do rejestru statku powietrznego lub sprzętu lotniczego dokonuje się na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Główne go Straży Granicznej, Komendanta Głównego Pań stwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki or ganizacyjnej służby celnej, reprezentujących Skarb Państwa.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamiesz cza się:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej wniosko dawcy;

2) nazwę i adres właściciela/użytkownika statku po wietrznego/sprzętu lotniczego;

3) rodzaj i typ statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

4) serię, numer fabryczny, rok budowy i nazwę wy twórcy statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

5) oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem tego statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

6) oświadczenie, że statek powietrzny/sprzęt lotniczy nie jest zarejestrowany w innym rejestrze.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wniosko dawca jest obowiązany dołączyć:

1) ważne świadectwo zdatności do lotów statku po wietrznego;

2) świadectwo sprawności technicznej sprzętu lotni czego;

3) ważne świadectwo oględzin statku powietrzne go/sprzętu lotniczego;

4) świadectwo zdatności w zakresie hałasu w odnie sieniu do statków powietrznych;

5) oświadczenie producenta dotyczące objęcia dystry bucją biuletynów i listów serwisowych;

6) instrukcję obsługi technicznej statku powietrzne go/sprzętu lotniczego;

7) instrukcję eksploatacji w locie statku powietrzne go/sprzętu lotniczego;

8) dowód przekazania statku powietrznego/sprzętu lotniczego przez jego właściciela użytkownikowi wymienionemu we wniosku;

9) dowód skreślenia z innego rejestru, w odniesieniu do statków powietrznych uprzednio wpisanych do innego rejestru;

10) dowód ubezpieczenia statku powietrznego od od powiedzialności cywilnej wynikłej z ruchu lotnicze go i od następstw nieszczęśliwych wypadków; 1

1) oświadczenie użytkownika statku powietrznego dotyczące warunków jego eksploatacji oraz za trudnienia wykwalifikowanego personelu lotnicze go; 1

2) oświadczenie użytkownika w sprawie organizacji bazy techniczno-obsługowej lub kopię zawartej umowy o logistycznym zabezpieczeniu statku po wietrznego w miejscu jego bazowania; 1

3) fotografie lub ich zapis cyfrowy, przedstawiające oznakowanie statku powietrznego, którego doty czy wniosek.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do rozporzą dzenia.

§5.

1. O wpisaniu i odmowie wpisania statku po wietrznego lub sprzętu lotniczego do rejestru rozstrzy ga się w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o wpisaniu statku powietrznego lub sprzętu lotniczego do rejestru wydaje się po stwierdze niu, że: Dziennik Ustaw Nr 205 — 12776 — Poz. 1739

1) wniosek o wpisanie statku powietrznego lub sprzę tu lotniczego do rejestru spełnia wymagania za warte w § 4 ust. 2 i 3;

2) dane zawarte we wniosku oraz w dokumentach do łączonych do wniosku wykazują, że są spełnione wymogi warunkujące dopuszczenie statku po wietrznego lub sprzętu lotniczego do bezpiecznej eksploatacji w powietrzu.

3. Decyzję o odmowie wpisania statku powietrzne go lub sprzętu lotniczego do rejestru wydaje się, jeżeli nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.

§6.

1. Potwierdzeniem wpisania statku powietrzne go lub sprzętu lotniczego do rejestru jest świadectwo rejestracji wraz z przydzieleniem znaków rejestracyj nych.

2. Âwiadectwo rejestracji statku powietrznego lub sprzętu lotniczego sporządza się w języku polskim z tłu maczeniem na język angielski dla statków powietrz nych przeznaczonych do wykonywania lotów między narodowych.

3. Âwiadectwo rejestracji statku powietrznego lub sprzętu lotniczego ważne jest bezterminowo, pod wa runkiem spełnienia wymagań technicznych, potwier dzonych w aktualnych świadectwach oględzin.

4. Wzór świadectwa rejestracji statku powietrzne go/sprzętu lotniczego określa załącznik nr 4 do rozpo rządzenia.

§7.

1. Każda zmiana danych zawartych w rejestrze, w tym cech eksploatacyjnych oraz technicznych statku powietrznego lub sprzętu lotniczego, podlega wpisowi do rejestru.

2. Zgłoszenie zmian danych zawartych w rejestrze jest dokonywane w formie pisemnego wniosku, w ter minie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

3. Zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, do konuje użytkownik statku powietrznego.

4. Jeśli użytkownik nie dokonał zgłoszenia w termi nie, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się po jednora zowym, bezskutecznym wezwaniu, wpisu z urzędu, za znaczając tę okoliczność w rejestrze lub wykreśla się statek powietrzny lub sprzęt lotniczy z rejestru.

§8.

1. Wykreślenie statku powietrznego lub sprzę tu lotniczego z rejestru następuje, w drodze decyzji ad ministracyjnej, na pisemny wniosek podmiotów, o któ rych mowa w § 4 ust. 1, lub z urzędu, jeżeli:

1) utraciły aktualność dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 3;

2) statek powietrzny uległ zniszczeniu lub utracił trwa le zdatność do lotów;

3) ważność świadectwa sprawności technicznej nie została przedłużona w ciągu dwóch lat od daty jej wygaśnięcia;

4) nie zgłoszono zmiany danych podlegających wpi saniu do rejestru.

2. Wzór wniosku o wykreślenie statku powietrzne go lub sprzętu lotniczego z rejestru określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, są obowiązane:

1) usunąć ze statku powietrznego znaki rozpoznaw cze, chyba ż e uzyskają zgodę na ich pozostawienie;

2) zwrócić dokumenty rejestracyjne statku powietrz nego do prowadzącego rejestr.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Dziennik Ustaw Nr 205 — 12777 — Poz. 1739 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1739) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 205 — 12778 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12779 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12780 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12781 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12782 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12783 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12784 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12785 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12786 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12787 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12788 — Poz. 1739 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12789 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12790 — Poz. 1739 Dziennik Ustaw Nr 205 — 12791 — Poz. 1739 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 205 — 12792 — Poz. 1739 Załącznik nr 4 WZÓR ÂWIADECTWA REJESTRACJI STATKU POWIETRZNEGO/SPRZ¢TU LOTNICZEGO LOTNICTWA S¸U˚B PORZÑDKU PUBLICZNEGO Dziennik Ustaw Nr 205 — 12793 — Poz. 1739 Załącznik nr 5 WZÓR

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-09
Data wydania: 2002-12-03
Data wejścia w życie: 2002-12-09
Data obowiązywania: 2002-12-09
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1739