Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1752

Art.

1. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kultu rze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820 i Nr 130, poz. 1112) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizyczne go określony w art. 19 ust. 2 stosuje się:

1) dla uczniów klas IV szkół podstawowych — od dnia 1 września 2003 r.,

2) dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych — od dnia 1 września 2004 r.,

3) dla uczniów gimnazjów — od dnia 1 września 2005 r.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 1752 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-11
Data wydania: 2002-10-30
Data wejścia w życie: 2002-12-26
Data obowiązywania: 2002-12-26
Data uchylenia: 2010-10-16
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1752