Dz.U. 2002 nr 21 poz. 206

Dziennik Ustaw Nr 21 — 1311 — Poz. 206 206 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.

1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 36

7) ogłasza się w za łączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodo wych (Dz. U. Nr 55, poz. 234),

2) ustawą z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagro dzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443),

3) ustawą z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491),

4) ustawą z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokura turze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konsty tucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o po wołaniu sądów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47, poz. 213) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jed nolitego tekstu ustawy o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70),

5) ustawą z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz kalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509),

6) ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163),

7) ustawą z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy — Prawo o adwo katurze (Dz. U. Nr 77, poz. 367),

8) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wy konawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083),

9) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycz nych (Dz. U. Nr 98, poz. 604),

10) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez oso by pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), 1

1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wie czystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 117, poz. 752), 1

2) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustro ju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753), 1

3) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782), 1

4) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie woj skowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), 1

5) ustawą z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie których innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607), 1

6) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamię ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciw ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016), 1

7) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123), 1

8) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach są dów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125), 1

9) ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636),

20) obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjne go z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowią zującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3 ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyj nym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 1221 § 4 ustawy — Prawo o ustroju sądów po wszechnych i art. 70 § 1 ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 75, poz. 853), 2

1) ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), 2

2) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol skiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), 2

3) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189), 2

4) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju są dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), 2

5) ustawą z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniającą usta wę — Prawo o ustroju sądów powszechnych, usta wę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądo wych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 63, art. 111—115 i 120 ustawy z dnia 20 czerw ca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 31, poz. 138), które stanowią: „Art. 6

3.

1. Najbardziej zasłużonym prokuratorom oraz innym pracownikom prokuratury za osiągnięcia w wieloletniej wyróżnia jącej się służbie w prokuraturze może być nadany tytuł honorowy «Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczy pospolitej Polskiej».

2. Tytuł honorowy, o którym mowa w ust. 1, nadawany jest na zasadach i w trybie określonych w Prawie o ustro ju sądów powszechnych.” „Art. 11

1. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o dys cyplinie wojskowej oraz o odpowiedzial Dziennik Ustaw Nr 21 — 1312 — Poz. 206 ności żołnierzy za przewinienia dyscypli narne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej (Dz. U. z 1977 r. Nr 23, poz. 10

1) w art. 48 wyrazy «oficerowie śledczy» zastępuje się wyrazem «aseso rzy», a wyrazy «oficera śledczego» — wyrazem «asesora». Art. 11

2. W Kodeksie postępowania karnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 578 w § 1 wyrazy «oficer śledczy prokuratury» zastępuje się wyrazami «asesor wojskowej jednostki organiza cyjnej prokuratury»,

2) w art. 587 w § 1 wyrazy «oficerowi śledczemu» zastępuje się wyrazem «asesorowi». Art. 11

3. W Kodeksie karnym wykonawczym w art. 30 wyrazy «i prokuratora» skreśla się. Art. 11

4. W dekrecie z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestęp stwa oraz o zmianie ustroju sądów woj skowych i wojskowych jednostek orga nizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczy pospolitej Ludowej w czasie obowiązy wania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 15

7) w art. 8 w ust. 1 oraz w art. 9 w ust. 2 wyrazy «oficerów śledczych» za stępuje się wyrazem «asesorów». Art. 11

5.

1. Osoby zajmujące stanowiska podpro kuratorów powszechnych lub wojsko wych jednostek organizacyjnych pro kuratury z dniem wejścia w życie usta wy podlegają mianowaniu na stanowi ska wiceprokuratorów właściwych jed nostek organizacyjnych prokuratury.

2. Osoby zajmujące stanowiska oficerów śledczych wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury z dniem wejścia w życie ustawy podlegają mia nowaniu na stanowiska asesorów wojskowych jednostek organizacyj nych prokuratury.” „Art. 1

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1985 r.”;

2) art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształto waniu środków na wynagrodzenia w sferze budże towej (Dz. U. Nr 4, poz. 24), który stanowi: „Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.”;

3) art. 2 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 75, poz. 444), które stanowią: „Art.

2. Do czasu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 64 ust. 3 Konstytucji, nie dłu żej jednak niż do dnia 31 marca 1990 r., pro kuratura działa na dotychczasowych zasa dach.” „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

4) art. 5—11 i 13 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczy pospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 20, poz. 121), które stano wią: „Art.

5.

1. Prokuratorzy i wiceprokuratorzy Proku ratury Generalnej od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy pełnią obowiązki prokuratorów w Prokuraturze Woje wódzkiej w Warszawie.

2. Pracowników administracyjnych i obsłu gi Prokuratury Generalnej, z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy, Prokura tor Generalny zatrudni w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Prokuraturze Woje wódzkiej w Warszawie lub w Sądzie Wo jewódzkim w Warszawie, stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych.

3. Prokuratorzy i mianowani pracownicy administracyjni, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć Pro kuratorowi Generalnemu pisemne oświadczenie o odmowie dalszego za trudnienia. W tym wypadku stosunek pracy rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowe go. Umowni pracownicy administracyjni i obsługi mogą w tym samym czasie zło żyć oświadczenie o wypowiedzeniu sto sunku pracy albo wniosek o jego rozwią zanie za porozumieniem stron, który po winien być uwzględniony w terminie nie dłuższym niż obowiązujący w danych stosunkach okres wypowiedzenia. Roz wiązanie stosunku pracy na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy za wypowie dzeniem z powodu likwidacji zakładu pracy.

4. Prokuratorzy i pracownicy, o których mo wa w ust. 1 i 2, zachowują przez okres sześciu miesięcy prawo do wynagrodze nia odpowiadającego stanowisku, które dotychczas zajmowali, gdy obejmą w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Pro kuraturze Wojewódzkiej lub w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie albo w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w innym sądzie stanowiska, na któ rych przysługuje niższe wynagrodzenie zasadnicze, niższy dodatek funkcyjny lub jeżeli dodatek nie przysługuje. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1313 — Poz. 206 Art.

6.

1. W terminie do dnia 30 czerwca 1990 r. Prokurator Generalny powoła:

1) prokuratorów i wiceprokuratorów Prokuratury Generalnej, którzy zajmo wali te stanowiska w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy — na stano wiska prokuratorów Prokuratury Wo jewódzkiej w Warszawie,

2) prokuratorów i wiceprokuratorów prokuratur wojewódzkich i rejono wych, którzy zajmowali te stanowiska w dniu wejścia w życie niniejszej usta wy — na stanowiska prokuratorów prokuratur wojewódzkich i rejono wych, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania — jeżeli spełniają wymagania określone w art. 16 ust. 1 (art. 14 ust. 1)a) ustawy o prokuraturze.

2. Stosunek pracy z prokuratorami, których Prokurator Generalny nie powołał na stanowiska prokuratora, wygasa z dniem 30 września 1990 r. Prokuratoro wi przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o pra cownikach urzędów państwowych.

3. W terminie do dnia 30 czerwca 1990 r. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej powoła prokuratorów wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury, którzy zaj mowali te stanowiska w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, na stanowiska prokuratorów odpowiednich wojsko wych jednostek organizacyjnych proku ratury, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 16 ust. 1 i 2 (art. 14 ust. 1 i 2)a) ustawy o prokuratu rze.

4. Prokuratorów wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury, których Pro kurator Generalny nie powołał na stano wiska prokuratorów, wyznacza się na in ne stanowiska służbowe w siłach zbroj nych, a w wypadku niewyrażenia zgody — zwalnia z zawodowej służby wojsko wej z zachowaniem wszelkich upraw nień przysługujących żołnierzom zwol nionym z tej służby z przyczyn, które nie powodują utraty tych uprawnień.

5. Prokuratorom i pracownikom, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, którzy złożyli oświadczenia wymienione w art. 5 ust. 3, jak również prokuratorom, którzy nie zo stali powołani przez Prokuratora Gene ralnego na podstawie ust. 1, przysługują uprawnienia emerytalne na zasadach określonych w art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych albo jeżeli osiągnęli do dnia wygaśnięcia stosunku pracy okres zatrudnienia wy noszący łącznie z okresami równorzęd nymi i zaliczalnymi do okresu zatrudnie nia co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Art.

7.

1. Znosi się Prokuraturę Generalną.

2. Obsługa Prokuratora Generalnego nale ży do Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Ministerstwo Sprawiedliwości wstępuje w stosunki prawne związane z lokalami zajmowanymi przez Prokuraturę Gene ralną i jednostki nadzorowane przez Pro kuratora Generalnego.

4. Mienie i środki finansowe pozostające w dyspozycji Prokuratury Generalnej przekazuje się Ministerstwu Sprawiedli wości.

5. Ust. 3 i 4 nie dotyczą wojskowych jedno stek organizacyjnych prokuratury. Art.

8.

1. Pierwsze posiedzenia wojewódzkich zgromadzeń prokuratorów zostaną zwo łane po dniu 1 lipca 1990 r., nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 1990 r.

2. Wojewódzkie zgromadzenia prokurato rów na pierwszym posiedzeniu dokonu ją wyboru członków kolegiów prokuratur wojewódzkich i członków Rady Prokura torów przy Prokuratorze Generalnym.

3. Do czasu podjęcia działalności przez wo jewódzkie zgromadzenia prokuratorów i kolegia prokuratur wojewódzkich prze pisów art. 222 pkt 6 (art. 20 pkt 6)a) oraz art. 224 pkt 2 i 4 (art. 22 pkt 2 i 3)a) usta wy o prokuraturze nie stosuje się. Art.

9.

1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym na pierwszym posiedzeniu określi termin wyborów członków komi sji dyscyplinarnych.

2. Do czasu wyboru komisji dyscyplinar nych na podstawie niniejszej ustawy działają komisje dyscyplinarne utworzo ne na podstawie przepisów dotychcza sowych.

3. Niezakończone prawomocnie sprawy do dnia wyboru komisji dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy, toczące się w dotychczasowych komisjach dyscypli narnych, przekazuje się komisjom dyscy plinarnym utworzonym na podstawie ni niejszej ustawy. Art.

10. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w niniejszej usta wie pozostają w mocy dotychczasowe Dziennik Ustaw Nr 21 — 1314 — Poz. 206 ——————— a) W nawiasach podano numerację artykułów tekstu jednoli tego ustawy o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70). przepisy wykonawcze, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Art. 1

1. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Prokuratorze Generalnym Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej lub Proku raturze Generalnej, należy przez to rozu mieć Prokuratora Generalnego lub odpo wiednio Ministerstwo Sprawiedliwości sprawujące obsługę Prokuratora General nego.” „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 mar ca 1990 r.”;

5) art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. Nr 89, poz. 517), który stanowi: „Art. 2

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1991 r., z wyjątkiem art. 5 i 14, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) art. 49 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach za wodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), który stanowi: „Art. 4

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zmia nie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszech nych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wy nagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stano wiska państwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

8) art. 18 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o zmia nie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), który stano wi: „Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

9) art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 15 maja 1993 r. o zmia nie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszech nych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Try bunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądow nictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47, poz. 213), które stanowią: „Art.

8.

1. Prokuratury apelacyjne rozpoczynają działalność z dniem 1 lipca 1993 r.

2. Stanowiska prokuratorów w Minister stwie Sprawiedliwości znosi się z dniem 30 czerwca 1993 r.

3. Prokuratorów w Ministerstwie Sprawie dliwości, którzy nie zostaną powołani na stanowiska prokuratorów prokuratur apelacyjnych i nie są prokuratorami Pro kuratury Wojewódzkiej w Warszawie, Prokurator Generalny przeniesie do tej Prokuratury. Art.

9.

1. Do czasu podjęcia działalności przez zgromadzenia prokuratorów w prokura turach apelacyjnych, kolegia prokuratur apelacyjnych i przez Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w skła dzie określonym w niniejszej ustawie, działają wojewódzkie zgromadzenia pro kuratorów, kolegia prokuratur woje wódzkich i Rada Prokuratorów przy Pro kuratorze Generalnym, utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych. Rada Prokuratorów wyraża opinie o kan dydatach na stanowiska prokuratorów apelacyjnych.

2. Komisje dyscyplinarne wybrane na pod stawie przepisów dotychczasowych oraz dotychczasowi rzecznicy dyscypli narni działają do czasu wyboru komisji dyscyplinarnej i wyznaczenia rzeczni ków na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

3. Niezakończone prawomocnie sprawy do dnia wyboru komisji dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy, toczące się w dotychczasowych komisjach dyscypli narnych, przekazuje się komisjom dyscy plinarnym utworzonym na podstawie ni niejszej ustawy.

4. Pierwsze posiedzenia zgromadzeń pro kuratorów w prokuraturach apelacyj nych zostaną zwołane po dniu 1 lipca 1993 r., nie później niż do dnia 30 wrze śnia 1993 r.” „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509), który stanowi: „Art. 6

8.

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z zastrze żeniem ust. 2 i 3.

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 26, lecz nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc przepisy wyko nawcze, wydane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 67 pkt 2, w zakresie dotyczącym ustalania wysokości czynszu najmu. W tym sa mym okresie osoby, o których mowa w art. 46 ustawy wymienionej w art. 53, opłacają czynsz najmu w wysokości po krywającej koszty eksploatacji tych do mów i lokali mieszkalnych.

3. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie art. 54 ust. 4 ustawy wymienio nej w art. 67 pkt 2 zachowują moc nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wej ścia w życie ustawy.”; Dziennik Ustaw Nr 21 — 1315 — Poz. 206 1

1) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształto waniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), który stanowi: „Art. 2

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.”; 1

2) art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy — Prawo o adwo katurze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

3) art. 259 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: „Art. 25

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r., z tym że przepisy art. 251—254 obowiązują nie dłużej niż przez 10 lat od dnia jej wejścia w życie.”; 1

4) art. 64 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który stanowi: „Art. 6

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 58, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 1

5) art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni czeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z tym że:

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mowa w art. 19, wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,

2) przepisy art. 24f—24h ustawy, o której mowa w art. 19, mają zastosowanie do radnych rad gmin kadencji następują cych po kadencji, w czasie której niniej sza ustawa weszła w życie,

3) przepisy art. 35a ustawy, o której mowa w art. 23, wchodzą w życie z pierwszym dniem kadencji Sejmu i Senatu nastę pującej po kadencji rozpoczętej w dniu 19 września 1993 r.,

4) przepisy art. 11 ustawy, o której mowa w art. 25, stosuje się nadal do radnych rad gmin kadencji, w czasie której ni niejsza ustawa weszła w życie.”; 1

6) art. 6 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księ gach wieczystych i hipotece oraz ustawy o proku raturze (Dz. U. Nr 117, poz. 752), które stanowią: „Art.

6. Do osób, które rozpoczęły aplikację sądo wą lub prokuratorską przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się prze pisy dotychczasowe.” „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.”; 1

7) art. 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r.”; 1

8) art. 6 i 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782), które stanowią: „Art.

6.

1. Przepisy art. 711 § 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie do sę dziów i odpowiednio do prokuratorów, którzy uzyskali prawo do emerytury lub renty przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy, jeżeli prawo to nabyli zaj mując stanowisko sędziego lub prokura tora. Przy ustalaniu wysokości uposaże nia uwzględnia się wynagrodzenie za sadnicze wraz z dodatkiem za wysługę lat, które pobierałby sędzia lub prokura tor w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy art. 782 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie również do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wskutek śmierci sę dziego lub prokuratora, pobierały rentę rodzinną.

3. Minister Sprawiedliwości w porozumie niu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, określi szcze gółowe zasady i tryb wypłat uposażeń i uposażeń rodzinnych emerytowanym sędziom i prokuratorom oraz członkom ich rodzin w miejsce świadczeń z ubez pieczenia społecznego.” „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 paź dziernika 1997 r., z wyjątkiem:

1) przepisów art. 711, art. 78—782 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 6 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.,

2) przepisów art. 712 ustawy, o której mo wa w art. 1, i art. 62b ustawy, o której mowa w art. 3, oraz przepisu art. 6 ust. 3 niniejszej ustawy, które wchodzą w ży cie po upływie 14 dni od dnia ogłosze nia.”; 1

9) art. 131 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscypli nie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 21 — 1316 — Poz. 206 „Art. 13

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1998 r.”;

20) art. 5, 8, 10 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów po wszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607), które stanowią: „Art.

5. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczyn ku oraz członkowie ich rodzin korzystają z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.” „Art.

8.

1. Sędziowie w stanie spoczynku i prokura torzy w stanie spoczynku, którzy pełnili służbę lub pracowali w organach albo komórkach organizacyjnych wymienio nych w art. 7 ust. 1 pkt 1—4 lub złożyli fałszywe oświadczenia dotyczące pracy, służby lub współpracy z organami, o któ rych mowa w art. 2 ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpie czeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne, tracą prawo do stanu spoczynku i uposażenia w stanie spo czynku.

2. Członkowie rodzin sędziów i prokurato rów, określonych w ust. 1, tracą prawo do uposażenia rodzinnego.

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdza się w trybie określonym w art. 7 ust. 4 i

5. Utrata uprawnień na stępuje z dniem wydania decyzji.

4. Przepisy art. 7 ust. 6 i 7 stosuje się do sę dziów i prokuratorów w stanie spoczyn ku, którzy nie złożyli w okresie służby oświadczeń, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 7 ust. 1 pkt 6.” „Art.

10. Sędziowie i prokuratorzy, którzy przed dniem 17 października 1997 r. otrzymali od Krajowej Rady Sądownictwa i odpo wiednio od Prokuratora Generalnego zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska pomimo ukończenia 65 roku życia, zacho wują prawo do zajmowania tego stanowi ska do końca terminu określonego w tej zgodzie. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”; 2

1) art. 73 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016), który stanowi: „Art. 7

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

2) art. 2—4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123), które stanowią: „Art.

2.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy utwo rzone na podstawie przepisów dotych czasowych prokuratury wojewódzkie stają się prokuraturami okręgowymi, a ośrodki zamiejscowe prokuratur woje wódzkich stają się ośrodkami zamiejsco wymi odpowiednich prokuratur okręgo wych.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy prokura torzy wojewódzcy i ich zastępcy stają się odpowiednio prokuratorami okręgowy mi i zastępcami prokuratorów okręgo wych.

3. Z dniem wejścia w życie ustawy prokura torzy prokuratur wojewódzkich stają się prokuratorami odpowiednich prokuratur okręgowych, a prokuratorzy prokuratur wojewódzkich w stanie spoczynku stają się prokuratorami prokuratur okręgo wych w stanie spoczynku.

4. Z dniem wejścia w życie ustawy delega ci prokuratorów prokuratur wojewódz kich stają się delegatami prokuratorów odpowiednich prokuratur okręgowych.

5. Z dniem wejścia w życie ustawy członko wie kolegiów prokuratur wojewódzkich stają się członkami kolegiów odpowied nich prokuratur okręgowych. Art.

3. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o prokuraturze wojewódzkiej, pro kuratorze wojewódzkim, prokuratorach prokuratury wojewódzkiej, kolegium pro kuratury wojewódzkiej lub zebraniu proku ratorów prokuratury wojewódzkiej, należy przez to rozumieć odpowiednio prokuratu rę okręgową, prokuratora okręgowego, prokuratorów prokuratury okręgowej, ko legium prokuratury okręgowej i zebranie prokuratorów prokuratury okręgowej. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”; 2

3) art. 21—23 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra cownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125), które stanowią: „Art. 2

1.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy osoby zatrudnione na podstawie dotychcza sowych przepisów jako pracownicy ad ministracyjni przez okres co najmniej roku w sądach lub jednostkach organi zacyjnych prokuratury stają się urzęd nikami w rozumieniu ustawy.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy osoby zatrudnione w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury na stano wiskach pomocniczych, technicznych, Dziennik Ustaw Nr 21 — 1317 — Poz. 206 robotniczych i obsługi oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni przez okres krótszy niż rok stają się innymi pracow nikami w rozumieniu ustawy. Art. 2

2. Stosunki pracy nawiązane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mia nowania pozostają w mocy i mogą być zmieniane i rozwiązywane na zasadach określonych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Art. 2

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”; 2

4) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636), który stanowi: „Art. 8

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1999 r., z tym że:

1) art. 54, 56, 59, 79 i 83 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 80 wchodzi w życie z dniem 1 listo pada 1999 r.”; 2

5) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształto waniu wynagrodzeń w państwowej sferze budże towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), który stanowi: „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”; 2

6) art. 4—7 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie woj skowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), które stanowią: „Art.

4.

1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy komisje dyscyplinarne stają się sądami dyscyplinarnymi w rozumieniu niniej szej ustawy.

2. Kadencja sądów dyscyplinarnych, o któ rych mowa w ust. 1, trwa do końca, usta lonej na podstawie przepisów dotych czasowych, kadencji komisji dyscypli narnych istniejących w dniu wejścia ustawy w życie. Art.

5. Przepisy ustawy stosuje się do spraw nie zakończonych w dniu wejścia jej w życie orzeczeniami komisji dyscyplinarnych, wy danymi w drugiej instancji. Art.

6. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy są skuteczne, je żeli dokonano ich z zachowaniem przepi sów dotychczasowych. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

7) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadze niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189), który stano wi: „Art. 7

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2

8) art. 206, 207 i 212 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), które stano wią: „Art. 20

6.

§1. Z dniem wejścia w życie ustawy pro kuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury otrzy mują stawkę podstawową wynagro dzenia zasadniczego przysługującą na zajmowanym stanowisku oraz dodatek za długoletnią pracę we dług zasad określonych w art. 62 ust. 1g ustawy, o której mowa w art. 185 zdanie wstępne.

§2. Z dniem 1 stycznia 2003 r. prokurato rzy, którzy przepracowali na zajmo wanym stanowisku co najmniej sie dem lat, otrzymują stawkę pierwszą awansową wynagrodzenia zasadni czego.

§3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. prokurato rzy, którzy przepracowali na danym stanowisku prokuratorskim co naj mniej czternaście lat, otrzymują dru gą stawkę awansową wynagrodze nia zasadniczego.

§4. Prokuratorowi, który na podstawie § 2 otrzymał stawkę pierwszą awan sową wynagrodzenia zasadniczego, a z dniem 1 stycznia 2004 r. nie speł niał warunku, o którym mowa w § 3, do okresu wymaganego zgodnie z art. 62 ust. 1d ustawy, o której mo wa w art. 185 zdanie wstępne, dla uzyskania stawki drugiej awansowej wynagrodzenia zasadniczego, zali cza się pełny okres pracy powyżej siedmiu lat na zajmowanym stano wisku prokuratorskim.

§5. Przepisy § 1—3 stosuje się przy obli czaniu wysokości wynagrodzenia prokuratorów powszechnych jedno stek organizacyjnych prokuratury dla potrzeb ustalania uposażenia prokuratorów wojskowych jedno stek organizacyjnych prokuratury według zasad określonych w art. 116 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 185 zdanie wstępne.

§6. Przepisy art. 200 stosuje się odpo wiednio do prokuratorów, byłych prokuratorów, uposażenia prokura torów w stanie spoczynku i do upo sażenia rodzinnego po zmarłych prokuratorach albo prokuratorach w stanie spoczynku. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1318 — Poz. 206

§7. Przepis art. 201 § 4 stosuje się do aplikacji prokuratorskiej oraz do ase sury prokuratorskiej. Art. 20

7.

§1. Sędziowie, którzy na podstawie do tychczasowych przepisów uzyskali zgodę Krajowej Rady Sądownictwa na dalsze zajmowanie stanowiska pomimo ukończenia 65 roku życia, przechodzą w stan spoczynku z upły wem okresu, na który Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła zgodę.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do prokuratorów, którzy uzyskali zgodę Prokuratora Generalnego na dalsze zajmowanie stanowiska.

§3. W sprawach dotyczących wyrażenia zgody, o której mowa w § 1 i 2, nie zakończonych w chwili wejścia w ży cie ustawy, przepis art. 69 § 3 zdanie drugie stosuje się.” „Art. 21

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178, art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4, art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; 2

9) art. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. zmienia jącej ustawę — Prawo o ustroju sądów powszech nych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kurato rach sądowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787), które sta nowią: „Art.

4. Od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grud nia 2002 r. art. 96 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów po wszechnych oraz art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze nie sto suje się. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.” Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik Dziennik Ustaw Nr 21 — 1319 — Poz. 206 USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. (poz. 206) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. 1.

1) Prokuraturę stanowią Prokurator Gene ralny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie mu.

2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Funkcję Prokuratora Generalnego spra wuje Minister Sprawiedliwości. Art.

2. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie prawo rządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Art.

3.

1. Zadania określone w art. 2 Prokurator Ge neralny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz spra wowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, 2)

2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cy wilnych oraz składanie wniosków i udział w postę ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądow nictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47, poz. 213), która weszła w życie z dniem 9 września 1993 r., oraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie mu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016), która weszła w życie z dniem 19 stycznia 1999 r. ———————

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. powaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze sto sunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu spo łecznego, własności lub praw obywateli,

3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego sto sowania prawa w postępowaniu sądowym, admi nistracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w in nych postępowaniach, 4)

3) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postano wień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,

5) prowadzenie badań w zakresie problematyki prze stępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,

6) zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu są dowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,

7) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy pań stwowe,

8) współdziałanie z organami państwowymi, pań stwowymi jednostkami organizacyjnymi i organi zacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczo ści i innym naruszeniom prawa, 8a)

4) współpracę z Szefem Krajowego Centrum Infor macji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do re alizacji jego zadań ustawowych,

9) opiniowanie projektów aktów normatywnych,

10) podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

2. W sprawach należących do zakresu działania są dów wojskowych oraz innych organów wojskowych czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują proku ratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych proku ratury. Art.

4. (skreślony).5) Art. 5.

6) Jeżeli uchwała organu samorządu teryto rialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wy padku uchwały organu samorządu terytorialnego pro kurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważ ności do sądu administracyjnego. Art. 6.

7)

1. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokura tury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych8) i rejonowych.

2. Prokuratorami wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury są prokuratorzy Naczelnej Proku ratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgo wych i wojskowych prokuratur garnizonowych. 3.

9) Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie mu są prokuratorzy Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Na rodowej oraz prokuratorzy oddziałowych komisji ści gania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytu tu Pamięci Narodowej. Art.

7. Prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bez stronności i równego traktowania wszystkich obywateli. Art. 8.

10)

1. Prokurator przy wykonywaniu czynno ści określonych w ustawach jest niezależny, z zastrze żeniem przepisów ust. 2—5.

2. Prokurator jest obowiązany wykonywać zarzą dzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokurato ra. Polecenie dotyczące treści czynności procesowej prokurator przełożony wydaje na piśmie, a na żądanie prokuratora — wraz z uzasadnieniem. W razie prze szkody w doręczeniu polecenia w formie pisemnej do puszczalne jest przekazanie polecenia ustnie, z tym że przełożony jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić je na piśmie.

3. Jeżeli prokurator nie zgadza się z poleceniem, może żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. O wy łączeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpośred nio przełożony nad prokuratorem, który wydał polece nie, chyba że wydał je Prokurator Generalny.

4. ˚ądanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, prokurator zgłasza na piśmie wraz z uzasadnieniem przełożone mu, który wydał polecenie.

5. Polecenie dotyczące treści czynności proceso wej, wydane przez prokuratora przełożonego innego niż prokurator bezpośrednio przełożony, nie może obejmować sposobu zakończenia postępowania przy gotowawczego i postępowania przed sądem. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1320 — Poz. 206 ———————

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

4) Dodany przez art. 49 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o groma dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189), która wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.

5) Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza oraz ze zmianą wprowa dzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi sie 2. ———————

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), która weszła w ży cie z dniem 8 sierpnia 1996 r.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2.

9) Dodany przez art. 59 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi sie 1 jako druga.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 7.

6. W przypadku gdy w postępowaniu sądowym ujawnią się nowe okoliczności, prokurator samodziel nie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem tego postępowania.

7. Prokurator przełożony w razie stwierdzenia oczy wistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy wytyka, niezależnie od innych uprawnień, właściwemu proku ratorowi uchybienie, po uprzednim zażądaniu — w ra zie potrzeby — wyjaśnień. Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy.

8. W razie stwierdzenia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, prokurator przełożony jest obowią zany żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który obrazy się dopuścił. Art.

9. 1.1

1) Organy samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej, a także inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i ich związki, orga nizacje zawodowe, samorządowe i inne organizacje społeczne udzielają Prokuratorowi Generalnemu i pod ległym mu prokuratorom pomocy w realizacji ich zadań. 2.1

2) Prokurator okręgowy lub rejonowy, z własnej inicjatywy bądź na wniosek jednostek organów samo rządu terytorialnego albo właściwego wojewody, przedkłada im informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w województwie, powiecie lub gminie (mieście, dzielnicy). Rozdział 2 Organizacja prokuratury Art.

10. 1.1

3) Prokurator Generalny:

1) kieruje działalnością prokuratury osobiście bądź przez zastępców Prokuratora Generalnego,

2) wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia.

2. Prokurator Generalny może przedsiębrać wszel kie czynności należące do zakresu działania prokuratu ry lub zlecać ich wykonanie podległym mu prokurato rom, chyba że ustawa zastrzega określoną czynność wyłącznie jego właściwości.

3. Prokurator przełożony może zlecać podległym prokuratorom wykonanie czynności należących do je go zakresu działania, chyba że ustawa zastrzega okre śloną czynność wyłącznie jego właściwości, oraz przej mować czynności prokuratorów podległych. Art. 11.1

4)

1. Prokuratorów powszechnych jedno stek organizacyjnych prokuratury powołuje Prokurator Generalny, a prokuratorów wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury — Prokurator Generalny na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 2.1

5) Kandydat na stanowisko prokuratora przedkła da informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczą cą jego osoby, i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obo wiązków prokuratora. Wydanie zaświadczenia oraz ba danie kandydatów na stanowiska prokuratorów odby wa się na zasadach dotyczących kandydatów na urząd sędziego. Art. 1

2. 1.1

6) Prokuratora Krajowego jako zastępcę Prokuratora Generalnego oraz innych zastępców Pro kuratora Generalnego powołuje, spośród prokurato rów Prokuratury Krajowej, i odwołuje z tych stanowisk — Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Ge neralnego.

2. Jednym z zastępców Prokuratora Generalnego jest Naczelny Prokurator Wojskowy, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Proku ratora Generalnego zgłoszony w porozumieniu z Mini strem Obrony Narodowej. Naczelny Prokurator Woj skowy kieruje w zastępstwie Prokuratora Generalnego działalnością wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. Art. 1

3.

1. (skreślony).17) 2.1

8) Do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjne go, okręgowego

8) i prokuratora rejonowego, a także do pełnienia pozostałych funkcji w prokuraturze, z zastrze żeniem ust. 3 i 4 oraz art. 111, powołuje spośród pro kuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prokura tor Generalny. 3.1

9) Zastępców Naczelnego Prokuratora Wojsko wego i wojskowych prokuratorów okręgowych powo łuje i odwołuje Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Do pełnienia pozosta łych funkcji w wojskowych jednostkach organizacyj nych prokuratury powołuje, spośród prokuratorów, i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prokurator General ny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 4.

20) Prokurator Generalny może określić funkcje w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych

8) i rejono wych, na które powołuje prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji prokurator apelacyjny. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1321 — Poz. 206 ——————— 1

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie

7. Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 185 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r. ——————— 1

5) Dodany przez art. 185 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 7. 1

7) Przez art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 1

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 7.

20) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 8 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza. Art. 1

4. 1.2

1) Prokuratorem może być powołany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzy skał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Pol sce,

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnie nia obowiązków prokuratora,

5) ukończył 26 lat,

6) złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski,

7) pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo odbył w woj skowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Na prokuratora w wojskowych jednostkach orga nizacyjnych prokuratury może być powołany tylko ofi cer zawodowy lub oficer służby okresowej. 3.2

2) Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie dotyczą:

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk praw nych w polskich szkołach wyższych, w Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-ba dawczych i innych placówkach naukowych,

2) sędziów oraz oficerów, którzy w sądach wojsko wych zajmowali stanowiska sędziów,

3) adwokatów oraz radców prawnych, którzy wykony wali ten zawód co najmniej trzy lata. 4.2

3) Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczą notariuszy. Art. 1

5. (utracił moc).24) Art. 1

6. 1.2

5) Prokurator Generalny może odwołać prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej pro kuratury, jeżeli prokurator, mimo dwukrotnego ukarania przez sąd dyscyplinarny2

6) karą wymienioną w art. 67 ust. 1 pkt 2—4, popełnił przewinienie służbowe, a w tym dopuścił się oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybił godności urzędu prokuratorskiego; przed podję ciem decyzji Prokurator Generalny wysłuchuje wyja śnień prokuratora, chyba ż e nie jest to możliwe, oraz za sięga odpowiednio opinii zebrania prokuratorów Proku ratury Krajowej albo opinii właściwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.

2. Prokurator Generalny może odwołać prokurato ra wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na wniosek Ministra Obrony Narodowej w wypadkach, gdy przepisy o służbie wojskowej przewidują zwolnie nie z zawodowej służby wojskowej. 3.2

7) Prokurator Generalny odwołuje prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, je żeli zrzekł się stanowiska prokuratora.

4. Stosunek służbowy prokuratora wygasa po upły wie trzech miesięcy od doręczenia zawiadomienia o odwołaniu, chyba że na wniosek zainteresowanego prokuratora określono krótszy termin. 5.2

8) Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarne go2

6) o wydaleniu ze służby prokuratorskiej, z zastrze żeniem art. 83 ust. 2, oraz prawomocne orzeczenie są du skazujące prokuratora na karę dodatkową pozba wienia praw publicznych, zakazu zajmowania stanowi ska prokuratora lub na karę degradacji pociąga za so bą z mocy prawa utratę stanowiska prokuratora; stosu nek służbowy prokuratora wygasa z chwilą uprawo mocnienia się orzeczenia. 5a.2

9) Stosunek służbowy prokuratora wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego.

6. (skreślony).30) Art. 16a.3

1)

1. Przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe może nastąpić tylko za jego zgodą. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1322 — Poz. 206 ——————— 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 2 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 15. 2

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 15. 2

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 2 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 15. 2

4) Utracił moc z dniem 17 września 1999 r. na podstawie pkt 4 obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 usta wy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3 ustawy — Prawo o ustroju są dów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 1221 § 4 usta wy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 § 1 ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 75, poz. 853), w związku z wyrokiem Trybunału Konsty tucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98. ——————— 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782), która weszła w życie z dniem 17 października 1997 r. 2

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamię ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Na rodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), która weszła w życie z dniem 29 czerwca 2000 r. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 25. 2

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 2

9) Dodany przez art. 185 pkt 3 ustawy, o której mowa w przy pisie 15. 30) Przez art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 25. 3

1) Dodany przez art. 185 pkt 4 ustawy, o której mowa w przy pisie 15.

2. Zgoda prokuratora na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w przypadkach:

1) zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w orga nizacji prokuratury lub zniesienia danej jednostki organizacyjnej prokuratury albo przeniesienia jej siedziby,

2) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.

3. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, sto suje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 1. Art. 1

7. 1.3

2) Powszechnymi jednostkami organiza cyjnymi prokuratury są: Prokuratura Krajowa oraz pro kuratury apelacyjne, okręgowe

8) i rejonowe. Prokura tura Krajowa wchodzi w skład Ministerstwa Sprawie dliwości. Prokuraturą Krajową, w zakresie określonym przez Prokuratora Generalnego, kieruje Prokurator Krajowy. 11.3

3) Prokuraturą apelacyjną kieruje prokurator apelacyjny. Prokurator apelacyjny jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okręgowych

8) oraz prokura torów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej.

2. Prokuraturą okręgową

8) kieruje prokurator okrę gowy8). Prokurator okręgowy

8) jest prokuratorem prze łożonym prokuratorów prokuratury okręgowej

8) oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgo wej8).

3. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejono wy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem przełożo nym prokuratorów prokuratury rejonowej. 4.3

4) Prokuraturę apelacyjną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgo wych. Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejono wych. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych wypadkach może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejo nowa w obrębie tej samej gminy. 5.3

4) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą dzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okręgo we i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właści wości. 6.3

4) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą dzenia, może tworzyć poza siedzibą prokuratury, a tak że znosić, ośrodki zamiejscowe prokuratur okręgo wych lub rejonowych. 6a.3

5) Pracownicy zniesionego ośrodka zamiejsco wego przechodzą do prokuratury, której ośrodek za miejscowy został zniesiony.

7. Minister Sprawiedliwości może zarządzić wspól ne prowadzenie spraw z zakresu administracji i gospo darki finansowej sądu powszechnego i powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury przez właściwy sąd powszechny, jeżeli obie jednostki mają siedzibę w tej samej miejscowości. 8.3

6) Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury są: Naczelna Prokuratura Wojskowa, woj skowe prokuratury okręgowe oraz wojskowe prokura tury garnizonowe. W miarę potrzeby mogą być tworzo ne inne rodzaje wojskowych jednostek organizacyj nych prokuratury.

9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości tworzy i znosi wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury oraz ustala ich sie dziby i terytorialny zakres działania. Art. 17a.3

7)

1. Do budynków jednostek organizacyj nych prokuratury nie wolno wnosić broni ani amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonujących w tych budynkach obowiązki służbowe wymagające posiadania broni.

2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio prokurator okręgowy może zarządzić stosowanie środków zapew niających bezpieczeństwo w budynkach podlegają cych mu jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zapobiegających naruszaniu zakazu, o którym mowa w ust.

1. W takim przypadku do ochrony tych budyn ków oraz osób w nich przebywających stosuje się prze pisy o ochronie osób i mienia. Art. 1

8.

1. Minister Sprawiedliwości, w drodze roz porządzenia, ustala regulamin określający tryb we wnętrznego urzędowania powszechnych jednostek or ganizacyjnych prokuratury.

2. Minister Sprawiedliwości określa wewnętrzną organizację powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zakres działania sekretariatów i in nych działów administracji. 3.3

8) Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi nistrem Obrony Narodowej ustala, w drodze rozporzą dzenia, regulamin określający tryb wewnętrznego urzę dowania wojskowych jednostek organizacyjnych proku ratury oraz wewnętrzną organizację tych jednostek. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1323 — Poz. 206 ——————— 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 7. 3

3) Dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. ——————— 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 3

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 7. 3

7) Dodany przez art. 185 pkt 5 ustawy, o której mowa w przy pisie 15. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 4.3

9) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą dzenia, określa strój urzędowy prokuratorów biorą cych udział w rozprawach sądowych, uwzględniając charakter uroczysty stroju, odpowiedni do powagi są du i utrwalonej tradycji. Art. 19.40)

1. W prokuraturze apelacyjnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z proku ratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów pro kuratorów prokuratur okręgowych

8) i rejonowych dzia łających na obszarze właściwości prokuratury apela cyjnej. Delegatów prokuratorów prokuratur okręgo wych

8) i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokura torów prokuratury apelacyjnej, wybierają na okres dwóch lat, po połowie, zebrania prokuratorów proku ratur okręgowych

8) i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych; Minister Sprawiedliwości ustala regula min wyboru delegatów.

2. Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator apelacyjny.

3. Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów zwołu je prokurator apelacyjny z inicjatywy własnej lub Pro kuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyj nej albo jednej piątej liczby członków zgromadzenia. Art. 20.40) Zgromadzenie prokuratorów:

1) wysłuchuje informacji prokuratora apelacyjnego o działalności prokuratur i pracy prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie,

2) ustala liczbę i wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury apelacyjnej,

3) wybiera przedstawiciela do Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,

4) wybiera członków sądów dyscyplinarnych26),

5) rozpatruje sprawozdania z działalności kolegiów prokuratury apelacyjnej,

6) wyraża opinie o kandydatach na prokuratora apela cyjnego, prokuratorów okręgowych

8) i prokurato rów rejonowych,

7) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego lub kolegium pro kuratury apelacyjnej. Art. 21.40)

1. Kolegium prokuratury apelacyjnej składa się z czterech do dziesięciu członków, wybiera nych w dwóch trzecich przez zgromadzenie prokurato rów, a w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora apelacyjnego spośród prokuratorów. Przewodniczą cym kolegium prokuratury apelacyjnej jest prokurator apelacyjny.

2. Kadencja kolegium prokuratury apelacyjnej trwa dwa lata.

3. Posiedzenia kolegium prokuratury apelacyjnej zwołuje prokurator apelacyjny z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. Art. 22.40) Kolegium prokuratury apelacyjnej:

1) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur, 2)4

1) wyraża opinię o kandydatach na prokuratorów prokuratury apelacyjnej i okręgowej8), 3)4

1) wyraża opinię w przedmiocie odwołania proku ratora prokuratury apelacyjnej i okręgowej8),

4) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego. Art. 22a.4

2)

1. Kolegium prokuratury okręgowej8) składa się z czterech do dziesięciu członków wybiera nych w dwóch trzecich przez zebranie prokuratorów prokuratury okręgowej

8) oraz delegatów prokuratorów prokuratur rejonowych, a w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora okręgowego

8) spośród podległych mu prokuratorów. Przewodniczącym kolegium proku ratury okręgowej

8) jest prokurator okręgowy8).

2. Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru delegatów, o których mowa w ust. 1.

3. Kadencja kolegium prokuratury okręgowej8) trwa dwa lata.

4. Posiedzenie kolegium prokuratury okręgowej8) zwołuje prokurator okręgowy

8) z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kole gium. Art. 22b.4

2) Kolegium prokuratury okręgowej8):

1) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur,

2) wyraża opinię o kandydatach na asesorów proku ratorskich oraz prokuratorów prokuratur rejono wych,

3) wyraża opinię w przedmiocie odwołania prokurato ra prokuratury rejonowej,

4) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora okręgowego8). Art. 23.40) 1.4

3) Rada Prokuratorów przy Prokurato rze Generalnym składa się z: trzech przedstawicieli wy branych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Kra jowej, przedstawiciela wybranego przez zebranie pro kuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, przed Dziennik Ustaw Nr 21 — 1324 — Poz. 206 ——————— 3

9) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypi sie 26. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 11 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza. ——————— 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 7. 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypi sie 7. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7, oraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 59 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako druga. stawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów In stytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrod ni przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawicieli wy branych przez zgromadzenia prokuratorów w prokura turach apelacyjnych — po jednym z każdej prokuratu ry apelacyjnej — oraz trzech prokuratorów powoła nych przez Prokuratora Generalnego. Wybory prokura torów na zebraniach odbywają się według regulami nów uchwalonych przez te zebrania. Przewodniczącym Rady jest Prokurator Generalny.

2. Kadencja Rady trwa dwa lata.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Prokurator Generalny z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej licz by członków Rady.

4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Art. 24.40)

1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wyraża opinię w sprawach podejmowa nych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności dotyczą cych:

1) projektów wytycznych i zarządzeń Prokuratora Ge neralnego,

2) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierun ków szkolenia prokuratorów, asesorów i aplikan tów,

3) okresowych ocen realizacji zadań prokuratury,

4) kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy. 2.4

4) Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Gene ralnym ustala także ogólną liczbę członków sądów dys cyplinarnych2

6) oraz wskazuje liczbę członków sądów dyscyplinarnych2

6) wybieranych przez zebranie proku ratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokura torów w prokuraturach apelacyjnych. Rozdział 3 Działalność prokuratury Postępowanie przygotowawcze Art. 2

5.

1. Prokurator, stosownie do przepisów ustaw, wszczyna i prowadzi postępowanie przygoto wawcze albo zleca wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania innemu uprawnionemu organowi.

2. W toku postępowania przygotowawczego proku rator stosuje, w wypadkach przewidzianych w usta wach, środki zapobiegawcze wobec podejrzanych.

3. (skreślony).45) Art. 2

6.

1. Prokurator sprawuje nadzór nad postę powaniem przygotowawczym prowadzonym przez uprawniony do tego inny organ. Zarządzenia prokura tora w postępowaniu przygotowawczym są wiążące.

2. W razie niewykonania zarządzenia, o którym mo wa w ust. 1, na ż ądanie prokuratora, przełożony winne go funkcjonariusza wszczyna przeciwko niemu postę powanie służbowe lub dyscyplinarne. Art. 2

7.

1. W razie gdy postępowanie przygoto wawcze ujawni istnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw lub utrudniających ich ujaw nianie, prokurator kieruje wystąpienie do odpowied niego organu.

2. W wystąpieniu prokurator może żądać również przeprowadzenia kontroli, a także wszczęcia przeciwko winnym postępowania w przedmiocie odpowiedzial ności dyscyplinarnej, służbowej, materialnej lub innej przewidzianej w przepisach dotyczących stosunków pracy. 3.4

6) Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania wy stąpienia zawiadomić prokuratora o podjętych środ kach lub zajętym stanowisku bądź o sposobie zakoń czenia kontroli lub postępowania. Art. 2

8.

1. W razie umorzenia postępowania przy gotowawczego, prokurator może, stosownie do oko liczności, przesłać sprawę właściwemu organowi w celu wszczęcia postępowania służbowego, dyscy plinarnego lub o wykroczenie albo w celu rozpatrzenia sprawy przez właściwą organizację społeczną lub za wodową.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, a także w razie skierowania sprawy do sądu z aktem oskarżenia. Art. 2

9.

1. Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie postępowania przygotowawczego są wiążą ce dla wszystkich organów uprawnionych do prowa dzenia postępowania przygotowawczego. 2.4

7) Wydawane przez ministrów akty normatywne dotyczące postępowania przygotowawczego wymaga ją uprzednio uzgodnienia z Prokuratorem Generalnym, a wydawane przez wojewodę — uprzednio uzgodnie nia z prokuratorem okręgowym8).

3. Ministrowie nadzorujący organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązani są do przedstawiania Prokuratorowi Ge neralnemu corocznych informacji o działalności tych organów w zakresie postępowania przygotowawcze go. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1325 — Poz. 206 ——————— 4

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7. 4

5) Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 7. ——————— 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypi sie 26. 4

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 4.4

8) Wojewodowie są obowiązani do składania in formacji, o których mowa w ust. 3, właściwym proku ratorom okręgowym8).

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, składa ne są do końca stycznia roku następnego. Art. 30.

1. Prokurator Generalny może występować do naczelnych i centralnych organów administracji państwowej o podjęcie środków w celu usprawnienia działalności podległych im organów w zakresie postę powania przygotowawczego. 2.4

9) Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują odpowiednio prokuratorom okręgowym

8) i rejono wym w stosunku do wojewodów oraz organów samo rządu terytorialnego.

3. Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany w terminie trzydziestu dni od daty otrzy mania wystąpienia zawiadomić prokuratora o podję tych środkach, o których mowa w ust. 1. Art. 3

1. W sprawach należących do zakresu działa nia sądów wojskowych uprawnienia przewidziane w art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 przysługują również Naczel nemu Prokuratorowi Wojskowemu oraz odpowiednio podległym mu prokuratorom wojskowym. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym Art. 3

2.

1. Prokurator wykonuje czynności oskarży ciela publicznego przed wszystkimi sądami. Może rów nież wykonywać te czynności w sprawach wniesionych do sądu przez innych oskarżycieli.

2. W razie gdy wyniki postępowania sądowego nie potwierdzają zarzutów oskarżenia, prokurator odstę puje od oskarżenia.

3. Prokurator wnosi, w wypadkach przewidzianych w ustawach, środki zaskarżenia od orzeczeń sądowych. Art. 3

3. (skreślony).50) Art. 3

4. (skreślony).50) Nadzór nad wykonywaniem decyzj i o pozbawieniu wolności51) Art. 35.5

2) Prokurator sprawuje, w granicach prze widzianych ustawami, nadzór nad wykonywaniem po stanowień o tymczasowym aresztowaniu i decyzji o pozbawieniu wolności. Art. 3

6. (utracił moc).53) Art. 3

7. (utracił moc).53) Art. 3

8. (skreślony).54) Art. 3

9.

1. Prokurator Generalny przedstawia Prezy dentowi wnioski w przedmiocie ułaskawienia osób skazanych przez sądy.

2. W odniesieniu do wniosków w przedmiocie uła skawienia osób skazanych przez sądy wojskowe uprawnienie określone w ust. 1 przysługuje również Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Badanie problematyki przestępczości oraz działań służących jej zwalczaniu i zapobieganiu Art. 40.

1. Jeżeli wyniki badań to uzasadniają, Pro kurator Generalny występuje z wnioskiem do właści wego organu o podjęcie odpowiednich środków, w tym również o wydanie lub zmianę określonych przepisów, w celu przeciwdziałania przestępczości. 2.5

5) Zadania określone w ust. 1 wykonują również prokuratorzy okręgowi

8) i rejonowi w stosunku do wo jewodów i terenowych organów administracji nieze spolonej oraz innych o terenowym zakresie działania.

3. Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany, w terminie trzydziestu dni od daty otrzy mania wniosku, zawiadomić prokuratora o podjętych środkach, o których mowa w ust. 1. Art. 4

1.

1. W odniesieniu do przestępstw należą cych do zakresu działania sądów wojskowych czynno ści określone w art. 40 ust. 1 może również podejmo wać Naczelny Prokurator Wojskowy. 2.5

6) Czynności określone w art. 40 mogą podejmo wać, w zakresie swego działania, również wojskowi prokuratorzy okręgowi i wojskowi prokuratorzy garni zonowi. Udział prokuratora w innych postępowaniach Art. 4

2. Udział prokuratora w postępowaniu cywil nym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach określają odrębne usta wy. Art. 4

3.

1. Jeżeli wymaga tego ochrona praworząd ności w sprawach, o których mowa w art. 42, prokura tor może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchać Dziennik Ustaw Nr 21 — 1326 — Poz. 206 ——————— 4

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 4

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 50) Przez art. 2 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 5

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 5

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. ——————— 5

3) Na podstawie art. 257 § 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 6 czerw ca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r. 5

4) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 2. 5

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 5

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7. świadków i zasięgnąć opinii biegłych, a także przepro wadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Do czynności wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania admini stracyjnego. Rozdział 4 Prokuratorzy Obowiązki i prawa Art. 4

4.

1. Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim oraz stale podnosić kwalifikacje zawodowe.

2. Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszyst kiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokura tora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. 3.5

7) W okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należeć do partii politycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej. 4.5

8) Prokuratorowi ubiegającemu się o mandat po sła albo senatora, albo radnego udziela się urlopu bez płatnego na czas kampanii wyborczej. Art. 4

5.

1. Stosunek służbowy prokuratora nawiązu je się z chwilą doręczenia zawiadomienia o powołaniu.

2. Prokurator powinien zgłosić się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od otrzymania za wiadomienia o powołaniu, jeżeli nie oznaczono innego terminu.

3. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stano wiska w terminie określonym w ust. 2, powołanie traci moc; okoliczność tę stwierdza Prokurator Generalny. 4.5

9) Przy powołaniu prokurator składa ślubowanie wobec Prokuratora Generalnego według następującej roty: „Âlubuję uroczyście na powierzonym mi stanowi sku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Pol skiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, do chować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postę powaniu kierować się zasadami godności i uczciwo ści”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg.” Prokurator powołany na kolejne stanowisko proku ratorskie ślubowania nie składa. Art. 4

6. Czas pracy prokuratora jest określony wy miarem jego zadań. Art. 46a.60)

1. Prokurator otrzymuje legitymację służbową, wymieniającą zajmowane przez niego sta nowisko służbowe.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proku ratora w stanie spoczynku.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze za rządzenia, wzór legitymacji służbowej prokuratora. Art. 4

7.

1. ˚ądania, przedstawienia i zażalenia w sprawach związanych ze swoim stanowiskiem pro kurator może wnosić tylko w drodze służbowej. W ta kich sprawach prokurator nie może zwracać się do in stytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.

2. W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy pro kuratorowi przysługuje droga sądowa.

3. Prokurator powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego o toczącym się postępowaniu sądowym, w którym występuje w charakterze strony lub uczestni ka postępowania. Art. 4

8.

1. Prokurator jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których w postępo waniu przygotowawczym, a także poza jawną rozpra wą sądową, powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko prokuratora.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy prokurator składa zeznania jako świadek w postępowa niu przygotowawczym lub przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru Państwa albo ta kiemu ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W takich wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić prokuratora Prokurator Generalny. Art. 49.6

1)

1. Prokurator nie może podejmować do datkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczają cym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników za trudnionych na tych stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obo wiązków prokuratora.

2. Prokuratorowi nie wolno także podejmować in nego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które by prze szkadzało w pełnieniu obowiązków prokuratora, mo Dziennik Ustaw Nr 21 — 1327 — Poz. 206 ——————— 5

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), która weszła w życie z dniem 19 września 1997 r. 5

8) Dodany przez art. 54 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy pisie 57, oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 15. 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 15. ——————— 60) Dodany przez art. 185 pkt 8 ustawy, o której mowa w przy pisie 15. 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 15. gło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przy nieść ujmę godności urzędu prokuratora.

3. Prokurator nie może:

1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,

2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni,

3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej dzia łalność gospodarczą,

4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego,

5) prowadzić działalności gospodarczej na własny ra chunek lub wspólnie z innymi osobami, a także za rządzać taką działalnością lub być przedstawicie lem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

4. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, a także o podjęciu innego za jęcia lub sposobu zarobkowania, prokurator prokura tury apelacyjnej oraz prokurator prokuratury okręgo wej zawiadamia właściwego prokuratora apelacyjne go albo okręgowego, a prokuratorzy Prokuratury Kra jowej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okręgowi — Prokuratora Generalnego. Prokurator prokuratury rejonowej kieruje zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do właściwego prokuratora okrę gowego.

5. Właściwy prokurator apelacyjny albo okręgowy w stosunku do podległego mu prokuratora, a Prokura tor Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora apelacyjnego i prokuratora okręgowego wydaje decyzję o sprzeciwie wobec za miaru podjęcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycz nym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole wyższej, jeżeli uzna, ż e będzie ono przeszkadzało w peł nieniu obowiązków prokuratora, oraz wobec podejmo wania lub kontynuowania innego zajęcia, które prze szkadza w pełnieniu obowiązków prokuratora albo przynosi ujmę godności jego urzędu lub osłabia zaufa nie do jego bezstronności.

6. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu kierują zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze:

1) prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrod ni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanych dalej „oddziałowymi komisjami” — do Dyrektora Głów nej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanej dalej „Główną Komisją”,

2) Dyrektor Głównej Komisji, prokuratorzy Głównej Komisji i naczelnicy oddziałowych komisji — do Prokuratora Generalnego.

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, służą:

1) Dyrektorowi Głównej Komisji — wobec prokurato rów oddziałowych komisji,

2) Prokuratorowi Generalnemu — wobec Dyrektora Głównej Komisji, prokuratorów Głównej Komisji i naczelników oddziałowych komisji. Art. 49a.6

2)

1. 6

3) Prokuratorzy są obowiązani do zło żenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością ma jątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szcze gólności informacje o posiadanych zasobach pienięż nych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spół kach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku mię dzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. 2.6

4) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, proku ratorzy składają odpowiednio właściwemu prokurato rowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okrę gowemu lub naczelnikowi oddziałowej komisji, który dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 3.6

4) Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Woj skowy, Dyrektor Głównej Komisji, prokuratorzy Proku ratury Krajowej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorzy Głównej Komisji, prokurato rzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz na czelnicy oddziałowych komisji oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w oświadcze niach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska prokuratora.

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie ma jątkowym stanowią tajemnicę służbową, chyba że pro kurator, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 2 lub 3, do odebrania oświadczenia może je ujawnić po mimo braku zgody składającego oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. Art. 49b.6

2) Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 49a ust. 1, stosuje się odpowiednio for Dziennik Ustaw Nr 21 — 1328 — Poz. 206 ——————— 6

2) Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 6

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 10 lit. a) usta wy, o której mowa w przypisie 15. 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 10 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 15. mularz, określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306), dotyczą cymi oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej że ustawy. Art. 49c.6

5) Przepisy art. 49 stosuje się odpowiednio do prokuratorów w stanie spoczynku. Art. 50.6

6)

1. Prokurator Generalny może delego wać prokuratora do innej jednostki organizacyjnej pro kuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jed nostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedli wości albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwali fikacjami prokuratora. Delegowanie na okres dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku może nastąpić tylko za zgodą prokuratora.

2. Delegowanie na okres do dwóch miesięcy w cią gu roku może zarządzić również prokurator apelacyjny i okręgowy.

3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 na czas nieokreślony może być odwołany z delegowania, względnie z niego ustąpić, za trzymiesięcznym uprze dzeniem.

4. Prokurator delegowany do innej jednostki orga nizacyjnej prokuratury, z wyjątkiem Prokuratury Krajo wej, po trzech miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres delegacji prawo do wynagrodzenia za sadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki, chyba że przysługuje mu druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.

5. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejsco wości niż miejscowość będąca siedzibą jednostki or ganizacyjnej prokuratury, w której prokurator pełni służbę, niebędącej miejscem jego stałego zamieszka nia, prokuratorowi delegowanemu przysługuje prawo do nieodpłatnego zakwaterowania albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania oraz świadcze nia dodatkowe, rekompensujące niedogodności wyni kające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby.

6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości mogą być powierzone obowiązki na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu.

7. Prokurator delegowany do Ministerstwa Spra wiedliwości ma prawo do wynagrodzenia zasadnicze go przysługującego mu na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.

8. Ponadto w okresie delegowania, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań, proku ratorowi może być przyznany przez Ministra Sprawie dliwości dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczają cej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodat ku funkcyjnego. Dodatek przyznaje się na czas określo ny, a w indywidualnych wypadkach — także na czas nieokreślony.

9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach doda tek, o którym mowa w ust. 8, może przekraczać wyso kość określoną w tymże ustępie.

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowe zasady delegowania proku ratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szcze gółowe zasady dotyczące innych wypadków delego wania i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem prokuratorów poza stałe miejsce peł nienia służby, mając na względzie poziom świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym. Art. 51.6

6)

1. W okresie nieobecności w pracy z po wodu choroby prokurator otrzymuje wynagrodzenie, nie dłużej jednak niż przez okres roku.

2. W razie niemożności wykonywania pracy z in nych przyczyn, uprawniających do uzyskania świad czeń określonych w przepisach o świadczeniach pie niężnych z ubezpieczenia społecznego, prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych przepisach.

3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie.

4. W przypadkach, w których pracownikom podle gającym ubezpieczeniu społecznemu przysługują za siłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, prokura torowi przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Art. 52.6

6)

1. Prokuratorowi przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:

1) sześciu dni roboczych — po dziesięciu latach pracy,

2) dwunastu dni roboczych — po piętnastu latach pracy.

2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlo pu dodatkowego, wlicza się wszystkie okresy zatrud nienia w prokuraturze lub sądzie na stanowiskach: pro kuratorów i sędziów, aplikantów, asesorów, a także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy praw nego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w or ganach władzy publicznej, z którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, jeżeli z ty tułu tego zatrudnienia przysługiwał zwiększony wy miar urlopu. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1329 — Poz. 206 ——————— 6

5) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 25. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 15.

3. Prokuratorowi przysługuje gratyfikacja jubile uszowa w wysokości:

1) po dwudziestu latach pracy — 100% wynagrodze nia miesięcznego,

2) po dwudziestu pięciu latach pracy — 150% wyna grodzenia miesięcznego,

3) po trzydziestu latach pracy — 200% wynagrodzenia miesięcznego,

4) po trzydziestu pięciu latach pracy — 250% wyna grodzenia miesięcznego,

5) po czterdziestu latach pracy — 350% wynagrodze nia miesięcznego,

6) po czterdziestu pięciu latach pracy — 400% wyna grodzenia miesięcznego.

4. Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakoń czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mo cy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracow nicze.

5. Do obliczania i wypłacania gratyfikacji jubile uszowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urzędów państwowych. Art. 53.6

6)

1. Prokuratorowi można udzielić płatne go urlopu dla poratowania zdrowia.

2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekra czać sześciu miesięcy i nie może być udzielony, jeżeli prokurator nie wykonywał czynności przez okres roku z powodu choroby.

3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Prokura tor Generalny. Art. 5

4. 1.6

7) Prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej sądowej lub administra cyjnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarne go ani zatrzymany bez zgody przełożonego dyscypli narnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do wydania zezwo lenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialno ści karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecier piące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie proku ratora przełożonego.

2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej sąd dyscyplinarny2

6) może polecić niezwłoczne zwolnie nie prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku. 3.6

8) Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego odma wiającego zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej przysługuje organowi lub osobie, która wnosiła o zezwolenie, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu odwołanie do odwoławczego sądu dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty jego ogło szenia. W tym samym terminie prokuratorowi przysłu guje odwołanie od orzeczenia zezwalającego na pocią gnięcie tego prokuratora do odpowiedzialności karnej.

4. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dys cyplinarnie. Art. 5

5. Postępowanie przygotowawcze przeciwko prokuratorowi wszczyna i prowadzi wyłącznie prokura tor. Art. 56.6

9)

1. Prokurator powinien mieszkać w miej scowości będącej siedzibą jednostki organizacyjnej prokuratury, w której pełni służbę.

2. Przełożony prokurator, w uzasadnionych przy padkach, może wyrazić zgodę na zamieszkanie proku ratora w innej miejscowości. 3.70) W razie uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, prokuratorowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do jednostki organi zacyjnej prokuratury, ustalonych na zasadach obowią zujących przy ustalaniu wysokości należności przysłu gujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przysługuje, jeżeli zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 67 ust. 1 pkt 4. Art. 5

7. (skreślony).71) Art. 58.7

2)

1. Prokuratorowi, a także prokuratorowi w stanie spoczynku, może być przyznana, jako pożycz ka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych.

2. Ârodki na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, nie mogą być niższe niż 5% rocznego fundu szu płac przeznaczonego dla prokuratorów.

3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz nych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób pla nowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunki Dziennik Ustaw Nr 21 — 1330 — Poz. 206 ——————— 6

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 26. ——————— 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 15. 70) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniającej ustawę — Prawo o ustro ju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz usta wę o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787), któ ra weszła w życie z dniem 31 grudnia 2001 r. 7

1) Przez art. 51 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509), która weszła w życie z dniem 12 listopada 1994 r. 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1

5. Na mocy art. 4 ustawy, o której mowa w przypisie 70, od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. art. 58 nie stosuje się. przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zaangażowania środków własnych prokuratora, udziału kolegiów prokuratur w przyzna waniu pomocy oraz zasady racjonalności gospodaro wania środkami, przy przyjęciu zasady, że w razie wy gaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w spo sób, o którym mowa w art. 16, pożyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości obo wiązującej przy powszechnie dostępnych kredytach bankowych. Art. 5

9.

1. Prokuratorom, którzy wykazują w pracy inicjatywę, wzorowo i sumiennie wypełniają obowiąz ki oraz szczególnie przyczyniają się do wykonywania zadań służbowych, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2. Rodzaje wyróżnień i nagród oraz tryb ich przy znawania ustala Prokurator Generalny; nagrodą może być również awans w terminie wcześniejszym, niż przewidują to przepisy o wynagrodzeniu lub przepisy szczególne. Art. 60. (skreślony).73) Art. 6

1. (skreślony).74) Art. 62.7

5) 1.7

6) Wynagrodzenie zasadnicze prokura torów równorzędnych powszechnych jednostek orga nizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpo wiednio do rangi stanowiska prokuratora, wielokrot ność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa; wyso kość wynagrodzenia prokuratorów równorzędnych jednostek organizacyjnych różnicuje staż pracy i peł nione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokurato rów jest równe wynagrodzeniu sędziów w takich sa mych jednostkach organizacyjnych sądów. 1a.7

7) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora na danym stanowisku ustala się w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 110% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa — 125% stawki podstawowej dla danego stanowiska pro kuratorskiego. 1b.7

7) Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podsta wowej nie może być niższe niż wynagrodzenie zasad nicze w stawce awansowej drugiej dla bezpośrednio niższego stanowiska prokuratorskiego. 1c.7

7) Prokurator, obejmując stanowisko, otrzymu je wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do wysokości stawki pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie karą dyscyplinarną lub dwu krotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7, jeżeli uchybienie było zawinione. 1d.7

7) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ule ga podwyższeniu do stawki drugiej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokura torskim od uzyskania przez prokuratora stawki pierw szej awansowej. Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 1e.7

7) Do czasu pracy na stanowisku prokuratora dolicza się czas pozostawania przez prokuratora poza zawodem prokuratorskim, jeżeli spowodowane to by ło represjami za polityczną postawę prokuratora, o ile powrót do zawodu nastąpił nie później niż do 31 grud nia 1990 r. 1f.7

7) W związku z pełnioną funkcją prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący procent kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze. 1g.7

7) Prokuratorowi przysługuje dodatek za długo letnią pracę wynoszący, począwszy od szóstego roku pracy, 5% aktualnie pobieranego przez prokuratora wy nagrodzenia zasadniczego i wzrastający po każdym ko lejnym roku pracy o 1% tego wynagrodzenia, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. Po 20 latach pracy dodatek wypłacany jest, bez względu na staż pracy powyżej tego okresu, w wysokości 20% aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodze nia zasadniczego. 1h.7

7) Od wynagrodzenia prokuratorów nie odpro wadza się składek na ubezpieczenie społeczne. 1i.7

7) W razie wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, od wypłaconego prokuratorowi w okresie służby wyna grodzenia, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składkę przewidzianą za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu społecznym. 1j.7

7) Składka na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:

1) za okres do 31 grudnia 1998 r. — wskaźnikiem wzro stu płac wynikającym ze wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, określanego corocz nie w ustawie budżetowej, które stanowiło podsta wę do ustalania środków i limitów na wynagrodze nia sędziów,

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. — wskaźnikiem walo ryzacji składek określonym na podstawie przepi Dziennik Ustaw Nr 21 — 1331 — Poz. 206 ——————— 7

3) Przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 25. 7

4) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 26. 7

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagro dzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w pań stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., oraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 26. 7

7) Dodany przez art. 185 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 15. sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie czeń Społecznych. 1k.7

7) Przy obliczaniu kwoty należnych składek, wa loryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2, stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 paździer nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792). 1l.7

7) Przepisów ust. 1a—1d nie stosuje się do pro kuratorów Prokuratury Krajowej. 2.7

8) Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia zasadni czego prokuratorów oraz stawki dodatku funkcyjnego przysługującego prokuratorom, mając na względzie w szczególności zasady określone w ust. 1—1b i 1f. Art. 62a.7

9)

1. Do prokuratorów stosuje się odpo wiednio, z zastrzeżeniem ust. 2—5, przepisy art. 69—71, art. 73 i 74, art. 76, art. 85 § 4, art. 99—102 i art. 104 usta wy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów po wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787). Przewidziane w tej ustawie uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości przysługują w stosunku do prokuratorów Prokuratorowi Generalne mu, a uprawnienia kolegiów i prezesów właściwych są dów — właściwym prokuratorom przełożonym.

2. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej oraz prokura torzy Głównej Komisji przechodzą w stan spoczynku z dniem ukończenia siedemdziesiątego roku życia.

3. Prokuratorzy, o których mowa w ust. 2, mogą przejść w stan spoczynku, na swój wniosek, po ukoń czeniu sześćdziesiątego piątego roku życia.

4. Prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyj nych prokuratury przechodzą w stan spoczynku z dniem ukończenia sześćdziesiątego roku życia.

5. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty wojsko wej, wypłaca się osobie uprawnionej wyłącznie świad czenie wyższe albo przez nią wybrane. Art. 62b.80) Minister Sprawiedliwości w porozumie niu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzin nych prokuratorom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpie czeń Społecznych składek, o których mowa w art. 62 ust. 1i i 1j, mając na względzie w szczególności koniecz ność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposa żeń i uposażeń rodzinnych. Art. 62c.8

1) W razie utraty uprawnień do stanu spo czynku i uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 104 § 5 ustawy powołanej w art. 62a ust. 1, sto suje się odpowiednio przepis art. 62 ust. 1i i 1j oraz przepisy wydane na podstawie art. 62b. Art. 6

3. (wygasł).82) Art. 64.8

3) Przepisów art. 45 ust. 1—3, art. 46, 47, 49, 50 i 51, 53, 56, 58 i 59 nie stosuje się do prokuratorów wojskowych jednostek prokuratury. Urlopu, o którym w art. 52, udziela się, jeżeli prokurator wojskowej jed nostki organizacyjnej prokuratury nie uzyskał wcze śniej prawa do urlopu dodatkowego, określonego w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodo wych. Art. 6

5. 1.8

4) W razie powołania prokuratora do nie zawodowej służby wojskowej, jego prawa i obowiązki służbowe ulegają zawieszeniu na czas trwania służby. Prokurator zachowuje jednak swoje stanowisko i pra wo do wynagrodzenia, a czas służby wojskowej wlicza się do okresu stosunku służbowego na stanowisku prokuratora.

2. Inne szczególne uprawnienia związane ze sto sunkiem służbowym prokuratora powołanego do czynnej służby wojskowej i zwolnionego z tej służby normują przepisy o powszechnym obowiązku obrony lub przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo wych.

3. Prokurator powołany do niezawodowej służby wojskowej odbywa ją w sądownictwie wojskowym, wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub wojskowych organach obsługi prawnej. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1332 — Poz. 206 ——————— 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 15. 7

9) Dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi sie 25, w brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 15 usta wy, o której mowa w przypisie 15. 80) Dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi sie 25, który w tej części wszedł w życie z dniem 28 paź dziernika 1997 r., w brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 15. ——————— 8

1) Dodany przez art. 185 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 15. 8

2) Z mocy art. 12 ustawy z dnia 16 października 1992 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznacze niach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451), któ ra weszła w życie z dniem 23 grudnia 1992 r. Zamieszczo ny w obwieszczeniu. 8

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 124 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r., przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mo wa w przypisie 26, oraz przez art. 185 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 15. 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 15. Art. 65a.8

5) 1.8

6) Prokurator mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w organach państwo wych, samorządu terytorialnego, służby dyplomatycz nej, konsularnej lub w organach organizacji międzyna rodowych oraz ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską jest obowiązany zrzec się swojego stanowiska, chyba że przechodzi w stan spo czynku. 2.8

7) Prokurator, który zrzekł się stanowiska z przy czyn określonych w ust. 1, może powrócić na poprzed nio zajmowane stanowisko prokuratora, jeżeli przerwa w pełnieniu obowiązków prokuratora nie przekracza 9 lat, chyba że pełnił funkcje sędziowskie lub prokura torskie w międzynarodowych lub ponadnarodowych organach sądowych. 3.8

8) W wypadku przewidzianym w ust. 2, Prokura tor Generalny, na wniosek prokuratora, który zrzekł się stanowiska, powołuje go na poprzednio zajmowane stanowisko niezależnie od liczby stanowisk prokurator skich w danej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, chyba ż e nie spełnia on warunków wyma ganych do powołania na stanowisko prokuratora. 4.8

9) W razie odmowy powołania, o którym mowa w ust. 3, zainteresowanemu służy skarga do Sądu Naj wyższego. Odpowiedzialność dyscyplinarna Art. 6

6. 1.90) Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu prokuratorskiego.

2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbowych, stanowiące ściganą z oskar żenia prywatnego zniewagę strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie. Art. 6

7.

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) usunięcie z zajmowanej funkcji,

4) przeniesienie na inne miejsce służbowe,

5) wydalenie ze służby prokuratorskiej. 2.9

1) Wymierzenie kary określonej w ust. 1 pkt 2—4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowa nia przez okres trzech lat oraz niemożność udziału w tym okresie w kolegium prokuratury okręgowej8), w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokuratorów, w Radzie Prokuratorów i w sądzie dys cyplinarnym2

6) oraz uzyskania utraconego stanowiska. Art. 6

8. 1.9

2) Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a w razie wszczęcia ulega ono umorzeniu.

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestęp stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepi sach Kodeksu karnego. Art. 69.9

3) Przełożonym dyscyplinarnym jest w sto sunku do prokuratorów powszechnych jednostek or ganizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny oraz prokurator apelacyjny w stosunku do prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okręgowych

8) i prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej, a także prokurator okręgowy

8) w stosunku do prokuratorów prokuratury okręgowej

8) i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej8). W stosun ku do prokuratorów wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury przełożonym dyscyplinarnym jest Naczelny Prokurator Wojskowy. Art. 70.

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne26): 1)9

4) dla prokuratorów powszechnych jednostek orga nizacyjnych prokuratury działające przy Prokurato rze Generalnym: a) w pierwszej instancji — Sąd Dyscyplinarny95), b) w drugiej instancji — Odwoławczy Sąd Dyscypli narny96),

2) dla prokuratorów wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury — Sąd Dyscyplinarny9

5) w Na czelnej Prokuraturze Wojskowej. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1333 — Poz. 206 ——————— 8

5) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sądów powszech nych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księ gach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 117, poz. 752), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 8

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 19 lit. a) usta wy, o której mowa w przypisie 15. 8

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 19 lit. b) usta wy, o której mowa w przypisie 15. 8

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 19 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 15. 8

9) Dodany przez art. 185 pkt 19 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 15. 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 17 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza. ——————— 9

1) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 2 pkt 18 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza, przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 7, oraz przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 26. 9

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 19 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 9

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 20 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza oraz ze zmianą wpro wadzoną przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przy pisie 26. 9

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 21 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 9

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 9

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26.

2. Sądy dyscyplinarne97), o których mowa w ust. 1 pkt 1, ze swego grona wybierają przewodniczących są dów dyscyplinarnych97). Kadencja sądów dyscyplinar nych9

7) trwa cztery lata. 3.9

8) Przewodniczącego i ośmiu członków Sądu Dyscyplinarnego9

5) w Naczelnej Prokuraturze Wojsko wej powołuje na okres czterech lat Prokurator General ny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej spośród kandydatów wybranych przez prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

4. Członkowie sądów dyscyplinarnych2

6) są w za kresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Art. 7

1.

1. Prokurator może być zawieszony w czyn nościach, jeżeli z uwagi na charakter przewinienia ko nieczne jest natychmiastowe odsunięcie go od wyko nywania obowiązków. 2.9

9) Prawo zawieszenia w czynnościach przysługu je przełożonym dyscyplinarnym. Na decyzję przełożo nego dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnościach przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, który wydał decyzję, chyba że wydał ją Prokurator Generalny. 3.9

9) Zawieszenie w czynnościach ustaje z mocy prawa, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia zawiesze nia nie wszczęto przeciwko prokuratorowi postępowa nia dyscyplinarnego, a także, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, z chwilą prawomocnego zakończenia tego postępowa nia. 4.100) W toku postępowania dyscyplinarnego sąd dyscyplinarny może w każdym czasie uchylić zawiesze nie w czynnościach. 5.100) Sąd dyscyplinarny drugiej instancji, wydając orzeczenie dyscyplinarne, może orzec o utrzymaniu w mocy zawieszenia w czynnościach do dnia wniesie nia kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, lub upływu terminu do jej wniesienia. 6.100) W wypadku wniesienia kasacji zawieszenie w czynnościach pozostaje w mocy do czasu jej rozpo znania, chyba że Sąd Najwyższy uchyli je wcześniej. 7.100) Przełożony dyscyplinarny może w każdym czasie uchylić zawieszenie w czynnościach, także w wypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6. Art. 71a.10

1)

1. W wypadku gdy prokurator został za wieszony w czynnościach, sąd dyscyplinarny, na wnio sek przełożonego dyscyplinarnego, może obniżyć do 50% wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania te go zawieszenia.

2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zawieszenia w czynnościach albo zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, prokuratorowi wypłaca się zatrzy mane wynagrodzenie. Art. 72.10

2)

1. Za przewinienia dyscyplinarne mniej szej wagi, nieuzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, przełożony prokurator wymierza podległym prokuratorom karę porządkową upomnie nia.

2. Ukarany może, w terminie 7 dni od dnia doręcze nia mu upomnienia, o którym mowa w ust. 1, wnieść sprzeciw do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, który tę karę wymierzył.

3. W razie wniesienia sprzeciwu prokurator przeło żony, o którym mowa w ust. 2, uchyla karę porządkową upomnienia lub przekazuje sprawę rzecznikowi dyscy plinarnemu z żądaniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1. Art. 7

3.

1. Sąd Dyscyplinarny9

5) orzeka w składzie trzech członków, a Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny96) w składzie pięciu członków. 2.10

3) Sąd Dyscyplinarny9

5) w Naczelnej Prokuratu rze Wojskowej orzeka w pierwszej instancji w składzie trzech członków, a w drugiej instancji w składzie pięciu członków. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału członek Sądu Dyscyplinarnego, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

3. Skład orzekający wyznacza przewodniczący sądu dyscyplinarnego26). Art. 7

4. 1.10

4) Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza spośród prokuratorów Prokurator Generalny.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskazania mi organu, który go wyznaczył. Art. 7

5. Obwiniony może ustanowić obrońcę tylko spośród prokuratorów. Art. 7

6.

1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się z wyłączeniem jawności. Na rozprawie mogą być obec ni prokuratorzy i asesorzy pełniący czynności prokura torskie.

2. Orzeczenie dyscyplinarne można podać do wia domości publicznej po jego uprawomocnieniu się, na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego26). Dziennik Ustaw Nr 21 — 1334 — Poz. 206 ——————— 9

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 9

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 9

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 26. 100) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 26. 10

1) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w przy pisie 26. ——————— 10

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 10

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 10

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 22 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza.

3. Protokolantem może być prokurator, asesor lub aplikant wyznaczony przez przewodniczącego sądu dyscyplinarnego97). Art. 7

7. 1.10

5) Rzecznik dyscyplinarny składa wnio sek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na żą danie przełożonych dyscyplinarnych, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, chyba ż e złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

2. W toku postępowania przed sądem dyscyplinar nym2

6) rzecznik dyscyplinarny pełni funkcję oskarży ciela oraz wnosi i popiera środki odwoławcze. Art. 7

8.

1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie po stępowania dyscyplinarnego przewodniczący sądu dyscyplinarnego9

7) wyznacza termin rozprawy i zawia damia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obrońcę, a w razie potrzeby wzywa świadków i biegłych.

2. Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instan cji powinno być zakończone w terminie jednego mie siąca od daty wpływu wniosku.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzeczni ka dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Art. 79.10

6) Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, sąd dyscyplinarny9

7) może wydać co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgodą rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy; w razie braku zgody przełożony dyscyplinarny może żądać złożenia odrębnego wniosku o wszczęcie postę powania dyscyplinarnego. Art. 80. W razie rozwiązania stosunku służbowego prokuratora w toku postępowania dyscyplinarnego, postępowanie toczy się nadal. Art. 8

1.

1. Jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, sąd dyscyplinarny2

6) wydaje zezwole nie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, co nie wstrzymu je biegu postępowania dyscyplinarnego. 2.6

7) Po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko prokuratorowi sąd lub prokurator przesyła akta sprawy właściwemu sądowi dyscyplinar nemu. Art. 8

2.

1. Uzasadnienie orzeczenia sądu dyscypli narnego2

6) sporządza się na piśmie w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu. Art. 8

3. 1.10

7) Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego26) wydanego w pierwszej instancji przysługuje odwołanie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Odwoła nie powinno być rozpoznane w terminie 7 dni od dnia je go wpływu do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego96). 2.10

8) Od orzeczenia wydanego przez sąd dyscypli narny w drugiej instancji stronom i Prokuratorowi Ge neralnemu przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. 3.10

8) Kasacja może być wniesiona z powodu rażą cego naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej. 4.10

8) Termin do wniesienia kasacji wynosi:

1) dla strony — 30 dni,

2) dla Prokuratora Generalnego — 3 miesiące — od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, odpowiednio, stronie lub Prokuratorowi Generalne mu. 5.10

8) Strona wnosi kasację za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone orzeczenie. 6.10

8) Prokurator Generalny wnosi kasację bezpo średnio do Sądu Najwyższego. Art. 83a.10

9)

1. Od kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, nie uiszcza się opłaty sądowej.

2. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie, w składzie trzech sędziów. Art. 8

4. Koszty postępowania dyscyplinarnego po nosi Skarb Państwa. Art. 85.1

10)

1. Przewodniczący sądu dyscyplinarne go przesyła niezwłocznie odpis prawomocnego orze czenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi General nemu w celu wykonania orzeczenia.

2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stronie służy kasacja, nie podlega wykonaniu do czasu wnie sienia kasacji lub upływu terminu do jej wniesienia.

3. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego wniesiono kasację, nie podlega wykonaniu do czasu jej rozpoznania.

4. Prokurator Generalny może z urzędu wstrzymać wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarne go po upływie terminu do wniesienia kasacji przez strony, a przed upływem terminu do wniesienia kasa cji przez Prokuratora Generalnego.

5. W przypadku wniesienia kasacji przez Prokurato ra Generalnego w trybie określonym w ust. 4 stosuje się przepis ust. 3. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1335 — Poz. 206 ——————— 10

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 23 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 10

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 24 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. ——————— 10

7) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 10

8) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w przy pisie 26. 10

9) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w przy pisie 26. 1

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. Art. 8

6.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazu jącego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt osobo wych obwinionego.

2. Po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego na karę przewidzianą w art. 67 ust. 1 pkt 1—4, a po upływie pięciu lat od uprawomoc nienia się orzeczenia skazującego na karę przewidzia ną w art. 67 ust. 1 pkt 5, Prokurator Generalny, na wnio sek ukaranego, zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wydano prze ciwko ukaranemu innego orzeczenia skazującego. Art. 8

7. (skreślony).111) Art. 8

8.

1. Prokurator Generalny może wglądać w czynności sądów dyscyplinarnych26), zwracać uwa gę na stwierdzone uchybienia, żądać wyjaśnień oraz usunięcia skutków uchybienia; czynności te nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której członkowie sądów dys cyplinarnych2

6) są niezawiśli.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysłu gują również Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowe mu w odniesieniu do Sądu Dyscyplinarnego9

5) w Na czelnej Prokuraturze Wojskowej. Art. 89.11

2) W sprawach nieuregulowanych w ni niejszej ustawie:

1) do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpo wiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego,

2) do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego o kasacji, z wyłączeniem art. 521, art. 524, art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3. Rozdział 5 Aplikanci i asesorzy prokuratury Art. 90.11

3) Aplikacja prokuratorska polega na przy gotowaniu aplikanta do należytego wykonywania obo wiązków prokuratora i trwa dwa lata i sześć miesięcy. W razie potrzeby wynikającej z zakresu działania pro kuratury, Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres aplikacji prokurator skiej do trzech lat, mając na względzie przeznaczenie dodatkowego czasu trwania aplikacji na przygotowa nie aplikantów do należytego wykonywania powierzo nych prokuraturze nowych lub poszerzonych zadań oraz na podnoszenie kwalifikacji aplikantów w miarę postępu nauki i techniki w sferze zapobiegania i zwal czania przestępczości. Art. 9

1.

1. Aplikantem prokuratury może być mia nowana osoba spełniająca wymogi określone w art. 14 ust. 1 pkt 1—3.

2. Aplikantem wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury może być mianowany tylko oficer zawodo wy albo oficer służby okresowej. 3.11

4) Aplikanta prokuratury mianuje na czas okre ślony, oznaczony w akcie mianowania, i zwalnia: w po wszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury — prokurator apelacyjny, w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury — Naczelny Prokurator Wojskowy. 4.11

5) Aplikantem w powszechnych jednostkach or ganizacyjnych prokuratury może być mianowana przez prokuratora apelacyjnego osoba, która została zakwa lifikowana na aplikację przez komisję egzaminacyjną, po przeprowadzeniu konkursu. 5.11

5) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą dzenia, określa tryb przeprowadzania konkursu, o któ rym mowa w ust. 4. Art. 92.11

6) Przed podjęciem obowiązków aplikant powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury składa ślubowanie wobec prokuratora apelacyjnego według następującej roty: „Âlubuję uroczyście sumiennie wypełniać obo wiązki aplikanta prokuratury, w postępowaniu kiero wać się zasadami godności i uczciwości oraz docho wać tajemnicy państwowej i służbowej.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi do pomóż Bóg.” Art. 9

3. Aplikant może występować przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach w postępowaniu uproszczonym. Art. 9

4.

1. Po ukończeniu aplikacji obowiązuje apli kanta złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez Prokuratora Generalnego. W razie niedostatecz nego wyniku, aplikant może przystąpić do egzaminu w drugim terminie, nie później jednak niż w ciągu sze ściu miesięcy. 2.11

7) Prokurator apelacyjny — w stosunku do apli kantów powszechnych jednostek organizacyjnych pro kuratury, a wojskowy prokurator okręgowy — w sto sunku do aplikantów wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury, mogą udzielić zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym od terminu przewidzianego w ust. 1, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy.

3. Zgoda na przystąpienie aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury do ponownego egzaminu nie skutkuje przedłużenia służby wojskowej. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1336 — Poz. 206 ——————— 11

1) Przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w przypisie 26. 11

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 11

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 85, oraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypi sie 15. ——————— 11

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 85. 11

5) Dodany przez art. 4 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 85. 11

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 85, oraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 21 ustawy, o której mowa w przypisie 15. 11

7) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w przypisie 7, oraz przez art. 4 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 85.

4. Po złożeniu egzaminu prokuratorskiego aplikant może być mianowany na stanowisko asesora prokura tury. 5.11

8) W wypadku nieprzystąpienia do egzaminu, niedostatecznego wyniku egzaminu końcowego lub niemianowania asesorem z uwagi na brak możliwości uzyskania kwalifikacji do wykonywania zadań na tym stanowisku aplikant wojskowej jednostki organizacyj nej prokuratury skierowany zostaje do innej służby w siłach zbrojnych, chyba ż e w myśl przepisów ustawy lub przepisów o służbie wojskowej podlega zwolnieniu z zawodowej albo okresowej służby wojskowej. Art. 94a.11

9) Prokurator apelacyjny, na wniosek pro kuratora okręgowego8), może zezwolić na odbywanie aplikacji pozaetatowej osobie, która:

1) spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 pkt 1—3,

2) została zakwalifikowana przez komisję egzamina cyjną po przeprowadzeniu konkursu, o którym mo wa w art. 91 ust. 4. Art. 94b.11

9)

1. Prokurator apelacyjny, na wniosek prokuratora okręgowego8), cofa aplikantowi zezwole nie na odbywanie aplikacji pozaetatowej, jeżeli:

1) zrezygnuje on z odbywania aplikacji,

2) rażąco narusza obowiązki aplikanta.

2. Cofnięcie zezwolenia na odbywanie aplikacji po zaetatowej następuje z dniem określonym przez proku ratora apelacyjnego. Art. 94c.11

9) Do aplikantów pozaetatowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 90, art. 94 ust. 1, 2 i 4. Art. 95.1

20) Do aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy art. 46 i 46a ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 62 ust. 1, 1g i 2 oraz art. 65 ust. 1 i 2. Art. 9

6. Aplikanci powszechnych jednostek organi zacyjnych prokuratury za naruszenie swoich obowiąz ków ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dys cyplinarną na zasadach obowiązujących mianowanych urzędników państwowych. Art. 9

7. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozpo rządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb mianowa nia, zmiany warunków pracy oraz rozwiązywania sto sunku pracy, a także szczegółowe obowiązki związane z zajmowaniem stanowiska aplikanta, organizację apli kacji prokuratorskiej, zakres egzaminu prokuratorskiego, skład komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania jej członków, wysokość ich wynagrodzenia i postępowanie komisji egzaminacyjnej, a dla wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury — Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Art. 9

8. Asesorów powszechnych jednostek organi zacyjnych prokuratury mianuje i zwalnia Prokurator Ge neralny, a asesorów wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury — Naczelny Prokurator Wojskowy. Art. 9

9.

1. Prokurator Generalny może powierzyć asesorowi powszechnej jednostki organizacyjnej pro kuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy — asesoro wi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na czas określony, nieprzekraczający dwóch lat, pełnienie czynności prokuratorskich, jednakże bez prawa: 1)12

1) udziału w postępowaniu przed sądem apelacyj nym i wojewódzkim122),

2) sporządzania środków zaskarżania i wniosków do Sądu Najwyższego oraz występowania przed tym Sądem.

3) (skreślony).123)

2. Asesor prokuratury nieposiadający uprawnień do pełnienia czynności prokuratorskich może występo wać w charakterze oskarżyciela publicznego w spra wach w postępowaniu uproszczonym. Art. 100. 1.12

4) Do asesorów powszechnych jedno stek organizacyjnych prokuratury stosuje się odpo wiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych proku ratur, a do asesorów wojskowych — przepisy dotyczą ce prokuratorów wojskowych jednostek organizacyj nych prokuratury, z wyłączeniem art. 50 ust. 3 i 4, art. 62 ust. 1a—1d i ust. 1h—1k, art. 62a—62c i art. 65a. 2.12

5) Prokurator Generalny może, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, zwolnić ase sora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury ze służby. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Rozdział 6 Urzędnicy i inni pracownicy126) Art. 101.12

7)

1. W powszechnych jednostkach orga nizacyjnych prokuratury zatrudnieni są urzędnicy i inni pracownicy. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1337 — Poz. 206 ——————— 11

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 4 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 85. 11

9) Dodany przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w przy pisie 85. 1

20) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszech nym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), któ ra weszła w życie z dniem 9 grudnia 1991 r., oraz przez art. 185 pkt 22 ustawy, o której mowa w przypisie 15. ——————— 12

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 26 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 12

2) Obecnie: sądem okręgowym, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 12

3) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 7. 12

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 185 pkt 23 ustawy, o której mowa w przypisie 15. 12

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 25. 12

6) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i proku ratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125), która weszła w życie z dniem 30 grudnia 1998 r. 12

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 126.

2. Zasady zatrudniania urzędników i innych pra cowników oraz ich obowiązki i prawa określają odręb ne przepisy. Rozdział 7 (art. 102—10

7) — (skreślony)128) Rozdział 8 Przepisy szczególne dotyczące prokuratorów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Art. 10

8.

1. Wojskowe jednostki organizacyjne pro kuratury wchodzą w skład sił zbrojnych Rzeczypospo litej Polskiej. 1a.12

9) Działalność wojskowych jednostek organi zacyjnych prokuratury jest finansowana z wyodrębnio nych środków budżetowych Ministerstwa Obrony Na rodowej. 2.130) W zakresie służby wojskowej Naczelny Proku rator Wojskowy podlega Ministrowi Obrony Narodo wej, a pozostali prokuratorzy wojskowi — właściwym prokuratorom przełożonym. Art. 10

9.

1. Naczelny Prokurator Wojskowy składa Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Obrony Na rodowej sprawozdania z działalności prokuratorów wojskowych oraz informuje ich bieżąco o pracy woj skowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym może określać zadania prokuratorów wojskowych w zakresie zapobiegania przestępczości oraz umacniania dyscypliny i porządku w wojsku. Art. 1

10.

1. Zwolnienie asesora lub aplikanta ze służby w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury następuje w wypadkach, gdy przepisy o służbie wojskowej przewidują zwolnienie z zawodo wej lub okresowej służby wojskowej.

2. Prokuratora wojskowego i asesora nie można zwolnić z zawodowej służby wojskowej przed zwolnie niem go ze stanowiska prokuratora lub asesora. Art. 11

1.

1. Prokuratorów wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwal nia ze stanowisk służbowych Minister Obrony Narodo wej na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w trybie określonym w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Asesorów wojskowych jedno stek organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk Naczelny Prokurator Wojskowy.

2. Zasady wyznaczania oficerów i chorążych zawo dowych, podoficerów zawodowych oraz mianowania pracowników cywilnych na stanowiska nieprokurator skie w wojskowych jednostkach organizacyjnych pro kuratury oraz kwalifikacje wymagane do objęcia tych stanowisk określają odrębne przepisy. 3.13

1) Naczelny Prokurator Wojskowy może delego wać prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, na okres nieprzekraczający sześciu mie sięcy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej jed nostki organizacyjnej prokuratury. Za zgodą prokurato ra okres delegowania może trwać dłużej niż sześć mie sięcy. 4.13

1) Wojskowy prokurator okręgowy może dele gować prokuratora wojskowej jednostki organizacyj nej prokuratury, na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Art. 112.13

2)

1. Prokurator wojskowej jednostki or ganizacyjnej prokuratury nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyj nej bez zezwolenia Sądu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej ani zatrzymany bez zgody Na czelnego Prokuratora Wojskowego. Nie dotyczy to za trzymania na gorącym uczynku popełnienia przestęp stwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokura tora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tyl ko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego. Przepisy art. 54 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Za przewinienia dyscyplinarne aplikanci wojsko wych jednostek organizacyjnych prokuratury odpo wiadają na podstawie wojskowych przepisów dyscy plinarnych. Art. 113.13

2) Za przewinienia dyscyplinarne i wykro czenia prokuratorom wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury mogą być wymierzone kary dys cyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowa nym stanowisku,

4) przeniesienie na niższe stanowisko,

5) wydalenie ze służby prokuratorskiej. Art. 11

4. 1.13

3) Sąd dyscyplinarny26), wymierzając karę wydalenia ze służby, może wystąpić z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zwolnienie ukarane go z zawodowej służby wojskowej lub o pozbawienie go stopnia oficerskiego. W rozumieniu ustawy o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych zwolnienie takie równoznaczne jest ze zwolnieniem z powodu ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z zawodowej służby woj skowej. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1338 — Poz. 206 ——————— 12

8) Przez art. 44 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach za wodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), która weszła w życie z dniem 27 lipca 1991 r. 12

9) Dodany przez art. 68 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy pisie 38. 130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7. ——————— 13

1) Dodany przez art. 68 pkt 3 ustawy, o której mowa w przy pisie 38. 13

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 26. 13

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 26. 2.13

4) Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynno ściach służbowych prokuratorów wojskowych pociąga za sobą skutki zawieszenia na podstawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych. Art. 11

5.

1. Prokurator wojskowy, w razie narusze nia przez organ wojskowy prawa, rozkazów lub zarzą dzeń Ministra Obrony Narodowej o charakterze ogól nym oraz stwierdzenia okoliczności wpływających ujemnie na stan dyscypliny wojskowej i porządku woj skowego, wnosi, po wyjaśnieniu sprawy, sprzeciw lub wystąpienie do właściwego organu wojskowego.

2. O sposobie załatwienia sprzeciwu lub wystąpie nia zawiadamia się niezwłocznie prokuratora wojsko wego, który wniósł sprzeciw lub wystąpienie.

3. Prokurator wojskowy może przeprowadzić kon trolę problemową lub kompleksową przestrzegania prawa przez organy i przedstawicieli jednostek organi zacyjnych wchodzących w skład sił zbrojnych lub pod ległych Ministrowi Obrony Narodowej, z wyłączeniem sądów wojskowych.

4. Prokurator wojskowy w toku wykonywania kon troli może, poza uprawnieniami wymienionymi w art. 43 ust. 1, dokonywać czynności w siedzibach kontrolowanych organów lub jednostek organizacyj nych, zaznajamiać się, w zakresie niezbędnym do wy jaśnienia sprawy, z poszczególnymi zagadnieniami wojskowymi oraz zwracać się do właściwych dowód ców (szefów) o przeprowadzenie badań lub szczegóło wej kontroli działalności organów wojskowych.

5. Szczegółowy tryb postępowania prokuratorów wojskowych w sprawach wymienionych w ust. 1—4 określa Prokurator Generalny w porozumieniu z Mini strem Obrony Narodowej. Art. 11

6. 1.13

5) Do prokuratorów, asesorów i apli kantów wojskowych jednostek organizacyjnych proku ratury stosuje się w sprawach nieuregulowanych ni niejszą ustawą przepisy dotyczące żołnierzy zawodo wych lub służby okresowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.13

6) Uposażenie prokuratorów, asesorów i apli kantów wojskowych jednostek organizacyjnych proku ratury określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z tym że nie może być ono niższe od wynagrodzenia proku ratorów, asesorów i aplikantów w powszechnych jed nostkach organizacyjnych prokuratury oraz w Mini sterstwie Sprawiedliwości13

7) — na stanowiskach rów norzędnych, ustalonych przez Radę Ministrów w dro dze rozporządzenia. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 11

7. Przepisy art. 57 i 60 stosuje się także do prokuratorów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 11

8. W sprawach nieuregulowanych w niniej szej ustawie lub w przepisach szczególnych do proku ratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18), a w sprawach nieuregulowa nych także w przepisach tej ustawy — przepisy Kodek su pracy. Art. 11

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrach, rozumie się przez to również przewodniczących komi sji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych orga nów administracji państwowej oraz kierowników urzę dów centralnych. Art. 1

20.

1. Traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1980 r. Nr 10, poz. 30 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214).

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Dziennik Ustaw Nr 21 — 1339 — Poz. 206 ——————— 13

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 26. 13

5) Oznaczenie ust. 1 oraz zmiany wprowadzone przez art. 7 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 120 jako pierwsza. ——————— 13

6) Dodany przez art. 7 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 120 jako pierwsza. 13

7) Ustawą wymienioną w przypisie 1 jako pierwsza zniesio no stanowisko prokuratora w Ministerstwie Sprawiedli wości; prokuratorzy pełnią zatem swe funkcje w Minister stwie Sprawiedliwości jako prokuratorzy delegowani.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-03-13
Data wydania: 2002-02-05
Data uchylenia: 2008-01-08
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 63, art. 111-115 i 120 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (z. U. Nr 31, poz. 138).
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 21 poz. 206