Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1823

1823 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 98

4) ogłasza się w załącz niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta wy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 9, poz. 34), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739),

2) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowa nia cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickie go w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 757),

3) ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Ko deks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Ko deks postępowania cywilnego oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 532),

4) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó rych upoważnień ustawowych do wydawania ak tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

5) ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475),

6) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403),

7) ustawą z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funk cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 115, poz. 995) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 grudnia 2002 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 33 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 9, poz. 34), który stanowi: „Art. 3

3. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o urzę dzie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 11

5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a.

1. Minister Spraw Zagranicz nych:

1) mianuje za zgodą Rady Pań stwa konsulów mających pełnić funkcje kierowników urzędów konsularnych i występuje do Rady Pań stwa z wnioskami o wysta wienie im listów komisyj nych,

2) występuje do Rady Pań stwa z wnioskami o udziele nie exequatur konsulom państw obcych,

3) wystawia listy komisyjne i udziela exequatur w wy padkach, które określa Ra da Państwa.

2. Mianowanie konsulów, którym listy komisyjne wystawia Mini ster Spraw Zagranicznych, nie wymaga zgody Rady Pań stwa.” ”;

2) art. 113 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzo ziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), który stanowi: „Art. 11

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem:

1) art. 85 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 69—75 oraz art. 85 ust. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

3) art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępo wania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickie go w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 757), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 listo pada 1998 r.”;

4) art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Ko deks postępowania cywilnego oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 532), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 mie sięcy od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia nie niektórych upoważnień ustawowych do wyda wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stano wią: „Art. 7

8. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

6) art. 20 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 215 — 13560 — Poz. 1823 „Art.

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r., z tym że:

1) art. 2 pkt 1, art. 3, 8 i 9 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 11 ust. 2 wchodzi w życie po upły wie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 56, 57 i 59 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służ bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), które stanowią: „Art. 5

6. Prowadzone z udziałem konsula postępo wania w sprawach spadkowych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia ustawy w życie, toczą się według przepisów do tychczasowych. Art. 5

7. Minister właściwy do spraw zagranicz nych może wyrazić zgodę na utrzymanie zatrudnienia poza granicami kraju przez zatrudnionego w dniu wejścia w życie ustawy małżonka ambasadora albo mał żonka konsula kierującego urzędem kon sularnym.” „Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że art. 42, w zakresie, w jakim dotyczy utwo rzenia środka specjalnego w celu wspar cia inwestycji i utrzymania placówek za granicznych, oraz art. 43 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

8) art. 3 ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie usta wy — Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 115, poz. 995), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: M. Borowski Dziennik Ustaw Nr 215 — 13561 — Poz. 1823 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. (poz. 1823) USTAWA z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej1). Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. W rozumieniu ustawy konsulem jest kierow nik konsulatu generalnego, konsulatu, wicekonsulatu i agencji konsularnej, jak również wydziału konsularne go przedstawicielstwa dyplomatycznego. Art. 2.

2)

1. Konsulem może być mianowany ten, kto:

1) jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw pu blicznych;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) jest nieskazitelnego charakteru oraz ze względu na posiadane kwalifikacje i praktykę zawodową daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków służbowych, zgodnie z prawem i interesami Rze czypospolitej Polskiej;

4) posiada tytuł magistra lub równorzędny;

5) nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

6) spełnia inne wymogi określone w przepisach o pra cownikach służby dyplomatyczno-konsularnej.

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby służby, wykony wanie funkcji konsula można powierzyć osobie, któ ra nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 w pkt 4. Art.

3. W przedstawicielstwie dyplomatycznym, w którym nie ustanowiono wydziału konsularnego, funkcje konsula może wykonywać członek personelu ———————

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw — Kodeks rodzinny i opie kuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 532), która weszła w życie z dniem 16 grudnia 1999 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), która weszła w życie z dniem 10 maja 2002 r. dyplomatycznego wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych3). Art.

4. Konsul wykonuje funkcje osobiście lub upo ważnia do ich wykonywania innych pracowników po siadających stopnie służbowe konsularne lub dyplo matyczne. Art. 5.

4)

1. Minister właściwy do spraw zagranicz nych może powoływać honorowych konsulów gene ralnych, konsulów, wicekonsulów lub agentów konsu larnych do wykonywania niektórych funkcji konsulów.

2. Na honorowego konsula generalnego, konsula, wicekonsula lub agenta konsularnego może być powo łany obywatel polski zamieszkały w państwie przyjmu jącym, obywatel państwa przyjmującego lub państwa trzeciego, posiadający wysoki autorytet, cieszący się zaufaniem oraz dający rękojmię wykonywania funkcji zgodnie z interesami Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

3. Okręg konsularny, zakres funkcji honorowego konsula generalnego, konsula, wicekonsula lub agen ta konsularnego określa minister właściwy do spraw zagranicznych w akcie powołania.

4. Okręg konsularny, zakres funkcji honorowego konsula generalnego, konsula, wicekonsula lub agen ta konsularnego, określony w akcie powołania, może być zmieniany, za jego zgodą, przez ministra właściwe go do spraw zagranicznych.

5. W zakresie wykonywanych funkcji honorowy konsul generalny, konsul, wicekonsul lub agent konsu larny podlega kierownikowi przedstawicielstwa dyplo matycznego.

6. Bezpośredni nadzór nad działalnością honoro wego konsula generalnego, konsula, wicekonsula lub agenta konsularnego sprawuje właściwy terytorialnie konsul.

7. Minister właściwy do spraw zagranicznych okre śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powo ływania i odwoływania honorowych konsulów gene ralnych, konsulów, wicekonsulów lub agentów konsu larnych oraz zasady wykonywania przez nich funkcji, w tym zakres wykonywanych funkcji i sposób współ działania z właściwymi urzędami konsularnymi, spo sób ponoszenia kosztów sprawowania funkcji, a także przypadki, w których przestają oni wykonywać swoje funkcje. Art. 6.

5)

1. Minister właściwy do spraw zagranicz nych po powiadomieniu państwa przyjmującego i bra ku jego sprzeciwu może powierzyć wykonywanie funk cji konsula na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej kierowni kowi przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsu lowi państwa trzeciego.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych po powiadomieniu państwa przyjmującego i braku jego sprzeciwu może powierzyć kierownikowi przedstawi cielstwa dyplomatycznego lub konsulowi Rzeczypo spolitej Polskiej wykonywanie funkcji konsula na rzecz państwa trzeciego. Art.

7.

1. Konsul wykonuje funkcje w okręgu konsu larnym obejmującym terytorium państwa przyjmują cego lub jego część.

2. Konsul może wykonywać funkcje poza okręgiem konsularnym wyłącznie na podstawie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych

3) i za zgodą państwa przyjmują cego. Art.

8.

1. Konsul podlega służbowo Ministrowi Spraw Zagranicznych3).

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością konsula sprawuje kierownik przedstawicielstwa dyplomatycz nego.

3. Organizację urzędów konsularnych oraz prawa i obowiązki pracowników tych urzędów określają prze pisy o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych

3) i inne przepisy szczególne. Art. 9.

6) Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach polskich, odnosi się to, z wyłączeniem przepisów art. 11—13, 16, 23—26, odpowiednio do osób praw nych, instytucji i innych polskich jednostek organiza cyjnych. Dziennik Ustaw Nr 215 — 13562 — Poz. 1823 ———————

3) Obecnie: ministra właściwego do spraw zagranicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 27 i art. 32 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145), która we szła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień usta wowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która we szła w życie z dniem 30 marca 2001 r. ———————

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), który wszedł w życie z dniem 26 maja 2001 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Rozdział 2 Zakres funkcji konsulów Art.

10. Konsul:

1) chroni prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej1) i jej obywateli;

2) działa na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską1) a państwem przyjmującym;

3) czuwa w zakresie swojej właściwości nad wykony waniem umów międzynarodowych obowiązują cych w stosunkach między Rzecząpospolitą Pol ską

1) a państwem przyjmującym;

4) działa na rzecz umacniania więzi między Polonią Zagraniczną a Polską;

5) informuje o Polsce, w szczególności przedstawia organom państwa przyjmującego i opinii publicz nej tego państwa kierunki polityki zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej

1) oraz roz woju jej gospodarki, nauki i kultury;

6) zapoznaje się z problematyką państwa przyjmują cego, w szczególności ze stanem jego gospodarki, nauki i kultury oraz z ustawodawstwem tego pań stwa i umowami zawieranymi przez nie z państwa mi trzecimi, jak również udziela odpowiednich in formacji w tym zakresie właściwym organom Rze czypospolitej Polskiej

1) i zainteresowanym obywa telom polskim. Art. 1

1. Konsul zapewnia pomoc obywatelom pol skim w realizacji praw przysługujących im zgodnie z prawem państwa przyjmującego oraz prawem i zwy czajami międzynarodowymi. Art. 12.

7)

1. Konsul, o ile nie zabrania tego prawo państwa przyjmującego, z urzędu podejmuje przed są dami lub innymi władzami tego państwa czynności niezbędne dla ochrony praw i interesów obywateli pol skich, jeżeli z powodu nieobecności lub innej ważnej przyczyny nie mogą oni w odpowiednim czasie bronić swoich praw i interesów ani nie ustanowili pełnomoc ników. O podjęciu tych czynności konsul zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

2. Konsul, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i na podstawie udzielonego pełnomoc nictwa, może zastępować lub zapewniać zastępstwo obywateli polskich przed sądami i innymi organami państwa przyjmującego w celu ochrony praw i intere sów reprezentowanych osób, o ile nie zabrania tego prawo państwa przyjmującego.

3. Przyjęcie pełnomocnictwa konsul może uzależ nić od dostarczenia dokumentów oraz wskazania in nych dowodów i okoliczności potwierdzających istnie nie wymagających ochrony praw i interesów obywate la polskiego, a ponadto od złożenia na piśmie zobowią zania do pokrycia poniesionych kosztów. Art. 13.

7) Konsul czuwa, aby obywatele polscy za trzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w państwie przyjmującym mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodne z prawem tego państwa oraz z prawem i zwyczajami międzynarodo wymi. W szczególności może podejmować następują ce działania:

1) zwracać się do sądów i innych organów państwa przyjmującego o udzielenie informacji o przyczy nach zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności w inny sposób, a zwłaszcza o zarzutach stawianych tym obywatelom;

2) odwiedzać tych obywateli oraz porozumiewać się z nimi w inny sposób;

3) na wniosek obywatela ułatwiać mu porozumiewa nie się z rodziną i innymi osobami bliskimi. Art. 1

4. Konsul podejmuje czynności zmierzające do ustanowienia, w wypadkach przewidzianych w usta wodawstwie polskim, opieki nad obywatelami polskimi bądź kurateli dla nich lub nad ich mieniem pozostają cym bez opieki. W tym celu może w szczególności pro ponować sądom lub innym właściwym organom Rze czypospolitej Polskiej

1) bądź państwa przyjmującego odpowiednie osoby na opiekunów lub kuratorów. Art. 15.

8) Konsul wykonuje czynności dotyczące za bezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności przysługujących Skarbowi Państwa. Art. 16.

9)

1. Konsul, w razie niezbędnej potrzeby, może udzielić obywatelowi polskiemu przebywające mu czasowo w państwie przyjmującym pomocy finan sowej na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospoli tej Polskiej.

2. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, mo że być uzależnione od złożenia poręczenia majątkowe go lub zobowiązania zwrotu całości lub części otrzyma nej kwoty pieniędzy w terminie określonym w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. Dziennik Ustaw Nr 215 — 13563 — Poz. 1823 ———————

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ———————

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

3. Niespłacone w terminie zobowiązania, o których mowa w ust. 2, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kon sul może udzielać zapomóg znajdującym się w niedo statku osobom pochodzenia polskiego zamieszkałym w państwie przyjmującym.

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych okre śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej oraz tryb postępowania przy jej udzielaniu, w tym tryb przyjmowania i rozpa trywania wniosków, sposób zabezpieczania spłaty udzielanej pomocy finansowej innej niż zapomoga, sposoby odraczania terminów spłaty udzielonej pomo cy, rozkładania jej na raty oraz umarzania należności, a także wzory wniosków dotyczących udzielenia pomo cy finansowej.

6. W sprawach umarzania i udzielania ulg w spłacie pomocy finansowej udzielnej przez konsula stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387). Art. 1

7. Konsul przyjmuje do depozytu dokumenty, środki płatnicze oraz przedmioty wartościowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony praw i interesów obywa teli polskich. Art. 1

8.

1. Na wniosek sądu lub innego właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej

1) konsul:

1) doręcza pisma i inne dokumenty;

2) przesłuchuje strony, podejrzanych, świadków i bie głych;

3) przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o udzielenie po mocy prawnej.

2. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 konsul wykonuje, stosując odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, jeżeli odbiorca pisma lub innego do kumentu albo osoba, która ma być przesłuchana, jest obywatelem polskim i zgadza się dobrowolnie przyjąć pismo lub inny dokument albo złożyć zeznanie, wyja śnienie lub opinię. Art. 1

9.

1. Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:

1) sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów;

2) poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach;

3) poświadcza datę okazania dokumentów, pozosta wania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby;

4) przyjmuje oświadczenia.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, konsul wy konuje na wniosek obywateli polskich lub właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej1).

3. Konsul może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, również na wniosek jakiejkolwiek oso by, jeżeli mają one wywrzeć skutek prawny na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej1).

4. Konsul może sporządzić akt notarialny pod wa runkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pi semnego upoważnienia wydanego na wniosek Mini stra Spraw Zagranicznych3).

5. Do czynności konsula, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa o notariacie. Czynności te mają taką samą moc jak czynności wyko nane przez notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej1). Art.

20.

1. Konsul sporządza i poświadcza tłumacze nie dokumentów z języka polskiego na język urzędowy państwa przyjmującego i z tego języka na język polski, jak również poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów sporządzonych w języku urzędowym państwa przyjmującego.

2. Konsul może również wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli dokumenty są sporzą dzone w innych językach niż język urzędowy państwa przyjmującego.

3. Czynności konsula określone w ust. 1 i 2 mają ta ką samą moc jak czynności wykonane przez tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej1). Art. 2

1. Konsul legalizuje dokumenty urzędowe, sporządzone lub uwierzytelnione w państwie przyjmu jącym bądź w Rzeczypospolitej Polskiej1). Art. 22.

10) Konsul wykonuje czynności konsularne na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw zagranicznych, a w stosunku do czynności okre ślonych w art. 19 ust. 1—3, art. 20 i 21 upoważnienia ministra właściwego do spraw zagranicznych wydane go w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. Dziennik Ustaw Nr 215 — 13564 — Poz. 1823 ———————

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. Art. 2

3.

1. Konsul:

1) wydaje obywatelom polskim paszporty lub inne dokumenty uprawniające do przekraczania grani cy, wznawia ich ważność, dokonuje w nich zmian oraz je unieważnia; 2)1

1) udziela wiz; 3)1

2) wydaje zastępcze dokumenty podróży obywate lom innych państw oraz udziela wiz uprawniają cych do wjazdu do innych państw.

2. Tryb i zakres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. Art. 2

4. Konsul:

1) (skreślony);13)

2) doręcza obywatelom polskim pisma i dokumenty inne niż określone w art. 18 ust. 1 pkt 1;

3) wydaje obywatelom polskim zaświadczenia prze widziane w przepisach prawa polskiego; 4)1

4) wydaje zaświadczenia, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działal ności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112). Art. 25.1

5) Konsul:

1) wydaje decyzje o przyjęciu oświadczenia w sprawie wyboru i odzyskania obywatelstwa polskiego;

2) wydaje decyzje w sprawie uznania za osobę pocho dzenia polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 9 li stopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z 2001 r. Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1090);

3) przyjmuje od osób zamieszkałych w okręgu konsu larnym podania o nadanie przez Prezydenta Rze czypospolitej Polskiej obywatelstwa polskiego oraz podania o wyrażenie przez Prezydenta Rzeczy pospolitej Polskiej zgody na zrzeczenie się obywa telstwa polskiego. Art. 2

6.

1. Konsul: 1)1

6) przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywate lami polskimi;

2) wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do za warcia małżeństwa za granicą;

3) pośredniczy w zgłoszeniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej

1) fak tu urodzenia lub zgonu za granicą;

4) przekazuje właściwym urzędom stanu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej

1) protokoły o urodze niach i zgonach, które nastąpiły na polskich stat kach morskich i powietrznych oraz na okrętach wo jennych i wojskowych statkach powietrznych; 5)1

7) przyjmuje oświadczenia o uznaniu dziecka; 6)1

7) przyjmuje od małżonka rozwiedzionego oświad czenie o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

2. Tryb i zakres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, określają przepisy prawa o aktach sta nu cywilnego. Art. 2

7.

1. Konsul działa na rzecz rozwijania i pogłę biania współpracy gospodarczej i naukowo-technicz nej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską1) a państwem przyjmującym, w szczególności ułatwia nawiązywanie kontaktów oraz wykonywanie umów między odpowiednimi organami i instytucjami obu państw.

2. (skreślony).18) Art. 28.1

9)

1. Konsul wykonuje funkcje w odniesie niu do statków podnoszących polską banderę oraz ich załóg, pasażerów i ładunków, a w szczególności:

1) kontroluje, czy statek jest uprawniony do podno szenia bandery polskiej, oraz wystawia statkowi, Dziennik Ustaw Nr 215 — 13565 — Poz. 1823 ——————— 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

2) Dodany przez art. 46 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

3) Przez art. 25 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 1

4) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmia nie ustawy — Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 115, poz. 995), która weszła w życie z dniem 8 sierpnia 2002 r. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. ——————— 1

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 1

7) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmia nie ustaw — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postę powania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 757), która weszła w życie z dniem 15 listopada 1998 r. 1

8) Przez art. 25 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. który otrzymał polską przynależność, tymczasowe świadectwo polskiej przynależności statku;

2) przeprowadza inspekcje statku lub występuje z wnioskiem do organu administracji państwa, w którego porcie przebywa statek, o przeprowa dzenie inspekcji lub przeglądów statku związanych z przedłużeniem ważności międzynarodowych świadectw;

3) przedłuża termin ważności dokumentów bezpie czeństwa statku i dokumentów dotyczących ochro ny środowiska morskiego;

4) wydaje statkom o polskiej przynależności doku menty przewidziane w odrębnych przepisach oraz przedłuża termin ich ważności;

5) wystawia książeczki żeglarskie oraz przedłuża ter min ich ważności;

6) w razie uszkodzenia lub innego wypadku morskie go statku udziela pomocy w organizowaniu akcji ratowniczej oraz podejmuje czynności niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uratowanych osób, jak również zabezpieczenia ich mienia oraz ładunku i mienia statku, a także interesów armato ra polskiego;

7) przyjmuje protesty morskie oraz przesłuchuje kapi tana i innych członków załogi, a także pasażerów na okoliczność wypadku morskiego;

8) uczestniczy przy wszelkich czynnościach podejmo wanych na statku przez władze państwa przyjmu jącego związanych z zatrzymaniem, aresztowa niem lub pozbawieniem wolności w inny sposób członka załogi statku względnie pasażera albo zaję cia mienia znajdującego się na statku;

9) zapewnia opiekę i pomoc prawną członkom załogi statku w razie ich zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności w inny sposób, a także przy rozpatrywaniu przez sądy i organy administracyjne państwa przyjmującego spraw dotyczących tych osób;

10) udziela pomocy członkom załogi statku pozostałym na lądzie z powodu choroby lub z innych przyczyn oraz umożliwia im powrót do Rzeczypospolitej Pol skiej; 1

1) podejmuje interwencje w razie dyskryminowania przez władze państwa przyjmującego statku lub członków jego załogi.

2. O czynnościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, konsul powiadamia polską instytucję klasyfi kacyjną i urząd morski właściwy dla portu macierzyste go statku.

3. Szczegółowy zakres funkcji, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. Art. 2

9. Poza funkcjami określonymi w ustawie konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych3). Art. 30.

20) Konsul odmówi wykonania czynności, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współ życia społecznego. Art. 3

1. 1.2

1) Minister właściwy do spraw zagranicz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przed konsulem, uwzględniając tryb wszczynania, prowadzenia i zakończenia postępo wania, terminy załatwiania spraw, rozstrzygania i try bu odwołania od rozstrzygnięć konsula oraz trybu przekazywania spraw organom polskim.

2. W sprawach należących do właściwości konsula stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępo wania administracyjnego dotyczące skarg i wniosków, z tym że organem wyższego stopnia w rozumieniu te go kodeksu jest Minister Spraw Zagranicznych3).

3. Minister Spraw Zagranicznych3), w drodze roz porządzenia, może dostosować przepisy dotyczące ter minów załatwiania skarg i wniosków do warunków pracy konsula. Art. 32.2

2)

1. Za wykonane czynności konsularne konsul pobiera opłaty.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych okre śli, w drodze rozporządzenia, wysokość, zasady pobie rania opłat konsularnych oraz udzielania ulg i zwol nień, a także zwrotu wydatków poniesionych w związ ku z wykonaniem czynności konsularnych, w tym składniki opłat i wysokość kosztów wykonywania czyn ności konsularnych oraz rodzaje czynności podlegają cych opłacie. Art. 32a.2

3) Konsul prowadzi, w szczególności w formie zapisu elektronicznego, rejestry spraw, reje stry czynności konsularnych, jak również inne rejestry określone odrębnymi przepisami i przetwarza umiesz czone w nich dane osobowe na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Dziennik Ustaw Nr 215 — 13566 — Poz. 1823 ———————

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. 2

3) Dodany przez art. 46 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. Rozdział 3 Przepisy końcowe Art. 3

3. (pominięty).24) Art. 3

4.

1. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944);

2) ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o uregulowaniu niektórych spraw konsularnych (Dz. U. Nr 36, poz. 225).

2. Do czasu wydania rozporządzenia przewidziane go w art. 32 ust. 2 pozostają w mocy przepisy dotych czasowe. Art. 3

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1984 r. Dziennik Ustaw Nr 215 — 13567 — Poz. 1823 ——————— 2

4) Zamieszczony w obwieszczeniu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-17
Data wydania: 2002-12-02
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 33 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz. U. Nr 9, poz. 34).
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1823