Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1845

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 19 kwiet nia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 127

1) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Do rejestru farmaceutów, zwanego dalej „rejestrem”, okręgowa rada aptekarska wpisuje dane określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, po sprawdzeniu doku mentów, oświadczeń i informacji będących podsta wą wpisu.

2. Wpisu do rejestru osoby, która uzyskała prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada aptekarska do konuje po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

3. Zmian i wykreśleń w rejestrze okręgowa rada ap tekarska dokonuje:

1) po przekazaniu przez farmaceutę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu;

2) po przekazaniu przez farmaceutę informacji o zmia nie danych objętych rejestrem;

3) po podjęciu przez okręgową radę aptekarską uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykony wania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywa niu zawodu;

4) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu ap tekarskiego w sprawie upomnienia, nagany, za wieszenia prawa wykonywania zawodu albo po zbawienia prawa wykonywania zawodu.

4. Jeżeli dokumenty, oświadczenia lub informacje będące podstawą wpisu do rejestru zawierają dane bu dzące wątpliwości okręgowej rady aptekarskiej, okrę gowa rada aptekarska może zobowiązać farmaceutę do złożenia stosownych wyjaśnień.

§2.

1. Rejestr prowadzony jest w formie księgi ewi dencyjnej oraz w formie systemu informatycznego.

2. Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonuje się pod kolejnym numerem.

3. Treść wpisu, zmiany wpisu lub jego skreślenie muszą być zgodne z dokumentami, o których mowa w § 1, stanowiącymi akta ewidencyjne.

4. Jeżeli obszar działania okręgowej izby apte karskiej obejmuje dwa lub więcej województw, re jestr prowadzi się oddzielnie dla każdego woje wództwa.

§3.

1. Poprawek w księdze ewidencyjnej dokonuje się w taki sposób, aby wyrazy poprawione były czytelne.

2. Osoba dokonująca poprawek w księdze ewiden cyjnej jest obowiązana opatrzyć poprawkę własnoręcz nym podpisem oraz dokonać stosownej zmiany w re jestrze prowadzonym w formie systemu informatycz nego.

3. Zmian i uzupełnień w rejestrze dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od przedstawienia przez farmaceutę danych.

§4.

1. Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem wpisu do księgi ewidencyjnej i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wyod rębnionym.

2. Księgę ewidencyjną i akta ewidencyjne prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji do kumentów do celów archiwalnych.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. ¸apiński Dziennik Ustaw Nr 219 — 13779 — Poz. 1845 1845 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów. ————————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-18
Data wydania: 2002-12-10
Data wejścia w życie: 2002-12-26
Data obowiązywania: 2002-12-26
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1845