Dz.U. 2002 nr 22 poz. 207

Dziennik Ustaw Nr 22 — 1342 — Poz. 207 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywi lejach i immunitetach Organizacji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacja Współpracy Gospo darczej i Rozwoju (zwane dalej Umawiającymi się Stronami), nawiązując do Protokołu Usta leń (Memorandum of Understan ding) między Rządem Rzeczypo spolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Roz woju w sprawie programu „Partne rzy w Trakcie Przemian” (”Partners in Transition”), podpisanego w Pa ryżu dnia 4 czerwca 1991 r., nawiązując do paragrafu 25 Ko munikatu przyjętego przez spotka nie Rady Organizacji na szczeblu ministrów w dniu 8 czerwca 1994 r., w którym wzywa się do negocjacji z Rzecząpospolitą Polską w spra wie jej członkostwa, nawiązując do Protokołu dodat kowego nr 2 do Konwencji dot. Or ganizacji Współpracy Gospodar czej i Rozwoju, w szczególności do jego części (d), postanowiły, co następuje: Artykuł 1 Dla celów niniejszej umowy: ACCORD entre le Gouvernement de la Ré publique de Pologne et l’Organi sation de Coopération et de Déve loppement Economiques relatif aux privil¯ges et immunités de l’Organisation Le Gouvernement de la Répu blique de Pologne et l’Organisation de Coopération et de Développe ment Economiques (ci-apr¯s les Parties Contractantes), vu le Mémorandum d’accord entre le gouvernement de la Répu blique de Pologne et l’Organisation de Coopération et de Développe ment Economiques concernant le programme ”Partenaires pour la transition” signé ∫ Paris le 4 juin 1991, vu le paragraphe 25 du Com muniqué adopté par le Conseil de l’Organisation lors de sa réunion tenue au niveau ministériel le 8 ju in 1994 l’invitant ∫ engager des négociations avec la République de Pologne en vue de son adhésion, vu le Protocole Additionnel N° 2 ∫ la Convention relative ∫ l’Or ganisation de Coopération et de Développement Economiques, et en particulier l’alinéa (d), sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins du présent Accord: AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Organisation for Economic Co -operation and Development on the privileges and immunities of the Organisation The Government of the Repu blic of Poland and the Organisation for Economic Co-operation and De velopment (hereafter called the Contracting Parties), having regard to the Memoran dum of Understanding between the Government of the Republic of Poland and the Organisation for Economic Co-operation and Deve lopment concerning the program me ”Partners in Transition” signed in Paris on 4 June 1991, having regard to paragraph 25 of the Communique adopted by the Council of the Organisation meeting at ministerial level on 8 June 1994, calling for negotia tions with the Republic of Poland concerning membership, having regard to Supplementa ry Protocol No. 2 to the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development, in particular its section (d), have agreed as follows: Article 1 For the purposes of this Ag reement: 207 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzona w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 16 stycznia 1995 r. została sporządzona w Paryżu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, w następującym brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 22 — 1343 — Poz. 207 (a) „Organizacja” oznacza Organi zację Współpracy Gospodar czej i Rozwoju, utworzoną na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podpisanej w Pary żu w dniu 14 grudnia 1960 r.; (b) „Rząd” oznacza Rząd Rzeczy pospolitej Polskiej; (c) „przedstawiciele” oznacza wszystkich delegatów, zastęp ców, doradców, ekspertów technicznych oraz sekretarzy delegacji akredytowanych przy Organizacji lub uczestniczą cych w spotkaniu zwołanym przez Organizację; (d) „Państwa członkowskie” ozna cza państwa, które są członka mi Organizacji; (e) „obserwatorzy” oznacza pań stwa lub międzynarodowe or ganizacje, które otrzymały od Organizacji zaproszenie do uczestnictwa, w charakterze obserwatora lub na innej pod stawie, w spotkaniach zwoła nych przez Organizację; (f) „funkcjonariusze” oznacza ka tegorie funkcjonariuszy, wo bec których mają zastosowa nie postanowienia niniejszej umowy, wymienione przez Se kretarza Generalnego i przed łożone Radzie Organizacji. Na zwiska funkcjonariuszy okre ślonych kategorii będą co pe wien czas podawane do wia domości Rządu; (g) „spotkania zwoływane przez Organizację” oznacza wszelkie spotkania organów Organiza cji i każde inne spotkanie, kon ferencję międzynarodową lub inne zebranie zwoływane przez Organizację; (h) „majątek Organizacji” oznacza wszelką własność Organizacji, w tym fundusze i środki trwałe należące do Organizacji lub posiadane przez nią, albo bę dące pod zarządem Organiza cji lub posiadane albo zarzą dzane w jej imieniu; (a) le terme ”Organisation” désigne l’Organisation de Coopération et de Développement Economi ques créée par la Convention relative ∫ l’Organisation de Co opération et de Développement Economiques signée ∫ Paris le 14 décembre 1960; (b) le terme ”gouvernement” désigne le gouvernement de la République de Pologne; (c) le terme ”représentants” dési gne les délégués, délégués suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations accrédités aupr¯s de l’Organisation ou participant ∫ une réunion organisée par l’Organisation; (d) le terme ”Membres” désigne les Etats qui sont membres de l’Organisation; (e) le terme ”observateurs” dési gne les Etats ou les organisa tions internationales qui ont re ˜u de l’Organisation une invita tion ∫ participer, en qualité d’observateur ou ∫ tout autre titre, ∫ une réunion orga nisée par l’Organisation; (f) le terme ”fonctionnaires” dési gne les catégories de fonction naires auxquelles s’appliquent les dispositions du présent Ac cord telles qu’elles sont déter minées par le Secrétaire général et soumises au Conseil de l’Organisation. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement au gouvernement; (g) l’expression ”réunions orga nisées par l’Organisation” désigne toute réunion d’un organe de l’Organisation ainsi que toute autre réunion, conférence internationale et colloque organisés par l’Orga nisation; (h) l’expression ”biens de l’Orga nisation” désigne tous les biens, y compris les fonds et avoirs, appartenant ∫ l’Organi sation ou détenus ou gérés par celle-ci ou pour son compte; (a) ”Organisation” means the Or ganisation for Economic Co -operation and Development, established by the Convention on the Organisation for Econo mic Co-operation and Develop ment, signed in Paris on 14 De cember 1960; (b) ”Government” means the Go vernment of the Republic of Poland; (c) ”representatives” means all delegates, alternates, advi sers, technical experts and se cretaries of delegations accre dited to the Organisation or participating in a meeting con vened by the Organisation; (d) ”Members” means states which are Members of the Or ganisation; (e) ”observers” means states or international organisations which have received an invita tion from the Organisation to participate, as observers or on any other basis, in a meeting convened by the Organisation; (f) ”officials” means the catego ries of officials to which the provisions of this Agreement apply as specified by the Secre tary-General and submitted to the Council of the Organisa tion. The names of the officials included in these categories shall from time to time be ma de known to the Government; (g) ”meetings convened by the Organisation” means any me eting of a body of the Organisa tion, and any other meeting, in ternational conference or other gathering convened by the Or ganisation; (h) ”property of the Organisation” means all property, including funds and assets, belonging to the Organisation or held or ad ministered by the Organisa tion or on its behalf; Dziennik Ustaw Nr 22 — 1344 — Poz. 207 (i) „archiwa Organizacji” oznacza wszelkie akta i korespondencję, dokumenty i inne materiały, w tym taśmy i nagrania filmo we, nagrania dźwiękowe, opro gramowanie komputerowe i materiały pisane, taśmy video i dyskietki, jak również dyskiet ki i taśmy zawierające dane na leżące do Organizacji lub będą ce w jej posiadaniu. Artykuł 2 Organizacja posiada osobo wość prawną. Ma ona zdolność do zawierania umów, nabywania i roz porządzania mieniem ruchomym i nieruchomym oraz do podejmo wania czynności procesowych. Artykuł 3 Organizacja i jej majątek, gdzie kolwiek się znajdujący lub przez ko gokolwiek posiadany, korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego, chyba że Organizacja w jakimś szczególnym wypadku zrzeknie się wyraźnie tego immunitetu. W każ dym razie rozumie się, że zrzecze nie się immunitetu nie może rozcią gać się jednocześnie na czynności egzekucyjne. Artykuł 4 Budynki i pomieszczenia Orga nizacji, w tym pomieszczenia, z których korzysta Organizacja w czasie spotkania zwołanego przez Organizację, są nietykalne. Majątek Organizacji, gdziekolwiek i w czyichkolwiek rękach by się znajdował, nie podlega rewizji, re kwizycji, konfiskacie, wywłaszcze niu lub innym formom ingerencji spowodowanej działaniami admi nistracyjnymi, sądowymi lub wy nikającymi z ustaw. Artykuł 5 Archiwa Organizacji i wszelkie inne dokumenty należące do niej lub będące w jej posiadaniu są nie tykalne bez względu na miejsce, gdzie się znajdują. (i) l’expression ”archives de l’Or ganisation” désigne tous les dossiers, courriers, documents et autres matériaux, y compris les bandes magnétiques et les films, les enregistrements so nores, les logiciels informati ques et les documents écrits, les bandes et disques vidéos, ainsi que les disques et les ban des magnétiques contenant des données appartenant ∫ l’Organisation, ou détenus par elle. Article 2 L’Organisation poss¯de la per sonnalité juridique. Elle a la capa cité de contracter, d’acquérir et aliéner des biens mobiliers et im mobiliers et d’ester en justice. Article 3 L’Organisation et ses biens, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, jouissent de l’im munité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a ex pressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’éten dre ∫ des mesures d’exécution. Article 4 Les locaux de l’Organisation, y compris ceux utilisés par l’Orga nisation pour la durée d’une réunion organisée par celle-ci, sont inviolables. Les biens de l’Organi sation, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisi tion, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative, judiciaire ou légi slative. Article 5 Les archives de l’Organisation et tous autres documents lui appar tenant ou détenus par elle, sont in violables où qu’ils se trouvent. (i) ”archives of the Organisation” means all records and corre spondence, documents and other material, including tapes and films, sound recordings, computer software and written material, video tapes and discs, as well as discs and tapes containing data belonging to or held by the Organisation. Article 2 The Organisation shall possess juridical personality. It shall have the capacity to conclude contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and to in stitute legal proceedings. Article 3 The Organisation and its pro perty, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy im munity from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly wa ived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution. Article 4 The premises of the Organisa tion, including premises utilised by the Organisation for the duration of a meeting convened by the Organi sation, shall be inviolable. The pro perty of the Organisation, where ver and by whomsoever held, shall be immune from search, requisi tion, confiscation, expropriation or any other form of interference whether by administrative, judicial or legislative action. Article 5 The archives of the Organisa tion, and all other documents be longing to it or held by it, shall be inviolable wherever located. Dziennik Ustaw Nr 22 — 1345 — Poz. 207 Artykuł 6 Nie podlegając żadnej kontroli finansowej, reglamentacji ani mo ratorium finansowemu: (a) Organizacja może posiadać dowolne środki pieniężne i prowadzić rachunki w dowol nej walucie, (b) Organizacja może swobodnie przekazywać swoje środki pie niężne w Polsce, z Polski i do Polski oraz dokonywać wymia ny dowolnej waluty będącej w jej posiadaniu na dowolną inną walutę na takich samych warunkach, jakie są przewi dziane dla przedstawicielstw dyplomatycznych. Artykuł 7 Organizacja i jej majątek są zwolnione z: (a) wszelkich podatków bezpo średnich. Rozumie się jednak, że Organizacja nie będzie do magała się zwolnienia z opłat ani podatków, które w istocie sprowadzają się do opłat za świadczenia usług użyteczno ści publicznej; (b) opłat celnych oraz zakazu i ograniczeń przywozu i wy wozu, jeśli chodzi o przedmio ty wwożone albo wywożone przez Organizację do użytku służbowego. Rozumie się jed nak, że przedmioty wwiezione na podstawie takich zwolnień nie będą sprzedane w Polsce, chyba że nastąpi to na warun kach zatwierdzonych przez Rząd; (c) opłat celnych, wszelkich zaka zów i ograniczeń przywozu i wywozu dotyczących jej wy dawnictw; (d) podatków pośrednich, włącz nie z podatkiem, który wchodzi w cenę towarów lub usług na takich samych warunkach, ja kie są stosowane w odniesie niu do przedstawicielstw dy plomatycznych w Polsce. Artykuł 8 Na terytorium Polski Organiza cja w odniesieniu do sposobów po Article 6 Sans ˘tre astreinte ∫ aucun contrôle, réglementation ou mora toire financiers: (a) l’Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie; (b) l’Organisation peut transférer librement ses fonds ∫ l’intérieur de la Pologne, ainsi que vers ou depuis celle-ci et convertir toutes devises déte nues par elle en toute autre monnaie dans les m˘mes con ditions que celles qui sont ac cordées aux missions diplo matiques. Article 7 L’Organisation et ses biens sont exemptés: (a) de tout impôt direct; toutefois l’Organisation ne demandera pas l’exonération de droits et de taxes qui ne constituent que la simple rémunération de ser vices d’utilité publique; (b) de tous droits de douane, pro hibitions ou restrictions d’im portation ou d’exportation en ce qui concerne les articles im portés ou exportés pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne se ront pas vendus en Pologne, ∫ moins que ce ne soit ∫ des con ditions agréées par le gouver nement; (c) de tous droits de douane et de toutes restrictions ou prohibi tions d’importation ou d’exportation ∫ l’égard de ses publications; (d) d’impôts indirects, y compris les taxes entrant dans le prix des biens et services, dans les m˘mes conditions que celles qui sont appliquées aux mis sions diplomatiques en Polo gne. Article 8 L’Organisation bénéficiera, sur le territoire polonais, d’un traite Article 6 Without being restricted by fi nancial controls, regulations or moratoria of any kind: (a) the Organisation may hold cur rency of any kind and operate accounts in any currency; (b) the Organisation may freely transfer its funds within, into and out of Poland and convert any currency held by it into any other currency under the same conditions as provided for diplomatic missions. Article 7 The Organisation and its pro perty shall be exempt from: (a) any form of direct taxation. It is understood however that the Organisation will not claim exemption from rates and ta xes which are in fact no more than a payment for public utili ty services; (b) customs duties, prohibitions or restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Organisation for its official use. It is understood, however, that the articles imported un der such exemptions will not be sold in Poland except under conditions approved by the Government; (c) customs duties, restrictions and prohibitions on imports and exports in respect of its pu blications; (d) indirect taxes, including taxes forming part of the price to be paid for goods or services, un der the same conditions as ap plied with respect to diploma tic missions in Poland. Article 8 The Organisation shall enjoy in the territory of Poland, for its offi Dziennik Ustaw Nr 22 — 1346 — Poz. 207 rozumiewania się będzie korzystała z traktowania co najmniej tak przy chylnego, jak traktowanie przyzna ne w Polsce każdemu rządowi, włą czając w to jego misję dyplomatycz ną lub inną organizację międzyna rodową. Dotyczy to pierwszeństwa obsługi, stawek i podatków odno szących się do przesyłek, depesz, telegramów, radiogramów, zdjęć przekazywanych na odległość, tele faksów, rozmów telefonicznych i in nych środków porozumiewania się, a także stawek prasowych za infor macje dla prasy i radia. Oficjalna korespondencja oraz inne oficjalne informacje przekazywane przez Or ganizację nie będą podlegały żad nej cenzurze. Artykuł 9 W celu umożliwienia Organiza cji pełnego i skutecznego wykony wania jej obowiązków i wypełnia nia zadań: (a) Rząd podejmie wszelkie sto sowne kroki w celu ułatwienia wjazdu, pobytu i opuszczenia terytorium Polski, jak również swobody poruszania się na te rytorium Polski przedstawicie lom Państw członkowskich, przedstawicielom obserwato rów, funkcjonariuszom i eks pertom Organizacji oraz wszystkim innym osobom za proszonym przez Organizację w celach urzędowych; (b) podstawowe świadczenia pu bliczne zostaną udostępnione Organizacji na takich samych zasadach jak przedstawiciel stwom dyplomatycznym. Artykuł 10

1. Przedstawiciele Państw członkowskich i obserwatorów w czasie wykonywania swych funk cji oraz w czasie ich podróży do i z miejsca spotkań korzystają z przywilejów, immunitetów i uła twień, z których zazwyczaj korzy stają przedstawiciele dyplomatycz ni o porównywalnej randze.

2. W celu zapewnienia przed stawicielom Państw członkowskich i obserwatorów przy organach Or ganizacji oraz na spotkania zwoły wane przez Organizację pełnej wol ment au moins aussi favorable, pour ses communications officiel les, que le traitement accordé par la Pologne ∫ tout gouvernement, y compris sa mission diplomati que, ou ∫ toute autre organisation internationale, en ce qui concerne les priorités, les tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, télécopies, communi cations téléphoniques et autres, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations ∫ la presse et ∫ la radio. La correspondance offi cielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne po urront ˘tre censurées. Article 9 Afin de permettre ∫ l’Organisa tion de s’acquitter enti¯rement et efficacement de ses responsabi lités et de ses tâches: (a) le gouvernement prendra tou tes les mesures requises pour faciliter l’entrée, le séjour sur le territoire polonais et la sortie de ce territoire ainsi que la li berté de mouvement sur le ter ritoire polonais des représen tants des Membres, des représentants des observa teurs, des fonctionnaires et des experts de l’Organisation ou de toute autre personne in vitée par celle-ci ∫ des fins offi cielles; (b) les services publics essentiels seront mis ∫ la disposition de l’Organisation sur les m˘mes bases que pour les missions diplomatiques. Article 10

1. Les représentants des Mem bres et des observateurs jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages ∫ destina tion ou en provenance du lieu de la réunion des privil¯ges, immu nités et facilités dont jouissent nor malement les agents diplomati ques de rang comparable.

2. Afin de garantir aux représentants des Membres et des observateurs aux organes de l’Or ganisation et aux réunions orga nisées par celle-ci, une compl¯te li cial communications, treatment not less favourable than that accor ded by Poland to any government, including its diplomatic mission, or any other international organisa tion, in the matter of priorities, ra tes and taxes on mails, cables, tele grams, radiograms, telephotos, te lefaxes, telephone and other com munications and press rates for in formation to the press and radio. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the Organisation. Article 9 In order to enable the Organisa tion to fully and efficiently dis charge its responsibilities and fulfill its tasks: (a) the Government shall take all appropriate measures for the purpose of facilitating entry to, staying in, and exit from the territory of Poland, as well as freedom of movement within the territory of Poland, of re presentatives of Members, re presentatives of observers, of ficials and experts of the Orga nisation or any other person invited by the Organisation for official purposes; (b) essential public services shall be made available to the Orga nisation on the same basis as to diplomatic missions. Article 10

1. Representatives of Members and of observers shall, while exer cising their functions and during their journey to and from the place of meeting, enjoy the privileges, immunities and facilities normally enjoyed by diplomatic envoys of comparable rank.

2. In order to secure for repre sentatives of Members and of ob servers to the bodies of the Organi sation and to meetings convened by the Organisation, complete fre Dziennik Ustaw Nr 22 — 1347 — Poz. 207 ności słowa i swobody w wykony waniu ich obowiązków zostanie im przyznany immunitet niepodlega nia postępowaniu sądowemu od nośnie do wszelkich wypowiedzi ustnych czy pisemnych oraz wszel kich działań dokonanych przez nich w trakcie pełnienia obowiązków. Immunitet ten trwa nadal bez względu na to, że dane osoby mo gą już nie być przedstawicielami Państw członkowskich lub obser watorów.

3. Każdy przedstawiciel posia dający obywatelstwo polskie ko rzysta z przywilejów, immunitetów i ułatwień wymienionych w ustę pach 1 i 2 jedynie w odniesieniu do czynności urzędowych przy wyko nywaniu swoich obowiązków. Artykuł 11

1. Funkcjonariusze Organizacji będą: (a) korzystać z immunitetu w za kresie postępowania sądowe go w odniesieniu do czynności dokonanych przez nich pod czas pełnienia funkcji; immu nitet ten będzie nadal obowią zywać po zakończeniu pełnie nia obowiązków w charakterze funkcjonariusza Organizacji; (b) zwolnieni od wszelkich podat ków bezpośrednich od pensji, wynagrodzeń i rekompensat wy płacanych im przez Organizację; (c) zwolnieni ze stosowania wo bec nich, ich współmałżonków i członków rodziny będących na ich utrzymaniu ograniczeń imigracyjnych oraz wymogów odnośnie do rejestracji cudzo ziemców; (d) korzystać z takich samych przy wilejów w dziedzinie ułatwień przy wymianie dewiz, z jakich korzystają porównywalni ran gą przedstawiciele dyploma tyczni akredytowani w Polsce; (e) korzystać, zarówno sami, jak i ich współmałżonkowie i członkowie rodziny, będący na ich utrzymaniu, z takich sa mych ułatwień przy powrocie do kraju w czasie kryzysu mię dzynarodowego, jakie przysłu gują członkom misji dyploma tycznych; berté d’expression et une compl¯te indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, l’immunité de juri diction relative ∫ leurs discours ou leurs écrits et ∫ tous les actes ac complis dans l’exercice de leurs fonctions continuera ∫ leur ˘tre ac cordée, m˘me apr¯s que ces per sonnes ont cessé d’˘tre représen tants de Membres ou d’observa teurs.

3. Les représentants de natio nalité polonaise ne jouiront des pri vil¯ges, immunités et faci lités énoncés aux paragraphes 1 et 2 que pour les actes officiels ac complis dans l’exercice de leurs fonctions. Article 11

1. Les fonctionnaires de l’Orga nisation: (a) jouissent de l’immunité de ju ridiction pour les actes accom plis par eux en leur qualité of ficielle; ils continueront ∫ bénéficier de cette immunité apr¯s la cessation de leurs fonctions; (b) sont exonérés de tout type d’impôt direct sur les salaires, émoluments et indem nités versés par l’Organisa tion; (c) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les mem bres de leur famille vivant ∫ leur charge, aux dispositions li mitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étranges; (d) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des m˘mes privil¯ges que les agents diplomatiques d’un rang comparable accrédités en Pologne; (e) jouissent, ainsi que leur con joint et les membres de leur fa mille vivant ∫ leur charge, des m˘mes facilités de rapatrie ment que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationa le; edom of speech and independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in re spect of words spoken or written and all acts done by them in di scharging their duties shall conti nue to be accorded, notwithstan ding that the persons concerned are no longer the representatives of Members or of observers.

3. Any representative having Polish citizenship shall enjoy the privileges, immunities and facili ties specified in paragraphs 1 and 2 only with respect to official acts performed in the discharge of his or her duties. Article 11

1. Officials of the Organisation shall: (a) be immune from legal process in respect of things done by them in their official capacity; they shall continue to be so im mune after completion of their functions as officials of the Or ganisation; (b) be exempt from any form of di rect taxation on salaries, emo luments and indemnities paid to them by the Organisation; (c) be exempt, together with their spouses and dependent relati ves, from immigration restric tions and alien registration; (d) be accorded the same privile ges in respect of exchange fa cilities as are accorded to the diplomatic agents of compara ble rank accredited in Poland; (e) be given, together with their spouses and dependent relati ves, the same repatriation faci lities in cases of international crisis as members of diploma tic missions; Dziennik Ustaw Nr 22 — 1348 — Poz. 207 (f) zwolnieni z obowiązku składania zabezpieczenia majątkowego odnośnie do towarów czasowo dopuszczonych na obszar Polski; (g) mieli prawo, przy obejmowa niu swego stanowiska w Pol sce, do wwiezienia bez opłat celnych swojego mienia ru chomego i przedmiotów oso bistego użytku.

2. Sekretarz Generalny Organi zacji, jego/jej małżonka/małżonek i dzieci w wieku do 21 lat będą ko rzystać z przywilejów, immunite tów i ułatwień takich samych jak szefowie misji dyplomatycznych. Zastępcy Sekretarza Generalnego i Pomocniczy Sekretarze Generalni, ich małżonkowie i ich dzieci w wie ku do 21 lat będą korzystać z przy wilejów, immunitetów i ułatwień, jakie posiadają przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani w Polsce.

3. Sekretarz Generalny Organi zacji poinformuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo spolitej Polskiej o pełnych nazwi skach osób, w stosunku do których znajdują zastosowanie postano wienia niniejszego artykułu.

4. Postanowienia ustępu 1 punkty (c), (d), (e) i (f) niniejszego artykułu nie mają zastosowania do osób zamieszkałych na stałe w Pol sce w czasie bezpośrednio poprze dzającym ich zatrudnienie w Orga nizacji. Artykuł 12

1. Ekspertom wykonującym za dania na zlecenie Organizacji będą przysługiwać przywileje, immuni tety i ułatwienia niezbędne do nale żytego wykonywania ich funkcji na czas wykonywania zadań, licząc w tym również czas podróży zwią zany z ich zadaniami. W szczegól ności będą oni korzystać z: (a) immunitetu od tymczasowego aresztowania lub zatrzymania oraz zajęcia ich bagażu osobi stego; (b) immunitetu w zakresie postę powania sądowego w odnie sieniu do wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz działań dokonanych przez nich w trak (f) sont exemptés de toute obliga tion de dépôt de garantie pour le paiement des droits de dou ane sur les marchandises ad mises temporairement en Po logne; (g) ont le droit d’importer en fran chise leur mobilier et leurs ef fets ∫ l’occasion de leur pre mi¯re prise de fonctions en Po logne.

2. Le Secrétaire général de l’Or ganisation, son conjoint et ses en fants âgés de moins de 21 ans, jou issent des privil¯ges, immunités et avantages accordés aux chefs de missions diplomatiques. Les Secrétaires généraux adjoints et suppléants, leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de 21 ans jou issent des privil¯ges, immunités et avantages accordés aux représen tants diplomatiques accrédités en Pologne.

3. Le Secrétaire général de l’Or ganisation informe le Minist¯re des affaires étrang¯res de la Répu blique de Pologne des noms et prénoms des personnes auxquel les s’appliquent les dispositions du présent article.

4. Les dispositions du paragra phe 1 (c), (d), (e) et (f) du présent ar ticle ne s’appliquent pas aux per sonnes qui résidaient ∫ titre perma nent en Pologne immédiatement avant d’˘tre employées par l’Orga nisation. Article 12

1. Les experts en mission pour l’Organisation jouissent, pendant la durée de cette mission, y com pris le temps des voyages liés ∫ la mission, des privil¯ges, immu nités et facilités nécessaires pour qu’ils puissent exercer leurs fonc tions en toute indépendance, no tamment: (a) de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages per sonnels; (b) de l’immunité de juridiction pour leurs discours ou écrits et pour les actes accomplis par eux au cours de leur mission; ils continueront ∫ bénéficier de (f) be exempt from the obligation to deposit security for customs duties in respect of goods tem porarily admitted into Poland; (g) have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in Poland.

2. The Secretary-General of the Organisation, his/her spouse and children under the age of 21, shall enjoy the privileges, immunities and benefits granted to the heads of diplomatic missions. The Depu ty and Assistant Secretaries-Gene ral, their spouses and children un der the age of 21, shall enjoy privi leges, immunities and benefits ac corded to diplomatic representati ves accredited in Poland.

3. The Secretary-General of the Organisation shall inform the Mini stry of Foreign Affairs of the Repu blic of Poland of the full names of the persons to whom the provi sions of this article apply.

4. The provisions of paragraph 1 (c), (d), (e) and (f) of this article shall not apply to persons perma nently residing in Poland immedia tely prior to their employment with the Organisation. Article 12

1. Experts performing missions for the Organisation shall enjoy such privileges, immunities and fa cilities as are necessary for the in dependent exercise of their func tions during the period of their mis sions, including time spent on jour neys in connection with their mis sions. In particular they shall enjoy: (a) immunity from arrest or deten tion and from seizure of their personal baggage; (b) immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and acts done by them in the cour se of the performance of their Dziennik Ustaw Nr 22 — 1349 — Poz. 207 cie pełnienia zadań; zwolnie nie to będzie nadal obowiązy wać po wykonaniu zadań; (c) nietykalności ich akt i doku mentów; (d) prawa do używania szyfrów oraz wysyłania i otrzymywania korespondencji i innych akt i dokumentów dla celów utrzy mywania łączności z Organi zacją; (e) tych samych ułatwień odno szących się do ograniczeń de wizowych i wymiany, które przysługują członkom misji dy plomatycznych; (f) tych samych immunitetów i ułatwień w stosunku do ich bagażu osobistego, z jakich korzystają przedstawiciele dy plomatyczni.

2. Sekretarz Generalny Organi zacji poinformuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo spolitej Polskiej o pełnych nazwi skach osób, w stosunku do których postanowienia niniejszego artyku łu znajdą zastosowanie.

3. Postanowienia ustępu 1 punkty (a), (e) i (f) niniejszego arty kułu nie mają zastosowania do osób zamieszkałych na stałe w Pol sce w czasie bezpośrednio poprze dzającym ich zatrudnienie w Orga nizacji. Artykuł 13

1. Przywileje i immunitety przy znawane osobom wymienionym w artykułach 10, 11 i 12 niniejszej umowy przyznawane są wyłącznie w interesie Organizacji, a nie dla ich osobistej korzyści.

2. Państwo członkowskie lub obserwator ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, uchylić immunitet przedstawicielowi w każdym przy padku, w którym — zgodnie z jego opinią — immunitet stałby na prze szkodzie wymiarowi sprawiedliwo ści, a mógłby być uchylony bez szkody dla celów, dla których został on przyznany.

3. Sekretarz Generalny Organi zacji ma prawo i obowiązek uchylić cette immunité apr¯s la fin de leur mission; (c) de l’inviolabilité de leurs pa piers et documents; (d) du droit, pour communiquer avec l’Organisation, d’utiliser des codes et d’envoyer et de recevoir de la correspondance ainsi que d’autres papiers et documents par courrier; (e) des m˘mes facilités en mati¯re de change et de devises que celles qui sont accordées aux membres des missions diplo matiques; (f) des m˘mes immunités et faci lités pour leurs bagages per sonnels que celles qui sont ac cordées aux agents diplomati ques.

2. Le Secrétaire général de l’Or ganisation informera le Mi nist¯re des affaires étrang¯res de la République de Pologne des noms et prénoms des personnes auxquelles s’appliquent les dispo sitions du présent article.

3. Les dispositions du paragra phe 1 (a), (e) et (f) du présent artic le ne s’appliquent pas aux person nes qui résidaient ∫ titre perma nent en Pologne immédiatement avant d’˘tre nommées par l’Orga nisation. Article 13

1. Les privil¯ges et immu nités accordés aux personnes mentionnées aux Articles 10, 11 et 12 du présent Accord le sont exclu sivement dans l’intér˘t de l’Organi sation et non ∫ leur avantage per sonnel.

2. Un Membre ou un observa teur a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, ∫ son avis, cette immunité emp˘cherait que justice soit faite et où elle pourrait ˘ tre levée sans por ter atteinte aux fins pour lesquelles elle a été accordée.

3. Le Secrétaire général de l’Or ganisation pourra et devra lever mission; such immunity shall continue after the completion of their mission; (c) inviolability for their papers and documents; (d) the right, for the purpose of communicating with the Orga nisation, to use codes and to send and receive correspon dence and other papers and documents; (e) the same facilities with respect to currency and exchange re strictions as are accorded to members of diplomatic mis sions; (f) the same immunities and facili ties in respect of their personal baggage as are accorded to di plomatic envoys.

2. The Secretary-General of the Organisation shall inform the Mini stry of Foreign Affairs of the Repu blic of Poland of the full names of the persons to whom the provi sions of this article apply.

3. The provisions of paragraph 1(a), (e) and (f) of this article shall not apply to persons permanently residing in Poland immediately prior to their appointment by the Organisation. Article 13

1. The privileges and immuni ties accorded to the persons refer red to in Articles 10, 11 and 12 of the present Agreement are granted exclusively in the interests of the Organisation and not for the perso nal benefit of the individuals con cerned.

2. A Member or an observer has not only the right but the duty to waive the immunity of its repre sentative in any case where, in its opinion, the immunity would im pede the course of justice and it can be waived without prejudice to the purpose for which the immuni ty is accorded.

3. The Secretary-General of the Organisation shall have the right Dziennik Ustaw Nr 22 — 1350 — Poz. 207 immunitet każdego funkcjonariusza lub eksperta, w przypadku gdy on/ona uzna, że immunitet funkcjo nariusza lub eksperta stałby na prze szkodzie wymiarowi sprawiedliwo ści, a mógłby być uchylony bez szko dy dla interesów Organizacji.

4. W przypadku Sekretarza Ge neralnego, jego Zastępców i Po mocniczych Sekretarzy General nych Organizacji prawo uchylenia immunitetu ma Rada Organizacji. Artykuł 14 Organizacja współpracuje w każdym czasie z władzami polski mi w celu ułatwienia działalności wymiaru sprawiedliwości i zapo biegania wszelkim nadużyciom prawa, które mogą wystąpić w związku z przywilejami, immuni tetami, zwolnieniami i ułatwienia mi wymienionymi w niniejszej umowie. Artykuł 15

1. W przypadku powstania spo ru pomiędzy Umawiającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą one dążyły do znalezienia rozwią zania na drodze konsultacji, nego cjacji, koncyliacji lub w inny wza jemnie uzgodniony sposób.

2. Jeżeli spór nie zostanie roz wiązany zgodnie z ustępem 1 w cią gu sześćdziesięciu dni od wystoso wania przez którąkolwiek ze stron wniosku o jego rozstrzygnięcie lub po wyczerpaniu wspólnie uzgod nionej procedury, każda ze stron może go skierować do arbitrażu.

3. Sąd arbitrażowy będzie skła dał się z trzech arbitrów: jednego wybranego przez Rząd, drugiego wybranego przez Organizację i trzeciego, który będzie przewodni czącym sądu, a który zostanie wspólnie wybrany przez Umawia jące się Strony. Jeżeli sąd nie zosta nie utworzony w ciągu trzech mie sięcy od wystąpienia z wnioskiem o arbitraż, mianowania niewyzna czonych dotąd sędziów dokona na wniosek jednej ze stron Przewodni czący Międzynarodowego Trybu nału Sprawiedliwości. Orzeczenie l’immunité de tout fonctionnaire on expert, dans tous les cas où, ∫ son avis, cette immunité emp˘che rait que justice soit faite et où elle pourrait ˘tre levée sans porter préjudice aux intér˘ts de l’Organi sation.

4. A l’égard du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjonts et suppléants de l’Organisation, le Conseil de l’Or ganisation a qualité pour pronon cer la levée des immunités. Article 14 L’Organisation collaborera, en tous temps avec les autorités polo naises pour faciliter la bonne admi nistration de la justice et éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privil¯ges, immunités, exemp tions et facilités mentionnés dans le présent Accord. Article 15

1. En cas de différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, celles-ci cherche ront une solution par voie de con sultations, de négociations, de conciliation ou par quelque autre méthode convenue d’un commun accord.

2. Si le différend n’est pas réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai de soixante jours ∫ compter de la date ∫ laquelle l’une ou l’autre des parties a demandé qu’il soit réglé ou apr¯s l’épuise ment d’une procédure de r¯gle ment convenue par consentement mutuel, il est soumis ∫ arbitrage ∫ la demande de l’une ou l’autre partie.

3. Le tribunal arbitral est com posé de trois arbitres: l’un choisi par le gouvernement, le second par l’Organisation et le troisi¯me, qui sera le président du tribunal, choisi conjointement par les Parties con tractantes. Si le tribunal n’est pas constitué dans un délai de trois mois ∫ compter de la demande d’arbitrage, les arbitres non encore désignés sont nommés par le président de la Cour internationale de justice, ∫ la demande de l’une ou l’autre partie. La sentence ren due par le tribunal est définitive et and duty to waive the immunity of any official or expert where, in his/her opinion, the immunity of this official or expert would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the in terests of the Organisation.

4. In the case of the Secretary -General and the Deputy and Assi stant Secretaries-General of the Organisation, the Council of the Or ganisation shall have the right to waive immunity. Article 14 The Organisation shall co-ope rate at all times with the Polish au thorities to facilitate the proper ad ministration of justice and prevent the occurrence of any abuse of law which might arise in connection with the privileges, immunities, exemptions and facilities mentio ned in this Agreement. Article 15

1. In the case of a dispute be tween the Contracting Parties as to the interpretation or application of this Agreement, they shall seek a solution by consultations, nego tiations, conciliation or by some other mutually agreed method.

2. If the dispute is not settled in accordance with paragraph 1 wi thin a period of sixty days from the request by either party to settle it or upon the completion of a mutually agreed settlement procedure, either party may refer it to arbitra tion.

3. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators: one to be chosen by the Government, one to be chosen by the Organisa tion, and the third, who shall be the chairman of the tribunal, to be cho sen jointly by the Contracting Par ties. If the tribunal is not constitu ted within three months of the re quest for arbitration, the appoint ment of the arbitrators not yet de signated shall be made by the pre sident of the International Court of Justice at the request of either par ty. The award by the tribunal shall Dziennik Ustaw Nr 22 — 1351 — Poz. 207 Trybunału będzie ostateczne i obo wiązujące dla obu stron i będzie wydane w oparciu o zasady i nor my prawa międzynarodowego. Artykuł 16 W przypadku gdy Rząd przyzna bardziej korzystne przywileje, zwol nienia lub immunitety dla podob nego rodzaju organizacji między narodowej, to będzie on dążył do przyznania Organizacji podobnego traktowania. Artykuł 17 Niniejsza umowa wejdzie w ży cie w dniu, kiedy Rząd poinformuje Organizację o spełnieniu wymo gów wewnętrznych dla jej przyję cia. Artykuł 18 Przed przystąpieniem Polski do Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron po uprzednim sześciomie sięcznym notyfikowaniu drugiej Umawiającej się Stronie takiego zamiaru. Artykuł 19 Niniejsza umowa będzie stoso wana tymczasowo od dnia jej pod pisania do czasu jej wejścia w ży cie, w takim zakresie, na jaki zezwa la prawo wewnętrzne Rzeczypo spolitej Polskiej. Sporządzono w Paryżu dnia 16 stycznia tysiąc dziewięćset dzie więćdziesiątego piątego roku, w dwóch egzemplarzach w języ kach polskim, angielskim i francu skim. W przypadku rozbieżności tekst angielski jest rozstrzygający. W imieniu W imieniu Rządu Organizacji Rzeczypospolitej Współpracy Polskiej Gospodarczej i Rozwoju Wiceprezes Sekretarz Rady Ministrów Generalny Minister Finansów G. Kołodko J. C. Paye obligatoire pour les deux parties et est fondée sur l’application des principes et des r¯gles du droit in ternational. Article 16 Au cas où le gouvernement accorderait des privil¯ges, exemp tions ou immunités plus favorables ∫ une organisation internationale analogue, il s’efforcera d’accorder le m˘me traitement ∫ l’Organisa tion. Article 17 Le présent Accord entre en vi guer ∫ la date ∫ laquelle le gouver nement aura informé l’Organisa tion de l’accomplissement de ses procédures d’acceptation. Article 18 Avant l’adhésion de la Pologne ∫ la Convention relative ∫ l’Organi sation de Coopération et de Déve loppement Economiques, l’une des Parties contractantes pourra mettre fin au présent Accord apr¯s avoir notifié l’autre Partie contractante six mois ∫ l’avance de son intention d’y mettre fin. Article 19 Le présent Accord s’applique ∫ titre provisoire, dans la mesure où cela est possible en vertu du droit national de la République de Polo gne, d¯s la date de sa signature et en attendant son entrée en vigueur. Fait ∫ Paris ce 16 janvier, mil neuf cent quatre-vingt quinze, en deux originaux chacun en anglais, fran˜ais et polonais. En cas de di vergence, la version anglaise fait foi. Pour le Pour l’Organisation Gouvernement de Coopération de la et de République Développement de Pologne: Economiques: Vice-premier Secrétaire général Ministre et Ministre des Finances G. Kołodko J. C. Paye be final and binding on both par ties and shall apply the principles and rules of international law. Article 16 In the event that the Govern ment grants any more favourable privilege, exemption or immunity to a similar type of international or ganisation, it shall seek to accord li ke treatment in that respect to the Organisation. Article 17 This Agreement shall enter into force on the date on which the Go vernment informs the Organisa tion of the completion of its proce dures of acceptance. Article 18 Prior to the accession of Poland to the Convention on the Organisa tion for Economic Co-operation and Development, this Agreement may be terminated by either Con tracting Party after giving the other Contracting Party a six months no tice of its intention to terminate. Article 19 This Agreement shall be ap plied provisionally, as far as it is po ssible to do so under the nation law of the Republic of Poland, from the date of its signature and pending its entry into force. Done in Paris this 16th day of January, Nineteen Hundred and Ninety-Five, in two originals each in the English, French and Polish languages. In case of divergence the English version shall prevail. For the For the Government Organisation of the Republic for Economic of Poland: Co-operation and Development: Deputy Prime Secretary-General Minister Minister of Finance G. Kołodko J. C. Paye Dziennik Ustaw Nr 22 — 1352 — Poz. 207 Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — umowa powyższa została uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 12 grudnia 1996 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski L.S. Minister Spraw Zagranicznych:

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-03-15
Data wydania: 96-12-12
Data wejścia w życie: 97-01-07
Data obowiązywania: 97-01-07
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 22 poz. 207