Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1857

1857 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych. Na podstawie art. 18 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojsko wych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 127

1) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady archiwizacji, niszczenia i przekazywania przez sądy wojskowe właściwym archiwom państwowym akt spraw sądowych.

§2. Akta spraw sądowych sądów wojskowych, zwane dalej „aktami”, dzieli się na akta stanowiące ma teriały archiwalne zaliczane do kategorii A i akta niesta nowiące takich materiałów, zaliczane do kategorii B.

§3. Akta kategorii A po upływie okresu przechowy wania w sądzie przekazuje się do właściwego archi wum państwowego.

§4.

1. Akta kategorii B po upływie okresu przecho wywania podlegają zniszczeniu.

2. Okres przechowywania akt kategorii B liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po Dziennik Ustaw Nr 220 — 13816 — Poz. 1857 roku, w którym ukończono czynności sądowe związa ne z wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia kończące go postępowanie w sprawie.

3. Jeżeli nie zachodzi potrzeba wykonywania czyn ności wymienionych w ust. 2, okres przechowywania akt liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zarządzenia.

§5.

1. Zaliczenia akt do odpowiedniej kategorii i wskazania okresu ich przechowywania dokonuje przewodniczący rozprawy lub posiedzenia albo sędzia wyznaczony przez prezesa sądu, po wykonaniu czyn ności sądowych, o których mowa w § 4 ust. 2, a jeżeli nie zachodzi potrzeba wykonania takich czynności — po uprawomocnieniu się orzeczenia lub zarządzenia.

2. Zaliczenia do kategorii A akt wymienionych w § 8 i § 11 dokonuje co 5 lat sędzia wyznaczony do tej czynności przez prezesa sądu.

3. Akta spraw o wykonanie orzeczeń sądów zagra nicznych kwalifikuje się, biorąc pod uwagę przedmiot orzeczenia sądu zagranicznego.

§6. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do ksiąg i urządzeń ewidencyjnych spraw sądowych. Rozdział 2 Okresy przechowywania akt spraw karnych

§7.

1. Do kategorii A zalicza się akta spraw:

1) o zbrodnie wymienione w rozdziałach XVI i XVII oraz o przestępstwa wymienione w art. 252 art. 1 i 2, art. 253 § 1 i 2, art. 254, 256—258, 265, 266 § 1 i 2 i art. 269 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.1));

2) o zbrodnie wymienione w rozdziale XIX oraz o prze stępstwa wymienione w art. 260—262, 270—276, 278, 283—285 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94, z późn. zm.2));

3) o przestępstwa wymienione w art. 46 ust. 1—6, art. 47 ust. 1 i art. 48 ust. 1—4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178);

4) o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości;

5) w których wymierzono karę dożywotniego pozba wienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności;

6) o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz zasą dzenie odszkodowania i zadośćuczynienia na pod stawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób repre sjonowanych za działalność na rzecz niepodległe go bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 1998 r. Nr 97, poz. 604);

7) o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tym czasowe aresztowanie;

8) w których sąd okręgowy przekazał zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu;

9) mających znaczenie wyjątkowe ze względu na ma teriał zebrany w sprawie lub występujące w niej osoby.

2. Akta niewymienione w ust. 1 zalicza się do kate gorii B.

§8. D kategorii A zalicza się w każdym sądzie, poza aktami wymienionymi w § 7 ust. 1, po jednej sprawie typowej z każdego roku kalendarzowego z poszczegól nych rozdziałów części szczególnej i wojskowej kodek su karnego oraz ustaw szczególnych.

§9.

1. Ustala się następujące okresy przechowywa nia przez sądy akt spraw karnych:

1) 30 lat — dla akt spraw, w których wymierzono karę pozbawienia wolności powyżej 5 lat;

2) 20 lat — dla akt spraw, w których wymierzono karę pozbawienia wolności do lat 5 bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

3) 10 lat — dla akt spraw, w których wymierzono kary inne niż wymienione w pkt 1 i 2, wydano wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie, uwolnio no od kary lub odstąpiono od jej wymierzenia, wa runkowo umorzono postępowanie lub darowano karę, oraz dla akt postępowania wykonawczego;

4) 3 lata — dla akt niewymienionych w pkt 1—3.

2. Akta wydzielone w sprawach karnych przecho wuje się przez okres przechowywania akt głównych, z których zostały wydzielone.

3. Akta nie mogą być przekazane do zniszczenia przed ustaniem karalności przestępstwa, o które toczy ło się postępowanie. Rozdział 3 Okresy przechowywania akt spraw w sprawach o wykroczenia oraz akt z zakresu orzekania w spra wach dyscyplinarnych

§10. Akta sądów wojskowych w sprawach o wy kroczenia oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialno ści dyscyplinarnej żołnierzy czynnej służby wojskowej zalicza się do kategorii B. § 1

1. Do kategorii A zalicza się w każdym sądzie, spośród akt wymienionych w § 10, po jednej sprawie ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1974 r. Nr 27, poz. 157, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 40, poz. 271 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 4, poz. 15 i Nr 23, poz. 100, z 1987 r. Nr 14, poz. 83, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 72, poz. 422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 126, poz. 615, z 1995 r. Nr 95, poz. 475, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 28, poz.152. Dziennik Ustaw Nr 220 — 13817 — Poz. 1857 typowej z okresu 5 lat z poszczególnych rozdziałów części szczególnej kodeksu wykroczeń oraz ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370). § 1

2. Akta spraw określonych w § 10 przechowuje się w sądach przez okres 3 lat. Rozdział 4 Okresy przechowywania ksiąg i urządzeń ewidencyj nych w sprawach sądowych § 1

3.

1. Do kategorii A zalicza się repertoria, wyka zy, rejestry i skorowidze akt sądowych.

2. Do kategorii B zalicza się zbiory wokand, zbiory odpisów wyroków, postanowień i zarządzeń, zbiory pism w sprawach karnych nienależących do akt spraw karnych, terminarze i inne pomocnicze urządzenia ewi dencyjne dotyczące biurowości i statystyki w sprawach sądowych.

3. Urządzenia ewidencyjne wymienione w ust. 1 są dy przechowują przez 30 lat, a wymienione w ust. 2 — przez okres 3 lat. Rozdział 5 Zasady niszczenia i przekazywania archiwom pań stwowym akt spraw sądowych sądów wojskowych § 1

4.

1. Zarządzenie o przekazaniu akt do archiwów, o których mowa w § 3, lub do zniszczenia wydaje pre zes sądu.

2. Przed przekazaniem akt do zniszczenia prezes są du powołuje komisję w celu przeprowadzenia czynno ści związanych z brakowaniem akt. Komisji przewodni czy sędzia.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, może w uzasad nionych przypadkach dokonać zmiany kwalifikacji akt z kategorii B na kategorię A lub przedłużyć ustalony pierwotnie czas przechowywania akt kategorii B. Komi sja nie może dokonać zmiany kwalifikacyjnej akt zali czonych pierwotnie do kategorii A.

4. Z przeprowadzonych prac komisja sporządza protokół i przedstawia prezesowi sądu do zatwierdze nia. § 1

5. Akta spraw, w których nie ukończono wszyst kich czynności związanych z wykonaniem orzeczenia, nie mogą być przekazane do archiwum ani zniszczone. § 1

6. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do ksiąg i urządzeń ewidencyjnych spraw sądowych. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 1

7. Akta spraw zakończonych przed dniem wej ścia w życie rozporządzenia kwalifikuje się według przepisów dotychczasowych, chyba że przepisy poniż sze stanowią inaczej. § 1

8.

1. Akta spraw o przestępstwa wymienione w § 7 ust. 1 pkt 3—5, 7 i 8, w których postępowanie są dowe zakończone zostało przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kwalifikuje się ponownie i zalicza do kategorii A, o ile nie zostały zaliczone do tej kategorii na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do kategorii A zalicza się, chyba że zostały zali czone do tej kategorii na podstawie przepisów do tychczasowych, akta spraw o przestępstwa określone w:

1) rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571, z późn. zm.3));

2) dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo wego z dnia 23 września 1944 r. — Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz. U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107, z późn. zm.4));

3) dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo wego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Pań stwa (Dz. U. Nr 10, poz. 50);

4) dekrecie z dnia 16 listopada 1945 r. o przestęp stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie od budowy Państwa (Dz. U. Nr 53, poz. 300);

5) dekrecie z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 33, poz. 244);

6) dekrecie z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 192, z późn. zm.5)), z wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości sądów powszechnych na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszech nym dotychczasowej właściwości sądów wojsko wych w sprawach karnych osób cywilnych, funk cjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 15, poz. 83). § 1

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1949 r. Nr 45, poz. 334 i Nr 55, poz. 437, z 1950 r. Nr 6, poz. 46, z 1951 r. Nr 58, poz. 399, z 1955 r. Nr 15, poz. 83, z 1956 r. Nr 12, poz. 61, z 1958 r. Nr 34, poz. 152, z 1959 r. Nr 36, poz. 226, z 1960 r. Nr 51, poz. 299, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i Nr 37, poz. 311 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego dekretu zostały ogłoszone w Dz. U. z 1958 r. Nr 36, poz. 165, z 1960 r. Nr 51, poz. 299, z 1961 r. Nr 6, poz. 40, z 1963 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 1967 r. Nr 44, poz. 220.

5) Zmiany wymienionego dekretu zostały ogłoszone w Dz. U. z 1947 r. Nr 65, poz. 390, z 1949 r. Nr 32, poz. 238 i Nr 45, poz. 334, z 1955 r. Nr 46, poz. 310 oraz z 1958 r. Nr 18, poz. 76.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-19
Data wydania: 2002-12-06
Data wejścia w życie: 2003-01-03
Data obowiązywania: 2003-01-03
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1857