Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1889

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 wrze śnia 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z za granicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 157

2) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wzory wniosków stosowane w postępowaniu o udzielenie pozwoleń na przywóz towarów na pol ski obszar celny lub wywóz z polskiego obszaru cel nego;

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;

3) sposób udzielenia i wykorzystania pozwoleń;

4) wzory pozwoleń;

5) sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych po zwoleń.

§2.

1. Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towa rów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W zakresie towarów rolno-spożywczych, okre ślonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolno -spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 226, poz. 1891), wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząst kowych na przywóz lub wywóz towarów określa za łącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3.

1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo po zwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów objętych automatyczną rejestracją albo na wywóz to warów objętych kontyngentem lub opłatą wywozową, z zastrzeżeniem ust. 5, należy dołączyć:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, je żeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działal ność gospodarczą;

2) pisemne oświadczenie wnioskodawcy o niekaral ności za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom albo o nieka ralności za takie przestępstwo osoby kierującej działalnością wnioskodawcy;

3) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikatora statystycznego (REGON), jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;

5) w przypadku ustanowienia kaucji, dokument po twierdzający dokonanie wpłaty gotówkowej lub poświadczający udzielenie gwarancji.

2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwo leń cząstkowych na przywóz towarów objętych kontyn gentem lub na wywóz towarów objętych dopłatą do wywozu, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, należy dołączyć:

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub za świadczenie, ż e zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;

2) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubez pieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem ciążących na nim składek na ubezpieczenia spo łeczne lub zaświadczenie, ż e zobowiązania rozłożo ne na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane albo zaświadczenie, ż e wnioskodawca nie podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;

3) oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu wobec organów celnych z realizacją ciążących na nim zo bowiązań z tytułu należności celnych i podatków z tytułu importu towarów.

3. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwo leń cząstkowych na przywóz lub wywóz towaru w ra mach kontyngentu, dla którego określono sposób roz dysponowania proporcjonalnie do wartości obrotów zrealizowanych przez osobę wnioskującą, oprócz do kumentów wymienionych w ust. 1 i 2, należy dołączyć oświadczenie o wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwoleń cząst kowych, stosownie do art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towa rami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny Dziennik Ustaw Nr 226 — 14177 — Poz. 1889 1889 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania ob rotem towarami z zagranicą. ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Go spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867). oraz o zmianie innych ustaw, zwanej dalej „ustawą o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą”, występuje osoba, której już udzielono pozwolenia, wy mogu dołączenia dokumentów, o których mowa w ust. 1—3, nie stosuje się.

6. Wnioski o udzielenie pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów należy składać od dnia wejścia w życie przepisów ustanawia jących środek administrowania obrotem towarami z zagranicą, chyba że przepisy te określają inne termi ny.

§4.

1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3—5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, powinny być dołączo ne w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowego, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

2. W razie braku określenia terminu ważności doku mentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, organ udzielający pozwoleń, będzie je uznawał za dowód w sprawie przez okres 3 miesięcy od dnia ich wysta wienia.

§5.

1. Pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowe są udzielane w oparciu o prawidłowo wypełniony i złożo ny wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi doku mentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i 4, z uwzględnieniem dodatkowych warunków udzielenia i wykorzystania pozwolenia, a także dodatkowych do kumentów, które powinny być dołączone do wniosku, o ile zostaną one określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 lub art. 10 ust. 4 ustawy o admi nistrowaniu obrotem towarami z zagranicą.

2. Kolejnego pozwolenia oraz kolejnych pozwoleń cząstkowych na ten sam towar udziela się po spełnie niu wymogów określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o kolejne po zwolenie albo o kolejne pozwolenia cząstkowe na ten sam towar w ramach tego samego kontyngentu lub automatycznej rejestracji, uprzednio udzielone pozwo lenie albo wszystkie uprzednio udzielone pozwolenia cząstkowe, zawierające adnotację organu celnego o wykorzystaniu danego pozwolenia, powinny być zło żone do organu udzielającego pozwoleń nie później niż w dniu :

1) złożenia wniosku o udzielenie kolejnego pozwole nia albo kolejnych pozwoleń cząstkowych, w przy padku kontyngentu;

2) udzielenia kolejnego pozwolenia lub kolejnych po zwoleń cząstkowych, w przypadku automatycznej rejestracji.

§6.

1. Pozwolenie oraz pozwolenia cząstkowe na przywóz lub wywóz towarów są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wniosko dawca, a drugi jest przechowywany przez organ udzie lający pozwoleń.

2. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów określa załącznik nr 4 do rozpo rządzenia.

3. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów określa załącznik nr 6 do rozporzą dzenia.

5. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, okre śla załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§7. Jeżeli w rozporządzeniu o ustanowieniu kon tyngentu albo dopłaty do wywozu, w przypadku, o któ rym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o administro waniu obrotem towarami z zagranicą, został nałożony obowiązek złożenia kaucji, a także zachodzi sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 1, organ udzielający pozwole nia doręcza tę decyzję przez pocztę po upływie 3 dni od dnia upływu terminu rozpatrywania wniosków. Decy zja może zostać doręczona w siedzibie organu udziela jącego pozwolenia, w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin rozpatrywania wniosków.

§8.

1. Jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach przekracza kon tyngent albo maksymalną ilość towaru, jaka może być wywieziona z dopłatą, organ właściwy do udzielenia pozwolenia, nie później niż w ostatnim dniu terminu rozpatrywania wniosków, ogłosi informację o zastoso wanym współczynniku, pozwalającym ustalić wielko ści, na jakie udzielono poszczególnych pozwoleń.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) na stronach internetowych organu właściwego do udzielenia pozwolenia;

2) w siedzibie organu właściwego do udzielenia po zwolenia, a w przypadku Agencji Rynku Rolnego również w jej oddziałach terenowych;

3) w miarę możliwości — w środkach masowego przekazu.

§9.

1. Ewidencja udzielonych pozwoleń oraz po zwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów jest prowadzona przez organ udzielający pozwoleń, w formie księgi ewidencyjnej, oddzielnie dla każdego środka administrowania obrotem z zagranicą towara mi.

2. Księgę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1, można prowadzić w systemie elektronicznym, pod wa runkiem ż e zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ udzie lający pozwoleń.

3. Wpis do księgi ewidencyjnej powinien być trwa ły i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany. Dziennik Ustaw Nr 226 — 14178 — Poz. 1889

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinny za wierać:

1) numer decyzji;

2) datę udzielenia pozwolenia lub pozwoleń cząstko wych;

3) kod PCN i nazwę towaru;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodaw cy;

5) numer identyfikatora statystycznego (REGON) wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;

6) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą nieprowadzącą działal ności gospodarczej;

7) nazwę i adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;

8) numer wniosku;

9) ilość lub wartość towarów, na jaką udzielono po zwolenia lub na jaką udzielono wszystkich pozwo leń cząstkowych.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 226 — 14179 — Poz. 1889 Minister Gospodarki: J. Piechota Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. (poz. 1889) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14180 — Poz. 1889 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 226 — 14181 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14182 — Poz. 1889 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 226 — 14183 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14184 — Poz. 1889 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 226 — 14185 — Poz. 1889 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 226 — 14186 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14187 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14188 — Poz. 1889 Załącznik nr 5 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 226 — 14189 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14190 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14191 — Poz. 1889 Załącznik nr 6 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 226 — 14192 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14193 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14194 — Poz. 1889 Załącznik nr 7 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 226 — 14195 — Poz. 1889 Dziennik Ustaw Nr 226 — 14196 — Poz. 1889

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-12-23
Data wydania: 2002-12-13
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1889