Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1912

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 157

2) zarządza się, co następuje:

§1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się kontyngenty na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki towarów wymienionych w załączniku do roz porządzenia, w wysokości określonej w tym załączni ku.

§2. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, dokonywane jest według kolejności otrzy mania wniosków.

§3. Maksymalna ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie, wynosi 120 000 sztuk lub 300 000 m2, w zależności od rodzaju wyrobów tekstyl nych i odzieżowych objętych kontyngentami.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Gospodarki: J. Piechota 1912 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Go spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867). Dziennik Ustaw Nr 228 — 14475 — Poz. 1912 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1912) WYKAZ WYROBÓW TEKSTYLNYCH I ODZIE˚OWYCH OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI NA WYWÓZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-23
Data wydania: 2002-12-18
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2003-12-31
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1912