Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1934

Na podstawie art. 417 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 127

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochro ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „Narodowym Funduszem”, oraz wojewódzkich fundu szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami”, w tym:

1) podstawy gospodarki finansowej;

2) zawartość rocznych planów finansowych;

3) terminy opracowywania rocznych planów finanso wych;

4) rodzaje kosztów wchodzących w koszty działalno ści;

5) sposób ustalania wyniku finansowego;

6) sposób zwiększania i zmniejszania funduszu statu towego i funduszu rezerwowego;

7) wymagania dotyczące sprawozdawczości finanso wej.

§2.

1. Podstawą gospodarki finansowej Narodo wego Funduszu i wojewódzkich funduszy są roczne plany finansowe sporządzane na dany rok kalendarzo wy.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) przychody i wydatki, w tym wydatki: a) na wynagrodzenia i składki naliczone od wyna grodzeń, b) majątkowe;

2) stan finansowy funduszu na początek i koniec roku kalendarzowego.

3. Narodowy Fundusz sporządza projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wzorem i w terminie określanym w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824).

4. Wojewódzkie fundusze sporządzają roczne plany finansowe, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego na na stępny rok kalendarzowy.

§3. Kosztami działalności Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są koszty związane z przezna czaniem środków zgodnie z art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”, na:

1) dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek (art. 411 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy);

2) umorzenia pożyczek (art. 411 ust. 3 ustawy);

3) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowi ska i gospodarki wodnej (art. 411 ust. 1 pkt 6 usta wy);

4) koszty ponoszone w związku z udzieleniem porę czeń spłaty kredytów, zwrotem środków przyzna nych przez rządy państw obcych i organizacje mię dzynarodowe oraz z tytułu przejętych zobowiązań ministra właściwego do spraw środowiska (art. 411 ust. 5 i 6 ustawy);

5) koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej, jeżeli nie zostały zapewnione na ten cel środki po chodzące z tej pomocy lub innych źródeł (art. 411 ust. 11 ustawy);

6) koszty utrzymania organów i biura wraz z amorty zacją środków trwałych oraz wartości niematerial nych i prawnych. Dziennik Ustaw Nr 230 — 14650 — Poz. 1934 1934 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go spodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

§4. Wynik finansowy Narodowego Funduszu i wo jewódzkich funduszy stanowi różnicę pomiędzy przy chodami, o których mowa w art. 401 ustawy, oraz z opłaty prowizyjnej, o której mowa w art. 411 ust. 5 ustawy, a kosztami działalności określonymi w § 3, sko rygowaną o pozostałe koszty i przychody operacyjne, inne koszty i przychody finansowe oraz o straty i zyski nadzwyczajne.

§5.

1. Zysk netto Narodowego Funduszu i woje wódzkich funduszy pozostaje w ich dyspozycji i może być przeznaczony przez radę nadzorczą Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na tworzone przez te fundusze:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy.

2. Fundusz statutowy zwiększa się o odpis z zysku netto, a zmniejsza się o stratę netto, w przypadku bra ku możliwości jej pokrycia z funduszu rezerwowego.

3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o odpis z zysku netto i przeznacza się na pokrycie straty netto.

§6.

1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą sprawozdawczość finansową w oparciu o dokumentację księgową opisującą przyjęte zasady rachunkowości, ustaloną przez zarząd funduszu, opra cowaną na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działal ności wynikającej z ustawy.

2. Roczne sprawozdania finansowe Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

§7. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad go spodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich fun duszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 17).

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski Dziennik Ustaw Nr 230 — 14651 — Poz. 1934

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-24
Data wydania: 2002-12-20
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2010-12-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1934