Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1937

1937 U S TAWA z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. Art.

1. W ustawie z dnia 14 listopada 2001 r. o gwa rancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych (Dz. U. Nr 137, poz. 1532 oraz z 2002 r. Nr 87, poz. 795) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Gwarancja jest ważna do dnia 30 czerwca 2003 r.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-24
Data wydania: 2002-12-20
Data wejścia w życie: 2002-12-24
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2003-06-30
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1937