Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1956

Dziennik Ustaw Nr 233 — 14783 — Poz. 1956 Art.

1.

1. Ustawa określa zasady i tryb restruktury zacji zobowiązań operatorów eksploatujących stacjo narne publiczne sieci telefoniczne z tytułu opłat za udzielenie koncesji na świadczenie strefowych usług telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi opłat pro longacyjnych, przez ich:

1) umarzanie, w związku z poniesieniem nakładów in westycyjnych na infrastrukturę telekomunikacyjną;

2) zamianę na udziały albo akcje lub obligacje.

2. Ustawę stosuje się do zobowiązań określonych w ust. 1, których termin płatności został określony:

1) w decyzji o udzieleniu koncesji, przekształconej na podstawie art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lip ca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.1)) w zezwolenie teleko munikacyjne, lub

2) w decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw łączności i przypada po dniu wejścia w życie ustawy.

3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców znaj dujących się w likwidacji lub upadłości. Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) „grupie kapitałowej” — rozumie się przez to grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694);

2) „Klasyfikacji Ârodków Trwałych” — rozumie się przez to klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2));

3) „kwocie podwyższenia” — rozumie się przez to wartość nominalną udziałów albo akcji, o którą podwyższony ma zostać kapitał zakładowy opera tora albo jego podmiotu dominującego, w celu za oferowania Skarbowi Państwa objęcia udziałów albo akcji;

4) „operatorze” — rozumie się przez to przedsiębior cę eskploatującego stacjonarną publiczną sieć tele foniczną w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo telekomunikacyjne, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty koncesyjnej;

5) „opłacie prolongacyjnej” — rozumie się przez to opłatę prolongacyjną, ustaloną na podstawie art. 57 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.3)) w związku z odroczeniem terminu płatności raty opłaty koncesyjnej;

6) „podmiocie dominującym” — rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;

7) „podmiocie powiązanym” — rozumie się przez to każdy podmiot będący wraz z operatorem od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, do dnia złożenia dokumentacji, o której mowa w art. 8, członkiem tej samej grupy kapitałowej;

8) „promesie umorzenia” — rozumie się przez to przy rzeczenie wydania pozytywnej decyzji o umorze niu;

9) „racie opłaty koncesyjnej” — rozumie się przez to ratę opłaty, której obowiązek uiszczenia przez ope ratora powstał w związku z przyznaniem operato rowi koncesji na świadczenie strefowych usług te lekomunikacyjnych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych;

10) „umorzeniu” — rozumie się przez to decyzję mini stra właściwego do spraw łączności wydaną na podstawie przepisów art. 67 ustawy — Ordynacja podatkowa oraz przepisów niniejszej ustawy. Art.

3.

1. Minister właściwy do spraw łączności na wniosek operatora odracza, w drodze decyzji, termin płatności zobowiązań z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, udzielając jednocześnie promesy umorzenia tych zobowiązań — na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej ustawie.

2. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek operatora, złożony przed upływem terminu płatności, o którym mowa w art. 1 ust. 2, nie później jednak niż przed dniem 31 grudnia 2004 r.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) określenie rodzaju, zakresu i wysokości deklarowa nych nakładów inwestycyjnych, ze wskazaniem podmiotów, które będą uczestniczyć w ich pono szeniu, oraz źródeł pochodzenia środków przezna 1956 U S TAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080. ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r., Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387. Dziennik Ustaw Nr 233 — 14784 — Poz. 1956 czonych na finansowanie nakładów inwestycyj nych;

2) określenie wysokości nakładów inwestycyjnych, które mają być poniesione w każdym roku, jeżeli całkowity okres ponoszenia tych nakładów jest dłuższy niż jeden rok;

3) określenie przedmiotu inwestycji i obszarów, na których mają być poniesione nakłady inwestycyj ne;

4) harmonogram realizacji inwestycji i ponoszenia na kładów inwestycyjnych;

5) oświadczenie o zamiarze skorzystania z innej, prze widzianej w ustawie formy restrukturyzacji.

4. Do wniosku operator dołącza informację o swo jej bieżącej sytuacji finansowej, w tym:

1) dane identyfikujące dłużników i wierzycieli;

2) informację o wysokości tych wierzytelności i wy maganych długów;

3) harmonogram spłaty wymaganych zobowiązań;

4) kopię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach.

5. Do wniosku operator powinien dołączyć plan in westycyjny oraz oświadczenie zawierające zobowiąza nie, że w deklarowanym okresie, nie dłuższym jednak niż cztery lata od dnia złożenia wniosku, poniesie on nakłady inwestycyjne o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie wymaganych w tym okresie rat opła ty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej lub że ponie sie je podmiot powiązany.

6. W przypadku gdy nakłady inwestycyjne ma po nieść podmiot powiązany, do wniosku operator jest obowiązany dołączyć również oświadczenie podmiotu powiązanego o wyrażeniu zgody na rozliczenie przez operatora nakładów inwestycyjnych poniesionych przez ten podmiot. Wyrażenie zgody nie pozbawia podmiotu powiązanego będącego operatorem prawa do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2.

7. Operator, deklarując wysokość nakładów inwe stycyjnych, uwzględnia zasady obliczania ich wartości określone w art. 7.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, może obejmować również nakłady poniesione przed dniem złożenia oświadczenia, z wyłączeniem nakładów po niesionych przed dniem 1 stycznia 2001 r. Art.

4.

1. Minister właściwy do spraw łączności, uwzględniając w całości lub w części wniosek operato ra, w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, określa w szczególności:

1) kwotę raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolonga cyjnej, która podlega odroczeniu;

2) całkowity okres ponoszenia zadeklarowynych na kładów inwestycyjnych:

3) rodzaj, zakres i wysokość nakładów inwestycyj nych, które mają zostać poniesione, ze wskaza niem podmiotów, które będą uczestniczyć w ich ponoszeniu;

4) wysokość nakładów inwestycyjnych, które mają być poniesione przez operatora w każdym roku, je żeli całkowity okres ponoszenia tych nakładów jest dłuższy niż rok;

5) przedmiot inwestycji i obszary, na których mają być poniesione nakłady inwestycyjne.

2. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, minister właściwy do spraw łączności udziela również promesy umorzenia raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolon gacyjnej w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1, pod wa runkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, nie udzie la się opłat prolongacyjnych.

4. Minister właściwy do spraw łączności odmawia wydania decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli za chodzi uzasadnione przypuszczenie, że operator nie poniesie zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych bądź też poniesienie zadeklarowanych nakładów nie przyczyni się do rozwoju infrastruktury telekomunika cyjnej lub do zwiększenia konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. Art.

5. W przypadku ogłoszenia upadłości operato ra lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego, decy zja, o której mowa w art. 3 ust. 1, wygasa i należności z tytułu raty opłaty koncesyjnej i opłat prolongacyj nych stają się natychmiast wymagalne. Art.

6.

1. Nakładami inwestycyjnymi, o których mo wa w art. 3 ust. 3, mogą być nakłady poniesione na:

1) wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych lub środków trwałych w budowie, w rozumieniu prze pisów o rachunkowości, zaliczanych według Klasy fikacji Ârodków Trwałych do: a) budynków transportu i łączności, b) rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu, c) rurociągów sieci rozdzielczej oraz linii kablo wych rozdzielczych, d) zespołów komputerowych, e) urządzeń i aparatury radionadawczej, f) urządzeń teletransmisji przewodowej, g) urządzeń telefonicznych, h) innych urządzeń teletechnicznych i radiotech nicznych, i) elementów wyposażenia i osprzętu niezbędnych do prawidłowego działania, jak urządzenia zasi lające, klimatyzacyjne i zabezpieczające — służących świadczeniu usług telefonii stacjonar nej, transmisji danych, internetu;

2) nabycie w drodze zakupu lub w inny odpłatny spo sób środków trwałych lub środków trwałych w bu dowie, wymienionych w pkt 1.

2. Nie stanowią nakładów inwestycyjnych w rozu mieniu niniejszej ustawy nakłady, o których mowa Dziennik Ustaw Nr 233 — 14785 — Poz. 1956 w ust. 1, jeżeli dotyczą nakładów, których wartość sta nowiła wcześniej podstawę wydania decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1.

3. Nie stanowią nakładów inwestycyjnych wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli sprzedaż środków trwałych oraz środków trwałych w budowie następuje między spółkami wchodzącymi w skład jednej grupy kapitałowej. Art.

7.

1. Wartość nakładów inwestycyjnych, o któ rych mowa w art. 3 ust. 3, poniesionych na środki trwa łe oraz środki trwałe w budowie wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, stanowi, wyrażona w euro, przeliczona sto sownie do postanowień ust. 2 i 3, suma:

1) kosztów ich wytworzenia;

2) ceny ich nabycia;

3) ceny sprzedaży netto tych środków — w przypadku przejęcia aportu w formie rzeczowej lub w przypad ku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowa nej części.

2. Wartość nakładów inwestycyjnych operatora przelicza się, przyjmując jako 1 euro:

1) każde 1 euro nakładów inwestycyjnych poniesio nych na obszarze miast liczących w dniu wejścia w życie ustawy 100 000 mieszkańców i więcej;

2) każde 0,5 euro nakładów inwestycyjnych poniesio nych na obszarze miast liczących w dniu wejścia w życie ustawy mniej niż 100 000 mieszkańców;

3) każde 0,4 euro nakładów inwestycyjnych poniesio nych na obszarach powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym lub zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z późn. zm.4)) w przypadku, kiedy źródłem finansowania są wy łącznie środki własne operatora lub kredyty komer cyjne lub komercyjne papiery wartościowe;

4) każde 0,35 euro nakładów inwestycyjnych ponie sionych na obszarach wiejskich;

5) każde 0,25 euro nakładów inwestycyjnych ponie sionych: a) na obszarach powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem struktural nym lub zagrożonych strukturalną recesją i de gradacją społeczną w przypadku kiedy źródłem finansowania są przynajmniej w 25% środki po chodzące z pomocy bezzwrotnej międzynarodo wych instytucji finansowych, których Rzeczpo spolita Polska jest członkiem lub z którymi pod pisała umowę o współpracy, b) bezpośrednio w związku z uruchomieniem sze rokopasmowego dostępu do internetu w szko łach i placówkach oświatowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.5)).

3. Wartość nakładów inwestycyjnych przelicza się według średniego kursu euro, ustalanego przez Naro dowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi złożenie dokumentacji, o której mowa w art. 8. Art.

8.

1. Operator, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 3 ust. 1, jest zobowiązany, w terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku od dnia wy dania tej decyzji albo w terminie trzech miesięcy od za kończenia okresu, w którym był zobowiązany ponieść nakłady inwestycyjne, jeżeli okres ten jest krótszy od roku, złożyć sprawozdanie wraz z dokumentacją, po twierdzające rodzaj, zakres i wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w danym okresie.

2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania wskazu jącego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatora nakładów inwestycyjnych oraz wykaz składa nej z nim dokumentacji, o których mowa w ust. 1, ma jąc na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji faktu poniesienia nakładów, ich rodzaju, zakresu i wy sokości oraz umiejsowienia, z uwzględnieniem art. 7. Art.

9.

1. W okresie od dnia wydania decyzji, o któ rej mowa w art. 3 ust. 1, do dnia umorzenia raty opła ty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej minister wła ściwy do spraw łączności może kontrolować rodzaj, za kres i wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszo nych przez operatora lub podmiot powiązany.

2. W ramach kontroli minister właściwy do spraw łączności może powierzyć wykonanie czynności kon trolnych dotyczących rodzaju i zakresu nakładów inwe stycyjnych realizowanych przez operatora lub podmiot powiązany Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunika cji i Poczty.

3. Do kontroli oraz wykonywanych w jej ramach czynności kontrolnych stosuje się odpowiednio przepi sy działu VI Ordynacji podatkowej. Koszty biegłego lub biegłych, powoływanych w toku kontroli w celu zbada nia wysokości nakładów inwestycyjnych realizowa nych przez operatora lub podmiot powiązany, ponosi operator.

4. Jeżeli kontrola stwierdzi, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne w danym okresie będą niższe od kwoty nakładów inwestycyjnych ustalonych w decyzji, o któ rej mowa w art. 3 ust. 1, minister właściwy do spraw łączności może wydać decyzję o zabezpieczeniu zapła ty raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej. ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679. ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683. Dziennik Ustaw Nr 233 — 14786 — Poz. 1956

5. W decyzji o zabezpieczeniu zapłaty raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej określa się przy bliżoną kwotę zobowiązania operatora, wyliczoną zgodnie z art. 10 ust.

5. Art. 33 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. Art.

10.

1. Minister właściwy do spraw łączności dokonuje weryfikacji złożonych przez operatora spra wozdania i dokumentacji, o których mowa w art. 8, w terminie miesiąca od dnia ich złożenia. Art. 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw łączności z urzędu, w drodze decy zji, w zależności od wyników weryfikacji:

1) umarza raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolon gacyjnej do wysokości faktycznie poniesionych w danym okresie lub w danym roku przez operato ra lub podmiot powiązany nakładów inwestycyj nych, obliczonych zgodnie z art. 7, lub

2) stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, w zakresie, w jakim nakłady inwesty cyjne zadeklarowane w danym okresie lub w da nym roku nie znalazły pokrycia w faktycznie ponie sionych w tym okresie przez operatora lub podmiot powiązany nakładach inwestycyjnych, obliczonych zgodnie z art. 7.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczy w pierwszej kolejności rat opłaty koncesyjnej lub opła ty prolongacyjnej, które były najwcześniej wymagalne.

4. Na wniosek operatora, w szczególności w przy padku poniesienia przez niego wyższych nakładów in westycyjnych od deklarowanych, decyzja o umorzeniu może dotyczyć również rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, których termin płatności jesz cze nie nastąpił.

5. Jeżeli wartość poniesionych przez operatora na kładów inwestycyjnych jest niższa od wartości przypa dających na dany okres nakładów określonych w decy zji, o której mowa w art. 3 ust. 1, operator jest zobowią zany wpłacić tę różnicę wraz z odsetkami, naliczonymi według zasad określonych w ust. 6.

6. W przypadku określonym w ust. 5, od terminu płat ności, o którym mowa w art. 1 ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

7. Operator jest uprawniony do złożenia sprawoz dania i dokumentacji przed upływem terminu, o któ rym mowa w art. 8, jeżeli przed tym terminem wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych będzie co naj mniej równa wartości nakładów inwestycyjnych przy padających na dany okres, określonych w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1.

8. Jeżeli operator nie złoży w terminie sprawozda nia wraz z dokumentacją, o której mowa w art. 8, mini ster właściwy do spraw łączności, w terminie miesiąca od upływu terminu do ich złożenia, wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie w całości albo w części de cyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, operator jest obowiązany wpłacić kwotę równą przypadającym na dany okres nakładom określonym w decyzji, o któ rej mowa w art. 3 ust. 1, wraz z odsetkami w wysoko ści przewidzianej dla zaległości podatkowych za okres od upływu terminu płatności, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

10. Na wniosek operatora, uzasadniony ważnymi przyczynami, minister właściwy do spraw łączności może wydłużyć termin do złożenia dokumentacji przez operatora o nie więcej niż 30 dni od dnia upływu termi nu, o którym mowa w art.

8. Do czasu upływu terminu przedłużonego w powyższym trybie, zawieszeniu ule ga bieg terminu do wykonania decyzji przez ministra właściwego do spraw łączności. Art. 1

1.

1. Zobowiązanie operatora, będącego spół ką kapitałową, z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opła ty prolongacyjnej wygasa w przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo akcji w podwyższonym kapitale zakładowym operatora albo jego podmiotu dominującego, na zasadach określonych w ustawie.

2. Objęcie udziałów albo akcji, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek operatora albo jego podmiotu dominującego, składany na ręce ministra właściwego do spraw łączności, do którego powinny być załączone następujące dokumenty:

1) uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia operatora albo jego podmiotu do minującego, podjęta w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), o bezwarunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego wnioskodaw cy o kwotę odpowiadającą kwocie podwyższenia, w drodze utworzenia nowych udziałów albo akcji zaoferowanych Skarbowi Państwa w trybie okre ślonym w niniejszej ustawie w zamian za wierzytel ność z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty pro longacyjnej;

2) oświadczenie operatora albo jego podmiotu domi nującego, że w dniu składania wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości, jak rów nież nie są mu znane okoliczności, które mogą do prowadzić do wystąpienia podstaw do ogłoszenia upadłości w najbliższej przyszłości;

3) raport biegłego rewidenta z badania, o którym mo wa w art. 12 ust. 6.

3. Minister właściwy do spraw łączności może za żądać przedstawienia przez wnioskodawcę dodatko wych dokumentów lub informacji dotyczących sytuacji finansowej wnioskodawcy, jeżeli na podstawie doku mentacji załączonej do wniosku nie będzie możliwe stwierdzenie prawdziwości i rzetelności oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Minister właściwy do spraw łączności, w termi nie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku al bo złożenia dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przekazuje za akceptowany przez siebie wniosek ministrowi właści Dziennik Ustaw Nr 233 — 14787 — Poz. 1956 wemu do spraw Skarbu Państwa albo informuje wnio skodawcę o nieuwzględnieniu wniosku.

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaakceptowane go przez ministra właściwego do spraw łączności wniosku, o którym mowa w ust. 2, składa oświadcze nie woli o objęciu zaoferowanych Skarbowi Państwa udziałów albo akcji.

6. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udzia łów albo akcji zgodnie z ust. 5, zobowiązanie operato ra do uiszczenia rat opłaty koncesyjnej lub opłaty pro longacyjnej objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wygasa z chwilą uprawomocnienia się posta nowienia sądu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego wnioskodawcy na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

7. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, do dnia uprawomocnienia się postanowienia są du rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębior ców podwyższenia kapitału zakładowego operatora albo jego podmiotu dominującego, albo do dnia upły wu terminu, o którym mowa w ust. 5, lecz nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku, zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, której dotyczy wniosek.

8. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udzia łów albo akcji zgodnie z ust. 5, nie stosuje się przepi sów art. 312 ustawy — Kodeks spółek handlowych. Art. 1

2.

1. Kwota podwyższenia powinna być rów na wartości nominalnej takiej ilości udziałów albo akcji w kapitale zakładowym operatora albo jego podmiotu dominującego będącego wnioskodawcą, która odpo wiada ilorazowi kwoty zdyskontowanej rat opłaty kon cesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, objętych wnio skiem, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz wartości jednego udziału albo akcji operatora albo jego pod miotu dominującego, obliczonej stosownie do ust. 4.

2. Kwota zdyskontowana stanowi sumę zobowią zań operatora z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opła ty prolongacyjnej, które, zgodnie z wnioskiem, o któ rym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3, mają pod legać restrukturyzacji, przeliczoną według następują cego wzoru: gdzie: i — oznacza kolejną ratę, N — oznacza całkowitą liczbę pozostałych rat, Rz — oznacza kwotę zdyskontowaną wszystkich rat opłat koncesyjnych lub opłat prolongacyj nych, Rn — oznacza nominalną kwotę raty opłaty konce syjnej lub opłaty prolongacyjnej, Sw — oznacza: — roczną stopę procentową WIBOR na okres trzech miesięcy, z pierwszego dnia robocze go poprzedzającego złożenie wniosku — w przypadku zobowiązań z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej o terminie płatności przypadającym nie później niż 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy, — roczną stopę procentową emitowanych przez ministra właściwego do spraw finan sów publicznych obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 24 listopada 2010 r. (DS. 11

10) — w przypadku zobowiązań z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej o ter minie płatności przypadającym po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, Ld — oznacza liczbę dni między dniem złożenia wniosku a dniem, w którym upływa termin płatności raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej objętej wnioskiem, ki — oznacza stosunek liczby dni przypadających między płatnościami dwóch następujących po sobie rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolon gacyjnej do 365 dni i wynosi:

3. Wysokość kwoty zdyskontowanej wyraża się w złotych według kursu średniego euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu robo czym poprzedzającym dzień złożenia wniosku, o któ rym mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 13 ust. 3.

4. Wartość jednego udziału albo akcji, na potrzeby wyliczenia kwoty podwyższenia, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać ilorazowi skorygowanej wartości aktywów netto wnioskodawcy oraz całkowitej liczby ob jętych i opłaconych w całości akcji albo udziałów, na któ rą dzieli się kapitał zakładowy wnioskodawcy.

5. Skorygowaną wartość aktywów netto wniosko dawcy, o której mowa w ust. 4, ustala się według stanu na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 2, jako wartość aktywów netto wnioskodawcy, w rozumie niu art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy o rachunkowości, bez uwzględniania zobowiązań z tytułu rat opłaty koncesyj nej oraz opłaty prolongacjnej objętych wnioskiem.

6. Wycenę aktywów netto, a także wyliczenie sko rygowanej wartości aktywów netto, wartości jednego udziału albo akcji oraz kwoty podwyższenia wniosko dawca poddaje badaniu biegłego rewidenta pod ką tem poprawności i rzetelności.

7. W przypadku gdy wnioskodawca jest podmio tem, wobec którego został przyjęty oraz zatwierdzony układ w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezy denta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z późn. zm.6)), przewidujący zmniejszenie su my jego długów, wniosek, o którym mowa w art. 11 ———————

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885. Dziennik Ustaw Nr 233 — 14788 — Poz. 1956 ust. 2, może być poprzedzony procedurą zmniejszenia sumy zobowiązań wnioskodawcy z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, będących pod stawą wyliczenia kwoty zdyskontowanej.

8. Minister właściwy do spraw łączności, biorąc pod uwagę sytuację finansową wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na zmniejszenie zobowiązań wniosko dawcy z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty pro longacyjnej, kierując się stopniem zmniejszenia zobo wiązań przewidzianym w zawartym uprzednio przez wnioskodawcę układzie.

9. Przez okres od dnia wystąpienia przez wniosko dawcę o zmniejszenie jego zobowiązań do dnia zajęcia przez ministra właściwego do spraw łączności osta tecznego stanowiska w sprawie, zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłat koncesyjnych oraz opłat prolongacyjnych. Art. 67 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. Art. 1

3.

1. Zobowiązania operatora, będącego spół ką kapitałową, z tytułu opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej wygasają w przypadku objęcia przez Skarb Państwa w zamian za te zobowiązania obligacji wyemitowanych przez operatora.

2. Obligacje, o których mowa w ust. 1, powinny być obligacjami imiennymi, o nieograniczonej zbywal ności, zabezpieczonymi, z prawem pierwszeństwa, o maksymalnym terminie wykupu nieprzekraczającym 2010 r.

3. Objęcie obligacji, o których mowa w ust. 1, na stępuje na wniosek operatora.

4. Do wniosku operator załącza dokumenty i infor macje wymagane przepisami regulującymi zasady emisji i obrotu obligacjami.

5. Minister właściwy do spraw łączności może za żądać przedstawienia przez operatora dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących sytuacji fi nansowej operatora.

6. Wartość nominalna zaoferowanych obligacji nie może być niższa od kwoty zdyskontowanej rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1.

7. Jeżeli operator spełnia warunki określone w ust. 1—6 i sytuacja finansowa operatora stwarza uza sadnione przypuszczenie, ż e wywiąże się on z zobowią zań wynikających z obligacji, minister właściwy do spraw łączności, działając w imieniu Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie woli o dokonaniu subskryp cji obligacji. Wygaśnięcie zobowiązań operatora z tytu łu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej na stępuje w dniu wydania obligacji przez operatora.

8. Minister właściwy do spraw łączności może zło żyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, albo poin formować wnioskodawcę o nieprzyjęciu oferty objęcia wyemitowanych przez niego obligacji w terminie jed nego miesiąca od dnia otrzymania wniosku albo złoże nia dodatkowych dokumentów lub informacji, o któ rych mowa w ust. 5.

9. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, lecz nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od te go dnia zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, których dotyczy wniosek.

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą, do emi sji obligacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824). Art. 1

4.

1. W przypadku gdy operator jest podmio tem, wobec którego został przyjęty oraz zatwierdzony układ w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezy denta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu układowym, przewidujący zmniejszenie sumy jego długów, wniosek operatora, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może być poprzedzo ny procedurą zmniejszenia sumy zobowiązań operato ra z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolonga cyjnej, będących podstawą wyliczenia kwoty zdyskon towanej.

2. Minister właściwy do spraw łączności, biorąc pod uwagę sytuację finansową operatora, może wyrazić zgodę na zmniejszenie zobowiązań operatora z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, kieru jąc się stopniem zmniejszenia zobowiązań przewidzia nym w zawartym uprzednio przez operatora układzie.

3. Przez okres od dnia wystąpienia przez operatora o zmniejszenie jego zobowiązań do dnia zajęcia przez ministra właściwego do spraw łączności ostatecznego stanowiska w sprawie, zawieszeniu ulega bieg termi nów płatności rat opłat koncesyjnych oraz opłat pro longacyjnych. Art. 67 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. Art. 1

5. Skorzystanie z jednej z form restrukturyza cji zobowiązań koncesyjnych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej ustawie nie pozbawia opera tora prawa do skorzystania z pozostałych form restruk turyzacji przewidzianych w ustawie oraz w odrębnych przepisach. Art. 1

6.

1. Kwota umorzona zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo wym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922), jeżeli należności te nie zostały zaliczone do kosztów uzyska nia przychodów.

2. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiąza na, o których mowa w tytule IV w dziale I ustawy — Ko deks spółek handlowych, wstępuje w wynikające z ni niejszej ustawy prawa i obowiązki spółki przejmowa nej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-28
Data wydania: 2002-11-23
Data wejścia w życie: 2002-12-28
Data obowiązywania: 2002-12-28
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1956