Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1975

Dziennik Ustaw Nr 234 — 14905 — Poz. 1975 Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerw ca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 114

5) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wykonywania badań lekarskich do celów sani tarno-epidemiologicznych, zwanych dalej „bada niami”, osób wykonujących prace w procesie pro dukcji i w obrocie żywnością;

2) wykaz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obro tu żywnością;

3) rodzaje czynności z zakresu produkcji i obrotu żyw nością, których nie wolno wykonywać osobom do tkniętym chorobami, o których mowa w pkt 2.

§2.

1. Badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza się na wniosek przedsiębiorcy wykonu jącego działalność z zakresu produkcji i obrotu żywno ścią, zwanego dalej „przedsiębiorcą”.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsię biorca dołącza charakterystykę prac w procesie pro dukcji i w obrocie żywnością, które ma wykonywać lub wykonuje osoba poddawana badaniom.

3. W charakterystyce wymienionej w ust. 2 uwzględnia się w szczególności czynności, o których mowa w § 3 ust. 2.

§3.

1. Wykaz stanów chorobowych uniemożliwia jących wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

2. Rodzaje czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością, których nie wolno wykonywać osobom do tkniętym chorobami wymienionymi w wykazie, o któ rym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporzą dzenia.

§4.

1. Badania osób podejmujących prace w pro cesie produkcji i w obrocie żywnością są przeprowa dzane przed przystąpieniem do wykonywania tych prac.

2. Osoby wykonujące prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością są poddawane badaniom:

1) co 12 miesięcy oraz w każdym przypadku podejrze nia o zakażenie lub wystąpienia stanu chorobowe go uniemożliwiającego wykonywanie tych czynno ści — jeżeli wykonują czynności wymienione w za łączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) co 3 lata — jeżeli nie wykonują czynności wymie nionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§5.

1. Badania osób, o których mowa w § 4, obej mują: badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, a także badania dodatkowe i konsultacje specjalistycz ne w zakresie niezbędnym do wykluczenia u osób ba danych stanów chorobowych, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli do wykonywania czynności, o których mo wa w § 3 ust. 2, są wymagane również badania labora toryjne dla celów epidemiologicznych, o których mo wa w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach, to badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych jest wykonywane po przedstawieniu przez osobę bada ną ważnego zaświadczenia stwierdzającego wynik ba dania laboratoryjnego.

§6.

1. Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciw wskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonywania prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w formie zaświadczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epi demiologicznych, zwanego dalej „zaświadczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiolo gicznych jest wydawane niezależnie od zaświadczenia dokumentującego orzeczenie lekarskie ustalone w wy niku wykonania wstępnego lub okresowego badania lekarskiego, wydawanego na podstawie przepisów do tyczących przeprowadzania badań lekarskich pracow ników.

4. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiolo gicznych jest przekazywane przedsiębiorcy, który wy stąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania, i oso bie badanej.

5. Zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiolo gicznych przedsiębiorca przechowuje w sposób unie możliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

§7.

1. Przedsiębiorca lub osoba badana, która nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, może wystąpić, w ter minie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za po średnictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. 1975 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833). Dziennik Ustaw Nr 234 — 14906 — Poz. 1975

2. Ponowne badanie jest przeprowadzane w spo sób i trybie określonych w przepisach dotyczących od wołań od orzeczeń lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

§8.

1. Lekarze przeprowadzający badania prowa dzą dokumentację medyczną obejmującą:

1) dokumentację medyczną indywidualną, którą sta nowi karta sanitarna;

2) rejestr wydanych zaświadczeń do celów sanitarno -epidemiologicznych.

2. Karta sanitarna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, za wiera:

1) nazwę, adres, numer identyfikacyjny REGON pod stawowej jednostki organizacyjnej służby medycy ny pracy, w której jest przeprowadzane badanie, oraz imię i nazwisko lekarza przeprowadzającego badanie, z tym że w przypadku gdy badanie prze prowadza lekarz wykonujący indywidualną prakty kę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonujący zawód w ramach grupo wej praktyki lekarskiej — odpowiednio miejsce i adres praktyki lekarskiej, nazwę i adres grupowej praktyki lekarskiej, numer identyfikacyjny REGON oraz imię i nazwisko lekarza przeprowadzającego badanie;

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewi dencyjny PESEL osoby badanej;

3) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON;

4) dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej;

5) informacje dotyczące badań laboratoryjnych dla celów epidemiologicznych;

6) informacje wynikające z charakterystyki prac w pro cesie produkcji i w obrocie ż ywnością, o której mo wa w § 2 ust. 2;

7) dane wynikające z badania podmiotowego i bada nia przedmiotowego;

8) wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjali stycznych;

9) wskazanie terminu kolejnego badania;

10) treść orzeczenia.

3. Rejestr wydanych zaświadczeń do celów sanitar no-epidemiologicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby i nu mer ewidencyjny PESEL osoby badanej;

3) datę wydania zaświadczenia;

4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

§9. Badania lekarskie przeprowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność zgodnie z ustalonym dla nich terminem.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.2) Minister Zdrowia: M. ¸apiński ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu ni mi (Dz. U. Nr 9, poz. 96), które traci moc z dniem 31 grud nia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362). Dziennik Ustaw Nr 234 — 14907 — Poz. 1975 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1975) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 234 — 14908 — Poz. 1975 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 234 — 14909 — Poz. 1975 Załącznik nr 3

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-28
Data wydania: 2002-12-18
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2003-12-25
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1975