Dz.U. 2002 nr 24 poz. 243

243 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 grud nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 118

9) zarządza się, co nastę puje:

§1. Organy Inspekcji Handlowej współdziałają z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, or ganami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów w celu za pewnienia wzmocnienia ochrony interesów konsu mentów oraz interesów gospodarczych państwa.

§2. Organy Inspekcji Handlowej współpracują z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów i organizacjami pozarządowymi reprezentującymi inte resy konsumentów w zakresie:

1) wymiany wiedzy fachowej,

2) wymiany informacji o praktykach rynkowych naru szających prawa konsumentów,

3) mediacji i polubownego sądownictwa konsumenc kiego,

4) lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsu mentów.

§3.

1. Organy Inspekcji Handlowej i inne organy, o których mowa w § 1, mogą przekazywać sobie wza jemnie informacje o naruszeniach prawa, ujawnionych w wyniku kontroli lub uzyskanych w inny sposób, któ re mogą być wykorzystane przez zainteresowany or gan w zakresie jego działania.

2. Organy Inspekcji Handlowej i inne organy kon troli mogą, na podstawie porozumienia, organizować wspólne kontrole oraz udzielać sobie doraźnej pomo cy merytorycznej w toku prowadzonej kontroli.

§4. Wojewódzcy inspektorzy współpracują z wła ściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie:

1) przekazywania wyników kontroli, które mogą być podstawą wszczęcia przez delegatury postępowa nia na podstawie odrębnych przepisów,

2) wzajemnego przekazywania informacji i wniosków,

3) podejmowania wspólnych działań kontrolnych oraz innych wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony konsumentów.

§5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współ pracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kon trolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działa jącymi w zakresie ochrony interesów konsumentów (Dz. U. Nr 87, poz. 969).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol Dziennik Ustaw Nr 24 — 1454 — Poz. 243

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-03-18
Data wydania: 2002-03-05
Data wejścia w życie: 2002-04-02
Data obowiązywania: 2002-04-02
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 24 poz. 243