Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2056

679 ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grud nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane przedstawiać stanowiska partii politycz nych, związków zawodowych i związków pracodaw ców w sprawach publicznych.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności prezentowanie w programach pu blicznej radiofonii i telewizji dyskusji, analiz, oświad czeń i wypowiedzi, wydarzeń związanych z działalno ścią partii politycznych, związków zawodowych i związ ków pracodawców oraz innych zwyczajowo przyjętych form wyrazu przez przedstawicieli i organy partii poli tycznych, związków zawodowych i związków praco dawców.

3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają obowiązek przedstawiać stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2, w sposób rzetelny i pluralistyczny, umożli wiając przedstawienie różnorodnych stanowisk.

§2.

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane przygotowywać i rozpowszechniać pro gramy informujące o bieżących wydarzeniach publicz nych oraz o stanowiskach partii politycznych, związ ków zawodowych i związków pracodawców w węzło wych sprawach publicznych.

2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, obejmuje rów nież możliwość zbierania informacji na temat stano wisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w sposób zgodny z przepisa mi prawa.

§3.

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji ma ją obowiązek na bieżąco przedstawiać prace Sejmu i Senatu w formach programowych, ustalonych z pre zydiami obu izb.

2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają obowiązek prezentowania w ciągu tygodnia jednej au dycji telewizyjnej i jednej audycji radiowej, przedsta wiającej stanowiska partii politycznych, związków za wodowych i związków pracodawców, w bieżących spa wach publicznych w wymiarze nie mniejszym niż 45 minut. Czas antenowy emisji audycji, o których mo wa w zdaniu poprzednim, ustala się na godziny 16.00— 23.00.

§4. Prawo przedstawiania w publicznej radiofonii i telewizji stanowisk, o których mowa w § 1 i 2, przy sługuje partiom politycznym, związkom zawodowym Dziennik Ustaw Nr 75 — 4726 — Poz. 679 i związkom pracodawców, zarejestrowanym, na pod stawie ustawy, na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej.

§5.

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do prezentowania programów wybor czych w wyborach do władz publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Szczegóły prezentowania audycji wyborczych w wyborach do władz publicznych określają odrębne przepisy.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-31
Data wydania: 2002-12-18
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2056