Dz.U. 2002 nr 26 poz. 257

257 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 74

7) zarządza się, co następuje: Dziennik Ustaw Nr 26 — 1558 — Poz. 257 Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie reguluje:

1) szczegółowe sposoby określania taryf, w tym: a) kryteria ustalania niezbędnych przychodów, b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy od biorców usług, c) kryteria różnicowania taryfowych cen i stawek opłat,

2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbęd ny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu ta ryf,

3) warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopa trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście ków.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa dzaniu ścieków,

2) subsydiowanie skrośne — pokrywanie kosztów do tyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfo wych odbiorców usług przychodami pochodzący mi z innego rodzaju prowadzonej działalności go spodarczej lub od innej taryfowej grupy odbior ców,

3) alokacja — uznanie określonej taryfowej grupy od biorców usług właściwymi rodzajami kosztów i niezbędnych przychodów,

4) współczynnik alokacji — współczynnik określający procentowy udział w łącznych kosztach danego ro dzaju kosztów związanych z określoną taryfową grupą odbiorców usług,

5) należności nieregularne — wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i od prowadzanie ścieków,

6) ostatni rok obrotowy — ostatni rok, za który zosta ło zatwierdzone sprawozdanie finansowe,

7) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf — 12 kolejnych pełnych miesięcy po przedzających miesiąc złożenia wniosku,

8) koszty uzasadnione — koszty określone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporządzenia, przy zachowaniu należytej staranności zmierzają cej do ochrony interesów odbiorców i minimaliza cji kosztów niezbędnych do wykonania zadań wy nikających z ustawy,

9) cena za dostarczoną wodę — wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodo ciągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług — VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

10) cena za odprowadzone ścieki — wielkość wyrażo ną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowa dzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek wy mieniony w pkt 9, 1

1) stawka opłaty — wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca jest obowiązany zapła cić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjne mu za jednostkę usługi niebędącą fizyczną jednost ką miary ilości dostarczonej wody lub ilości odpro wadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym — w szczególności: zł/osobę/miesiąc, zł/odbior cę/miesiąc; do stawki opłaty dolicza się podatek wymieniony w pkt 9, 1

2) opłata — wielkość wyrażoną w jednostkach pie niężnych, którą odbiorca jest obowiązany zapła cić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyj nemu za usługę dostarczoną w okresie rozlicze niowym; do opłaty dolicza się podatek wymienio ny w pkt 9.

§3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyj ne:

1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający: a) uzyskanie niezbędnych przychodów, b) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnio nym wzrostem opłat i cen, c) eliminowanie subsydiowania skrośnego, d) motywowanie odbiorców usług do racjonalne go użytkowania wody i ograniczania zanieczysz czenia ścieków, e) łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez od biorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczą cych,

2) określa taryfy odpowiednie do zakresu prowadzo nej działalności gospodarczej w dziedzinie zbioro wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa dzania ścieków.

§4.

1. W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wo dę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa się:

1) rodzaje prowadzonej działalności,

2) taryfowe grupy odbiorców usług,

3) rodzaje i wysokość cen i stawek opłat,

4) warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiaro we,

5) warunki stosowania cen i stawek opłat.

2. W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególności określa się:

1) zakres świadczonych usług dla poszczególnych ta ryfowych grup odbiorców,

2) standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Dziennik Ustaw Nr 26 — 1559 — Poz. 257

3. Taryfowe ceny i stawki opłat ustala się w taki spo sób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i roz miaru świadczonych usług możliwe było obliczenie na leżności za korzystanie z tych usług.

§5.

1. Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w szczególności zawierają:

1) ceny za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach do konywanych na podstawie odczytów wskazań wo domierzy,

2) stawki opłat za dostarczoną wodę, za osobę na mie siąc, w rozliczeniach ryczałtowych,

3) stawki opłat abonamentowych: a) za lokal na miesiąc, w rozliczeniach z użytkowni kami lokali mieszkalnych posiadających kilka punktów pomiarowych zużycia wody w lokalu, b) za wodomierz na miesiąc, w rozliczeniach z wła ścicielami lub zarządcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodo mierz mierzący całkowite zużycie wody w loka lu, c) za osobę na miesiąc, w rozliczeniach ryczałto wych,

4) ceny za m3 odprowadzonych ścieków w rozlicze niach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ście ków, ustaloną na podstawie zużycia wody określo nego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głów nego lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urzą dzenia pomiarowego,

5) stawki opłat za odprowadzanie ścieków, na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzone ścieki z budynków niewyposażonych w wodomierz główny lub w urządzenie pomiarowe oraz z budyn ków niekorzystających z wody wodociągowej,

6) stawki opłat abonamentowych: a) za wodomierz główny na miesiąc w rozlicze niach z odbiorcami rozliczanymi za ilość odpro wadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zu życia wody określonego zgodnie ze wskazania mi wodomierza, b) za urządzenie pomiarowe na miesiąc w rozlicze niach z odbiorcami rozliczanymi za ilość odpro wadzonych ścieków, ustaloną zgodnie ze wska zaniami urządzenia pomiarowego, c) na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych.

2. Taryfy mogą zawierać:

1) opłatę stałą — stawki opłat i stawki opłat abona mentowych za dostarczoną wodę na odbiorcę na miesiąc,

2) opłatę stałą za odprowadzone ścieki — stawki opłat i stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na miesiąc. Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbędnych przychodów

§6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia ta ryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obo wiązywania taryf, uwzględniając:

1) koszty eksploatacji i utrzymania,

2) opłaty za korzystanie ze środowiska,

3) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji,

4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i poży czek,

5) rezerwy na należności nieregularne,

6) marżę zysku.

§7.

1. Koszty, o których mowa w § 6 pkt 1—5, pla nuje się na podstawie:

1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym po przedzającym rok, w którym wprowadzana jest ta ryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o ra chunkowości,

2) kosztów wynikających z inwestycji modernizacyj no-rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku ob rachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia taryfy.

2. Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno -rozwojowych i ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:

1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zakładów bu dżetowych — odpisy umorzeniowe,

2) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia,

3) odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację in westycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredy tów,

4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie może ko rygować kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpo wiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidziane go do realizacji w roku obowiązywania taryfy.

4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochro ny środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przed siębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w szczegól ności realizuje:

1) ze środków własnych,

2) ze środków finansowych pochodzących z budżetu gminy,

3) z kredytów i pożyczek,

4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

5. Koszty świadczenia usług wodociągowych i ka nalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finanso wanych ze środków własnych, w tym z kredytów i po życzek spłacanych przez przedsiębiorstwo. Dziennik Ustaw Nr 26 — 1560 — Poz. 257

6. Uwzględnienie w niezbędnych przychodach i ta ryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie.

§8. Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7 ust. 1, ustala się niezbędne przychody jako sumę skład ników:

1) iloczynu sumy kosztów: a) wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowni ków i prognozowanego na okres obowiązywa nia taryfy średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz progno zowanego na okres obowiązywania taryfy śred niorocznego wskaźnika wzrostu cen produkcji przemysłowej,

2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bądź obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf,

3) kosztów, o których mowa w § 7 ust. 2, w wielko ściach określonych w odpowiednich dokumentach w roku obowiązywania taryf: odpisów amortyzacyj nych w wysokościach wynikających ze stawek usta lonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredy tów i kosztów finansowych ich obsługi zgodnie z wielkościami wynikającymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania no wych urządzeń wodociągowych zgodnych z pla nem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gminę.

§9.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyj ne, które zgodnie z zawartą umową użytkuje nieodpłat nie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, po mniejszone o należny podatek dochodowy, będą wy korzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtwo rzenia tych środków trwałych.

2. Rezerwy na należności nieregularne uprawdopo dobnia się w sposób określony w odrębnych przepisach.

3. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemożliwia za liczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosz tów uzyskania przychodów, mogą uwzględniać je w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę do ustalania cen i stawek opłat, jeżeli środki pochodzą ce z amortyzacji lub umorzenia będą stanowić wyłącz nie źródło finansowania modernizacji i odtworzenia środków trwałych oraz spłaty kredytów i pożyczek za ciągniętych na sfinansowanie inwestycji. Rozdział 3 Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług

§10. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyj ne określa alokację kosztów odpowiednio dla zaopa trzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w szczegól ności na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

1) gospodarstwa domowe,

2) przemysłowych odbiorców usług. § 1

1.

1. Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty pośrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospo darczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wo dę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przedsię biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dzieli na po szczególne rodzaje prowadzonej działalności gospo darczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbior ców usług.

2. Metody podziałów kosztów, o których mowa w ust. 1, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywa nia taryfy.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbior ców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,

2) dostępność danych odnoszących się do poszcze gólnych rodzajów kosztów,

3) strukturę planowanych taryf,

4) spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadze nia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosz tem ich wdrożenia,

5) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,

6) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiaro we.

4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług metody podziału kosztów w szczegól ności uwzględniają określenie:

1) współczynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostar czonej wody lub w całkowitej ilości odebranych ścieków — w odniesieniu do kosztów, których wy sokość dla poszczególnych taryfowych grup od biorców usług jest wprost proporcjonalna do wiel kości świadczonych usług dla tych grup,

2) współczynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencję księgową kosztów, prowa dzoną zgodnie z obowiązującymi zasadami ra chunkowości — w odniesieniu do kosztów, których nie da się podzielić na poszczególne taryfowe gru py odbiorców usług w oparciu o wielkość świad czonych usług.

5. Metody, o których mowa w ust. 4, mogą uwzględniać określenie współczynników alokacji kosz tów ustalonych w oparciu o analizę kosztów — w od niesieniu do kosztów zależnych od uwarunkowań tech nicznych świadczenia usług, w szczególności takich jak: stopień zanieczyszczenia przyjmowanych do od Dziennik Ustaw Nr 26 — 1561 — Poz. 257 prowadzenia ścieków, stopień obciążenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. § 1

2.

1. Dla potrzeb alokacji kosztów system finan sowo-księgowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanali zacyjnych powinien zapewniać ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odrębnymi przepisa mi.

2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególno ści powinien umożliwiać podział na poszczególne ro dzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców usług oraz określać:

1) przychody,

2) koszty eksploatacji i utrzymania,

3) odsetki i raty kapitałowe od zaciągniętych kredy tów,

4) środki trwałe i odpisy amortyzacyjne lub umorze niowe,

5) podatki i opłaty,

6) koszty pośrednie. Rozdział 4 Kryteria różnicowania cen i stawek opłat § 1

3.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanaliza cyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro wadzania ścieków.

2. Taryfowe ceny i stawki opłat powinny być kal kulowane i różnicowane w taki sposób, żeby zapew nić:

1) uzyskanie z opłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz zysku,

2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,

3) eliminację subsydiowania skrośnego,

4) łatwość ustalania opłat za świadczenie usług.

3. Różnicowanie cen i stawek opłat, o których mo wa w ust. 2, zapewnia się w szczególności przez:

1) podział odbiorców usług na grupy taryfowe i przy pisanie do poszczególnych grup odpowiadających im kosztów świadczenia usług,

2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczegól nych taryf struktury cen i stawek opłat,

3) uwzględnienie, przy określaniu niezbędnych przy chodów odpowiadających poszczególnym tary fowym cenom i stawkom opłat, zróżnicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikających z poniesionych nakładów inwesty cyjnych — odpowiednio do zużycia wody i odpro wadzania ścieków przez odbiorców z poszczegól nych grup taryfowych. § 1

4.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanaliza cyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 2, ustala w szczególności następujące rodzaje ta ryf:

1) w zależności od przewidywanego sposobu rozli czeń: a) taryfy ryczałtowe — zawierające stałą cenę dla poszczególnych odbiorców usług odniesioną do 1 osoby korzystającej z usług w zł/osobę na okres rozliczeniowy, a nie do fizycznej jednostki będącej miernikiem ilości świadczonych usług w m3, b) taryfy ilościowe — przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania ścieków, zawierające ceny usług za 1 m3,

2) w zależności od zakładanego zróżnicowania cen i stawek opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług: a) taryfy ilościowe jednolite — zawierające jednoli te ceny usług w zł/m3 dla wszystkich odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowa dzania ścieków, b) taryfy ilościowe niejednolite — zawierające róż ne dla poszczególnych taryfowych grup odbior ców ceny za dostarczoną wodę w zł/m3 i ceny za odprowadzanie ścieków w zł/m3,

3) w zależności od struktury taryfy: a) taryfy jednoczłonowe — zawierające cenę odnie sioną do 1 m3 dostarczanej wody lub 1 m3 od prowadzanych ścieków, b) taryfy wieloczłonowe — zawierające stawkę lub stawki opłaty stałej w okresie rozliczeniowym — zł/licznik, zł/urządzenie pomiarowe, zł/miesiąc oraz cenę odniesioną do 1 m3 wody lub 1 m3 od prowadzanych ścieków,

4) w zależności od zróżnicowania cen wody w różnych przedziałach jej zużycia: a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m3 rosną wraz ze wzrostem przedzia łów zużycia wody, b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wo dy maleją wraz ze wzrostem przedziałów zuży cia, c) taryfy sezonowe, charakteryzujące się wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zużycia i niższymi cenami poza sezonem.

2. Różnicowanie taryf dla gospodarstw domowych może dotyczyć tylko opłaty abonamentowej. § 1

5.

1. Dla określenia taryfowych cen i stawek opłat, odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odpro wadzania ścieków dokonuje się:

1) podziału odbiorców usług na taryfowe grupy od biorców usług,

2) wyboru rodzaju taryf,

3) alokacji niezbędnych przychodów na taryfowe gru py odbiorców usług, Dziennik Ustaw Nr 26 — 1562 — Poz. 257

4) podziału niezbędnych przychodów w poszczegól nych taryfowych grupach odbiorców usług odpo wiednio do założonej struktury cen i stawek opłat,

5) obliczania taryfowych cen i stawek opłat.

2. Obliczenie taryfowych cen i stawek opłat nastę puje przez podzielenie odpowiadających im planowa nych rocznych niezbędnych przychodów przez plano waną roczną ilość świadczonych usług.

3. Planowaną roczną ilość świadczonych usług ob licza się jako sumę zweryfikowanej ilości świadczo nych usług w roku obrachunkowym poprzedzającym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz ilości świadczonych usług wynikającej z planowanej realiza cji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Rozdział 5 Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopa trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków § 1

6.

1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wo dę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowia dających im ilości świadczonych usług.

2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażo nych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

3. W przypadku braku wodomierzy, o których mo wa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku usta la się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

4. W zależności od wyposażenia w urządzenia po miarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bez powrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiaro wego, a w przypadku jego braku — jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszo nej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgod nie z art. 27 ust. 6 ustawy. § 1

7.

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostar czoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określo nym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wnio sku w tej sprawie. § 1

8.

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość po branej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem nie sprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe — na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcz nego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia pra widłowości działania wodomierza.

3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. Rozdział 6 Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informa cji zawartych w uzasadnieniu taryf § 1

9.

1. Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, dołącza się w szczególności tabele określające:

1) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzają cego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obo wiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrze nia w wodę,

2) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzają cego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obo wiązywania nowych taryf dotyczących odprowa dzania ścieków,

3) ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,

4) alokację niezbędnych przychodów według taryfo wych grup odbiorców usług w roku obowiązywa nia nowych taryf,

5) współczynniki alokacji w roku obowiązywania no wych taryf,

6) kalkulację cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,

7) rachunek wyników w złotych,

8) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zu życia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywa nia nowych taryf w złotych,

9) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za za opatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

10) koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę, 1

1) koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków, 1

2) koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólno zakładowych, laboratorium i wydziałów pomocni czych, 1

3) średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wyna grodzeń według obszarów działalności, 1

4) listę osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodo ciągowo-kanalizacyjnego, 1

5) transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsię biorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a pod miotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominują cymi, z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna Dziennik Ustaw Nr 26 — 1563 — Poz. 257 i przekazania składników majątku trwałego, 1

6) operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywa nia składników majątku trwałego pomiędzy przed siębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i domi nującymi, 1

7) harmonogram realizacji wieloletniego planu mo dernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych, 1

8) harmonogram realizacji wieloletniego planu mo dernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.

2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowiącymi je go załączniki, określa załącznik do rozporządzenia.

3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące:

1) zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunko wań ich świadczenia,

2) standardów jakościowych usług, w tym informacji dotyczących wpływu ustalonych taryf na ich po prawę,

3) spodziewanych korzyści ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdrożenia,

4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowią zywania taryf. Rozdział 7 Przepis końcowy

§20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol Dziennik Ustaw Nr 26 — 1564 — Poz. 257 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infra struktury z dnia 12 marca 2002 r. (poz. 257) Dziennik Ustaw Nr 26 — 1565 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1566 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1567 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1568 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1569 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1570 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1571 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1572 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1573 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1574 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1575 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1576 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1577 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1578 — Poz. 257 Dziennik Ustaw Nr 26 — 1579 — Poz. 257

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-03-25
Data wydania: 2002-03-12
Data wejścia w życie: 2002-04-09
Data obowiązywania: 2002-04-09
Data uchylenia: 2006-08-16
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 26 poz. 257