Dz.U. 2002 nr 26 poz. 259

Dziennik Ustaw Nr 26 — 1580 — Poz. 259 259 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 144

1) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się jako siedziby okręgowych inspekto rów rybołówstwa morskiego miasta: Gdynia, Słupsk, Szczecin.

§2. Terytorialny zakres działania:

1) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni obejmuje: morskie wody we wnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę eko nomiczną od wschodniej granicy Państwa do połu dnika 17°40’30’’ długości geograficznej wschod niej, jak również morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,

2) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Słupsku obejmuje: morskie wody we wnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę eko nomiczną od południka 17°40’30’’ długości geo graficznej wschodniej do południka 15°23’14’’ dłu gości geograficznej wschodniej, jak również mor skie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,

3) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie obejmuje: a) morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od południka 15°23’14’’ długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa, jak również mor skie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach, b) statki rybackie o polskiej przynależności pań stwowej wykonujące rybołówstwo morskie po za polskimi obszarami morskimi.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-03-25
Data wydania: 2002-03-14
Data wejścia w życie: 2002-04-09
Data obowiązywania: 2002-04-09
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 26 poz. 259