Dz.U. 2002 nr 26 poz. 260

Dziennik Ustaw Nr 26 — 1580 — Poz. 260 260 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych. Na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerw ca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 132

2) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Plantatorom buraków cukrowych, zwanym dalej „plantatorami”, komisja mieszana przy produ cencie cukru, który otrzymał limit cukru A i B na dany Dziennik Ustaw Nr 26 — 1581 — Poz. 260 rok rozliczeniowy, zwana dalej „Komisją Mieszaną”, przyznaje prawo do uprawy i dostawy buraków cukro wych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez pro ducenta cukru decyzji przyznającej limity A i B cukru na dany rok rozliczeniowy, a w przypadku pierwszego ro ku rozliczeniowego — w terminie 14 dni od dnia wej ścia w życie rozporządzenia.

2. Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych obejmuje ilość buraków cukrowych w tonach, niezbęd ną do wyprodukowania cukru w ramach przyznanych producentowi cukru limitów A i B cukru na dany rok rozliczeniowy.

3. Komisja Mieszana, za pośrednictwem producen ta cukru, informuje pisemnie plantatorów o przyznaniu prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych.

4. Jeżeli informacja o przyznaniu prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych jest przekazana listem poleconym, za dzień przekazania tej informacji uważa się datę stempla pocztowego.

§2.

1. Ogólna ilość buraków cukrowych, o której mowa w § 1 ust. 2, jest dzielona przez Komisję Mie szaną pomiędzy plantatorów buraków cukrowych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na kampa nię 2001/2002, według wskaźnika określonego w ust. 2.

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, stanowi ilo raz ogólnej ilości buraków cukrowych w tonach, sku pionych przez producenta cukru w ostatnich pięciu la tach od plantatora, który miał zawartą umowę kontrak tacji na kampanię 2001/2002, i ogólnej ilości buraków cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cu kru w ostatnich pięciu latach od wszystkich plantato rów, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na kam panię 2001/2002.

3. Do wyliczenia ilości buraków cukrowych w to nach, niezbędnej do wyprodukowania limitu A i B cu kru, przyjmuje się wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, oraz średnią wartość wydatku cukru, którą cukrownia uzyskała w ostatnich 5 latach.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, jest wielko ścią stałą, określającą procentowy udział plantatora w limicie cukru A i B.

§3.

1. Plantator może zbywać w całości lub w czę ści prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych in nemu plantatorowi bez zgody producenta cukru.

2. Z dniem nabycia prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy kontraktacji na bura ki cukrowe, zawartej przez tego plantatora z produ centem cukru, odpowiednio do całości lub części na bytego prawa do uprawy i dostawy buraków cukro wych.

3. Nabywca prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych jest obowiązany, pod rygorem nieważności umowy, powiadomić producenta cukru o nabyciu ca łości lub części tego prawa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§4.

1. Miejscem dostawy buraków cukrowych jest miejsce wytwarzania cukru buraczanego przez produ centa cukru lub inne miejsce ustalone wspólnie przez producenta cukru i plantatora.

2. Za buraki cukrowe standardowej jakości uznaje się buraki:

1) czyste, świeże, wolne od organizmów szkodliwych, nieporośnięte, prawidłowo ogłowione, wolne od pośpiechów, chwastów, kamieni, ziemi i innych za nieczyszczeń,

2) o zawartości 16% cukru, oznaczonej metodą pola rymetryczną.

§5.

1. Producent cukru w uzgodnieniu z plantatora mi, z którymi zawarł umowę kontraktacji na buraki cu krowe, ustala:

1) harmonogram dostaw buraków cukrowych,

2) warunki produkcji i odbioru buraków cukrowych.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za wiera:

1) terminy oraz ilość buraków cukrowych dostarcza nych przez plantatorów,

2) szczegółowe zasady zapłaty za buraki cukrowe z uwzględnieniem w szczególności: a) kosztów dowozu buraków cukrowych przez plantatora, wstępnego ich doczyszczenia oraz kosztów załadunku, b) wysokości odliczeń od ceny za buraki cukrowe uwzględniających: — zawartość zanieczyszczeń powyżej 20% w do starczonych burakach cukrowych, — dostarczanie buraków cukrowych niezgodnie z harmonogramem dostaw.

3. Warunki produkcji i odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują:

1) wykaz odmian nasion używanych do zasiewu bura ków cukrowych,

2) sposób stosowania nawozów podczas uprawy bu raków cukrowych,

3) gęstość obsady buraków cukrowych,

4) dopuszczalny okres wysiewu buraków cukrowych na tym samym gruncie rolnym,

5) sposób i terminy informowania producenta cukru o konieczności przeorania buraków oraz wystąpie niu groźnych chorób lub szkodników buraka cukro wego,

6) terminy składania reklamacji dotyczących dostar czonych nasion,

7) określenie minimalnej jakości buraków cukro wych, które mogą być odebrane przez producenta cukru, Dziennik Ustaw Nr 26 — 1582 — Poz. 260

8) ustalenie miejsca i terminu odbioru buraków cukro wych przez producenta cukru, zgodnie z harmono gramem dostaw buraków cukrowych,

9) ilość dostarczonych plantatorom wysłodków.

§6. Plantator umożliwia producentowi cukru lub osobie przez niego upoważnionej wejście na teren gruntów rolnych plantatora w celu dokonania oglę dzin, pomiarów, analiz gleby oraz pobrania próbek bu raków cukrowych pochodzących z tych gruntów.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-03-25
Data wydania: 2002-03-15
Data wejścia w życie: 2002-03-25
Data obowiązywania: 2002-03-25
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 26 poz. 260