Dz.U. 2002 nr 4 poz. 37

Dziennik Ustaw Nr 4 — 169 — Poz. 37 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet nia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 63

6) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania zasadnicze dla środków ochrony indy widualnej,

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodności środ ków ochrony indywidualnej,

3) sposób znakowania środków ochrony indywidual nej,

4) wzór oznakowania CE.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) środkach ochrony indywidualnej — należy przez to rozumieć urządzenia lub wyposażenie przewidzia ne do noszenia bądź trzymania przez użytkownika tych środków, w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie podczas wykonywanych czynności, jak również wszelkie ak cesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

2) normach zharmonizowanych — należy przez to ro zumieć normy europejskie ustanowione przez eu ropejskie organizacje normalizacyjne na podsta wie mandatu udzielonego przez Komisję Europej ską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

§3.

1. Ârodki ochrony indywidualnej obejmują w szczególności: 37 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.

1) zespół kilku urządzeń lub kilka rodzajów wyposaże nia ochronnego, które zostały ze sobą połączone przez producenta w celu ochrony przed występują cymi zagrożeniami,

2) urządzenie lub wyposażenie ochronne połączone rozłącznie lub nierozłącznie z nieochronnym środ kiem wyposażenia indywidualnego, noszone lub trzymane przez użytkownika w celu wykonywania określonych czynności,

3) części wymienne lub podzespoły środków ochrony indywidualnej, istotne dla ich właściwego funkcjo nowania oraz używane i przeznaczone wyłącznie do tych środków.

2. Każdy podzespół środków ochrony indywidual nej, stosowany do połączenia tych środków z innym zewnętrznym urządzeniem lub urządzeniami, powi nien być uznany za integralną część tego środka, nawet jeżeli nie jest przewidziany do noszenia lub trzymania na stałe przez ich użytkownika w okresie narażenia go na zagrożenia.

§4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do środków ochrony indywidualnej:

1) określonych w przepisach innych rozporządzeń wy danych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, wpro wadzonych do obrotu w celu zapewnienia bezpie czeństwa ich użytkowników,

2) zaprojektowanych i wykonanych na użytek sił zbroj nych lub policji oraz innych służb, do których zadań należy zapewnienie przestrzegania prawa i porząd ku publicznego,

3) służących do celów samoobrony,

4) powszechnego użytku, które chronią przed nieko rzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocią, wodą lub ciepłem,

5) przeznaczonych do ochrony i ratowania osób prze bywających na statkach oraz w samolotach, nieprzeznaczonych do stałego noszenia, z zastrze żeniem § 19 i 20,

6) hełmów i wizjerów przeznaczonych dla użytkowni ków dwu- lub trójkołowych pojazdów motocyklo wych.

§5.

1. W celu zapewnienia ochrony użytkowników środków ochrony indywidualnej mogą być ustalane in ne niż określone w rozporządzeniu wymagania doty czące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pod warun kiem że nie spowodują one konieczności modyfikacji środków ochrony indywidualnej w sposób niezgodny z postanowieniami rozporządzenia.

2. Dopuszcza się możliwość eksponowania na tar gach i wystawach środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań określonych w rozporządze niu, pod warunkiem umieszczenia, przez producenta tych środków lub wystawcę, odpowiedniej informacji, że środki te nie są przeznaczone do sprzedaży lub uży wania.

3. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 2, mogą być wprowadzone do obrotu i używa nia zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie po dopro wadzeniu do ich zgodności z wymaganiami określony mi w rozporządzeniu. Rozdział 2 Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej

§6.

1. Ârodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny:

1) zapewniać wystarczającą ochronę przed występu jącymi zagrożeniami,

2) być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wy maganiami ergonomii w taki sposób, aby w prze widywanych warunkach ich używania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł w sytuacji za grożenia normalnie wykonywać swoje czynności i miał zapewniony najwyższy poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Przez najwyższy poziom ochrony zdrowia i bez pieczeństwa należy rozumieć poziom, w którym nie występują niedogodności związane z noszeniem i uży waniem środków ochrony indywidualnej podczas na rażenia użytkowników na zagrożenia lub który unie możliwia normalne wykonywanie czynności.

3. Projektując środki ochrony indywidualnej, nale ży brać pod uwagę przewidywane i zróżnicowane wa runki ich używania, w których występuje kilka pozio mów zagrożeń, a także uwzględniać odpowiednie wy magania zasadnicze dotyczące ochrony użytkownika, w szczególności:

1) nieszkodliwość tych środków, wykluczającą po wstawanie zagrożeń lub niedogodności,

2) materiały, z których są wyprodukowane części, i materiały użyte do produkcji środków ochrony in dywidualnej, łącznie z produktami ich rozkładu, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub hi gienę użytkownika,

3) właściwy stan powierzchni części składowych; każ da część składowa środków ochrony indywidual nej, która ma kontakt lub też która potencjalnie mo że mieć kontakt z użytkownikiem podczas ich uży wania, powinna być gładka, pozbawiona ostrych brzegów, występów i krawędzi zagrażających oka leczeniem użytkownika,

4) zminimalizowanie utrudnień dla użytkownika; wszelkie utrudnienia związane z poruszaniem się, zmianą pozycji ciała i postrzeganiem zmysłowym podczas używania środków ochrony indywidual nej powinny być zminimalizowane; jednocześnie Dziennik Ustaw Nr 4 — 170 — Poz. 37 nie mogą one powodować wykonywania ruchów niebezpiecznych dla użytkownika lub innych osób,

5) dopasowanie ich do budowy ciała użytkownika; środki ochrony indywidualnej powinny być tak za projektowane i wykonane, aby możliwe było ich ła twe i prawidłowe zakładanie oraz utrzymywanie na właściwym miejscu przez przewidywany okres używania, z uwzględnieniem warunków, w jakich będą one używane, wykonywanych ruchów i przy stosowania do budowy ciała użytkownika za po mocą wszelkich dostępnych środków, w tym prze widzianych sposobów regulacji i mocowania lub przez zapewnienie odpowiedniego ich rozmiaru,

6) lekkość i wytrzymałość konstrukcji; środki ochrony indywidualnej powinny być możliwie jak najlżej sze, z zachowaniem wymaganej wytrzymałości i skuteczności ich działania.

4. Niezależnie od zasadniczych wymagań, o któ rych mowa w ust. 3, środki ochrony indywidualnej po winny być odporne na działanie czynników otoczenia, w przewidywanych warunkach ich używania.

§7.

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony użytkownika przed kilkoma jednocześnie występującymi zagrożeniami powinny być tak zapro jektowane i wykonane, aby spełniały wymagania wła ściwe dla każdego z występujących zagrożeń.

2. W przypadku gdy ten sam producent wprowadza do obrotu kilka rodzajów środków ochrony indywidu alnej różnych klas lub różnych typów, mających na ce lu zapewnienie ochrony sąsiadujących części ciała przed łącznym działaniem różnych zagrożeń, środki te powinny do siebie pasować.

§8.

1. Producent lub jego upoważniony przedsta wiciel powinien dostarczyć środki ochrony indywidual nej wraz z instrukcją ich użytkowania, zwaną dalej „in strukcją”.

2. Instrukcja powinna zawierać:

1) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

2) sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środków ochro ny indywidualnej,

3) informację o: a) zalecanych przez producenta środkach czyszczą cych, konserwujących i dezynfekujących, które nie będą negatywnie oddziaływać na użytkowni ka środków ochrony indywidualnej oraz na te środki, b) sposobie działania środków ochrony indywidu alnej oraz stwierdzonym podczas badań tech nicznych lub sprawdzających poziomie ochrony lub klasie ochrony, c) odpowiednim dodatkowym wyposażeniu środ ków ochrony indywidualnej i charakterystyce ich części zamiennych, d) klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń używania środ ków ochrony indywidualnej, e) rodzaju opakowania właściwego do ich bez piecznego transportu,

4) datę produkcji lub datę upływu okresu trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określo nych części składowych,

5) wyjaśnienie oznaczeń w niej zamieszczonych,

6) nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki no tyfikowanej uczestniczącej w procesie oceny zgod ności środków ochrony indywidualnej.

3. Instrukcja powinna być sporządzona w języku polskim oraz w języku urzędowym państwa Unii Euro pejskiej, w którym środki ochrony indywidualnej mają być stosowane.

§9.

1. Systemy regulacji stosowane w środkach ochrony indywidualnej powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający ustawienie niewłaściwych parametrów regulacji w przewidywa nych warunkach ich używania oraz wykluczający sa moczynne regulowanie się tych systemów podczas ich używania.

2. Ârodki ochrony indywidualnej zakrywające chro nione części ciała powinny być wentylowane w taki sposób, aby ograniczyć wydzielanie się potu podczas ich używania. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, środki te powinny być wyposażone w układy do wchłaniania potu.

3. Wszelkie ograniczenia pola widzenia, wywołane przez środki ochrony indywidualnej chroniące twarz, oczy i drogi oddechowe, powinny być zminimalizowa ne. Stopień optycznej neutralności wizjerów, znajdują cych się w środkach ochrony indywidualnej, powinien być dostosowany do wykonywanych przez użytkowni ka precyzyjnych i długotrwałych czynności.

4. Ârodki, o których mowa w ust. 3, powinny być wyposażone w środki przeciwdziałające zaparowywa niu wizjerów.

5. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone dla użytkowników wymagających korekcji wzroku powin ny być dostosowane do ich noszenia wraz z okularami lub szkłami kontaktowymi.

§10.

1. Jeżeli stopień zużycia lub starzenia środków ochrony indywidualnej może mieć poważny wpływ na ich właściwości, na każdym egzemplarzu środków wprowadzanych do obrotu lub na ich wymienialnych częściach składowych należy, w sposób trwały i czytel ny, podać datę ich produkcji lub datę upływu okresu trwałości. Informację taką należy również w sposób trwały umieścić na opakowaniu tych środków.

2. Jeżeli producent nie może ustalić okresu trwało ści środków ochrony indywidualnej, dostarczona przez niego instrukcja powinna zawierać niezbędne informa Dziennik Ustaw Nr 4 — 171 — Poz. 37 cje umożliwiające nabywcy lub użytkownikowi tych środków ustalenie właściwej daty upływu okresu ich trwałości, z uwzględnieniem poziomu jakości tych środków, warunków ich składowania, używania, czysz czenia, obsługi i konserwacji.

3. Jeżeli wyraźne i gwałtowne zmniejszenie sku teczności działania środków ochrony indywidualnej może być spowodowane stopniem ich zużycia wynika jącym z zalecanego przez producenta okresowego ich czyszczenia lub konserwacji, producent powinien na każdym wprowadzanym do obrotu egzemplarzu takie go środka umieścić oznaczenie informujące o dopusz czalnej liczbie wykonywanych czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją, po których środek ochrony indywidualnej powinien być poddany kontro li stanu technicznego lub wymianie.

4. W przypadku gdy na wyrobie nie umieszczono oznaczenia, o którym mowa w ust. 3, informacja o do puszczalnej liczbie wykonywanych czynności związa nych z czyszczeniem lub konserwacją środka ochrony indywidualnej powinna być podana przez producenta w instrukcji dołączonej do każdego egzemplarza tego środka.

5. Jeżeli przewidywane warunki używania środków ochrony indywidualnej wskazują na ryzyko ich zaha czenia przez poruszające się przedmioty, powodując tym samym niebezpieczeństwo dla ich użytkownika, środki te powinny posiadać odpowiednią wytrzyma łość, powyżej której ich części składowe będą ulegały oderwaniu, eliminując tym samym niebezpieczeń stwo. § 1

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone do używania:

1) w atmosferze wybuchowej — powinny być tak za projektowane i wykonane, aby nie mogły być źró dłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowa nych elektrycznością statyczną lub uderzeniem, i nie mogły spowodować zapłonu mieszaniny wy buchowej,

2) w nagłych wypadkach lub do szybkiego zakładania albo zdejmowania — powinny być tak zaprojekto wane i wykonane, aby czas potrzebny do ich zakła dania albo zdejmowania był jak najkrótszy. Wszyst kie elementy środków ochrony indywidualnej, po zwalające na prawidłowe ich zakładanie albo zdej mowanie, powinny umożliwiać szybką i łatwą ich obsługę. § 1

2.

1. Instrukcja dostarczana przez producenta wraz ze środkami ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, przeznaczonymi do ochrony przed zagroże niem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia, w tym zmiany chorobowe, których skutków producent nie był w stanie przewidzieć, powinna za wierać w szczególności:

1) dane przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez kompetentne i przeszkolone osoby, które po siadają kwalifikacje do ich właściwej interpretacji i zapewnią bezpieczne stosowanie tych środków przez użytkownika,

2) opis sposobu sprawdzania, czy środki ochrony in dywidualnej zostały prawidłowo wyregulowane i czy właściwie funkcjonują podczas używania.

2. Jeżeli środki ochrony indywidualnej są wyposa żone w urządzenia alarmowe uruchamiane w przypad ku braku przewidzianego poziomu ochrony, urządzenia te powinny być zaprojektowane i umieszczone w taki sposób, aby użytkownik odbierał sygnał alarmowy z tych urządzeń podczas ich używania w warunkach, do których są przeznaczone.

3. Części składowe środków ochrony indywidual nej, które mogą być regulowane, odłączane lub wy mieniane przez użytkownika, powinny być tak zapro jektowane i wykonane, aby czynności te mogły być wy konane bez użycia narzędzi.

4. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej są wyposażone w urządzenie umożliwiające połącze nie z innymi uzupełniającymi urządzeniami, wówczas mechanizm łączący powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób umożliwiający jego montaż tyl ko z właściwymi uzupełniającymi urządzeniami.

5. Jeżeli środki ochrony indywidualnej są wyposa żone w urządzenie do obiegu cieczy, urządzenie takie powinno być tak zaprojektowane, dobrane i połączone, aby była możliwa właściwa wymiana cieczy w pobliżu całej chronionej części ciała użytkownika środków, nie zależnie od wykonywanych ruchów, położenia ciała lub przemieszczania się użytkownika. § 1

3.

1. Znaki identyfikacyjne lub rozpoznawcze, od noszące się bezpośrednio lub pośrednio do bezpie czeństwa i zdrowia użytkownika, umieszczone na środ kach ochrony indywidualnej danego typu lub rodzaju, powinny być wykonane w formie znormalizowanych piktogramów lub ideogramów oraz czytelne przez przewidywany okres używania tych środków.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, powinny być kompletne, dokładne i na tyle zrozumiałe, aby nie moż na było błędnie ich interpretować. Znaki zawierające wyrazy lub zdania powinny być sformułowane w języ ku polskim oraz w języku urzędowym państwa Unii Eu ropejskiej, w którym środki ochrony indywidualnej bę dą stosowane.

3. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe, aby można było umie ścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, o których mowa w ust. 1, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków i w instrukcji dostarczonej przez producenta. § 1

4. Ârodki ochrony indywidualnej wykonane z materiału przeznaczonego do używania w warun kach, w których obecność każdego użytkownika powin na być wizualnie sygnalizowana, należy wyposażyć w jeden lub więcej właściwie rozmieszczonych ele Dziennik Ustaw Nr 4 — 172 — Poz. 37 mentów lub urządzeń emitujących albo odbijających promieniowanie widzialne o odpowiedniej intensyw ności świetlnej oraz właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych. § 1

5.

1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegają ce:

1) urazom spowodowanym przez spadające lub wy stające przedmioty albo zderzeniom części ciała z innymi przeszkodami, aby zapobiegać zranie niom spowodowanym w szczególności przez zgniecenie lub przekłucie części chronionej przez te środki — powinny zapewniać amortyzowanie ude rzeń przynajmniej do takiego poziomu energii ude rzenia, powyżej którego wymiary lub masa środka ochrony indywidualnej amortyzującego uderzenie uniemożliwiałaby efektywne ich używanie w prze widywanym okresie,

2) upadkom z wysokości lub ich skutkom — powinny zawierać uprząż i podsystem łącząco-amortyzujący połączony z punktem kotwiczenia; środki te powin ny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w prze widywanych warunkach ich używania droga spa dania użytkownika była zminimalizowana, a siła hamowania nie przekraczała wartości progowej, powyżej której użytkownik mógłby doznać obrażeń ciała lub nastąpiłoby zerwanie lub pęknięcie które gokolwiek z elementów, powodując upadek użyt kownika,

3) upadkom spowodowanym przez poślizgnięcie — powinny być zaprojektowane i wykonane w spo sób zapewniający podeszwom obuwia wystarcza jącą przyczepność i tarcie, z uwzględnieniem ro dzaju i stanu podłoża.

2. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny również zapewniać utrzymanie użytkownika po wyhamowaniu upadku we właściwej pozycji, umożliwiającej oczekiwanie na udzielenie po mocy.

3. Instrukcja dostarczana wraz ze środkami ochro ny indywidualnej chroniącymi przed upadkiem z wyso kości powinna zawierać także informacje o:

1) wymaganiach dotyczących punktu kotwiczenia i minimalnej wolnej przestrzeni znajdującej się po niżej użytkownika,

2) właściwym sposobie zakładania uprzęży i przyłą czania podsystemu łącząco-amortyzującego do punktu kotwiczenia. § 1

6.

1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegają ce skutkom drgań mechanicznych powinny zapewnić odpowiednie tłumienie wibracji szkodliwych dla zagro żonych części ciała użytkownika.

2. Wartość przyspieszeń drgań przenoszonych na użytkownika nie powinna przekraczać wartości do puszczalnej, określonej w odrębnych przepisach. § 1

7. Ârodki ochrony indywidualnej chroniące czę ści ciała przed uciskiem statycznym powinny w wystar czający sposób amortyzować skutki ucisku, aby zapo biegać poważnym uszkodzeniom ciała i przewlekłym dolegliwościom. § 1

8. Materiały stosowane do produkcji środków ochrony indywidualnej powinny być tak dobrane, za projektowane i wykonane, aby środki te i ich składniki, przeznaczone do ochrony całego ciała lub jego części przed powierzchniowymi zranieniami, w szczególności otarciami, przekłuciami, przecięciami i zgnieceniami, zapewniały wystarczającą ochronę przed tymi zagroże niami, w przewidywanych warunkach używania tych środków. § 1

9.

1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegają ce utonięciu, w szczególności naramienniki, kamizelki i kombinezony ratunkowe, powinny wypływać na po wierzchnię tak szybko, jak jest to możliwe, bez zagroże nia zdrowia ich użytkownika oraz utrzymywać użyt kownika tych środków na powierzchni, nawet w przy padku utraty przytomności, w pozycji umożliwiającej oddychanie, w oczekiwaniu na pomoc.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, mogą być cał kowicie lub częściowo wykonane z materiałów utrzy mujących się na powierzchni wody lub też mogą być napełniane gazem uwalnianym ręcznie albo automa tycznie, a także nadmuchiwane ustami.

3. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, powinny być:

1) odporne na uderzenia o powierzchnię wody i na czynniki środowiska związane z wodą, bez szkody dla ich prawidłowego działania,

2) szybko i całkowicie napełniane gazem albo powie trzem.

4. Jeżeli przewidywane szczególne warunki używa nia środków ochrony indywidualnej tego wymagają, niektóre rodzaje środków zapobiegających utonięciu powinny być:

1) wyposażone w urządzenia nadmuchujące oraz w świetlne lub dźwiękowe urządzenia sygnalizują ce,

2) wyposażone w urządzenia do zaczepiania i przymo cowywania ciała, umożliwiające wyciągnięcie użytkownika z wody,

3) przystosowane do długotrwałego używania w wa runkach stałego zagrożenia użytkownika, w przy padku gdyby wpadł on do wody lub w sytuacjach wymagających zanurzenia się w wodzie.

§20. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone do utrzymywania się na powierzchni wody w odzieży powinny zapewniać użytkownikowi bezpieczeństwo podczas używania oraz umożliwiać mu w szczególno ści pływanie, ucieczkę przed niebezpieczeństwem lub ratowanie innych zagrożonych utonięciem osób, nie ograniczając swobody ruchów użytkownika tych środ ków. Dziennik Ustaw Nr 4 — 173 — Poz. 37 § 2

1.

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo ne do zapobiegania szkodliwym skutkom hałasu po winny zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równo ważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkowni ka, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określo nych w odrębnych przepisach.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, powinny posia dać oznaczenia umieszczone na tych środkach lub, je żeli nie jest to możliwe, na ich opakowaniu. Oznaczenia powinny określać wartość tłumienia hałasu i zawierać inne dane, zgodnie z wymaganiami określonymi w od powiednich normach zharmonizowanych. § 2

2.

1. Izolacyjność cieplna i odporność mecha niczna środków ochrony indywidualnej przeznaczo nych do ochrony całego ciała użytkownika lub części jego ciała przed skutkami działania wysokiej tempera tury albo ognia powinny być dostosowane do przewi dywanych warunków używania tych środków.

2. Materiały, z których są wykonane środki ochrony indywidualnej i składniki tych środków przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem cieplnym lub cie płem konwekcyjnym, powinny posiadać odpowiedni współczynnik przenikania strumienia cieplnego i wy kluczać zapalenie się tych środków.

3. W przypadku gdy powierzchnia zewnętrzna tych materiałów lub składników środków ochrony indywi dualnej powinna odbijać promieniowanie cieplne, jej zdolność odbijania powinna być dostosowana do stru mienia cieplnego w zakresie promieniowania podczer wonego.

4. Materiały, z których są wykonane środki ochrony indywidualnej i składniki tych środków przeznaczone do krótkotrwałego używania w środowisku pracy o wy sokiej temperaturze, a także środki ochrony indywidu alnej, które mogą być narażone na działanie gorących rozprysków dużych ilości roztopionych materiałów, powinny mieć izolacyjność cieplną uniemożliwiającą przenikanie większości zakumulowanego ciepła, aż do czasu opuszczenia przez użytkownika obszaru niebez piecznego i zdjęcia środków ochrony indywidualnej.

5. Materiały, z których są wykonane środki ochrony indywidualnej i składniki tych środków:

1) narażone na rozpryski dużych ilości gorących ma teriałów — powinny zapewnić wystarczającą amortyzację uderzeń mechanicznych,

2) które mogą przypadkowo mieć kontakt z płomienia mi oraz te, które są używane do produkcji sprzętu pożarniczego — powinny charakteryzować się od pornością na zapalenie, odpowiadającą klasie za grożenia w przewidywanych warunkach używania. § 2

3.

1. Kompletne i gotowe do użytku środki ochro ny indywidualnej przeznaczone do ochrony całego cia ła przed skutkami wysokiej temperatury lub ognia po winny spełniać następujące wymagania:

1) ilość ciepła przenikającego przez te środki do ciała użytkownika powinna być dostatecznie mała, aby podczas ich użytku nie następowała akumulacja ciepła w zagrożonej części ciała, powodująca od czucie bólu lub zagrożenie zdrowia,

2) powinny zapobiegać przenikaniu cieczy lub pary i nie powodować poparzeń wynikających z kontak tu między ich powłoką ochronną a użytkownikiem,

3) jeżeli są wyposażone w urządzenia: a) chłodzące, przeznaczone do pochłaniania ciepła, działające na zasadzie odparowania cieczy lub sublimacji ciał stałych — powinny być tak zapro jektowane i wykonane, aby uwalniane substan cje lotne były odprowadzane na zewnątrz po włoki ochronnej, a nie w kierunku użytkownika, b) do oddychania — powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję ochronną w przewidywanych warun kach używania.

2. W instrukcji dołączanej do każdego egzemplarza środka ochrony indywidualnej przeznaczonego do krótkotrwałego używania w środowisku pracy o wyso kiej temperaturze producent zamieszcza informacje niezbędne do określenia maksymalnego dopuszczal nego narażenia użytkownika na ciepło przenikające przez te środki podczas ich używania zgodnie z ich przeznaczeniem. § 2

4.

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo ne do ochrony całego lub części ciała użytkownika przed zimnem powinny charakteryzować się izolacyj nością cieplną i odpornością mechaniczną, odpowied nią do przewidywanych warunków ich używania.

2. Materiały, z których są wykonane środki, o któ rych mowa w ust. 1, i składniki tych środków powinny posiadać wskaźnik przenikania strumienia cieplnego tak mały, jak jest to wymagane w przewidywanych wa runkach ich używania.

3. Materiały elastyczne i inne składniki środków przeznaczonych do używania w środowisku o niskiej temperaturze powinny zachowywać poziom elastycz ności wymagany do wykonywania niezbędnych ru chów i przyjmowania odpowiednich pozycji.

4. Materiały, z których są wykonane środki ochrony indywidualnej i składniki tych środków, które mogą zo stać spryskane przez duże ilości zimnych substancji, powinny zapewniać wystarczającą amortyzację ude rzeń mechanicznych.

5. Kompletne i gotowe do użytku środki ochrony in dywidualnej przeznaczone do ochrony całego ciała użytkownika przed utratą ciepła powinny spełniać na stępujące wymagania:

1) ilość zimna przenikającego do użytkownika, mogą ca powodować odczucie bólu lub bezpośrednie za grożenie zdrowia, powinna być dostatecznie mała, aby podczas używania nie następowała akumula cja zimna w jakimkolwiek punkcie chronionej czę ści ciała, łącznie z końcami palców rąk i nóg, Dziennik Ustaw Nr 4 — 174 — Poz. 37

2) zapobiegać przenikaniu takich cieczy jak woda deszczowa i nie powodować obrażeń wynikających z kontaktu między ich powłoką ochronną a użyt kownikiem.

6. Jeżeli środki ochrony indywidualnej są wyposa żone w urządzenie do oddychania, urządzenie to po winno zachowywać swoje właściwości ochronne w przewidywanych warunkach używania.

7. W instrukcji dołączanej do każdego egzemplarza środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do krótkotrwałego używania w środowiskach o niskiej temperaturze producent zamieszcza informacje doty czące maksymalnego dopuszczalnego narażenia użyt kownika na zimno przenikające przez dany środek ochrony indywidualnej. § 2

5.

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo ne do ochrony całego ciała lub jego części przed skut kami działania prądu elektrycznego powinny właści wie izolować użytkownika przed napięciem, na które może być on narażony w najbardziej niekorzystnych przewidywanych warunkach używania tych środków.

2. Materiały, z których są wykonane środki i skład niki tych środków, powinny być tak zaprojektowane, dobrane i połączone, aby zapewniały jak najmniejszy przepływ prądu elektrycznego przez powłokę ochron ną tych środków, mierzony podczas wykonywanych prób przy napięciach odpowiadających napięciom, ja kie mogą wystąpić w warunkach rzeczywistych. W każ dym przypadku przepływ prądu przez powłokę ochron ną środków ochrony indywidualnej powinien być niż szy od maksymalnej ogólnie przyjętej wartości dopusz czalnej, odpowiadającej progowi tolerancji organizmu człowieka.

3. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone wy łącznie do używania podczas pracy wykonywanej przy instalacjach elektrycznych, które są lub mogą być pod napięciem, powinny posiadać oznaczenie umieszczo ne również na opakowaniu, określające w szczególno ści:

1) klasę środka ochrony indywidualnej lub odpowia dające jej napięcie robocze,

2) numer seryjny i datę produkcji tego środka.

4. Na powłoce ochronnej środków, o których mowa w ust. 3, powinno być pozostawione wolne miejsce na wpisanie dat przekazania środków do używania i prze prowadzania okresowych badań lub kontroli.

5. W instrukcji dołączonej do każdego egzemplarza środków, o których mowa w ust. 1, producent zamiesz cza informacje dotyczące szczegółowego przeznacze nia tego rodzaju środków oraz zakresu i częstotliwości badań właściwości izolacyjnych, które powinny być przeprowadzane w okresie używania środków ochrony indywidualnej. § 2

6.

1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegają ce ostrym lub chronicznym chorobom oczu wywoła nym przez promieniowanie niejonizujące powinny po chłaniać lub odbijać większość energii promieniowa nia w szkodliwym paśmie długości fal, jednocześnie nie wpływając ujemnie na przepuszczanie nieszkodli wej części pasma widzialnego, postrzeganie kontra stów i możliwość rozpoznawania kolorów w przewidy wanych warunkach ich używania.

2. Ârodki stosowane do ochrony oczu powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby dla każdej szkodli wej długości fali widmowy współczynnik przepuszcza nia był taki, aby gęstość strumienia energii szkodliwe go promieniowania, jaka może dotrzeć do oczu użyt kownika przez filtr stosowanych środków, była jak naj mniejsza i nie przekraczała dopuszczalnej wartości te go promieniowania.

3. Jakość środków ochrony indywidualnej stoso wanych do ochrony oczu nie może się pogarszać i nie mogą one tracić swoich właściwości w związku z dzia łaniem promieniowania.

4. Ârodki ochrony indywidualnej stosowane do ochrony oczu powinny być oznaczone. Oznaczenie po winno określać stopień ochrony odpowiedni dla danej krzywej rozkładu widmowego ich współczynnika prze puszczania.

5. Filtry przeznaczone do ochrony oczu przed pro mieniowaniem źródeł jednego typu powinny być kla syfikowane w rosnącym porządku ich stopni ochrony.

6. Producent powinien umieścić na każdym egzem plarzu filtra ochronnego oznaczenie określające sto pień ochrony.

7. W instrukcji dołączanej do każdego egzemplarza środków, o których mowa w ust. 1, producent zamiesz cza informacje dotyczące krzywej przepuszczania war tości promieniowania, mające na celu umożliwienie dobrania najodpowiedniejszych środków ochrony in dywidualnej, z uwzględnieniem czynników właści wych dla rzeczywistych warunków ich używania, w szczególności odległość od źródła i rozkład widmo wy energii promieniowania w tej odległości. § 2

7.

1. Materiały, z których są wykonane środki ochrony indywidualnej i składniki tych środków, prze znaczone do ochrony całego ciała lub części ciała przed skażeniami radioaktywnymi, w tym radioaktywnymi pyłami, gazami, cieczami lub ich mieszaninami, powin ny być tak zaprojektowane, wykonane, dobrane i połą czone, aby skutecznie zapobiegały przenikaniu tych substancji w przewidywanych warunkach używania.

2. W zależności od rodzaju i stanu substancji, o któ rych mowa w ust. 1, niezbędna szczelność środków ochrony indywidualnej i składników tych środków mo że być uzyskana przez zastosowanie nieprzepuszczal nej powłoki ochronnej albo za pomocą odpowiednich środków, w szczególności systemów wentylacyjnych i ciśnieniowych, zaprojektowanych w celu zapobieże nia ponownemu rozpraszaniu się tych substancji.

3. Substancje odkażające stosowane w procesie odkażania środków ochrony indywidualnej skażonymi Dziennik Ustaw Nr 4 — 175 — Poz. 37 Dziennik Ustaw Nr 4 — 176 — Poz. 37 substancjami, o których mowa w ust. 1, nie mogą ogra niczać możliwości ponownego użycia tych środków, w przewidywanym okresie trwałości. § 2

8.

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo ne do zapewnienia pełnej ochrony użytkownika przed zewnętrznym napromieniowaniem lub, jeżeli jest to niemożliwe, do zapewnienia tłumienia tego napromie niowania powinny być tak zaprojektowane i wykona ne, aby przeciwdziałały nawet słabemu promieniowa niu elektronowemu (beta) lub fotonowemu (X, gam ma).

2. Materiały, z których są wykonane środki, o któ rych mowa w ust. 1, i składniki tych środków powinny być zaprojektowane, połączone i dobrane w sposób za pewniający niezbędny poziom ochrony, wymagany w przewidywanych warunkach używania, nie powodu jąc jednocześnie przedłużenia okresu narażenia użyt kownika na promieniowanie, wynikającego z utrud nień w wykonywaniu ruchów, przyjmowaniu odpo wiednich pozycji ciała i przemieszczaniu się.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 1, powinny posia dać oznaczenie zawierające informacje o rodzaju i gru bości materiałów, z których są wykonane. § 2

9.

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo ne do ochrony układu oddechowego powinny umożli wiać dostarczenie użytkownikowi powietrza nadające go się do oddychania, gdy znajduje się on w zanie czyszczonej atmosferze lub w atmosferze o niedosta tecznej zawartości tlenu.

2. Powietrze, o którym mowa w ust. 1, powinno być otrzymywane odpowiednimi metodami, w szczególno ści przez oczyszczenie zanieczyszczonego powietrza za pomocą odpowiedniego urządzenia albo dostarczane z niezanieczyszczonego źródła.

3. Materiały, z których są wykonane środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, i składniki tych środków powinny być tak zaprojektowane, dobra ne i połączone, aby zapewniały użytkownikowi właści we oddychanie i higienę oddychania przez cały okres używania w przewidywanych warunkach.

4. Szczelność części twarzowej, spadek ciśnienia podczas wdychania powietrza, a także skuteczność oczyszczania powietrza, w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających, powinny dostatecznie chro nić przed przenikaniem z atmosfery zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i higieny użytkownika.

5. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, powinny być oznaczone znakiem identyfika cyjnym producenta oraz informacją o szczegółowych charakterystykach sprzętu. Informacja wraz z instruk cją powinny umożliwiać przeszkolonemu i wykwalifi kowanemu użytkownikowi tych środków prawidłowe ich stosowanie.

6. W instrukcji dołączanej do każdego egzemplarza urządzenia oczyszczającego producent lub jego upo ważniony przedstawiciel zamieszcza informacje o mak symalnym okresie składowania i warunkach przecho wywania w oryginalnych opakowaniach. § 30.

1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo ne do ochrony skóry i oczu, w tym do zapobiegania kontaktowi powierzchniowemu całego ciała użytkow nika lub części ciała z substancjami niebezpiecznymi lub czynnikami zakaźnymi, powinny chronić przed przedostawaniem się lub przenikaniem tych substancji przez powłokę ochronną w przewidywanych warun kach używania.

2. Materiały, z których są wykonane środki ochro ny indywidualnej, o których mowa w ust. 1, i składni ki tych środków powinny być tak zaprojektowane, do brane i połączone, aby zapewniały, na ile jest to moż liwe, całkowitą szczelność, która pozwoli na długo trwałe całodzienne używanie środków ochrony indy widualnej, a jeżeli jest to niemożliwe, powinny zapew niać szczelność ograniczoną w skróconym okresie używania.

3. W przypadku gdy niebezpieczne substancje lub czynniki zakaźne posiadają wysoki stopień zdolności przenikania ze względu na swoje właściwości lub prze widywane warunki używania, środki ochrony indywi dualnej powinny być poddawane badaniom mającym na celu ich klasyfikację w zależności od skuteczności ich działania.

4. Ârodki ochrony indywidualnej, które są uznane za zgodne ze specyfikacją badania, o którym mowa w ust. 3, powinny być zaopatrzone w informację zawie rającą w szczególności nazwy, a jeżeli jest to niemożli we — oznaczenia substancji użytych podczas badań oraz okres, w którym będzie zapewniona ochrona.

5. W instrukcji dołączanej do każdego egzemplarza środków producent lub jego upoważniony przedstawi ciel zamieszcza objaśnienia użytych oznaczeń substan cji, o których mowa w ust. 4, szczegółowy opis badań oraz wszelkie informacje niezbędne do określenia mak symalnego dopuszczalnego okresu używania takich środków, w różnych przewidywanych warunkach uży wania. § 3

1.

1. Urządzenia do oddychania w sprzęcie do nurkowania powinny zapewniać dostarczanie użyt kownikowi mieszanki gazowej przeznaczonej do oddy chania, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnej głębokości zanurzenia.

2. W przypadkach gdy wymagają tego przewidywa ne warunki używania, wyposażenie sprzętu do nurko wania powinno składać się z:

1) ubrania chroniącego przed ciśnieniem wynikają cym z głębokości zanurzenia lub przed zimnem,

2) urządzenia alarmowego przeznaczonego do szyb kiego ostrzegania o zbliżającym się braku dostar czania mieszanki gazowej do oddychania,

3) kombinezonu ratunkowego umożliwiającego po wrót na powierzchnię wody. Rozdział 3 Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności środków ochrony indywidualnej oraz sposób ich znakowania § 3

2.

1. Za zgodne z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w § 6—31, uznaje się:

1) środki ochrony indywidualnej zaliczane do środ ków o prostej konstrukcji, o których mowa w § 34 ust. 3, posiadające oznakowanie CE, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawił deklarację zgodności WE,

2) środki ochrony indywidualnej inne niż określone w § 34 ust. 3, posiadające oznakowanie CE, dla któ rych producent lub jego upoważniony przedstawi ciel posiada certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami zasadniczymi określonymi w roz porządzeniu i wystawił deklarację zgodności WE.

2. Jeżeli wymagania zasadnicze dla środka ochro ny indywidualnej określają odrębne przepisy, wydane na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, które również wymagają umieszczania na tym środku oznakowania CE, produ cent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdza w deklaracji zgodności WE, że określony środek jest zgodny z postanowieniami tych przepisów.

3. Jeżeli przepisy, o których mowa w ust. 2, zezwa lają producentowi lub jego upoważnionemu przedsta wicielowi, w okresie przejściowym określonym w tych przepisach, na zastosowanie tylko niektórych ich po stanowień, oznakowanie CE powinno wskazywać zgodność środka ochrony indywidualnej tylko z tymi postanowieniami, które producent zastosował. W ta kim przypadku wykaz zastosowanych przepisów powi nien być zamieszczany w dokumentacji i instrukcjach wymaganych dla określonego środka ochrony indywi dualnej. § 3

3. Producent lub jego upoważniony przedstawi ciel przed wprowadzeniem do obrotu określonego wzoru środka ochrony indywidualnej kompletuje do kumentację wymaganą dla tego środka i udostępnia ją do wglądu na wniosek osób zainteresowanych. § 3

4.

1. Producent lub jego upoważniony przedsta wiciel przed rozpoczęciem seryjnej produkcji środków ochrony indywidualnej innych niż wymienione w ust. 3 powinien przedstawić egzemplarz wzoru środka ochrony indywidualnej do badania typu WE, o którym mowa w § 37.

2. Badanie typu WE nie jest wymagane w przypad ku środków ochrony indywidualnej zaliczanych do środków o prostej konstrukcji, jeżeli producent uznał, że użytkownik może sam ocenić poziom skuteczności ich działania w stosunku do minimalnych zagrożeń, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane.

3. Ârodki ochrony indywidualnej zaliczane do środ ków o prostej konstrukcji obejmują wyłącznie środki przeznaczone do ochrony przed:

1) działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe,

2) środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania,

3) zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50°C (323 K) lub też na nie bezpieczne uderzenia,

4) czynnikami atmosferycznymi, bez uwzględniania czynników wyjątkowych i ekstremalnych,

5) słabymi uderzeniami i drganiami, których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała,

6) światłem słonecznym.

4. Ârodki ochrony indywidualnej zaliczane do środ ków o złożonej konstrukcji przeznaczone do ochrony przed zagrożeniem życia lub przed zagrożeniami mo gącymi powodować poważne i nieodwracalne uszko dzenia ciała lub zmiany chorobowe, których skutków działania użytkownik nie jest w stanie przewidzieć w odpowiednim czasie, podlegają, w zależności od wy boru producenta, procedurze, o której mowa w § 39, al bo procedurze, o której mowa w § 40.

5. Do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji zalicza się:

1) sprzęt ochrony układu oddechowego chroniący przed stałymi lub ciekłymi aerozolami bądź też drażniącymi, niebezpiecznymi, toksycznymi lub promieniotwórczymi gazami,

2) sprzęt ochrony układu oddechowego, zapewniają cy pełną izolację od atmosfery, łącznie ze sprzętem używanym do nurkowania,

3) środki zapewniające ograniczoną ochronę przed za grożeniami chemicznymi lub promieniowaniem jonizującym,

4) sprzęt ratowniczy do użytku w środowiskach o wy sokiej temperaturze, których skutki są porówny walne do działania powietrza o temperaturze 100°C (373 K) lub wyższej i w których może wystę pować promieniowanie podczerwone, płomienie lub duże rozpryski roztopionego materiału,

5) sprzęt ratowniczy do użytku w środowiskach o ni skiej temperaturze, których skutki są porównywal ne do działania powietrza o temperaturze –50°C (223 K) lub niższej,

6) środki chroniące przed upadkiem z wysokości,

7) środki chroniące przed zagrożeniami elektryczny mi, niebezpiecznym napięciem prądu elektryczne go lub takie, które są używane jako izolatory pod czas wykonywania prac pod wysokim napięciem. Dziennik Ustaw Nr 4 — 177 — Poz. 37 § 3

5.

1. Producent lub jego upoważniony przedsta wiciel przedstawia właściwym organom dokumenta cję, o której mowa w § 3

3. Dokumentacja powinna za wierać informację o działaniach podjętych przez pro ducenta w celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

2. W przypadku środków ochrony indywidualnej in nych niż środki o prostej konstrukcji dokumentacja, o której mowa w § 33, powinna także zawierać:

1) dokumentację techniczną środków ochrony indy widualnej obejmującą: a) rysunki zbiorcze i szczegółowe wraz z niezbędny mi wyliczeniami oraz wynikami badań prototy pu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do stwierdzenia ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami, b) wykaz zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i norm zharmonizowanych lub innych wymagań technicznych, o których mowa w § 6, zastosowa nych przy projektowaniu danego wzoru środka ochrony indywidualnej,

2) opis stosowanych przez producenta urządzeń kon trolno-pomiarowych, przeznaczonych do kontroli zgodności produkcji środków ochrony indywidual nej z normami zharmonizowanymi lub innymi wy maganiami technicznymi oraz do utrzymania od powiedniego poziomu jakości produkcji tych środ ków,

3) kopię instrukcji przeznaczonej dla użytkownika. § 3

6.

1. Producent lub jego upoważniony przedsta wiciel wystawia dla środków ochrony indywidualnej deklarację zgodności WE.

2. Deklaracja zgodności WE potwierdza zgodność środka ochrony indywidualnej z wymaganiami okre ślonymi w rozporządzeniu. § 3

7.

1. Badanie typu WE jest procedurą, w toku któ rej jednostka notyfikowana stwierdza, że określony wzór środka ochrony indywidualnej spełnia wymaga nia określone w rozporządzeniu.

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel składa wniosek o badanie typu WE w jednej jednostce notyfikowanej, właściwej dla danego środka ochrony indywidualnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za wierać:

1) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz nazwę i adres zakładu produ kującego określony środek,

2) dokumentację, o której mowa w § 35 ust. 2.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinna być dołączona odpowiednia liczba egzemplarzy wzoru środka, niezbędna do przeprowadzenia oceny zgodno ści.

5. Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE na podstawie:

1) oceny dokumentacji technicznej w celu sprawdze nia, czy zostały uwzględnione wymagania norm zharmonizowanych,

2) oceny wzoru środka ochrony indywidualnej przez: a) sprawdzenie, czy środek ten został wyproduko wany zgodnie z dokumentacją techniczną, b) sprawdzenie, czy środek ten może być używany bezpiecznie zgodnie z jego przeznaczeniem, c) przeprowadzenie niezbędnych badań i spraw dzenie zgodności wzoru środka ochrony indywi dualnej z normami zharmonizowanymi.

6. Jeżeli podczas przeprowadzania badania typu WE jednostka notyfikowana stwierdzi, że producent nie zastosował lub częściowo zastosował normy zhar monizowane, lub gdy normy takie nie istnieją, przed przeprowadzeniem oceny dokumentacji technicznej jednostka notyfikowana sprawdza, czy zastosowane przez producenta wymagania techniczne są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozpo rządzeniu. § 3

8.

1. Jeżeli wzór środka ochrony indywidualnej poddany badaniu typu WE spełnia zasadnicze wyma gania, jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy certyfikat zgodności i powiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.

2. Certyfikat zgodności powinien zawierać wyniki badania typu WE oraz informacje o warunkach jego wydania, opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji za twierdzonego wzoru środka ochrony indywidualnej.

3. Jednostka notyfikowana, na wniosek właści wych organów oraz innych zainteresowanych jedno stek notyfikowanych, przekazuje kopię wydanego cer tyfikatu zgodności, a w uzasadnionych przypadkach — również kopię dokumentacji technicznej i sprawozda nia z przeprowadzonych badań i ocen.

4. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel oraz jednostka notyfikowana przechowują dokumenta cję techniczną, o której mowa w § 35 ust. 2, przez okres 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu środka ochro ny indywidualnej.

5. Jednostka notyfikowana, która odmówiła wyda nia certyfikatu zgodności, powiadamia o tym inne jed nostki notyfikowane.

6. Jeżeli jednostka notyfikowana wycofa certyfikat zgodności, informuje organ, który jednostkę notyfiko wał. § 3

9.

1. Kontrola jakości wyprodukowanych środ ków ochrony indywidualnej jest procedurą, zgodnie z którą:

1) producent podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby proces produkcji, łącznie Dziennik Ustaw Nr 4 — 178 — Poz. 37 z ostateczną kontrolą i badaniami wyprodukowa nych środków ochrony indywidualnej, zapewnił jednorodność ich produkcji i zgodność z typem opisanym w certyfikacie zgodności oraz z odpo wiednimi zasadniczymi wymaganiami określony mi w rozporządzeniu,

2) jednostka notyfikowana wybrana przez producenta przeprowadza niezbędne kontrole procesu produk cji środków ochrony indywidualnej co najmniej raz w roku,

3) w ramach kontroli, o których mowa w pkt 2, jed nostka notyfikowana pobiera odpowiednie próbki wzoru środków ochrony indywidualnej i dokonuje ich oceny na podstawie przeprowadzonych badań określonych w normach zharmonizowanych lub badań niezbędnych do sprawdzenia zgodności wzoru tych środków z zasadniczymi wymaganiami.

2. Jednostka notyfikowana przekazuje producento wi sprawozdanie z przeprowadzonych badań, o któ rych mowa w ust. 1 pkt

3. Jeżeli w sprawozdaniu zosta nie stwierdzone, że produkcja nie jest jednorodna lub że poddany badaniu środek ochrony indywidualnej nie odpowiada typowi opisanemu w certyfikacie zgodno ści, lub nie odpowiada zasadniczym wymaganiom, jednostka notyfikowana wycofuje certyfikat zgodności.

3. Producent udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, na uzasadniony wniosek zainteresowa nych podmiotów. § 40.

1. System zapewnienia jakości produkcji WE przez monitorowanie jest procedurą, zgodnie z którą:

1) producent utrzymuje odpowiedni system zapew nienia jakości produkcji WE, obejmujący proces produkcji środków ochrony indywidualnej,

2) producent występuje z wnioskiem do wybranej jed nostki notyfikowanej o dokonanie oceny i zatwier dzenie jego systemu jakości produkcji WE,

3) w ramach systemu zapewnienia jakości produkcji WE każdy egzemplarz środków ochrony indywidu alnej powinien być poddany ocenie i badaniu, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 3, celem spraw dzenia zgodności tych środków z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powi nien zawierać:

1) informacje o rodzaju produkowanych środków ochrony indywidualnej,

2) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków wynika jących z systemu zapewnienia jakości produkcji WE oraz o skuteczności działania tego systemu,

3) dokumentację dotyczącą systemu zapewnienia ja kości produkcji WE, zawierającą opis: a) celów zapewnienia jakości, schematu organiza cyjnego, zakresu odpowiedzialności kierownic twa i jego kompetencji do utrzymywania odpo wiedniej jakości produkowanych środków, b) metod przeprowadzanych kontroli i badań środ ków ochrony indywidualnej oraz warunków składowania po wyprodukowaniu tych środków, c) procedur, które zostaną zastosowane w celu sprawdzenia skuteczności działania systemu za pewnienia jakości produkcji WE.

3. Jednostka notyfikowana, dokonując oceny sys temu zapewnienia jakości produkcji WE, powinna stwierdzić, czy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt

3. Przyjmuje się, że wymagania te są speł nione w przypadku stosowania systemów zapewnie nia jakości produkcji WE zgodnych z właściwymi nor mami zharmonizowanymi.

4. Jednostka notyfikowana przeprowadzająca au dyt systemu zapewnienia jakości produkcji WE doko nuje oceny poszczególnych elementów tego systemu, w szczególności sprawdza, czy system ten zapewnia zgodność produkowanych środków ochrony indywi dualnej z ocenianym wzorem tych środków.

5. Jednostka notyfikowana przekazuje producento wi raport z przeprowadzonej oceny, o której mowa w ust. 4, wraz ze stanowiskiem i wnioskami wynikają cymi z audytu.

6. Producent niezwłocznie powiadamia jednostkę notyfikowaną, która dokonała oceny systemu zapew nienia jakości produkcji WE, o planowanych zmianach tego systemu. Jednostka notyfikowana sprawdza pro ponowane zmiany i ocenia, czy zmieniony system za pewnienia jakości produkcji WE będzie spełniać wy magania. O podjętej decyzji w tej sprawie jednostka notyfikowana powiadamia producenta. § 4

1.

1. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzór nad zatwierdzonym systemem zapewnienia jakości produkcji WE, w celu potwierdzenia, że producent pra widłowo wypełnia obowiązki wynikające z zatwierdzo nego systemu.

2. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzór, o któ rym mowa w ust. 1, zgodnie z następującą procedurą:

1) producent upoważnia jednostkę notyfikowaną do przeprowadzenia inspekcji stanowisk badawczych, miejsc składowania i kontroli środków ochrony in dywidualnej oraz udostępnia do wglądu niezbędną dokumentację, w szczególności: a) dokumentację systemu zapewnienia jakości pro dukcji WE, b) dokumentację techniczną, c) księgi jakości,

2) jednostka notyfikowana przeprowadza u producen ta okresowe audyty w celu stwierdzenia, czy pro ducent zachowuje i stosuje zatwierdzony system jakości oraz dostarcza kopie raportów z tych audy tów.

3. Producent udostępnia raport z audytów, o któ rych mowa w ust. 2 pkt 2, na uzasadniony wniosek za interesowanych podmiotów. Dziennik Ustaw Nr 4 — 179 — Poz. 37 § 4

2.

1. Producent umieszcza oznakowanie CE na środkach ochrony indywidualnej, które spełniają za sadnicze wymagania określone w rozporządzeniu oraz zostały poddane procedurom oceny zgodności.

2. Oznakowanie CE powinno być umieszczone na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres używania tego środka. Jeżeli jest to ko nieczne ze względu na właściwości środka ochrony in dywidualnej, dopuszcza się umieszczanie oznakowa nia CE na opakowaniu tych środków.

3. Oznakowanie CE nie powinno być umieszczane na środkach ochrony indywidualnej w sposób wpro wadzający w błąd. Inne oznakowania mogą być umieszczane na środkach ochrony indywidualnej lub na ich opakowaniu, o ile nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE.

4. Wzór oznakowania CE określa załącznik do roz porządzenia. Rozdział 4 Przepisy przejściowe i końcowe § 4

3.

1. Przepisy rozporządzenia dotyczące oznako wania CE i posługiwania się tym oznakowaniem stosu je się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, chyba że wcześniej stosowna umowa międzynarodowa zezwoli na umieszczanie oznakowania CE na wyrobach produko wanych przez polskich przedsiębiorców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia możliwości umieszcza nia na wyrobach i posługiwania się oznakowaniem CE na podstawie prawa państw obcych. § 4

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 4 — 180 — Poz. 37 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. (poz. 37) WZÓR OZNAKOWANIA CE Oznakowanie CE składa się z liter o poniższych kształtach: Jeżeli oznakowanie CE jest zmniejszane lub powiększane, należy zachować proporcje podane na rysunku. Różne elementy oznakowania CE powinny z zasady mieć tę samą wysokość, która nie powinna być mniejsza niż 5 mm.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-01-18
Data wydania: 2002-01-09
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 4 poz. 37