Dz.U. 2002 nr 4 poz. 39

Dziennik Ustaw Nr 4 — 181 — Poz. 39 39 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eks port, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listo pada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technolo giami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpie czeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynaro dowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 154, poz. 178

9) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów cel nych, w których może być dokonywany eksport, im port lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 64, poz. 648), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. 1: a) w kolumnie 3 po wyrazach „Oddział Celny w Do rohusku” dodaje się wyrazy „Oddział Celny w Puławach”, b) w kolumnie 4 po kodzie „130600” dodaje się kod „130800”;

2) w lp. 6: a) w kolumnie 3 wyrazy „Oddział Celny Port Lotni czy Kraków-Balice” zastępuje się wyrazami „Od dział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Ba lice”, b) w kolumnie 4 kod „050200” zastępuje się kodem „050700”;

3) w lp. 11: a) w kolumnie 3 po wyrazach „Oddział Celny w Krośnie” dodaje się wyrazy „Oddział Celny w Korczowej”, b) w kolumnie 4 po kodzie „101000” dodaje się kod „101200”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: M. Belka Dziennik Ustaw Nr 4 — 182 — Poz. 39

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-01-18
Data wydania: 2001-12-31
Data wejścia w życie: 2002-02-02
Data obowiązywania: 2002-02-02
Data uchylenia: 2002-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 4 poz. 39