Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365

Dziennik Ustaw Nr 41 — 2972 — Poz. 365 365 USTAWA z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. Art.

1. Ustawa reguluje zasady, zakres i tryb prze kształceń w administracji celnej oraz określa zasady przeniesienia zadań i kompetencji znoszonych orga nów administracji państwowej w sprawach celnych. Art.

2. Znosi się:

1) centralny organ administracji państwowej w spra wach celnych — Prezesa Głównego Urzędu Ceł,

2) organ administracji państwowej w sprawach cel nych — dyrektora urzędu celnego. Art.

3. Tworzy się organy administracji rządowej w sprawach celnych:

1) dyrektora izby celnej,

2) naczelnika urzędu celnego. Art.

4.

1. Do zakresu działania dyrektorów izb cel nych przechodzą dotychczasowe zadania i kompeten cje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywi dualnych postępowań w sprawach celnych, z zastrze żeniem ust. 2 i 3.

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych po stępowań dotyczących:

1) pozwoleń na karnet TIR,

2) decyzji w sprawach ochrony praw własności inte lektualnej — przechodzą do zakresu działania dyrektora lub dy rektorów izb celnych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych po stępowań dotyczących:

1) wiążącej informacji taryfowej,

2) wiążącej informacji o pochodzeniu towarów — przechodzą do zakresu działania ministra właści wego do spraw finansów publicznych.

4. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł, inne niż określone w ust. 1 i 2, przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art.

5.

1. Do zakresu działania naczelników urzędów celnych przechodzą dotychczasowe zadania i kompe tencje dyrektorów urzędów celnych w zakresie indywi dualnych postępowań w sprawach celnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2973 — Poz. 365

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje dyrektora urzędu celnego, inne niż określone w ust. 1, przecho dzą do zakresu działania dyrektora izby celnej. Art.

6.

1. Dotychczasowe urzędy celne utworzone na podstawie art. 284 § 3 Kodeksu celnego stają się z mocy prawa izbami celnymi, urzędami obsługujący mi organ administracji rządowej w sprawach celnych — dyrektora izby celnej.

2. Tworzy się urzędy celne jako urzędy, o których mowa w art. 284 § 2 Kodeksu celnego, obsługujące or gan administracji rządowej w sprawach celnych — na czelnika urzędu celnego. Art.

7.

1. Z dniem 1 maja 2002 r. przechodzi w stan likwidacji Główny Urząd Ceł. Likwidację urzędu prowa dzi się pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych powoła likwidatora Głównego Urzędu Ceł.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, w drodze rozporządzenia, określi:

1) tryb i warunki likwidacji Głównego Urzędu Ceł,

2) zakres zadań, uprawnień likwidatora oraz termin zakończenia likwidacji Głównego Urzędu Ceł — uwzględniając konieczność przekazania dokumen tacji właściwym organom oraz inne działania zapew niające sprawne przeprowadzenie likwidacji. Art.

8. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. — Kodeks morski (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 i Nr 120, poz. 126

8) w art. 342:

1) w § 1 wyrazy „podać do Głównego Urzędu Ceł” za stępuje się wyrazami „przekazać ministrowi wła ściwemu do spraw finansów publicznych”;

2) w § 2 wyrazy „Główny Urząd Ceł” zastępuje się wy razami „Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych”. Art.

9. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postę powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 136

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w § 5 wyrazy „Dyrektor urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „Dyrektor izby celnej”;

2) w art. 155a w § 2 w pkt 2 wyrazy „dyrektor urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „dyrektor izby celnej”. Art.

10. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „urzędów cel nych” dodaje się wyrazy „i izb celnych”;

2) w art. 40b w ust. 1 wyrazy „dyrektora urzędu celne go” zastępuje się wyrazami „naczelnika urzędu cel nego”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działal ności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) w art. 9 w ust. 2 w pkt 7 wyrazy „Prezesa Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się wyrazami „dyrektora izby celnej”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kon troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 118

9) w art. 36 w ust. 7 wyrazy „Głównym Urzędem Ceł” zastępuje się wyrazami „or ganami celnymi”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku od towa rów i usług oraz podatku akcyzowego w wypad kach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu na leżności celnych na podstawie przepisów Kodek su celnego.” Art. 1

4. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko deks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 140

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w § 1 oraz w art. 51 w § 1 wyrazy „Prezes Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw finansów publicz nych”;

2) w art. 61 w § 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „uwzględniając jednostki orga nizacyjne ustanowione na podstawie art. 284 § 3.”;

3) w art. 253 w § 2 wyrazy „dyrektorem urzędu celne go” zastępuje się wyrazami „organem celnym”;

4) w art. 258 w § 3 po wyrazach „jest zobowiązana do złożenia” dodaje się wyrazy „dyrektorowi właści wej izby celnej”; Dziennik Ustaw Nr 41 — 2974 — Poz. 365

5) dodaje się art. 2621 i 2622 w brzmieniu: „Art. 262

1.

§1. Od decyzji wydanej w pierwszej in stancji przez dyrektora izby celnej nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnio skiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się od powiednio przepisy dotyczące od wołań, z uwzględnieniem § 2.

§2. Pracownik lub funkcjonariusz celny, który brał udział w wydaniu decyzji, której dotyczy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, podlega wyłą czeniu od udziału w ponownym roz patrzeniu sprawy i wydaniu decyzji.

§3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpo wiednio do postanowień. Art. 262

2.

§1. W sprawach wznowienia postępo wania zakończonego decyzją osta teczną dyrektora izby celnej, stwier dzenia nieważności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji właściwy jest ten organ.

§2. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych może z urzędu wszcząć postępowanie i stwierdzić nieważność decyzji ostatecznej wy danej przez dyrektora izby celnej.”;

6) art. 263 otrzymuje brzmienie: „Art. 26

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) właściwość miejscową organów cel nych, uwzględniając kierunki i nasile nie obrotu towarowego z zagranicą w ramach polskiego obszaru celnego,

2) dyrektora lub dyrektorów izb celnych wyznaczonych do prowadzenia postę powań dotyczących pozwoleń na kar net TIR oraz decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektual nej, uwzględniając potrzebę zapew nienia jednolitości rozstrzygania spraw w tych postępowaniach.”;

7) w art. 27713 w § 1 wyrazy „dyrektora urzędu celne go” zastępuje się wyrazami „organu celnego”;

8) tytuł X otrzymuje brzmienie „Organy właściwe w sprawach celnych”;

9) art. 278 i 279 otrzymują brzmienie: „Art. 27

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) sprawuje nadzór w sprawach celnych,

2) współdziała w kształtowaniu polityki celnej państwa,

3) realizuje budżet państwa w zakresie ustalonym dla organów celnych,

4) kształtuje politykę kadrową i szkole niową w organach celnych,

5) współpracuje z organami celnymi in nych państw oraz organizacjami mię dzynarodowymi,

6) prowadzi postępowania w sprawach celnych określonych w ustawie,

7) wykonuje inne zadania określone w ustawie oraz w przepisach odręb nych. Art. 27

9.

§1. Organami celnymi, stosownie do ich właściwości, są:

1) naczelnik urzędu celnego — jako organ pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

2) dyrektor izby celnej — jako organ odwoławczy od decyzji i postano wień naczelnika urzędu celnego.

§2. W rozumieniu niniejszego tytułu urzędem celnym jest urząd, o któ rym mowa w art. 284 § 2.

§3. Organem celnym wyższego stopnia dla naczelnika urzędu celnego jest dyrektor izby celnej.”;

10) dodaje się art. 2791 w brzmieniu: „Art. 2791

§1. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych może powołać Ra dę Celną jako organ opiniodawczo -doradczy w sprawach celnych.

§2. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych, powołując Radę Celną, określi, w drodze zarządze nia, zadania, tryb pracy oraz organi zację, w tym liczbę członków Rady.

§3. Członków Rady Celnej powołuje minister właściwy do spraw finan sów publicznych, po zasięgnięciu opinii organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze.

§4. Przewodniczącego Rady Celnej po wołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, wiceprze wodniczących zaś wybierają ze swojego grona członkowie Rady.”; 1

1) art. 280 otrzymuje brzmienie: „Art. 280.

§1. Do zadań dyrektora izby celnej nale ży:

1) realizacja polityki celnej państwa,

2) sprawowanie nadzoru nad na czelnikami urzędów celnych,

3) rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I in stancji do naczelników urzędów celnych,

4) rozstrzyganie w I instancji w spra wach celnych określonych w przepisach szczególnych,

5) realizacja polityki kadrowej i szko leniowej w podległych jednost kach organizacyjnych Służby Cel nej, Dziennik Ustaw Nr 41 — 2975 — Poz. 365

6) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,

7) zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbo wych w zakresie ustalonym Ko deksem karnym skarbowym,

8) wykonywanie innych zadań okre ślonych w ustawie oraz w przepi sach odrębnych.

§2. Do zadań wyznaczonych przez mini stra właściwego do spraw finansów publicznych dyrektorów izb celnych należy ponadto prowadzenie indy widualnych postępowań dotyczą cych:

1) pozwoleń na karnet TIR,

2) decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.”; 1

2) skreśla się art. 281; 1

3) art. 282 otrzymuje brzmienie: „Art. 28

2.

§1. Dyrektora izby celnej i jego zastępcę powołuje i odwołuje minister wła ściwy do spraw finansów publicz nych.

§2. Naczelnika urzędu celnego powołu je i odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek dyrektora izby celnej.

§3. Zastępcę naczelnika urzędu celne go powołuje i odwołuje dyrektor izby celnej na wniosek naczelnika urzędu celnego.”; 1

4) w art. 283: a) w zdaniu wstępnym wyrazy „dyrektora urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „naczelnika urzędu celnego”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zwalczanie i ściganie przestępstw skarbo wych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym,”; 1

5) art. 284 otrzymuje brzmienie: „Art. 28

4.

§1. Dyrektorzy izb celnych wykonują za dania przy pomocy podległych urzę dów oraz za pośrednictwem naczel ników urzędów celnych.

§2. Naczelnicy urzędów celnych wyko nują zadania przy pomocy podle głych urzędów.

§3. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych, w drodze rozpo rządzenia, tworzy i znosi izby i urzę dy, o których mowa w § 1 i 2, oraz określa ich siedziby, uwzględniając kierunki i nasilenie obrotu towaro wego z zagranicą w ramach polskie go obszaru celnego.

§4. Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych.

§5. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych tworzy Centralne Laboratorium Celne oraz ośrodki szkoleniowe, a także określa ich or ganizację i zakres działania.”; 1

6) art. 288 otrzymuje brzmienie: „Art. 28

8.

§1. Właściwym w sprawach wyznacze nia lub uznania miejsca przez organ celny jest dyrektor izby celnej.

§2. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wypadki, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w miejscu wyzna czonym lub uznanym przez organ celny, oraz warunki, jakie musi speł niać to miejsce, uwzględniając w szczególności konieczność sku tecznego sprawowania dozoru cel nego.”; 1

7) w art. 6 w § 6, w art. 12 w § 2, w art. 226 w § 5, w art. 257 oraz w art. 276 w § 3 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się użytymi w odpowiednich przy padkach wyrazami „minister właściwy do spraw fi nansów publicznych”; 1

8) w art. 7 w § 2, w art. 105 w § 2, w art. 106 oraz w art. 110 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się uży tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „dy rektor izby celnej”; 1

9) w art. 79 w § 1, 2 i 3, w art. 80 w § 2, w art. 100 w § 1, w art. 170 oraz w art. 197 w § 1 i 3a użyte w róż nych przypadkach wyrazy „organ celny” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyraza mi „dyrektor izby celnej”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspek cji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 135

3) w art. 25 w ust. 2 wyrazy „dyrektora urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „naczelnika urzędu celnego”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu dzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400) w art. 75d w ust. 2 skreśla się pkt 9. Art. 1

7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e) wyrazy „Prezesa Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się wyrazami „dyrektora izby celnej”. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2976 — Poz. 365 Art. 1

8. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) w art. 8:

1) w ust. 3 skreśla się wyrazy „Prezesem Głównego Urzędu Ceł oraz nad”;

2) w ust. 4 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „oraz dy rektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych.” Art. 1

9. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi nistracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 32

9) w załączniku do ustawy pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów cel nych,”. Art.

20. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) w art. 4 w pkt 2 lit. o) otrzymuje brzmienie: „o) minister właściwy do spraw finansów publicz nych oraz dyrektor izby celnej — w stosunku do funkcjonariuszy celnych,”. Art. 2

1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 36

3) w art. 35e:

1) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W urzędzie celnym i urzędzie skarbowym au dyt wewnętrzny przeprowadza audytor we wnętrzny zatrudniony odpowiednio w izbie celnej lub izbie skarbowej.” Art. 2

2. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 125

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) skreśla się ust. 6, b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: „

7. Urzędem w rozumieniu niniejszej ustawy jest urząd, o którym mowa w art. 284 § 1 Ko deksu celnego, wraz z podległymi mu urzę dami celnymi.

8. Kierownikiem urzędu w rozumieniu niniej szej ustawy jest dyrektor izby celnej.”, c) dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. Uprawnienia kierownika urzędu określone w niniejszej ustawie wobec funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie ob sługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych przysługują Szefowi Służby Celnej.”;

2) w art. 7 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Funkcjonariusze celni mogą pełnić służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwe go do spraw finansów publicznych.”;

3) w art. 8: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Szefowi Służby Celnej przysługuje z mocy ustawy stopień krajowego komisarza celne go, jego zastępcy zaś — stopień generalnego komisarza celnego.

3. Nadania stopni: podkomisarz celny, komi sarz celny i nadkomisarz celny dokonuje mi nister właściwy do spraw finansów publicz nych.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Dyrektorom izb celnych i ich zastępcom oraz naczelnikom urzędów celnych stopnie nada je minister właściwy do spraw finansów pu blicznych.”;

4) w art. 9: a) w ust. 1 wyrazy „pkt 2—14” zastępuje się wyra zami „pkt 2—13”, b) w ust. 2 skreśla się pkt 12;

5) w art. 10: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Powołanie osób na stanowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3—6, w jednost kach organizacyjnych Służby Celnej regulują przepisy Kodeksu celnego.”, b) w ust. 6 wyrazy „pkt 2 i 3” zastępuje się wyraza mi „pkt 3—6”;

6) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Stanowiska:

1) Szefa Służby Celnej,

2) zastępcy Szefa Służby Celnej,

3) dyrektora izby celnej,

4) zastępców dyrektora izby celnej,

5) naczelnika urzędu celnego,

6) zastępców naczelnika urzędu celnego — są wyższymi stanowiskami kierowniczymi w jednostkach organizacyjnych Służby Cel nej.”, b) dodaje się ust. 1a—1f w brzmieniu: „1a. W urzędzie obsługującym ministra właści wego do spraw finansów publicznych dzia Dziennik Ustaw Nr 41 — 2977 — Poz. 365 ła Szef Służby Celnej powoływany przez te go ministra na pięcioletnią kadencję. 1b. Szef Służby Celnej wykonuje czynności wy nikające z określonych w niniejszej ustawie uprawnień i obowiązków przysługujących ministrowi właściwemu do spraw finan sów publicznych wobec funkcjonariuszy celnych. 1c. Szef Służby Celnej może być odwołany przez ministra właściwego do spraw finan sów publicznych przed upływem kadencji z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji,

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem le karskim,

3) rażącego naruszenia prawa,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo. 1d. W razie śmierci Szefa Służby Celnej jego ka dencja wygasa. 1e. Zastępcę Szefa Służby Celnej mianuje, na wniosek Szefa Służby Celnej, minister wła ściwy do spraw finansów publicznych. 1f. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, po winny posiadać:

1) wyłącznie obywatelstwo polskie,

2) wyższe wykształcenie magisterskie,

3) co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie obejmującym zagadnienia po datkowe lub celne,

4) co najmniej czteroletnie zatrudnienie w organach administracji publicznej, w tym co najmniej trzyletnie doświadcze nie na stanowisku kierowniczym.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dobór kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest dokonywany w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza minister właściwy do spraw finansów pu blicznych. Do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza oso bę pełniącą obowiązki.”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W razie braku odpowiedniej liczby kandyda tów do przeprowadzenia konkursu zastępcę Szefa Służby Celnej oraz dyrektora izby cel nej powołuje minister właściwy do spraw fi nansów publicznych bez postępowania kon kursowego.”, e) w ust. 7 wyrazy „dyrektorzy określeni” zastępu je się wyrazem „określone”;

7) dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a.

1. Funkcjonariusz celny może ubiegać się o stanowisko dyrektora departa mentu i jego zastępcy w urzędzie ob sługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, obsa dzane w drodze konkursu przeprowa dzanego zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

2. Funkcjonariusza celnego, wyłonione go w drodze konkursu, przenosi na stanowisko, o którym mowa w ust. 1, Szef Służby Celnej na wniosek Szefa Służby Cywilnej.

3. Uposażenie funkcjonariusza celnego, o którym mowa w ust. 2, ustala się w wysokości określonej dla dyrektora izby celnej w przepisach wydanych na podstawie art. 51.”;

8) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Odwołanie osób ze stanowisk, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3—6, w jednostkach organi zacyjnych Służby Celnej regulują przepisy Ko deksu celnego.”;

9) w art. 26 w pkt 7 po wyrazie „urzędu” skreśla się wyraz „celnego”;

10) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Funkcjonariusz celny może wykonywać dodat kowe zajęcia zarobkowe jedynie za zgodą kie rownika urzędu. W odniesieniu do dyrektora izby celnej lub jego zastępcy zgody udziela mi nister właściwy do spraw finansów publicz nych.”; 1

1) w art. 38: a) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5” zastępu je się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 1a i 5”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Ocena okresowa dyrektora izby i jego za stępców oraz naczelnika urzędu dokonywa na jest nie częściej niż raz na trzy lata.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Oceny okresowej dyrektora izby celnej i jego zastępców dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.”, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W wypadku zastrzeżeń do oceny okresowej funkcjonariusz celny może, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, złożyć do kierowni ka urzędu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.”, e) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W wypadku wydania opinii służbowej przez dy rektora izby celnej ust. 7 stosuje się odpowied nio.”; 1

2) w art. 62 skreśla się ust. 2; 1

3) art. 64 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

4.

1. Orzekanie kar dyscyplinarnych należy odpowiednio do naczelnika urzędu cel nego, dyrektora izby celnej lub ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych w odniesieniu do podległych im funkcjonariuszy celnych.

2. W stosunku do naczelnika urzędu cel nego i jego zastępcy kary dyscyplinar ne orzeka dyrektor izby celnej. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2978 — Poz. 365

3. W stosunku do dyrektora izby celnej i jego zastępcy oraz funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych kary dys cyplinarne orzeka ten minister lub oso ba przez niego upoważniona.

4. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne do tyczy funkcjonariusza celnego pełnią cego służbę w:

1) urzędzie celnym — naczelnik urzędu celnego może upoważnić do orzeka nia kary dyscyplinarnej zastępcę na czelnika urzędu,

2) izbie celnej — dyrektor izby celnej może upoważnić do orzekania kary dyscyplinarnej zastępcę dyrektora izby celnej.

5. Orzekanie kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 4—7, należy wyłącznie do właściwości odpowiednio naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej lub ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych.”; 1

4) art. 65 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

5. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna osoba uprawniona do orzekania kar dys cyplinarnych.”; 1

5) art. 72 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

2.

1. Od orzeczenia dyscyplinarnego wyda nego przez naczelnika urzędu celnego ukarany może odwołać się do dyrekto ra izby celnej w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

2. W wypadku wydania orzeczenia dyscy plinarnego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dy rektora izby celnej, ukaranemu przysłu guje, w terminie 14 dni od daty dorę czenia orzeczenia, prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie spra wy.”; 1

6) art. 74 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

4. Od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w postępowaniu odwoławczym lub po stępowaniu z wniosku o ponowne rozpa trzenie sprawy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach określo nych w odrębnych przepisach.”; 1

7) w art. 78 wyrazy „kierownika urzędu” zastępuje się wyrazami „organ prowadzący postępowanie”; 1

8) w art. 81: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W wypadku wydania decyzji o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza celnego, przenie sieniu albo zleceniu mu wykonywania in nych obowiązków służbowych, przeniesie niu na niższe stanowisko bądź zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych, funk cjonariusz celny może, w terminie 14 dni, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Od decyzji rozstrzygającej wniosek o ponow ne rozpatrzenie sprawy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”; 1

9) w art. 12 w ust. 3 i 4, w art. 14 w ust. 1, w art. 17 w ust. 3, 4 i 8, w art. 18 w ust. 6 oraz w art. 41 w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Pre zes Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

20) w art. 66, w art. 67 w ust. 1 i 3—5, w art. 68 w ust. 1 i w art. 70 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „kierownik urzędu” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „odpo wiednio naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej lub minister właściwy do spraw finansów publicznych”. Art. 2

3. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. — Ko deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 114

9) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 53 w § 39 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) izba celna — w sprawach należących do właści wości urzędu celnego, a jeżeli dochodzenie prowadzi funkcjonariusz Inspekcji Celnej — Ge neralny Inspektor Celny,”;

2) w art. 179 dodaje się § 6 w brzmieniu: „

§6. Kompetencje urzędu celnego określone w § 1, 3 i 4 może wykonywać także izba cel na.” Art. 2

4. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o prze ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 32, poz. 29

9) w art. 33 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „Pre zesa Głównego Urzędu Ceł lub osób przez niego upo ważnionych” zastępuje się wyrazami „dyrektorów izb celnych”. Art. 2

5. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o ob rocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa pań stwa, a także dla utrzymania międzynarodowego poko ju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 154, poz. 178

9) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 11 wyrazy „Prezesa Głównego Urzę du Ceł” zastępuje się wyrazami „ministra właści wego do spraw finansów publicznych”;

2) w art. 19 w ust. 1 wyrazy „dyrektora granicznego urzędu celnego” zastępuje się wyrazami „naczelni ka granicznego urzędu celnego”;

3) w art. 24: Dziennik Ustaw Nr 41 — 2979 — Poz. 365 a) w ust. 1 wyrazy „dyrektora urzędu celnego” za stępuje się wyrazami „naczelnika urzędu celne go”, b) w ust. 4 wyrazy „po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się wyrazami „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych”;

4) w art. 29 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , Prezes Głów nego Urzędu Ceł”. Art. 2

6. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od padach (Dz. U. Nr 62, poz. 62

8) w art. 65 w ust. 6 i 16 oraz w art. 66 w ust. 1, 9 i 16 wyrazy „Prezesowi Głów nego Urzędu Ceł” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych”. Art. 2

7. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o orga nizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 i z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) w art. 54 w ust. 1 wy razy „Prezesa Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się wy razami „ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych”. Art. 2

8. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny to warów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 135

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz Prezeso wi Głównego Urzędu Ceł”;

2) w art. 55 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , a także Pre zesowi Głównego Urzędu Ceł”. Art. 2

9. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. — Ko deks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 154

5) w art. 280:

1) w § 2 wyrazy „podać do Głównego Urzędu Ceł” za stępuje się wyrazami „przekazać ministrowi wła ściwemu do spraw finansów publicznych”;

2) w § 3 wyrazy „Główny Urząd Ceł” zastępuje się wy razami „Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych”. Art. 30.

1. Postępowania w indywidualnych spra wach wszczętych i niezakończonych przez organy cel ne przed dniem wejścia w życie ustawy przejmują or gany właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w po stępowaniu czynności pozostają w mocy. Do spraw przejętych stosuje się art. 130 i 131 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452).

2. Obowiązki i uprawnienia Prezesa Głównego Urzędu Ceł jako strony w sprawach, w których w dniu wejścia w życie ustawy przysługuje lub została wnie siona skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przejmuje właściwy dyrektor izby celnej.

3. Do postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe wszczętych i nieza kończonych przez organy celne przed dniem wejścia w życie ustawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Przyjęte i nierozpatrzone sprawy skarg i wnio sków podlegające rozpatrzeniu przez Prezesa Główne go Urzędu Ceł w trybie działu VIII Kodeksu postępowa nia administracyjnego przejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

5. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy celnych i pracowników zatrudnionych w administracji celnej przepis ust. 1 stosuje się odpo wiednio.

6. Sprawy wszczęte i niezakończone przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, inne niż określone w ust. 1—5, przejmuje minister właściwy do spraw finansów pu blicznych. Art. 3

1.

1. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Ceł przechodzą nieodpłat nie w trwały zarząd urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego mienia pozostającego w zarządzie i używaniu Główne go Urzędu Ceł.

3. Prawa i obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Ceł wynikające z umów i porozumień, w tym międzynaro dowych, przejmuje minister właściwy do spraw finan sów publicznych.

4. Należności i zobowiązania Głównego Urzędu Ceł stają się należnościami i zobowiązaniami ministra wła ściwego do spraw finansów publicznych.

5. Zakłady budżetowe Głównego Urzędu Ceł stają się zakładami budżetowymi urzędu obsługującego mi nistra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Przepis ust. 1—4 stosuje się odpowiednio do znoszonych dyrektorów urzędów celnych i tworzonych dyrektorów izb celnych. Art. 3

2.

1. Funkcjonariusze celni pełniący służbę w Głównym Urzędzie Ceł oraz pracownicy zatrudnieni w tym urzędzie, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, mogą otrzymać propozycje pełnienia służby lub pracy w innych jednostkach orga nizacyjnych Służby Celnej lub w jednostkach organiza cyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, osobom, o których mowa w ust. 1, podejmującym służbę lub pracę nie przysłu guje odprawa pieniężna oraz inne świadczenia wypła cane w związku z likwidacją lub reorganizacją urzędu.

3. Funkcjonariuszom celnym w służbie stałej, któ rzy przyjęli propozycję pełnienia służby, przysługuje przez okres 3 miesięcy uposażenie w wysokości nie niż szej od dotychczasowego.

4. Z dniem przyjęcia przez funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w Głównym Urzędzie Ceł propozycji pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa Dziennik Ustaw Nr 41 — 2980 — Poz. 365 w ust. 1, dotychczasowy stosunek służbowy funkcjona riusza celnego przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, odpowiednio do rodzaju dotychcza sowego stosunku służbowego.

5. Funkcjonariusz celny, który na podstawie ust. 4 stał się pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na czas nieokreślony, nie ma obowiązku odbywania służby przygotowawczej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800).

6. Funkcjonariuszowi celnemu, który na podstawie ust. 4 stał się pracownikiem służby cywilnej, okres służ by w Służbie Celnej wlicza się do stażu pracy w służbie cywilnej.

7. Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać propozycje pełnienia służby. Z dniem przyjęcia przez członka korpusu służby cywil nej propozycji pełnienia służby dotychczasowy stosu nek pracy członka korpusu służby cywilnej przekształ ca się w stosunek służbowy na podstawie aktu miano wania do służby przygotowawczej lub stałej odpo wiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku pracy.

8. Członek korpusu służby cywilnej, który na pod stawie ust. 7 stał się funkcjonariuszem celnym w służ bie stałej, nie ma obowiązku odbywania służby przygo towawczej określonej w ustawie, o której mowa w art. 22.

9. Członkowi korpusu służby cywilnej, który na podstawie ust. 7 stał się funkcjonariuszem celnym, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych administracji celnej wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej.

10. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funk cjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie ob sługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych określają przepisy Kodeksu celnego oraz ustawy, o której mowa w art. 22. 1

1. Z dniem przyjęcia przez pracownika zatrudnio nego w Głównym Urzędzie Ceł propozycji pracy w jed nostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, staje się on pracownikiem tej jednostki. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia propozycji pracy pracownik otrzymuje na piśmie potwierdzenie nowych warunków zatrudnie nia. 1

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, przedkła da likwidator Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw finan sów publicznych lub właściwym dyrektorem izby cel nej. 1

3. Stosunek służbowy lub stosunek pracy osób, o których mowa w ust. 1, które nie otrzymały propozy cji pełnienia służby lub pracy albo odmówiły przyjęcia złożonej propozycji, wygasa:

1) w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wobec funkcjonariuszy celnych w służbie stałej oraz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,

2) w terminie, o którym mowa w ust. 1, wobec osób innych niż określone w pkt 1. Osobom tym przysługują świadczenia wypłacane w związku z likwidacją urzędu. 1

4. Wobec osób, o których mowa w ust. 1, w okre sie postępowania likwidacyjnego prawa i obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Ceł przejmuje likwidator Głównego Urzędu Ceł. 1

5. W okresie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw finansów publicz nych może obsadzić stanowiska objęte postępowa niem konkursowym, o którym mowa w art. 17 ust. 2 oraz art. 18a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 22, bez jego przeprowadzania. Art. 3

3.

1. Pracownicy i funkcjonariusze celni, peł niący służbę w dotychczasowych urzędach utworzo nych na podstawie art. 284 § 3 Kodeksu celnego, stają się odpowiednio pracownikami lub funkcjonariuszami izb celnych, z tym że w terminie miesiąca od dnia wej ścia w życie ustawy dyrektor izby celnej określi miejsce pełnienia służby lub pracy w izbie celnej lub urzędzie celnym. W zakresie dotyczącym stosunku służbowego lub pracy stosuje się dotychczasowe warunki, z wyłą czeniem sytuacji, gdy w tworzonej izbie celnej lub urzę dzie celnym nie ma wolnego stanowiska odpowiadają cego dotychczas zajmowanemu.

2. Dyrektor izby celnej może do czasu powołania naczelnika urzędu celnego, nie dłużej niż na okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyzna czyć osobę wykonującą obowiązki naczelnika urzędu celnego. Art. 3

4.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, dokona prze niesienia planowanych dochodów i wydatków budże towych między częściami, działami i rozdziałami bu dżetu państwa w zakresie dotyczącym Głównego Urzę du Ceł oraz określi limity zatrudnienia i kwoty wyna grodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 96 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 21. Art. 3

5. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeże li nie są z nią sprzeczne. Art. 3

6.

1. Pozwolenia i inne decyzje wydane przez znoszone organy na czas określony zachowują swoją ważność do upływu określonych w nich terminów waż ności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione, cofnięte lub utracą waż ność. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2981 — Poz. 365

2. Pozwolenia i inne decyzje wydane przez znoszo ne organy na czas nieokreślony zachowują swoją waż ność, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione, cofnięte lub utracą waż ność.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, zmia ny lub cofnięcia pozwoleń i innych decyzji dokonują or gany właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w ży cie ustawy. Art. 3

7. Dotychczasowe upoważnienia dyrektora urzędu celnego wydane funkcjonariuszom celnym w celu wykonywania przez nich obowiązków służbo wych stają się z mocy prawa upoważnieniami dyrekto ra izby celnej lub naczelnika urzędu celnego stosownie do ich właściwości. Art. 3

8. Pieczęcie, zamknięcia celne oraz stemple i inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli cel nej zachowują swoją ważność do czasu określenia no wych wzorów na podstawie art. 6 § 6 Kodeksu celne go. Art. 3

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r., i art. 29, który wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-04-19
Data wydania: 2002-03-20
Data wejścia w życie: 2002-05-01
Data obowiązywania: 2002-05-01
Uwagi: art. 2 wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365