Dz.U. 2002 nr 42 poz. 3681. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433), z uwzględnieniem zmian wprowadzo nych:

1) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

2) ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwatero waniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31),

3) ustawą z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. Nr 80, poz. 506),

4) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 678),

5) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

6) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98 (Dz. U. Nr 86, poz. 964),

7) ustawą z dnia 23 września 1999 r. o zasadach poby tu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063),

8) ustawą z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70),

9) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspiera nia rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

10) ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywa nia mieszkań będących własnością przedsię 368 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. biorstw państwowych, niektórych spółek handlo wych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będą cych własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24), 1

1) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługują cych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, usta wy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnie rzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze niu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk cjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Wię ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), 1

2) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu usta wy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpa dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 1

3) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), 1

4) ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), 1

5) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad ministracji rządowej i jednostek im podporządko wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 90—92 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433), które stanowią: „Art. 90. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opła cie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50) w art. 3 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. c) w brzmieniu: «c) umowy sprzedaży osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja Miesz kaniowa.» Art. 9

1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 2

5) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4h dodaje się pkt 4i w brzmieniu: «4i) dochody Wojskowej Agencji Miesz kaniowej uzyskane z gospodarki za sobami mieszkaniowymi i z innych źródeł — w części przeznaczonej na cele związane z budownictwem i go spodarką zasobami mieszkaniowymi oraz internatowo-hotelowymi,». Art. 9

2. W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka niowych (Dz. U. Nr 105, poz. 50

9) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: «

2. Przepisów ustawy nie stosuje się, z wy jątkiem rozdziału 6, do lokali mieszkal nych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych lub nad zorowanych przez Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości w zakre sie Służby Więziennej.»”;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajem nych stosunkach między władzą ustawo dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybucho wych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy pospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępo wania karnego, o drogach publicznych, Prawo cel ne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwa terowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta wy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo litej Polskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 506), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 42 — 2990 — Poz. 368 „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

5) art. 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 678), które stanowią: „Art.

2. Rada Nadzorcza Agencji, powołana przed dniem wejścia w życie ustawy, realizuje za dania do czasu upływu kadencji.” „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

7) art. 25 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063), który stanowi: „Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz in nych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 94 lit. a) i c) oraz pkt 96 lit. b), któ re wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r., a także art. 1 pkt 63, pkt 66 oraz pkt 72, które wcho dzą w życie z dniem 31 grudnia 2000 r.”;

9) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), który stanowi: „Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsię biorstw państwowych, niektórych spółek handlo wych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będą cych własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowa niach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Oby watelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wo jennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwo wej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za wodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stanowią: „Art. 1

5. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 11, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze niu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi: „Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”; 1

3) art.15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), który stanowi: „Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

4) art. 45, 48 ust. 1, art. 51 i 53 ustawy z dnia 21 grud nia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania mi nistrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), które stanowią: „Art. 4

5. Statuty nadane na podstawie upoważ nień zmienianych niniejszą ustawą zacho wują moc do czasu zastąpienia ich statu tami nadanymi na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą.” Art. 4

8. „

1. Kadencja rad nadzorczych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mie Dziennik Ustaw Nr 42 — 2991 — Poz. 368 nia Wojskowego upływa z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy.” „Art. 5

1. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zmienia nych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2002 r., zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.” „Art. 5

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”; 1

5) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga nów administracji rządowej i jednostek im podpo rządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), który stanowi: „Art. 8

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 19 pkt 3, art. 27, art. 33, art. 35, art. 40, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2 oraz pkt 13 w zakresie do tyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, art. 54 oraz art. 63 pkt 3 i pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.” Marszałek Sejmu: M. Borowski Dziennik Ustaw Nr 42 — 2992 — Poz. 368 USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, polega na:

1) stałym, tymczasowym lub przejściowym rozmiesz czeniu: a) żołnierzy i innych osób określonych w ustawie, b)

1) jednostek i instytucji wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

2) magazynowaniu lub przechowywaniu urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu woj skowego — w budynkach i lokalach oraz na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarzą dzie organów wojskowych lub powierzonych Wojsko wej Agencji Mieszkaniowej, uzyskanych czasowo na te cele od właściwych organów administracji rządo wej, jednostek samorządu terytorialnego2), osób prawnych lub fizycznych.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządze nia, określi: Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. (poz. 368) ————————

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. ————————

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związ ku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

1) normy rozmieszczenia jednostek i instytucji woj skowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego,

2) sposób zarządzania budynkami i gruntami przezna czonymi na zakwaterowanie Sił Zbrojnych,

3) właściwość organów wojskowych w sprawach związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych,

4) (skreślony).3) Art.

2.

1. Starostowie wykonujący zadania z zakre su administracji rządowej

4) lub inne organy upoważ nione na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w razie gdy organy wojskowe nie dysponują w określo nej miejscowości dostateczną ilością gruntów niezbęd nych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów o gospodarce gruntami i wy właszczaniu nieruchomości5).

3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz związane z nimi nieruchomości podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określo nym w przepisach o lasach. Przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną. Art.

3.

1. Nieruchomość lub jej część pozostająca w zarządzie organów wojskowych i uznana przez te or gany za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa podlega przejęciu przez starostę wykonujące go zadanie z zakresu administracji rządowej

4) lub inny organ upoważniony na podstawie odrębnych przepi sów, jeżeli wskazane zostaną przez jedną ze stron moż liwości niezwłocznego zagospodarowania nierucho mości lub jej części.

2. Przejęcie nieruchomości lub jej części, o której mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie, po wykonaniu na koszt jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej następujących czynności:

1) oczyszczeniu przekazywanej nieruchomości lub jej części z niewybuchów i niewypałów,

2) rekultywacji gruntów,

3) rozbiórce obiektów budowlanych, które ze wzglę dów technicznych nie nadają się do dalszego użyt kowania,

4) geodezyjnym rozgraniczeniu przekazywanej części nieruchomości,

5) uregulowaniu wszystkich wymaganych z jej tytułu należności na rzecz Skarbu Państwa, jednostek sa morządu terytorialnego2), osób prawnych i fizycz nych.

3. W razie niemożności zagospodarowania nieru chomości lub jej części w sposób określony w ust. 1, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

4) lub inny organ upoważniony na podstawie odrębnych przepisów przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do dnia 30 czerwca roku poprzedniego.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach nieru chomość lub jej część, o której mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do końca następnego roku kalenda rzowego. Szczegółowe warunki administrowania i tryb przekazywania nieruchomości lub jej części określa umowa zawarta między starostą wykonującym zada nie z zakresu administracji rządowej

4) lub innym orga nem upoważnionym na podstawie odrębnych przepi sów a organem wojskowym. W okresie tym organ woj skowy jest zwolniony z należnych opłat i podatków, je żeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 5.

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w umowie daty jej przejęcia przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

4) lub inny organ upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy oso bom prawnym lub fizycznym na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Za budynki, lokale lub grunty wy najęte albo wydzierżawione organy wojskowe pono szą opłaty za zarząd w wysokości 3% ich ceny. Przepi sów tych nie stosuje się do lasów, o których mowa w art. 2 ust. 3. Art.

4.

1. Dowódca jednostki wojskowej może wprowadzić zakaz wstępu na grunty zajęte na zakwa terowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w uzgodnieniu z starostą wykonującym zadanie z zakresu administra cji rządowej4). Zakaz wstępu nie dotyczy pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Pań stwowe” upoważnionych do nadzorowania i wykony wania czynności gospodarczo-leśnych, w zakresie i terminach uzgodnionych z dowódcą jednostki woj skowej.

2. Grunty objęte zakazem wstępu należy oznaczyć w sposób łatwo dostrzegalny. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2993 — Poz. 368 ————————

3) Dodany przez art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybucho wych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospoli tej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31), która we szła w życie z dniem 8 lutego 1997 r., a następnie skreślo ny przez art. 24 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasa dach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to te rytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063), która weszła w życie z dniem 21 grudnia 1999 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 99 pkt 1 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2.

5) Obecnie: przepisów o gospodarce nieruchomościami, sto sownie do art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

3. Grunty objęte zakazem wstępu są wojskowymi terenami zamkniętymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

4. (skreślony). 6) Art.

5. (skreślony).7) Art. 51.

8) Od decyzji wydawanych przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządo wej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje stronie odwoła nie do wojewody. Rozdział 2 Zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy Art.

6.

1. Na zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy przeznacza się wspólne kwatery stałe będące pomiesz czeniami mieszkalnymi w budynkach położonych na terenach zamkniętych.

2. Zakwaterowanie żołnierzy we wspólnych kwate rach stałych jest nieodpłatne. Art.

7.

1. Wspólne kwatery stałe są przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy:

1) pełniących zasadniczą służbę wojskową,

2) pełniących nadterminową zasadniczą służbę woj skową,

3) odbywających przeszkolenie wojskowe,

4) odbywających ćwiczenia wojskowe,

5) pełniących czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką,

6) zawodowych lub pełniących okresową służbę woj skową, będących słuchaczami szkół albo innych form szkolenia w wojsku.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządze nia, określi normy zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych. Rozdział 3 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i internatowo-hotelowymi Art.

8.

1. Tworzy się państwową jednostkę organi zacyjną pod nazwą „Wojskowa Agencja Mieszkanio wa”, zwaną dalej „Agencją”. 2.

9) Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Mi nister Obrony Narodowej.

3. Agencja jest państwową osobą prawną. 4.

10) Siedzibą Agencji jest miasto Warszawa. Art.

9. 1.1

1) Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu. 1a.1

2) Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzą dzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organi zację wewnętrzną.

2. Statut Agencji reguluje w szczególności tworze nie oddziałów rejonowych i terenowych oraz ich szcze gółową właściwość rzeczową i terytorialną, a także za sady udzielania pełnomocnictw w zakresie realizacji zadań własnych, jak również system kontroli we wnętrznej. Art.

10. Organami Agencji są:

1) Rada Nadzorcza,

2) Prezes,

3) dyrektorzy oddziałów rejonowych,

4) dyrektorzy oddziałów terenowych. Art. 1

1. 1.1

3) Organem nadzorczym Agencji jest Ra da Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, w skład której wchodzi przewodniczący i czterech członków, w tym przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki prze strzennej i mieszkaniowej. 2.1

3) Przewodniczącego Rady oraz jej członków po wołuje, na okres trzech lat, Minister Obrony Narodo wej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej, po porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Pań stwa, może odwołać Radę Nadzorczą Agencji, Prze wodniczącego Rady lub poszczególnych jej członków w czasie trwania kadencji.

3. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Agencji, a w szczególności: 1)1

4) opiniuje wnioski w sprawie powołania lub odwo łania Prezesa Agencji, Dziennik Ustaw Nr 42 — 2994 — Poz. 368 ————————

6) Przez art. 52 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r.

7) Przez art. 17 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

8) Dodany przez art. 99 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy pisie 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 1. ————————

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 68 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw nor mujących funkcjonowanie gospodarki i administracji pu blicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

2) Dodany przez art. 17 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 10.

2) ocenia wykorzystanie środków finansowych, o któ rych mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4,

3) ocenia roczne plany finansowe oraz sprawozdania z rocznej działalności Agencji,

4) przedstawia propozycje dotyczące zakresu i lokali zacji budownictwa mieszkaniowego na potrzeby żołnierzy zawodowych, w uzgodnieniu z właściwy mi organami wojskowymi, 5)1

5) wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji, 6)1

5) podejmuje uchwały w sprawie udzielenia Preze sowi Agencji absolutorium z wykonania obowiąz ków w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym. 4.1

6) Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu absolutorium, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, odwołuje Prezesa Agen cji. Art. 1

2. 1.1

7) Agencją kieruje Prezes powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skar bu Państwa.

2. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności:

1) reprezentowanie Agencji na zewnątrz,

2) realizowanie zadań Agencji, o których mowa w art. 16, 3)1

8) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustalanie rocznego planu finansowego Agencji, kierunków rozdysponowania środków finanso wych, a także występowanie z wnioskami do Mini stra Obrony Narodowej w sprawie wysokości do tacji budżetowej na realizację zadań określonych w art. 19 ust. 2 pkt 4, 4)1

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej, Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa sprawozdania z rocznej działalności Agencji. Art. 1

3.

1. Oddziałami rejonowymi i terenowymi kierują dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Prezesa Agencji w uzgodnieniu z właściwymi teryto rialnie dowódcami okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Oddziały rejonowe Agencji wykonują zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, związane w szczególności z obrotem i remontami nie ruchomości pozostających w zasobach Agencji oraz in westycjami polegającymi na budownictwie mieszka niowym.

3. Oddziały terenowe Agencji wykonują zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, związane w szczególności z utrzymaniem nieruchomo ści pozostających w zasobach Agencji, a także z zakwa terowaniem stałym i tymczasowym żołnierzy zawodo wych oraz wypłatą świadczeń pieniężnych wynikają cych z prawa do osobnej kwatery stałej.

4. W ramach wykonywania zadań z zakresu admi nistracji rządowej Prezes Agencji oraz dyrektorzy od działów rejonowych i terenowych wydają decyzje ad ministracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikają cym z przepisów o postępowaniu administracyjnym.

5. Organem wyższego stopnia w rozumieniu prze pisów o postępowaniu administracyjnym są w stosun ku do:

1) dyrektorów oddziałów rejonowych Agencji — Pre zes Agencji,

2) dyrektorów oddziałów terenowych Agencji — dy rektorzy oddziałów rejonowych Agencji. Art. 1

4. 1.1

9) Skarb Państwa powierza Agencji wy konywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do gruntów, budynków i lo kali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Pań stwa:

1) wykorzystywanych na zakwaterowanie stałe i tym czasowe żołnierzy zawodowych,

2) zajętych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i społecznej związane z nieruchomo ściami, o których mowa w pkt 1,

3) uznanych za zbędne na cele obronności i bezpie czeństwa państwa, jeżeli w miejscowym planie za gospodarowania przestrzennego są lub mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

2. Agencja gospodaruje nieruchomościami, o któ rych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodar ce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości5), z wyjąt kiem przepisów dotyczących wywłaszczania nierucho mości. Art. 1

5.

1. Agencja, obejmując we władanie skład niki mienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 14 ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2995 — Poz. 368 ———————— 1

5) Dodany przez art. 17 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

6) Dodany przez art. 17 pkt 5 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 678), która weszła w ży cie z dniem 26 września 1997 r.

2. Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Prezesa Agencji oraz oddziałów rejonowych i terenowych stanowi jej własność. Art. 1

6.

1. Zadaniami własnymi Agencji są w szcze gólności:

1) gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa w trybie określonym w art. 17,

2) obrót nieruchomościami, o których mowa w art. 14 ust. 1, w tym sprzedaż zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej i społecznej, 3)

20) dokonywanie remontów budynków mieszkal nych i internatowo-hotelowych oraz związanej z ni mi infrastruktury technicznej i społecznej.

2. Agencja wykonuje powierzone jej przez Ministra Obrony Narodowej zadania zlecone w zakresie gospo darki mieszkaniowej i internatowo-hotelowej oraz wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego i modernizacji zasobów mieszkaniowych, a w szczegól ności dotyczące:

1) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i interna towo-hotelowych, 2)2

1) planowania i realizowania inwestycji i moderni zacji budynków mieszkalnych i internatowo-hote lowych oraz związanej z nimi infrastruktury tech nicznej,

3) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pie niężnych, na które Agencja otrzymuje dotację bu dżetową,

4) przydziału osobnych kwater stałych, o których mo wa w art. 30, oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

5) innych zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarki mieszkaniowej, określo nych w przepisach o gospodarce gruntami i wy właszczaniu nieruchomości5), o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych2

2) oraz o własności lokali, a także niniejszej ustawy. Art. 1

7. Agencja gospodaruje mieniem poprzez:

1) sprzedaż osobnych kwater stałych i lokali mieszkal nych, na zasadach określonych w rozdziale 6, 2)2

3) zawieranie umów sprzedaży, dzierżawy, najmu lub użyczenia lokali użytkowych, elementów infra struktury technicznej i społecznej oraz innych nie ruchomości,

3) zlecanie, w trybie określonym w przepisach Kodek su cywilnego, organom wojskowym i innym oso bom prawnym lub fizycznym administrowania ca łością albo częścią mienia, a także realizacji innych czynności wynikających z zadań Agencji, na pod stawie umowy, za wynagrodzeniem, przez czas oznaczony,

4) nieodpłatne przekazywanie organom jednostki sa morządu terytorialnego

2) lub innym osobom praw nym budynków mieszkalnych, w których więk szość lokali jest zamieszkiwana przez osoby niebę dące żołnierzami zawodowymi, 5)2

4) bezprzetargową sprzedaż gruntów spółdzielni lub spółce budownictwa mieszkaniowego, których wyłącznymi członkami lub udziałowcami są osoby uprawnione do przydziału kwatery lub pracownicy wojska spełniający warunki do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego przeznaczonego na stałe zakwaterowanie ż ołnierzy zawodowych. Art. 1

8.

1. (skreślony).25) 2.2

6) Podstawą przekazywania nieruchomości oraz innych składników mienia są protokoły zdawczo-od biorcze.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać spis przejmowanych nieruchomości wraz z ich częścia mi składowymi i przynależnościami. Spisu dokonuje się według zasad prowadzenia rachunkowości.

4. Agencja jest obowiązana zawiadomić starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządo wej4), w terminie 14 dni, o sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowio nego na rzecz organów wojskowych.

6. Z dniem uprawomocnienia się decyzji o wyga śnięciu zarządu nieruchomościami Agencja przejmuje zobowiązania związane z przekazanym mieniem wraz ze środkami finansowymi przewidzianymi w planie fi nansowym do końca roku kalendarzowego na utrzy manie przekazanego mienia, kontynuację inwestycji i remontów, wypłatę świadczeń pieniężnych wynikają cych z ustawy, przypadające w dniu podpisania proto kołu zdawczo-odbiorczego. Art. 1

9.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospo darkę finansową. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2996 — Poz. 368 ————————

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 2

2) Obecnie: przepisach o ochronie praw lokatorów, mieszka niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi ny i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), która weszła w życie z dniem 10 lipca 2001 r. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 19. ———————— 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 2

5) Przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi sie 19. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 1a.2

7) Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwo ju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regio nalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

2. Przychodami Agencji są:

1) wpływy z opłat czynszowych za kwatery i lokale mieszkalne oraz za najem i dzierżawę lokali użytko wych, a także dzierżawę gruntów,

2) należności z tytułu sprzedaży kwater, lokali miesz kalnych i użytkowych,

3) przychody z działalności gospodarczej,

4) dotacje budżetowe, ustalane corocznie przez Mini stra Obrony Narodowej, na realizację zadań okre ślonych w art. 16 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 88 ust. 2,

5) inne przychody.

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

4. Nadwyżki środków finansowych w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny i przezna czone są na realizację zadań Agencji.

5. W celu pełnego pokrycia wydatków Agencja mo że zaciągać kredyty. 6.2

8) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun ki tworzenia funduszy Agencji i sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji oraz zasady i tryb uma rzania, odraczania lub rozkładania na raty należności przysługujących Agencji. Art.

20.

1. Prezes Agencji określi zasady wynagra dzania pracowników Agencji. 2.2

9) Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozpo rządzenia, wynagrodzenie Prezesa Agencji i członków Rady Nadzorczej, stosownie do wyznaczonych im za dań.

3. ˚ołnierzom zawodowym pełniącym czynną służ bę wojskową na stanowiskach służbowych w Agencji przysługuje uposażenie i świadczenia przewidziane w odrębnych przepisach. Rozdział 4 Zakwaterowanie stałe żołnierzy zawodowych Art. 2

1.

1. Na zakwaterowanie żołnierzy zawodo wych, pełniących czynną służbę wojskową jako służbę stałą, są przeznaczone osobne kwatery stałe, zwane dalej „kwaterami”.

2. Kwaterą jest samodzielny lokal mieszkalny w ro zumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i do datkach mieszkaniowych22).

3. Kwatera zasiedlona przez osobę inną niż określo na w art. 24 ust. 1 stanowi lokal mieszkalny w rozumie niu niniejszej ustawy. Art. 2

2.

1. Prawo do kwatery przysługuje żołnierzo wi zawodowemu od dnia powołania go do czynnej służby wojskowej pełnionej jako służba stała. Prawo to przysługuje również żołnierzowi zawodowemu prze niesionemu w stan nieczynny.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową w okresie prób nym oraz słuchaczy akademii wojskowych miano wanych w czasie odbywania studiów na pierwszy sto pień oficerski. ˚ołnierzom pełniącym służbę w okresie próbnym prawo do kwatery przysługuje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu, a absolwentom akademii wojskowych — z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe.

3. ˚ołnierzom zawodowym pełniącym czynną służ bę wojskową jako służbę stałą i innym osobom zajmu Dziennik Ustaw Nr 42 — 2997 — Poz. 368 ———————— 2

7) Dodany przez art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasa dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiąz ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodo waniach przysługujących w razie wypadków i chorób po zostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań stwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o In spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), który wszedł w ży cie z dniem 22 sierpnia 2001 r., i ze zmianą wprowadzoną przez art. 17 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiąz ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodo waniach przysługujących w razie wypadków i chorób po zostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań stwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o In spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), który wszedł w ży cie z dniem 22 sierpnia 2001 r. jącym kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej można przydzielić kwaterę funkcyjną na czas zajmowania określonego stanowiska służbowe go. Do kwater tych nie stosuje się norm powierzchni mieszkalnej. ˚ołnierz otrzymujący kwaterę funkcyjną może zachować prawo do dotychczas zajmowanej kwatery. Przepisy art. 36 stosuje się odpowiednio.

4. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporzą dzenia, określi wykaz stanowisk służbowych uprawnia jących do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struk turę tych kwater.

5. Kwaterę przydziela się w garnizonie, w którym żołnierz pełni służbę, lub za zgodą dowódcy jednostki wojskowej w miejscowości pobliskiej, jeżeli istnieje z niej dogodny dojazd publicznymi środkami transpor tu do miejsca pełnienia służby.

6. Za miejscowość pobliską uważa się miejsco wość, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miej sca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza się dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której żołnierz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe. Art. 23.30)

1. ˚ołnierz zawodowy zwolniony z czyn nej służby wojskowej, pełnionej jako służba stała, za chowuje, z zastrzeżeniem ust. 2, prawo do kwatery, je żeli nabył uprawnienia do:

1) emerytury wojskowej,

2) wojskowej renty inwalidzkiej.

2. ˚ołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, pełnionej jako służba stała, jeżeli nie nabył uprawnień do emerytury lub wojskowej renty inwalidzkiej, w przy padku wypowiedzenia stosunku służbowego przez właściwy organ wojskowy z powodu przeniesienia, przekształcenia lub likwidacji jednostki wojskowej, na skutek restrukturyzacji Sił Zbrojnych, zachowuje pra wo do zajmowanej kwatery stałej. W tym przypadku przepisu art. 58 ust. 5 nie stosuje się.

3. W razie śmierci:

1) żołnierza zawodowego pełniącego czynną służbę wojskową jako służbę stałą, spełniającego warun ki wymagane do uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej oraz żołnierza, o którym mowa w ust. 2,

2) emeryta lub rencisty, o którym mowa w ust. 1 — prawo do kwatery (lokalu mieszkalnego) nabywa ją, z zastrzeżeniem ust. 4, wspólnie zamieszkali w kwaterze z żołnierzem, emerytem, rencistą w dniu jego śmierci: małżonek, zstępni, wstępni, osoby przy sposabiające i przysposobione oraz osoba, która po zostawała we wspólnym pożyciu małżeńskim.

4. Prawo do kwatery (lokalu mieszkalnego), o któ rym mowa w ust. 1—3, dotyczy jednej wspólnej kwate ry. Warunek nie ma zastosowania do rozwiedzionych małżonków i ich zstępnych, wstępnych, osób przyspo sabiających albo przysposabianych, o ile zamieszkiwa li oni do dnia 1 stycznia 2001 r. w odrębnych kwaterach stałych lub lokalach mieszkalnych.

5. Zachowanie lub nabycie uprawnień do kwatery stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie:

1) zaświadczenia o posiadaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 3, wydanego przez wojskowy or gan emerytalny,

2) zaświadczenia dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił służbę do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,

3) zaświadczenia właściwego miejscowo organu ewi dencji ludności — w przypadku osób, o których mowa w ust. 4. Art. 2

4.

1. Prawo do kwatery realizuje się na wnio sek żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 3, jak również osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1 i 2, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, przez:

1) przydział kwatery albo

2) wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.

2. Do czasu realizacji prawa do kwatery żołnierz za wodowy otrzymuje:

1) świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego na zasadach określonych w dalszych przepisach albo

2) zakwaterowanie tymczasowe w budynkach lub kwaterach będących w zasobach Agencji.

3. Przydział kwatery może nastąpić wyłącznie w okresie pełnienia zawodowej służby wojskowej jako służby stałej, w tym pozostawania w stanie nieczyn nym.

4. Jeżeli do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała żołnierzowi nie przydzielono kwatery lub nie wypłacono ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z dniem zwolnienia ze służby wypłaca się mu ten ekwiwalent. Przepis art. 47 stosuje się odpowiednio. Art. 2

5.

1. ˚ołnierz zawodowy zwolniony z czynnej służby wojskowej pełnionej jako służba kontraktowa zachowuje uprawnienia do świadczenia, o którym mo wa w art. 49 ust. 1 pkt 2, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 23 ust. 1 pkt

2. Prawo to przysługuje przez czas posiadania uprawnień do wojskowej renty Dziennik Ustaw Nr 42 — 2998 — Poz. 368 ———————— 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 29. inwalidzkiej, jednak nie dłużej niż przez okres najmu lo kalu mieszkalnego zajmowanego w dniu zwolnienia ze służby kontraktowej.

2. W razie śmierci żołnierza zawodowego pełniące go czynną służbę wojskową jako służbę kontraktową, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojsko wą, prawo do świadczenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, nabywają członkowie rodziny uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej, jeżeli świadczenie to by ło wypłacane żołnierzowi przed śmiercią. Prawo to przysługuje przez czas posiadania uprawnień do woj skowej renty rodzinnej po żołnierzu, jednak nie dłużej niż przez okres najmu lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego. 3.3

1) Przepis art. 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 2

6.

1. Przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej kwatery przysługującej żołnierzowi zawodowemu uwzględnia się jego stopień wojskowy lub zajmowane stanowisko służbowe oraz stan rodzinny. Norma po wierzchni mieszkalnej przysługująca osobie uprawnio nej do kwatery, z jednego tytułu, wynosi 7—10 m2.

2. Członkami rodziny ż ołnierza, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej powierzchni miesz kalnej kwatery, są:

1) małżonek,

2) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wy chowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuń czego, jak również dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi”, do czasu zawarcia związku małżeńskie go, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat życia, chyba ż e przed tym dniem stały się inwalida mi I lub II grupy3

2) i nie zawarły związku małżeń skiego. Ograniczenia wieku dziecka lub stanu cy wilnego nie stosuje się przy przenoszeniu ż ołnierza zawodowego do innej miejscowości.

3. ˚ołnierzowi zawodowemu, który zawarł związek małżeński, przyznaje się powierzchnię mieszkalną we dług normy przysługującej przyszłemu dziecku, jeżeli on lub małżonek, niezależnie od ich wieku, nie posiada dzieci.

4. Przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej kwatery uwzględnia się uprawnienia do dodatkowej po wierzchni mieszkalnej przyznane na stałe ze względu na stan zdrowia emerytom i rencistom wojskowym do stopnia kapitana włącznie, jak również członkom rodzi ny żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów woj skowych.

5. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowej po wierzchni mieszkalnej przysługującej członkom rodzi ny, uprawnienie takie może być realizowane tylko w stosunku do jednej osoby.

6. Uprawnień do dodatkowej powierzchni miesz kalnej nie realizuje się, jeżeli liczba pokoi w zajmowa nej kwaterze odpowiada liczbie zamieszkujących w tej kwaterze osób uprawnionych i uwzględnionych przy ustalaniu jej powierzchni mieszkalnej, chyba że zajmo wana kwatera nie odpowiada minimalnej normie po wierzchni mieszkalnej. 7.3

3) Minister Obrony Narodowej w drodze rozpo rządzenia:

1) określi normy powierzchni mieszkalnej przysługu jącej osobie uprawnionej do kwatery i osobom uwzględnianym przy jej przydziale oraz wykaz cho rób uprawniających do przyznania dodatkowej po wierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia,

2) może podwyższyć górną granicę normy, o której mowa w ust. 1. Art. 2

7. Przyznanie emerytury wojskowej, wojsko wej renty inwalidzkiej lub wojskowej renty rodzinnej w trybie wyjątkowym, przewidzianym w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, nie powoduje powstania prawa do kwate ry ani świadczeń wynikających z tego prawa. Art. 2

8.

1. W razie orzeczenia rozwodu małżonków zajmujących kwaterę, mogą oni zamieszkiwać w tej kwaterze, z wyjątkiem kwater w budynkach, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1—3.

2. W wypadku zajmowania kwatery w budynku określonym w art. 55 ust. 2 pkt 1—3:

1) rozwiedzionym małżonkom przysługuje: a) ż ołnierzowi zawodowemu, emerytowi i renciście wojskowemu — kwatera, b) byłemu małżonkowi osoby określonej pod lit. a) — lokal zamienny w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach miesz kaniowych22) — zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez nich w dniu uprawomocnienia się wyroku orzeka jącego rozwód,

2) rozwiedzionym osobom, innym niż wymienione w art. 24 ust. 1, przysługuje jeden lokal zamienny.

3. Rozwiedzionemu żołnierzowi zawodowemu, emerytowi lub renciście wojskowemu oraz osobie określonej w art. 23 ust. 2, zajmującej, w dniu uprawo mocnienia się wyroku orzekającego rozwód, kwaterę znajdującą się w budynku innym niż wymieniony w art. 55 ust. 2 pkt 1—3, nie przydziela się nowej kwa tery, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2999 — Poz. 368 ———————— 3

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 29. 3

2) Obecnie: osobami o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub osobami o całkowitej niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu spo łecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r. ———————— 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19.

4. Jeżeli powierzchnia mieszkalna zajmowanej kwatery jest mniejsza od minimalnej powierzchni przy sługującej osobie uprawnionej w dniu uprawomocnie nia się wyroku orzekającego rozwód, dyrektor oddzia łu terenowego Agencji przydziela jedną kwaterę, jako lokal zamienny, odpowiadającą ich łącznym uprawnie niom — do dyspozycji rozwiedzionych małżonków al bo wypłaca osobie uprawnionej ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, w wysokości od powiadającej niedoborowi norm powierzchni miesz kalnej.

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, zaj mowana kwatera może być zamieniona przez strony we własnym zakresie. W takim wypadku dyrektor od działu terenowego Agencji przydziela kwaterę lub od daje w najem lokal mieszkalny wskazanej osobie.

6. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporzą dzenia, określi szczegółowe warunki i tryb rozkwatero wania osób rozwiedzionych. Art. 2

9.

1. W szczególnie uzasadnionych wypad kach dyrektor oddziału terenowego Agencji może wy nająć pracownikowi zatrudnionemu w jednostce orga nizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lo kal mieszkalny, przeznaczony na stałe zakwaterowanie żołnierzy zawodowych.

2. W sytuacji wyjątkowej lokal mieszkalny, przezna czony na stałe zakwaterowanie ż ołnierzy zawodowych, może być, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, wy najęty innej osobie niż określona w ust. 1.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych22), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Art. 30.

1. Decyzję o przydziale kwatery osobie uprawnionej wydaje dyrektor oddziału terenowego Agencji.

2. Z osobami innymi niż wymienione w ust. 1 dy rektor oddziału terenowego Agencji zawiera umowę najmu. Art. 3

1. Kwatera lub lokal mieszkalny nie mogą być oddane w podnajem lub użyczenie w całości lub części bez zgody dyrektora oddziału terenowego Agencji. Art. 3

2.

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji jest obowiązany przekazać kwaterę lub lokal mieszkal ny wyremontowane wraz z pomieszczeniami przyna leżnymi oraz sprawnie działającymi instalacjami i urzą dzeniami technicznymi należącymi do ich wyposaże nia.

2. Przekazanie kwatery lub lokalu mieszkalnego osobie uprawnionej lub najemcy następuje na podsta wie protokołu, w którym określa się stan techniczny kwatery lub lokalu mieszkalnego oraz stopień zużycia znajdujących się w nich urządzeń technicznych. Proto kół ten jest podstawą rozliczeń dokonywanych przy zwolnieniu kwatery lub lokalu mieszkalnego.

3. Osoba zajmująca kwaterę lub lokal mieszkalny ponosi pełne koszty zużycia zamontowanych w nich urządzeń technicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. Osoba zajmująca kwaterę lub lokal mieszkalny jest obowiązana używać ich zgodnie z przeznaczeniem i z należytą starannością oraz stosować się do regula minu porządku domowego.

5. Bez zgody dyrektora oddziału terenowego Agen cji nie wolno czynić zmian naruszających strukturę lub konstrukcję kwatery, lokalu mieszkalnego lub budynku.

6. Ulepszenie standardu technicznego kwatery lub lokalu mieszkalnego wymaga zgody dyrektora oddzia łu terenowego Agencji. Sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej między osobą uprawnioną lub najemcą a dyrektorem oddzia łu terenowego Agencji przed dokonaniem robót. Art. 3

3.

1. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpośrednio powstaniem znacznych szkód w budynku, osoba uprawniona lub najemca są obowiązani do bezzwłocznego udostępnie nia zajmowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego w ce lu usunięcia awarii.

2. Jeżeli osoba uprawniona lub najemca są nie obecni albo bezzasadnie odmawiają udostępnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego w celu usunięcia awa rii, przedstawiciele Agencji mają prawo wejść do kwa tery lub lokalu mieszkalnego w obecności wojskowego organu porządkowego.

3. W razie otwarcia kwatery lub lokalu mieszkalne go pod nieobecność pełnoletnich mieszkańców, Agen cja jest obowiązana sporządzić protokół z przeprowa dzonych czynności oraz zabezpieczyć mieszkanie i znajdujące się w nim mienie do czasu przybycia oso by uprawnionej lub najemcy. Art. 3

4.

1. Osoby zajmujące kwaterę lub lokal mieszkalny są obowiązane udostępnić je Agencji, w uzgodnionym terminie, w celu dokonania przeglądu technicznego albo napraw obciążających Agencję lub osobę uprawnioną, lub najemcę, jeżeli mimo uprzed niego wezwania nie dokonali oni napraw w wyznaczo nym terminie.

2. Po zakończeniu naprawy Agencja jest obowiąza na doprowadzić kwaterę lub lokal mieszkalny do stanu, w jakim znajdowały się one w chwili udostępnienia. Nie dotyczy to wypadków, w których dokonanie napra wy obciążało osoby uprawnione lub najemców.

3. Jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, a koniecz ność naprawy nie powstała z winy mieszkańców kwa tery lub lokalu mieszkalnego, powinni oni opróżnić kwaterę lub lokal mieszkalny i przenieść się na koszt Agencji do wskazanego im na oznaczony i podany do wiadomości czas trwania remontu, nie dłużej jednak niż rok, innego lokalu zamiennego.

4. W wypadkach, o których mowa w ust. 3, dyrek tor oddziału terenowego Agencji może zaproponować Dziennik Ustaw Nr 42 — 3000 — Poz. 368 i, za zgodą osoby uprawnionej lub najemcy, przydzie lić na stałe inną kwaterę lub lokal mieszkalny odpowia dające uprawnieniom tej osoby.

5. Właściciel lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku będącym w zasobach Agencji, jest obowią zany udostępnić lokal w celu wykonania napraw obcią żających Agencję lub usunięcia awarii. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w kwate rze lub lokalu mieszkalnym albo w urządzeniach służą cych do wspólnego użytku mieszkańców obciążają osobę uprawnioną lub najemcę, jeżeli uszkodzenia po wstały z ich winy. Odpowiedzialność osoby uprawnio nej i najemcy oraz pełnoletnich osób stale z nimi za mieszkujących jest solidarna. Art. 3

5.

1. Agencja jest obowiązana zapewnić sprawne działanie znajdujących się w budynku instala cji i urządzeń technicznych oraz pomieszczeń służą cych do wspólnego użytku mieszkańców.

2. Agencja wykonuje remont kwatery lub lokalu mieszkalnego tylko przy ich ponownym zasiedlaniu. Za wykonane roboty malarskie i konserwacyjne, na wnio sek osoby uprawnionej lub najemcy, dyrektor oddzia łu terenowego Agencji wypłaca ekwiwalent konserwa cyjny.

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów34), w drodze rozporządzenia, określi wysokość oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwa cyjnego. Art. 3

6. 1.3

5) Osoby, które zajmują kwatery lub loka le mieszkalne na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu w budynkach pozostających w zaso bach Agencji, jednostek samorządu terytorialnego2) lub Skarbu Państwa, uiszczają czynsz i opłaty za świad czenia uzyskiwane od wynajmującego w wysoko ściach, terminach i na zasadach obowiązujących dla lo kali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Pań stwa, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1.

2. Osoba uprawniona zajmująca kwaterę w budyn ku stanowiącym własność osoby fizycznej lub prawnej albo w budynku, w którym część lokali mieszkalnych została wykupiona, uiszcza czynsz i opłaty Agencji we dług zasad określonych w ust.

1. Agencja wnosi sto sowne należności na rzecz właściciela lub zarządcy te go budynku. Art. 3

7. 1.3

6) Czynsz i opłaty z tytułu zajmowania kwatery lub lokalu mieszkalnego, nieuiszczone w usta lonym terminie płatności, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu na podstawie tytułu wykonawczego w trybie przepisów o postępo waniu egzekucyjnym w administracji.

2. Za zapłatę czynszu i opłat z tytułu zajmowania kwatery lub lokalu mieszkalnego odpowiadają solidar nie pełnoletnie osoby stale w niej zamieszkujące. Art. 3

8.

1. Osobom, które nie uiszczają czynszu i opłat z tytułu zajmowania kwatery lub lokalu miesz kalnego przez łączny okres dłuższy niż trzy miesiące, dyrektor oddziału terenowego Agencji wskazuje inną kwaterę lub lokal mieszkalny.

2. W wypadku odmowy przyjęcia wskazanej kwate ry lub lokalu mieszkalnego i dalszego niewnoszenia czynszu i opłat przez kolejne trzy miesiące, dyrektor od działu terenowego Agencji zarządza przymusowe prze kwaterowanie tych osób wraz z wszystkimi wspólnie zamieszkującymi osobami do lokalu socjalnego w ro zumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i do datkach mieszkaniowych2

2) albo do kwatery zastęp czej, o której mowa w art. 50 ust. 3 i

4. Przepis art. 45 stosuje się odpowiednio. Art. 3

9.

1. Osobom uprawnionym, niezależnie od rodzaju zajmowanego lokalu mieszkalnego, przysługu je równoważnik mieszkaniowy.

2. Równoważnik nie przysługuje osobom, które skorzystały z ekwiwalentu pieniężnego (pomocy finan sowej), o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, albo na były zajmowaną kwaterę w trybie art. 58.

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów34), w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady ustalania wysokości i tryb przyznawania równoważnika mieszkaniowego. Art. 40.

1. Osobom uprawnionym nie przydziela się kwatery w wypadku:

1) wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2,

2) udzielenia pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe na podstawie dotychczasowych przepisów,

3) określonym w art. 24 ust. 4.

2. Jeżeli osobie uprawnionej lub jej małżonkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalne go albo są oni właścicielami domu mieszkalnego lub Dziennik Ustaw Nr 42 — 3001 — Poz. 368 ———————— 3

4) Obecnie: ministrem właściwym do spraw finansów pu blicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. ———————— 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. lokalu mieszkalnego nabytego bez pomocy finanso wej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, prawo do kwatery tej osoby realizuje się poprzez wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego określonego w art. 24 ust. 1 pkt 2. Art. 4

1.

1. ˚ołnierz zawodowy i osoby wspólnie z nim zamieszkujące są obowiązane przekazać do dys pozycji Agencji dotychczas zajmowaną kwaterę, jeżeli żołnierz:

1) otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezy gnację z kwatery,

2) otrzymał pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe, udzieloną na podstawie dotychcza sowych przepisów; przepis art. 47 ust. 8 stosuje się odpowiednio,

3) został przeniesiony do innej miejscowości i przy dzielono mu w tej lub pobliskiej miejscowości kwa terę lub kwaterę zastępczą,

4) został przeniesiony do innej jednostki wojskowej lub na inne stanowisko służbowe w tej samej miej scowości, a zajmowana dotychczas kwatera była przydzielona na czas zajmowania odpowiedniego stanowiska służbowego, w tym również w trybie art. 22 ust. 3, lub w wypadku pełnienia służby w określonej jednostce wojskowej i gdy przydzie lono mu inną kwaterę odpowiadającą jego upraw nieniom,

5) został zwolniony z zawodowej służby wojskowej, a kwaterę przydzielono mu na podstawie dotych czas obowiązujących przepisów tylko na czas peł nienia służby w tej miejscowości,

6) zajmuje kwaterę znajdującą się w budynku o cha rakterze użytkowym albo w budynku przeznaczo nym do rozbiórki lub przebudowy i przydzielono mu inną kwaterę, odpowiadającą jego uprawnie niom,

7) zajmuje kwaterę znajdującą się w budynku stano wiącym własność osoby prawnej lub fizycznej i przydzielono mu inną kwaterę, odpowiadającą je go uprawnieniom,

8) posiada on i jego małżonek oddzielne kwatery, z których jedna odpowiada co najmniej ich upraw nieniom; w takim wypadku przysługuje im prawo wyboru kwatery,

9) otrzymał kwaterę odpowiadającą jego uprawnie niom w wypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a),

10) 3

7) wypowiedział stosunek służbowy w okresie służ by obowiązkowej, chyba że zachował prawo do kwatery na podstawie art. 23 ust. 1, 11)3

8) nabył grunt w trybie określonym w art. 17 pkt 5.

2. Osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1 lub 2, jest obowiązana przekazać do dyspozycji Agencji dotych czas zajmowaną kwaterę, jeżeli: 1)3

9) występują odpowiednio okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5—9 lub 11,

2) zajmowana kwatera znajduje się w budynku, o któ rym mowa w art. 55 ust. 2, a osobie tej przydzielo no kwaterę odpowiadającą jej uprawnieniom.

3. Osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 2, zajmują ce lokale mieszkalne w zasobach Agencji, są obowiąza ne przekazać do jej dyspozycji te lokale w razie posia dania lub uzyskania przez nie albo ich małżonków in nego lokalu mieszkalnego.

4. (skreślony).40)

5. W stosunku do osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 lub 2, przepis ust. 440) stosuje się odpowiednio, niezależnie od miejscowości, w której posiadają lokal. Art. 4

2.

1. W wypadkach określonych w art. 38, 41, 43 i 44 dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzje o zwolnieniu kwatery lub wypowiada umowę najmu.

2. W wypadku gdy żołnierz buduje lub remontuje dom mieszkalny, decyzje, o których mowa w ust. 1, do tyczące wypadków określonych w art. 41 ust. 1 pkt 1 lub 2, mogą być wydane po upływie terminu określo nego w umowie, o której mowa w art. 47 ust. 1.

3. Koszty przekwaterowania w wypadkach określo nych w art. 41 ust. 1 pkt 6 i 7 ponosi Agencja. 4.4

1) Po uprawomocnieniu się decyzji lub upływie terminu wypowiedzenia, o których mowa w ust. 1, dy rektor oddziału terenowego Agencji zarządza przymu sowe przekwaterowanie. Art. 4

3.

1. Jeżeli osoba zwalniająca kwaterę lub lo kal mieszkalny pozostawi w nich osoby wspólnie za mieszkujące, dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa do dobrowolnego opuszczenia zajmowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego w wyznaczonym ter Dziennik Ustaw Nr 42 — 3002 — Poz. 368 ———————— 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 19. ———————— 3

8) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret drugie ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 40) Skreślony przez art. 17 pkt 8 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 4

1) Utracił moc z dniem 22 października 1999 r. w zakresie, w jakim upoważnia on dyrektora oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, po upływie terminu wypowiedzenia umowy najmu, do zarządzenia przymu sowego przekwaterowania byłego najemcy bez uprzed niego uzyskania w tej sprawie prawomocnego wyroku są dowego, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjne go z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98 (Dz. U. Nr 86, poz. 964). minie, a następnie zarządza przymusowe przekwatero wanie pozostawionych osób do nowego miejsca za mieszkania tej osoby, na jej koszt.

2. W wypadku przeniesienia żołnierza zawodowe go do innej miejscowości i przydzielenia mu tam kwa tery, jeżeli dotychczas zamieszkujące osoby nie prze noszą się wraz z nim i utraciły uprawnienie do po wierzchni mieszkalnej przydzielonej kwatery, dyrektor oddziału terenowego Agencji przydziela im lokal so cjalny. Art. 4

4. 1.4

2) ˚ołnierze zwolnieni z zawodowej służ by wojskowej pełnionej jako służba stała, którzy nie za chowują prawa do kwatery, członkowie rodzin zmar łych żołnierzy oraz emerytów i rencistów wojskowych, którzy nie nabywają prawa do kwatery, oraz inne oso by, których prawo do kwatery wygasło, mogą zamiesz kiwać w dotychczasowym lokalu na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem oddziału terenowego Agencji. Osoby te wnoszą opłaty odpowiadające kosz tom eksploatacji i remontów lokalu mieszkalnego w tym budynku. Jeżeli osoby te odmawiają zawarcia umowy, podlegają przymusowemu przekwaterowaniu do lokalu socjalnego na ich koszt.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zajmujące lokal mieszkalny w budynku określonym w art. 55 ust. 2 pkt 1—3, podlegają przymusowemu przekwaterowa niu do lokalu zamiennego. 3.4

3) Członkowie rodzin zmarłych ż ołnierzy zawodo wych oraz emerytów i rencistów wojskowych, którzy nie nabyli prawa do kwatery, wnoszą opłaty, o których mowa w ust. 1, po upływie jednego roku od daty śmierci osoby uprawnionej. Art. 4

5. 1.4

4) Przymusowego przekwaterowania z lokali pozostających w zasobach Agencji dokonuje organ egzekucyjny na wniosek dyrektora oddziału te renowego Agencji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2.4

5) Egzekucja wydatków związanych z przekwate rowaniem, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji. Art. 4

6.

1. W stosunku do najemców, którzy wykra czają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko po rządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, dyrektor oddziału terenowego Agencji może, za wypowiedzeniem, rozwiązać umowę najmu, zapewniając lokal socjalny, albo wystąpić do sądu o pozbawienie prawa zajmowania tego lokalu miesz kalnego.

2. W razie samowolnego zajęcia kwatery przedsta wiciel Agencji w asyście wojskowego organu porząd kowego lub policji dokonuje usunięcia osób, które za jęły kwaterę, na ich koszt bez obowiązku dostarczenia lokalu mieszkalnego. Art. 4

7.

1. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, wypłaca się na podstawie umowy zawartej między dyrektorem oddziału rejonowego Agencji a osobą uprawnioną.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego wynosi 3% wartości przysługującej kwatery za każdy rok podlega jący zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależnio na wysokość uposażenia według stopnia wojskowego. Wartość przysługującej kwatery stanowi iloczyn mak symalnej powierzchni mieszkalnej należnej osobie uprawnionej do kwatery w dniu przyznania ekwiwalen tu przez wskaźnik 1,66 i cenę 1 m2 powierzchni użytko wej kwatery. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może być niższa niż 65% i wyższa niż 80% wartości przysługującej kwatery.46) 3.4

7) Dla osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 3, przyjmuje się wysługę lat ustaloną na dzień zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub śmierci żołnierza zawodowego.

4. Cenę 1 m2 powierzchni użytkowej kwatery usta la się według średnich cen rynkowych zakupu lokalu mieszkalnego w danym garnizonie w dniu przyznania ekwiwalentu.

5. Ekwiwalent pieniężny wypłaca się według śred niej ceny rynkowej 1 m2 powierzchni użytkowej, w miejscowości pełnienia służby lub zamieszkania, chyba że osoba uprawniona, o której mowa w art. 23 ust. 1 i 2, udokumentuje zaspokojenie potrzeb mieszka niowych w innej miejscowości. W takim wypadku ekwiwalent wypłaca się według cen stosowanych w tej miejscowości.

6. Wypłacony ekwiwalent pieniężny podlega zabez pieczeniu do czasu, gdy ż ołnierz spełni warunki do uzy skania świadczeń emerytalnych. 7.4

8) ˚ołnierz zawodowy, który otrzymał ekwiwa lent pieniężny i został zwolniony z zawodowej służby wojskowej bez zachowania prawa do kwatery, jest obowiązany, z wyłączeniem przypadku, o którym mo wa w art. 23 ust. 2, zwrócić otrzymany ekwiwalent we dług stawek obowiązujących w dniu zwolnienia z za wodowej służby wojskowej, w wypadku zwolnienia: Dziennik Ustaw Nr 42 — 3003 — Poz. 368 ———————— 4

2) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 4

3) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 4

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu eg zekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2001 r. 4

5) Dodany przez art. 7 ustawy, o której mowa w przypisie 44. ———————— 4

6) Zdanie ostatnie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 4

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 29. 4

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 29.

1) w okresie służby obowiązkowej — w całości,

2) po tym okresie — za lata kalendarzowe brakujące do nabycia uprawnień emerytalnych.

8. Zwrot ekwiwalentu pieniężnego w innych wy padkach niż określone w ust. 7 nie daje osobie, która z niego skorzystała, prawa do przydziału kwatery, choćby nawet żołnierz został przeniesiony do innej miejscowości. 9.4

9) Ekwiwalent pieniężny nie przysługuje osobie uprawnionej, która:

1) zajmuje lokal mieszkalny w zasobach jednostki sa morządu terytorialnego

2) lub pracodawcy50), jeżeli lokalu tego nie przekaże do dyspozycji jednostki sa morządu terytorialnego

2) lub pracodawcy50),

2) zamieniła zajmowaną kwaterę z osobą nieupraw nioną,

3) skorzystała z uprawnień, o których mowa w art. 28 ust. 3 lub 4. 10.5

1) Minister Obrony Narodowej określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wypła ty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery. Art. 4

8.

1. ˚ołnierze zawodowi zamieszkujący, za zgodą dowódcy jednostki, w innej miejscowości i do jeżdżający do miejscowości, w której stale pełnią służ bę, otrzymują zwrot kosztów dojazdu najdogodniej szym publicznym środkiem transportu, jeżeli organy wojskowe nie wykupiły uprawnień do bezpłatnych przejazdów tym środkiem.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporzą dzenia, określi szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służ bę żołnierze zawodowi. Rozdział 5 Zakwaterowanie tymczasowe żołnierzy zawodowych Art. 4

9.

1. Âwiadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego przysłu guje:

1) żołnierzowi zawodowemu w służbie stałej: a) posiadającemu członków rodziny, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej mu powierzchni mieszkalnej kwatery, jeżeli Agencja nie może mu przydzielić odpowiedniej kwatery lub zapewnić tymczasowego zakwaterowania z rodziną, b) nieposiadającemu członków rodziny, jeżeli Agencja nie może mu przydzielić odpowiedniej kwatery lub zapewnić zakwaterowania w inter nacie;

2) żołnierzowi zawodowemu w służbie kontraktowej posiadającemu członków rodziny w rozumieniu art. 26 ust. 2.

2. Warunkiem przyznania świadczenia finansowe go jest:

1) zawarcie umowy najmu lokalu z właścicielem lub umowy podnajmu z najemcą,

2) zwolnienie przez żołnierza zawodowego dotych czas zajmowanej kwatery, jeżeli ją posiada.

3. Âwiadczenie finansowe nie przysługuje żołnie rzowi zawodowemu w służbie stałej, jeżeli otrzymał ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2.

4. Wysokość świadczenia finansowego określa się na podstawie średnich kosztów najmu w danym garni zonie lokalu mieszkalnego odpowiadającego upraw nieniom żołnierza. Koszty najmu pomniejsza się o na leżność, jaką uiszczałby żołnierz, gdyby ten lokal był kwaterą, nie więcej jednak niż wynika to z umowy.

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości świadczenia fi nansowego podejmuje, na wniosek ż ołnierza, dyrektor oddziału terenowego Agencji.

6. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo rządzenia, określi szczegółowe zasady ustalania wy sokości oraz tryb przyznawania świadczenia finanso wego. Art. 50.

1. Na zakwaterowanie tymczasowe prze znacza się:

1) internaty garnizonowe,

2) kwatery zastępcze,

3) inne pomieszczenia mieszkalne.

2. Internat garnizonowy jest to wyodrębniony bu dynek lub zespół pomieszczeń mieszkalnych stanowią cych organizacyjną całość, przeznaczony na zakwate rowanie tymczasowe.

3. Kwaterą zastępczą jest kwatera o powierzchni mieszkalnej mniejszej od minimalnej normy tej po wierzchni przysługującej żołnierzowi zawodowemu.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach kwa tery o niskim standardzie technicznym i użytkowym mogą być przydzielane jako kwatery zastępcze, rów nież w razie przekroczenia normy, o której mowa w ust. 3. Dziennik Ustaw Nr 42 — 3004 — Poz. 368 ———————— 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 19. 50) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 99 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 5

1) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 19. Art. 5

1.

1. Uprawnienie do zakwaterowania tymcza sowego w internacie garnizonowym, bez członków ro dziny, przysługuje:

1) żołnierzowi zawodowemu w służbie stałej, w tym pełniącemu ją w okresie próbnym,

2) żołnierzowi zawodowemu w służbie kontraktowej,

3) żołnierzowi odbywającemu okresową służbę woj skową,

4) pracownikowi wojska zamieszkałemu w miejsco wości dalszej niż pobliska.

2. Uprawnienie określone w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli żołnierz lub członek jego rodziny uwzględniany przy ustalaniu przysługującej powierzchni mieszkalnej kwatery zajmuje w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej kwaterę albo inny lokal mieszkalny.

3. Uprawnienie do zakwaterowania w internacie przysługuje przez czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia pra womocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu mieszkalnego.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji może, w miarę istniejących możliwości, zakwaterować w in ternacie garnizonowym dziecko osoby uprawnionej do kwatery lub pracownika wojska, pobierające naukę po za miejscem zamieszkania, niebędącym miejscowo ścią pobliską. Art. 5

2.

1. W wypadku niemożliwości zapewnienia żołnierzowi miejsca w internacie, dyrektor oddziału te renowego Agencji kwateruje uprawnionego żołnierza w kwaterze zastępczej lub w innym pomieszczeniu mieszkalnym.

2. Na wniosek ż ołnierza zawodowego w służbie sta łej, uprawnionego do zakwaterowania w internacie, dyrektor oddziału terenowego Agencji może tymcza sowo zakwaterować go, wraz z członkami rodziny uwzględnianymi przy ustalaniu przysługującej po wierzchni mieszkalnej kwatery, w kwaterze zastępczej.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji może, w miarę posiadanych możliwości, zakwaterować żoł nierza zawodowego w służbie kontraktowej, posiada jącego członków rodziny, w innym pomieszczeniu mieszkalnym wykorzystywanym na zakwaterowanie tymczasowe. Art. 5

3. 1.5

2) Zakwaterowanie tymczasowe jest od płatne. Z opłaty są zwolnieni żołnierze, którzy posiada ją członków rodziny w rozumieniu art. 26 ust. 2 i pełnią obowiązki służbowe w miejscowości dalszej niż pobli ska. Pozostali żołnierze wnoszą opłaty w wysokości 50% kosztów utrzymania powierzchni użytkowej zaj mowanej w danym internacie. 2.5

3) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie, a także przeznaczania kwater i innych pomieszczeń mieszkalnych na zakwaterowanie tymczasowe, z uwzględnieniem wysokości opłat obowiązujących za zakwaterowanie w danej miejscowości, wyposażenia lokali oraz czasu pobytu w lokalu. Art. 5

4.

1. Agencja, w miarę potrzeby, prowadzi ho tele garnizonowe przeznaczone na krótkotrwałe zakwa terowanie tymczasowe żołnierzy zawodowych i pra cowników wojska, związane z czasowym wykonywa niem obowiązków służbowych w danej miejscowości lub pobytem tych żołnierzy lub pracowników w danej miejscowości z innego powodu, jak również na zakwa terowanie czasowe innych osób.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządze nia, określi szczegółowe zasady i tryb tworzenia, pro wadzenia i likwidacji hoteli garnizonowych. Rozdział 6 Sprzedaż osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych Art. 5

5.

1. Sprzedaż kwater lub lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących w zasobach Agencji następuje na zasadach obowiązujących przy sprzedaży lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy.

2. Nie podlegają sprzedaży kwatery lub lokale mieszkalne:

1) znajdujące się w budynkach położonych na wojsko wych terenach zamkniętych,

2) przeznaczone, na podstawie decyzji dyrektora od działu rejonowego Agencji, na zakwaterowanie ca łości lub części kadry określonej jednostki wojsko wej,

3) funkcyjne,

4) w okresie trzech lat od daty oddania budynku do eksploatacji. Art. 5

6.

1. Prawo do nabycia zajmowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego przysługuje:

1) osobom uprawnionym, które zajmują kwaterę na podstawie decyzji o przydziale, 2)5

4) pracownikom wojska lub byłym pracownikom wojska, z wyjątkiem pracowników, którym przy Dziennik Ustaw Nr 42 — 3005 — Poz. 368 ———————— 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. ———————— 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 29. 5

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, nie których spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24), która weszła w życie z dniem 7 lutego 2001 r. dzielono lokal mieszkalny na czas pracy na określo nym stanowisku, 2a)5

5) osobom innym, niż wymienione w pkt 1 i 2, któ re zajmują lokal mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale lokalu lub umowy najmu na czas nie oznaczony, 3)5

6) w razie śmierci uprawnionych osób, o których mowa w pkt 2, ich zstępnym, wstępnym, pełnolet niemu rodzeństwu, osobom przysposabiającym albo przysposobionym oraz osobie, która pozosta wała we wspólnym pożyciu małżeńskim, o ile w chwili śmierci mieszkały stale z pracownikiem lub byłym pracownikiem.

2. Osoba, która z mocy przepisów prawa jest obo wiązana zwolnić zajmowaną kwaterę lub lokal miesz kalny, nie jest uprawniona do nabycia tej kwatery lub lokalu mieszkalnego. 3.5

7) Kwatery lub lokale mieszkalne mogą być zby wane pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasa dach określonych w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1. Art. 5

7.

1. Sprzedaży kwater lub lokali mieszkalnych dokonuje w drodze umowy dyrektor oddziału rejono wego Agencji, na wniosek osoby uprawnionej lub na jemcy, jeżeli kwatera lub lokal mieszkalny jest położo na w budynku wytypowanym do sprzedaży.

2. Dyrektor oddziału rejonowego Agencji ustala wykazy budynków, w których kwatery lub lokale miesz kalne są przeznaczone do sprzedaży. Art. 5

8. 1.5

8) Sprzedaż kwatery lub lokalu mieszkal nego następuje po cenie ustalonej na podstawie war tości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątko wego, z tym że przy ustalaniu ceny nie uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez osobę zajmującą kwaterę (lokal mieszkalny). 2.5

9) Cenę sprzedaży dla osoby uprawnionej po mniejsza się łącznie o:

1) 6% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której uzależniona jest wysokość uposaże nia według stopnia wojskowego,

2) 3% za każdy rok zajmowania kwatery (lokalu miesz kalnego) na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu — przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 95% tej ceny. 2a. (skreślony).60) 3.6

1) Kwota odpowiadająca wysokości pomniejsze nia, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 75% ceny sprzedaży, z tym ż e do czasu spełnienia przez żołnierza warunków uzyskania świadczeń emerytal nych kwota ta podlega zabezpieczeniu. 4.6

2) W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1—4, przyjmuje się wysługę lat ustaloną na dzień zwolnienia z zawodowej służby woj skowej lub na dzień śmierci żołnierza zawodowego, a za okres zajmowania kwatery (lokalu mieszkalnego) — okres faktycznego zamieszkania tych osób w tej kwaterze (lokalu mieszkalnym).

5. W wypadku zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej bez zachowania prawa do kwatery, który nabył zajmowaną kwaterę na warunkach określo nych w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepis art. 47 ust. 7.

6. Na wniosek nabywcy kwatery lub lokalu miesz kalnego należność z tytułu sprzedaży może być rozło żona na raty roczne w okresie do 5 lat, według zasad określonych w przepisach o gospodarowaniu nieru chomościami rolnymi Skarbu Państwa. 7.6

3) Jeżeli nabywca kwatery lub lokalu mieszkal nego dokona jednorazowej pełnej wpłaty należności z tytułu nabycia, uzyskuje bonifikatę w wysokości 5% ceny ustalonej na podstawie wartości rynkowej wy szacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, jed nak łączna wysokość pomniejszenia nie może prze kroczyć 95% ceny sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego. 7a. (skreślony).64) Dziennik Ustaw Nr 42 — 3006 — Poz. 368 ———————— 5

5) Dodany przez art. 9 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 54. 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 54, i ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 7 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi sie 29. 5

7) Dodany przez art. 11 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 29. 5

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 19, i ze zmianami wprowadzo nymi przez art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 70), która weszła w życie z dniem 15 lutego 2000 r., i przez art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 54. 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 54, i ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi sie 29. ———————— 60) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 19, a następnie skreślony przez art. 9 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 54. 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 54. 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 29. 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 19, i ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 8 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi sie 29. 6

4) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 19, a następnie skreślony przez art. 11 pkt 8 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 29. 8.6

5) Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo rządzenia, określi szczegółowe zasady i tryb sprzedaży osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem w szczególności opracowywania przez dyrektorów oddziałów rejonowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej planów sprzedaży kwater i lo kali mieszkalnych, sposobu rozliczenia zaliczki wpłaca nej przez osoby zainteresowane wykupem mieszkania, określenia przypadków, w których następuje odmowa zawarcia umowy kupna-sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego, spłaty należności w przypadku sprzeda ży nabytej kwatery lub lokalu mieszkalnego obciążo nych hipoteką i oddawania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz opłaty z tego tytułu. Art. 59.6

6) 1.6

7) W przypadku nabycia lokalu przez osoby, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, 2a oraz 3, cenę ustaloną na podstawie wartości rynko wej wyszacowanej przez rzeczoznawcę pomniejsza się o ulgi, jakie stosuje się przy sprzedaży najemcom mieszkań zakładowych na podstawie przepisów usta wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw pań stwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118). 2.6

8) Dla potrzeb stosowania ustawy, o której mo wa w ust. 1, za okres pracy, od którego uzależniona jest wysokość ulgi, przyjmuje się okres pracy pra cownika wojska lub byłego pracownika w jednost kach organizacyjnych Sił Zbrojnych, natomiast za okres najmu lokalu mieszkalnego, od którego uzależ niona jest wysokość przysługującej ulgi, okres jego faktycznego zamieszkania przez pracownika wojska lub byłego pracownika w zajmowanym lokalu miesz kalnym. 3.6

9) Na wniosek osoby, która jest małżonkiem, zstępnym, wstępnym, osobą przysposabiającą albo przysposobioną, oraz osoby, która pozostawała we wspólnym pożyciu małżeńskim z pracownikiem woj ska lub byłym pracownikiem, zalicza się według jego wyboru jako okres pracy lub najmu, od którego uzależ niona jest wysokość przysługującej ulgi przy zakupie zajmowanego lokalu mieszkalnego, okres pracy lub najmu pracownika lub byłego pracownika, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jest on korzystniejszy. Art. 60.

1. Do czasu przekazania nabywcom kwater lub lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wraz z gruntem i związaną z nim infrastrukturą techniczną stosuje się przepisy o własności lokali. 2.70) W wypadku utworzenia przez nabywców spół dzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, dyrektor oddzia łu rejonowego Agencji może przekazać, w drodze umo wy, nieodpłatnie na ich własność urządzenia wchodzą ce w skład infrastruktury technicznej związanej z bu dynkami.

3. Spółdzielni, o której mowa w ust. 2, przysługuje dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosz tów związanych z dostawą energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody, na zasadach określonych w przepisach dla spółdzielni mieszkanio wych. Art. 6

1. Osoby, które stały się właścicielami kwater lub lokali mieszkalnych, ponoszą koszty utrzymania na bytego lokalu mieszkalnego na zasadach określonych w przepisach o własności lokali. Rozdział 7 Zakwaterowanie przejściowe Art. 6

2.

1. Zakwaterowanie przejściowe następuje w razie konieczności czasowego rozmieszczenia jedno stek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska za trudnionych w tych jednostkach oraz osób towarzyszą cych Siłom Zbrojnym, a także magazynowania lub przechowywania urządzeń, uzbrojenia, środków mate riałowych i sprzętu wojskowego — poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowa nie stałe.

2. Zakwaterowanie przejściowe następuje w szcze gólności w razie:

1) ćwiczeń, przemarszów lub przewozów wojska,

2) podróży służbowych lub czasowego wykonywania obowiązków przez żołnierzy i pracowników wojska poza stałym miejscem służby lub pracy,

3) wprowadzenia stanu wyjątkowego lub wojennego, ogłoszenia mobilizacji albo w czasie wojny. Art. 6

3. Zajęciu na zakwaterowanie przejściowe podlegają nieruchomości Skarbu Państwa lub jednost ki samorządu terytorialnego2), a w szczególnych wy padkach nieruchomości będące własnością innych osób prawnych lub fizycznych. Art. 6

4.

1. Nie podlegają zajęciu na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości:

1) Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicz nej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Wię ziennej, Dziennik Ustaw Nr 42 — 3007 — Poz. 368 ———————— 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 8 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 29. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 54. 6

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 9 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 29. 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 29. 6

9) Dodany przez art. 11 pkt 9 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 29. ———————— 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19.

2) państwowych jednostek organizacyjnych wykonu jących zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

3) objęte ochroną ogólną w rozumieniu Konwencji haskiej z dnia 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kul turalnych w razie konfliktu zbrojnego; zajęcie tych nieruchomości może nastąpić jedynie za zgodą właściwego organu służby konserwatorskiej,

4) oznakowane i objęte ochroną w rozumieniu Proto kołu dodatkowego do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar między narodowych konfliktów zbrojnych — przeznaczone do ochrony ludności cywilnej,

5) szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojo wych,

6) przeznaczone do wykonywania kultu religijnego,

7) w których mają siedzibę domy pomocy społecznej,

8) użytkowane przez: a) obce misje dyplomatyczne i specjalne oraz urzę dy konsularne, b) członków personelu dyplomatycznego obcych misji dyplomatycznych i specjalnych oraz perso nelu konsularnego, c) członków personelu administracyjnego i tech nicznego oraz członków personelu służby ob cych misji dyplomatycznych i specjalnych oraz urzędów konsularnych, jeżeli nie są obywatela mi polskimi i nie posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej stałego miejsca zamieszkania — pod warunkiem wzajemności, d) inne osoby lub instytucje międzynarodowe ko rzystające z immunitetów lub przywilejów dy plomatycznych albo konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych, a także po wszechnie uznanych zwyczajów międzynarodo wych.

2. Zakłady opieki zdrowotnej i weterynaryjne mogą być zajęte wyłącznie na potrzeby wojskowej służby zdrowia lub wojskowej służby weterynaryjnej.

3. Nie podlegają zajęciu grunty podlegające szcze gólnym formom ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, z wyjątkiem wypad ków, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy. Art. 6

5. Nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe podlegają zwolnieniu nie później niż w cią gu 6 miesięcy od dnia ich zajęcia. Ograniczenia tego nie stosuje się w razie wprowadzenia stanu wojenne go, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Art. 6

6. Zajęcie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe następuje na podstawie:

1) decyzji administracyjnej wydanej przez: a)7

1) starostę wykonującego zadanie z zakresu ad ministracji rządowej — w stosunku do nierucho mości Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem lit. c) oraz d), b)7

2) przewodniczącego zarządu jednostki samo rządu terytorialnego — w stosunku do nierucho mości stanowiących własność odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, c) dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwo wych — w stosunku do obiektów i gruntów le śnych Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, d) Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań stwa — w stosunku do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

2) pisemnej umowy zawartej przez organ wojskowy z osobą fizyczną lub prawną będącą właścicielem nieruchomości. Art. 6

7.

1. Decyzję w sprawie zakwaterowania przejściowego organ wydaje na wniosek właściwego organu wojskowego.

2. Wniosek powinien zawierać nazwę lub numer jednostki wojskowej, ilość i rodzaj nieruchomości, czas trwania zakwaterowania oraz termin jego rozpoczęcia i zakończenia. Art. 6

8. Zajęcie nieruchomości następuje po upra womocnieniu się decyzji. Przejęcie i zwrot nierucho mości odbywa się na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego. Art. 6

9.

1. Przepisów art. 66—68 nie stosuje się w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojenne go, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny.

2. Zajęcie nieruchomości na zakwaterowanie przej ściowe w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, nastę puje na podstawie pisemnej decyzji dowódcy jednost ki wojskowej, określającej nieruchomości zajęte na za kwaterowanie przejściowe, a także czas jego trwania. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalno ści i doręcza się ją właścicielowi nieruchomości. Art. 70.

1. Należność za zakwaterowanie przejścio we ustala się w drodze umowy z właścicielem nieru chomości przy uwzględnieniu cen rynkowych na da nym terenie.

2. Należność wypłaca się właścicielowi nierucho mości po zakończeniu zakwaterowania przejściowego Dziennik Ustaw Nr 42 — 3008 — Poz. 368 ———————— 7

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 99 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 99 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. w terminie do 30 dni od dnia zwolnienia nieruchomo ści. W wypadku gdy zakwaterowanie przejściowe trwa dłużej niż miesiąc, należność wypłaca się co miesiąc z dołu.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w razie wpro wadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny; w takich wypadkach zasady i tryb wypłacania należności za zakwaterowa nie przejściowe określi Rada Ministrów w drodze roz porządzenia. Art. 7

1.

1. Wokół nieruchomości zajętych na zakwa terowanie przejściowe może być utworzona strefa nie bezpieczeństwa na podstawie decyzji wojewody, wy danej na wniosek dowódcy jednostki wojskowej korzy stającej z tego zakwaterowania.

2. Strefą niebezpieczeństwa jest obszar gruntu, na którym występuje czasowe zagrożenie zdrowia lub ży cia osób w niej przebywających, w związku z działania mi wojskowymi.

3. W strefie niebezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych.

4. W razie objęcia strefą niebezpieczeństwa obsza rów zamieszkałych, można zarządzić ewakuację z niej mieszkańców na czas, na jaki obszary te są uznane za strefę niebezpieczeństwa.

5. Decyzja o utworzeniu strefy niebezpieczeństwa powinna określać obszar tej strefy, sposób jej ozna czenia i termin czasowej ewakuacji z niej mieszkań ców.

6. O utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na ob szarach zamieszkałych i wprowadzeniu obowiązku cza sowej ewakuacji oraz zakazu wstępu na ten obszar wła ściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowią zany poinformować mieszkańców. Art. 7

2.

1. W razie utworzenia strefy niebezpie czeństwa, starosta wykonujący zadanie z zakresu ad ministracji rządowej

4) zapewnia pomieszczenia za stępcze dla mieszkańców czasowo ewakuowanych z tej strefy oraz organizuje ich przeniesienie do tych pomieszczeń.

2. Mienie pozostawione przez mieszkańców, po uprzednim protokolarnym przejęciu, zabezpiecza jednostka wojskowa, która zajmuje teren objęty tą strefą.

3. Ârodki transportu niezbędne do ewakuacji mieszkańców i ich mienia ruchomego dostarcza jed nostka wojskowa.

4. Zwrot mienia zabezpieczonego przez jednostkę wojskową następuje na podstawie protokołu. Art. 7

3.

1. Za szkody wyrządzone w związku z zaję ciem nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe lub z utworzeniem strefy niebezpieczeństwa odpowie dzialność ponosi jednostka wojskowa, o której mowa w art. 72 ust. 2.

2. Za szkodę, o której mowa w ust. 1, uważa się szkodę w mieniu znajdującym się na nieruchomości zajętej na zakwaterowanie przejściowe oraz powstałą wskutek przymusowej ewakuacji z terenu objętego strefą niebezpieczeństwa lub w mieniu pozostającym w tej strefie.

3. Roszczenie o odszkodowanie ulega przedawnie niu po upływie 3 lat od dnia, w którym szkoda została wyrządzona. Art. 7

4.

1. Postępowanie o odszkodowanie wszczy na się na wniosek poszkodowanego.

2. Wniosek o odszkodowanie składa się do dowód cy jednostki wojskowej, która wyrządziła szkodę, a je żeli miejsce postoju tej jednostki nie jest znane — do dowódcy okręgu wojskowego właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszko dowanie dowódca jednostki wojskowej zarządza prze prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

4. Z przebiegu postępowania wyjaśniającego spo rządza się protokół, który powinien w szczególności za wierać:

1) opis stanu faktycznego z określeniem rodzaju, rozmiaru i wielkości szkody oraz miejsce i datę jej powstania albo stwierdzenie, że szkoda nie po wstała,

2) określenie wysokości proponowanego odszkodo wania.

5. Protokół podpisuje osoba prowadząca postępo wanie wyjaśniające oraz poszkodowany. Art. 7

5.

1. Przed wydaniem decyzji dowódca jed nostki wojskowej powinien dążyć do zawarcia z po szkodowanym ugody określającej wielkość szkody i sposób jej naprawienia.

2. Naprawienie szkody może nastąpić przez przy wrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odpowied niej sumy pieniężnej. Art. 7

6.

1. W razie niezawarcia ugody, dowódca jed nostki wojskowej wydaje decyzję o sposobie załatwie nia wniosku o odszkodowanie.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku nie wydania jej przez organ wojskowy w terminie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie od szkodowania, poszkodowany może dochodzić rosz czeń na drodze postępowania sądowego. Dziennik Ustaw Nr 42 — 3009 — Poz. 368 Art. 7

7. Przepisów art. 73—76 nie stosuje się w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego i wojen nego oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Art. 7

8. W czasie podróży służbowych i czasowego wykonywania obowiązków poza stałym miejscem służby lub pracy żołnierze i pracownicy wojska korzy stają z zakwaterowania w służbowych pokojach nocle gowych, hotelach garnizonowych lub w innych pla cówkach hotelarskich, a w razie braku takich możliwo ści — z zakwaterowania przejściowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Art. 781.7

3)

1. Przepisy art. 62, 63 i 65—67 stosuje się odpowiednio w wypadku zaistnienia klęski żywioło wej, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska i na czas usuwania ich skutków.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, sposób finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w warunkach, o których mo wa w ust. 1, oraz organy właściwe w tych sprawach. Rozdział 8 Przepisy karne Art. 7

9. Kto narusza zakaz wstępu na teren zajęty na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub na teren objęty stre fą niebezpieczeństwa, podlega karze grzywny. Art. 80.

1. Kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje je w podnajem lub użycza, podlega karze grzywny.

2. Osoba przebywająca w kwaterze lub lokalu mieszkalnym, która w sposób złośliwy lub uporczywy zakłóca osobom zamieszkującym w danym budynku korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, podlega karze grzywny.

3. Kto, będąc obowiązany do zwolnienia zajmowa nej kwatery lub lokalu mieszkalnego, opuszcza je bez zawiadomienia o tym Agencji, podlega karze grzywny. Art. 8

1.

1. Kto nie stosuje się do decyzji organu w sprawie oddania na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości albo w sprawie usunięcia mieszkańców z terenu objętego strefą niebezpieczeństwa, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z nieruchomości zajętych na za kwaterowanie przejściowe. Art. 8

2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia okre ślone w art. 79—81 następuje w trybie przepisów o po stępowaniu w sprawach o wykroczenia. ˚ołnierze od powiadają za te czyny na zasadach określonych w prze pisach o dyscyplinie wojskowej. Rozdział 9 Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe Art. 8

3. 1.7

4) Minister Obrony Narodowej w porozu mieniu z Ministrem Skarbu Państwa75), w drodze roz porządzenia, określi: 1)7

6) sposób i szczegółowe warunki: a) administrowania kwaterami (lokalami mieszkal nymi) przez Agencję, b) przydzielania, zwalniania i zamiany kwater (loka li mieszkalnych), c) wykonywania przeglądów, remontów i konser wacji kwater (lokali mieszkalnych), d) zakres napraw obciążających osobę zajmującą kwaterę (lokal mieszkalny),

2) szczegółowy tryb postępowania w sprawach prze kwaterowania ż ołnierzy i innych osób zamieszkują cych w kwaterach lub lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów przekwaterowania,

3) szczegółowe warunki i tryb oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Mini strowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lo kali.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach zakwaterowania przejściowego.

3. Ministrowie Ochrony Ârodowiska, Zasobów Na turalnych i Leśnictwa7

7) oraz Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, mogą określić szczegółowe zasady udostępniania lasów i związanych z nimi nieru chomości stanowiących własność Skarbu Państwa na Dziennik Ustaw Nr 42 — 3010 — Poz. 368 ———————— 7

3) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmia nie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo litej Polskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 506), która weszła w życie z dniem 18 lipca 1997 r. ———————— 7

4) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 68 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 10. 7

5) Obecnie: ministrem właściwym do spraw Skarbu Pań stwa, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 19 i art. 25 usta wy, o której mowa w przypisie 34. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. 7

7) Obecnie: minister właściwy do spraw środowiska, sto sownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 23 i art. 28 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 34. Dziennik Ustaw Nr 42 — 3011 — Poz. 368 potrzeby zakwaterowania Sił Zbrojnych oraz szczegó łowe zasady korzystania z tych lasów i prowadzenia na nich gospodarki leśnej. Art. 8

4. (skreślony).78) Art. 84a.7

9)

1. Uprawnienia przewidziane dla Mini stra Obrony Narodowej w art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 7, art. 28 ust. 6, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 47 ust. 10, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 6, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 58 ust. 8 oraz art. 83 ust. 1 i 3 przysługują ministrowi właściwemu do spraw we wnętrznych w stosunku do:

1) żołnierzy zawodowych, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili czynną służbę wojskową w jednost kach organizacyjnych podległych lub nadzorowa nych przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2) emerytów i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z czynnej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrz nych oraz członków ich rodzin,

3) byłych pracowników wojska oraz pracowników państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w ust. 2,

4) osób innych niż wymienione w pkt 1—3, które zaj mują lokal mieszalny na podstawie decyzji o przy dziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony,

5) w razie śmierci osób, o których mowa w pkt 2—4 — ich zstępnych, wstępnych, pełnoletniego rodzeń stwa, osób przysposabiających albo przysposobio nych oraz osób, które pozostawały we wspólnym pożyciu małżeńskim, o ile w chwili śmierci miesz kały stale z tą osobą.

2. Zadania Agencji w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, wykonuje utworzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie od rębnych przepisów państwowa jednostka budżetowa — Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Art. 8

5. Do lokali mieszkalnych przydzielonych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów pra cownikom jednostek organizacyjnych podległych Mi nistrowi Obrony Narodowej oraz osobom nieupraw nionym do kwater stosuje się przepisy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych22), o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Art. 86.80)

1. Jeżeli jednostka samorządu teryto rialnego2), pracodawca50) lub inny właściciel nieru chomości dokonuje sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmowanego przez osobę uprawnioną do kwatery i udzieli jej ulgi lub obniżki w cenie nabycia w wyso kości niższej niż wynikająca z art. 58 ust. 1 i 2, na wniosek zainteresowanego Agencja przekazuje tę różnicę właściwej jednostce samorządu terytorialne go2), pracodawcy50) lub innemu właścicielowi nieru chomości.

2. W wypadku niezastosowania ulgi lub obniżki w cenie nabycia, Agencja przekazuje na rzecz sprzeda jącego kwotę określoną na podstawie art. 58 ust. 1 i 2.

3. Przy ustalaniu różnicy, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się cenę 1 m2 wskazaną przez sprzedające go, jednak nie wyższą niż określona na podstawie art. 47 ust. 4. Art. 87.8

1)

1. Pomoc finansowa przyznana w formie zaliczkowej i bezzwrotnej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów oraz nabycie lokalu miesz kalnego z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie na bycia na zasadach określonych w art. 58 i 86 jest ekwi walentem pieniężnym, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2.

2. Osobie, która otrzymała pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy i zajmuje lokal spółdzielczy o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej minimalnej normy, wypła ca się ekwiwalent pieniężny w wysokości odpowiada jącej różnicy między zajmowaną powierzchnią użytko wą a powierzchnią przysługującą według zasad okre ślonych w art. 47 ust. 1—5.

3. Jeżeli pozwolenie na budowę domu jednoro dzinnego zostało wydane przed dniem 21 lutego 1994 r., zaliczkową pomoc finansową zamienia się na bezzwrotną według zasad i stawek, które obowiązywa ły w dotychczasowych przepisach na dzień upływu trzech lat od otrzymania tego pozwolenia. Do osób, którym trzyletni okres od otrzymania pozwolenia upły wa po dniu 1 stycznia 1996 r., stosuje się stawkę, o któ rej mowa w art. 47 ust. 4.

4. Organem właściwym do zakończenia spraw do tyczących przyznanej pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, jest dyrektor oddziału rejonowego Agencji.

5. Wydatki na cele określone w ust. 2 i 3 pokrywa ne są ze środków finansowych przeznaczonych na ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2. ———————— 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. 8

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. ———————— 7

8) Przez art. 17 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 7

9) Dodany przez art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmia nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga nów administracji rządowej i jednostek im podporządko wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), który wszedł w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 42 — 3012 — Poz. 368 Art. 8

8.

1. Przepisów art. 24 ust. 3 i 4 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową jako służbę stałą przed dniem wejścia usta wy w życie.

2. ˚ołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia usta wy w życie pobierają równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy powołanej w art. 93 ust. 1, zachowują prawo do jego otrzymywania do cza su zrealizowania uprawnień wynikających z art. 24 ust. 1 lub 2.

3. Przepis art. 55 ust. 2 pkt 4 stosuje się również do budynków oddanych do eksploatacji przed dniem wej ścia ustawy w życie. Art. 8

9. Do czasu uregulowania w odrębnej ustawie form zadośćuczynienia z tytułu utraty mienia i zasad przywracania własności osobom, które na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446, Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601)8

2) zło żyły wniosek o zaliczenie wartości mienia nieruchome go pozostawionego poza granicami kraju w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., nie zalicza się wartości te go mienia na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji, jeżeli osoby te skorzystały z pomniejszenia ceny sprzedaży, o której mowa w art. 58, w wysokości równej lub wyższej od wartości tego mienia. Art. 90.—9

2. (pominięte).83) Art. 9

3.

1. Traci moc ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 i z 1994 r. Nr 10, poz. 36), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

2. Do czasu zrealizowania uprawnień, o których mowa w art. 88 ust. 2, zachowują moc dotychczas obo wiązujące przepisy dotyczące równoważnika pienięż nego.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowu ją moc do czasu wydania nowych przepisów wyko nawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, jeżeli nie są z nią sprzecz ne, z zastrzeżeniem ust. 2. Art. 9

4.

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia84), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy rozdziałów 4—6 oraz art. 86—91 wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. ———————— 8

2) Obecnie: odpowiednie przepisy ustawy, o której mowa w przypisie 5. ———————— 8

3) Zamieszczone w obwieszczeniu. 8

4) Ustawa została ogłoszona dnia 26 lipca 1995 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-04-20
Data wydania: 2002-03-21
Data uchylenia: 2005-03-15
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 90-92 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 42 poz. 368